Статті

Розпорядження голови районної ради від 16 січня 2016 року №7-гр

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ БОБРИНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

від   16 січня  2016 року                        № 7 – гр

 

Про  проведення щорічної оцінки виконання посадовими

особами  виконавчого апарату Бобринецької районної ради

покладених на них завдань та обов’язків за підсумками 2015 року

 

Відповідно  постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року № 1440 “Про затвердження Типового положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування”, зі змінами, наказу Головного управління державної служби України від 30.06.2004 року № 102 “Про затвердження загальних методичних рекомендацій щодо проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань і обов’язків”, Порядку проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами виконавчого апарату Бобринецької районної ради  покладених на них обов’язків і завдань, з метою поліпшення  добору і розстановки кадрів, розвитку ініціативи і творчої активності посадових осіб виконавчого апарату районної ради, визначення їх потенціалу, потреб у підвищенні кваліфікації та особистому розвитку, планування кар’єри, виконання  посадових інструкцій

1.Провести щорічну оцінку виконання посадовими особами виконавчого апарату районної ради покладених на них  завдань та обов’язків  19 січня 2016 року за підсумками  2015 року.

2.Затвердити порядок проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами виконавчого апарату районної ради покладених на них обов’язків і завдань ( додається).

 

Голова  районної  ради                          О.ГАДЕМСЬКА

 

Додаток

до розпорядження

голови районної ради

від  16 січня 2016 року № 7-гр

 

П О Р Я Д О К

проведення щорічної оцінки виконання посадовими

особами виконавчого апарату Бобринецької районної ради

покладених на них обов'язків і завдань

Цей порядок визначає правові та організаційні засади проведення оцінки виконання посадовими особами виконавчого апарату  районної ради своїх обов'язків і завдань під час щорічного підбиття підсумків, що здійснюється відповідно до Положення про проведення атестації державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року.

1. Загальні положення

1.1. Метою щорічної оцінки виконання посадовими особами виконавчого апарату районної ради покладених на них обов'язків і завдань (далі - щорічна оцінка) під час підбиття підсумків виконання ними своїх обов'язків є здійснення регулярного контролю за проходженням служби в органах місцевого самоврядування та професійними досягненнями посадових осіб виконавчого апарату районної ради шляхом перевірки якості їхньої діяльності відповідно до посадових інструкцій, особистих планів роботи.

1.2. Щорічна оцінка проводиться з метою поліпшення добору й розстановки кадрів, розвитку ініціативи і творчої активності посадових осіб виконавчого апарату районної ради, визначення їх потенціалу, потреб у підвищенні кваліфікації та особистому розвитку; планування кар'єри, вдосконалення процесу планування та організації діяльності як посадової особи місцевого самоврядування , так і державного органу в цілому, виявленні організаційних проблем та оперативного реагування на них, аналізу виконання посадових інструкцій.

1.3. Щорічна оцінка виконання посадовими особами виконавчого апарату районної ради покладених на них завдань та обов'язків проводиться в період між   атестаціями   безпосередніми    керівниками   (керівниками   структурних підрозділів) у січні-лютому місяці за підсумками минулого року.

1.4. Порядок проведення щорічної оцінки у виконавчому апараті районної ради визначається головою районної ради і затверджується розпорядженням.

1.5. Щорічна оцінка у разі відсутності безпосереднього керівника (хвороба, довготривале відрядження тощо) або якщо безпосередній керівник працює неповний звітний рік, проводиться заступником керівника.

1.6. Не підлягають щорічному оцінюванню вагітні жінки, посадові особи патронатної служби та посадові  особи, призначені на посаду  у звітному періоді.

1.7. Щорічна оцінка виконання головою районної ради, заступником голови районної ради покладених на них обов'язків і завдань не здійснюється, (Згідно з абзацом 2 пункту 2 Типового положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року №1440 не підлягають атестації голови районних рад, особи, прийняті на роботу на визначений термін.)

1.8. При проведенні щорічної оцінки виконання посадовими особами виконавчого апарату районної ради (згідно з посадовими інструкціями) та покладених на них планових і позапланових завдань (відповідно до плану районної ради, виконавчого апарату та організаційного відділу виконавчого апарату районної ради) необхідно використовувати особисті плани роботи посадових осіб, які формуються посадовою особою за дорученнями (резолюціями) безпосереднього керівника на початку року відповідно до планів роботи структурного підрозділу (органу) та доповнюються протягом року за дорученнями керівника з разі покладання на підрозділ (орган) нових завдань.

1.9. Протягом року до особистого плану роботи в разі потреби можуть вноситися зміни і доповнення на підставі документів, за якими державний орган чи підрозділ спрямовує позапланові завдання.

1.10. Щорічна оцінка проводиться у відповідності до критеріїв та показників якості роботи посадових осіб, які поділяються на загальні (характерні для усіх посадових осіб) та спеціальні (залежать від особливостей роботи кожного державного органу). Зазначені критерії та показники пов'язуються з конкретною діяльністю та очікуваними результатами. Примірний перелік загальних критеріїв та показників якості роботи посадової особи визначено додатком 1.

1.11. Процедура щорічної оцінки, критерії та показники якості роботи повинні постійно вдосконалюватися, а тому підлягають систематичному перегляду (наприклад, щороку).

1.12. Щорічна оцінка має здійснюватися в атмосфері довіри і справедливості, на засадах законності, прозорості, гласності, об'єктивності, неупередженості, рівноправності.

2. Організація і проведення щорічної оцінки.

2.1. Організаційне забезпечення проведення щорічної оцінки покладається на кадрову службу виконавчого апарату районної ради.

2.2. До початку проведення оцінювання кадрова служба має ознайомити всіх посадових осіб з порядком проведення щорічної оцінки та критеріями і показниками якості роботи, а також разом з відповідними підрозділами забезпечити формою бланка щорічної оцінки виконання посадовою особою посадових обов'язків і завдань (далі - форма бланка щорічної оцінки), зразок якої наведено в додатку 2, в паперовому варіанті.

2.3. Процедура проведення щорічної оцінки складається з таких етапів: підготовчий період, оцінювання, співбесіда та підписання результатів обговорення, затвердження керівником результатів оцінювання, заключний етап.

2.4. Підготовчий період включає аналіз безпосереднім керівником та посадовою особою виконання завдань та обов'язків, визначених у посадових інструкціях, положеннях про структурні підрозділи, особистих планах роботи, наданих окремих дорученнях у звітний період, а також установлення безпосереднім керівником дати проведення співбесіди.

2.5. Оцінювання здійснюється посадовою особою через самооцінювання та оцінювання безпосереднім керівником, результати якого заносяться до форми бланка щорічної оцінки та додатка до неї.

2.6. Захід має забезпечувати активну, конструктивну участь посадової особи в процедурі щорічної оцінки. Посадова особа має висловити свою точку зору, визначити проблемні питання, а також встановити для себе конкретну мету в удосконаленні професіоналізму.

Безпосередній керівник оцінює виконання посадовою особою посадової інструкції, особистого плану роботи, визначеного на початку звітного періоду, окремих доручень, завдань, перевіряє своєчасність, якість, результативність їх виконання, з'ясовує причини продовження термінів виконання завдань, змін до плану тощо.

2.7. Оцінювання безпосереднім керівником має бути обгрунтованим, спиратися на конкретні приклади з відзначенням позитивних показників роботи посадової особи, рівня його знань, умінь, професійних та ділових якостей, недоліків у роботі, а також шляхів їх подолання.

За результатами оцінювання і самооцінювання керівником виставляється підсумкова оцінка.

 

2.8. Підсумкова оцінка може бути:

низька - посадова особа повинна поліпшити свою роботу, щоб уникнути постійного втручання керівника для корекції результату його роботи;

задовільна - посадова особа досягла певних результатів, володіє певним обсягом навичок, необхідних для виконання посадових обов'язків, і повинна спрямовувати свою діяльність на ті складові, які примушують керівника часом вносити корективи в результати роботи;

добра - посадова особа досягла результатів володіння навичками й уміннями, унеможливила необхідне втручання керівника в результати роботи, спрямувала зусилля на запровадження інноваційного стилю пошуку рішень;

висока - посадова особа перевищила очікувані результати, виявила ґрунтовні знання і навички, застосувала інноваційний стиль виконання своїх обов'язків і доручень.

2.9. Заповнену форму бланка щорічної оцінки безпосередній керівник у тижневий термін передає посадовій особі для ознайомлення.

2.10. Співбесіда безпосереднього керівника з посадовою особою проводиться з метою обговорення результатів оцінки роботи за минулий рік та досягнення домовленостей на наступний рік щодо виконання завдань, визначення необхідності підвищення кваліфікації та складання особистих планів роботи на наступний рік з огляду на пріоритети діяльності структурного підрозділу або державного органу.

2.11. Обговорення повинно бути структурованим, неформальним і мати
рекомендаційний та роз'яснювальний характер з урахуванням самооцінки посадової особи.

2.12. При проведенні співбесіди необхідно дотримуватися балансу між
позитивною оцінкою роботи  і критикою  окремих напрямів з  відповідним обгрунтуванням.

2.13. Співбесіда має закінчуватися підписанням безпосереднім керівником і посадовою особою форми бланка щорічної оцінки на підтвердження того, що результати оцінювання обговорені та складений особистий план роботи на наступний рік зразок якого наведено в додатку 3.

2.14. Затвердження керівником вищого рівня результатів щорічної оцінки здійснюється після ознайомлення з результатами оцінювання. Керівник вищого рівня при цьому може висловити свої зауваження та пропозиції, а також провести, у разі необхідності, відповідні співбесіди.

2.15. Заключний етап включає в себе перевірку кадровою службою державного органу повноти заповнення форми бланка щорічної оцінки і долучення її до особової справи посадової особи.

2.16. Кадрова служба аналізує та узагальнює результати щорічної оцінки і готує проекти відповідних рішень з питань кадрового менеджменту. Указані висновки враховуються при складанні річних планів роботи з кадрами, визначенні щорічної та перспективної  потреби в кадрах, формуванні державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації посадових осіб, плануванні осіб, плануванні їх кар'єри.

 

3. Результати щорічної оцінки.

3.1. Результати щорічної оцінки повинні враховуватися при атестації посадових осіб, розгляді питань просування по службі, присвоєнні чергового рангу, установленні передбачених законодавством  надбавок, премій або змін їх розміру, формуванні кадрового резерву та інших питань проходження служби в органах місцевого самоврядування.

 

4. Оскарження посадовими особами результатів щорічної оцінки.

4.1. У разі незгоди з оцінкою керівника посадова особа у десятиденний термін може звернутися із заявою до керівника вищого рівня, висловивши зауваження та обґрунтувавши їх. Рішення керівника вищого рівня є ухвальним.

 

 ФОРМА БЛАНКА
щорічної оцінки виконання посадовою особою місцевого самоврядування посадових обов'язків і завдань
 
1. Відомості про посадову особу місцевого самоврядування
 
        Прізвище______________________________________________________
        Ім'я___________________________________________________________
        По батькові____________________________________________________
        Дата народження_______________________________________________
        Назва підрозділу_______________________________________________
        Назва посади__________________________________________________
        Дата зайняття посади___________________________________________
        Звітний період_________________________________________________
 
2. Самооцінка
 1. Наскільки успішно, на Ваш погляд, Ви виконуєте свої посадові обов'язки?
        Навести окремі приклади.
  2. Указати кількість планових завдань, які Вами виконано і які не виконано. Зазначити кількість позапланових 
завдань (перевірок, відряджень, організації семінарів, інше), які Ви виконували.
   3. Які окремі доручення (завдання), що мали ключове значення для роботи, доручалися Вам? Чи були Ви залучені 
до роботи в групах щодо розробки відповідних програм, нормативно-правових актів?
   4. Навести приклади щодо публікації у виданнях з питань діяльності відповідного органу місцевого самоврядуван
ня, якщо такі були протягом року.
         Надати інформацію про навчання (підвищення кваліфікації та отримання освітньо-кваліфікаційного рівня).
 
 3. Оцінка безпосереднім керівником
 Оцінка виконання посадовою особою місцевого самоврядування посадових обов'язків, визначених у посадових 
інструкціях, а також ступінь участі у виконанні окремих доручень.
 
4. Висновки, пропозиції та рекомендації як наслідок обговорення результатів щорічної оцінки 
виконання посадовою особою місцевого самоврядування посадових обов'язків і завдань
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Підсумкова оцінка___________________________________
 
      Підпис посадової особи
      місцевого самоврядування        _____________________
 
      Прізвище, ім'я, по батькові       _____________________
                                                                     (повністю)
 
      Підпис безпосереднього
      керівника                                    _____________________
 
      Прізвище, ім'я, по батькові    _______________________
                                                                    (повністю)
 
      Дата                           ______________________
 
5. Затвердження керівником вищого рівня результатів щорічної оцінки виконання посадовою особою органу 
місцевого самоврядування посадових обов'язків і завдань.
 
      Підпис                      ____________________________
 
      Прізвище, ім'я, по батькові ______________________
                                                               (повністю)
      Дата                        ___________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

 

Голова районної ради

___________О.А.ГАДЕМСЬКА

16.01.2016 року

 

 

ОСОБИСТИЙ ПЛАН РОБОТИ

______________________________________________________

______________________________________________________

на  2016 рік

 

№ п/п

Назва завдання

Термін виконання

Результати виконання

 

 

 

 

 

 

посадовою особою

безпосереднім

керівником*

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посада працівника підпис

До уваги громадян