Статті

Розпорядження голови районної ради від 15 січня 2016 року №4-гр

Опубліковано П'ятниця, 29 січня 2016 14:23

Україна

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ  БОБРИНЕЦЬКОЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

від  15 січня 2016 року                              № 4 – гр

Про  оприлюднення інформації

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”, з метою забезпечення прозорості та відкритості повноважень Бобринецької районної ради, створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, у зв’язку з кадровими змінами у виконавчому апараті Бобринецької районної ради

1.Організаційному відділу виконавчого апарату Бобринецької районної ради:

1) організовувати та забезпечувати у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє районна рада;

2)  оприлюднювати інформацію про діяльність Бобринецької районної ради;

3) систематично вести облік документів, що знаходяться у володінні районної ради;

4) визначити спеціальне місце - малий зал районної ради, для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати  їх, записувати будь-які носії інформації;

5) надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації.

2.Затвердити  Положення “Про порядок організації доступу до публічної інформації”, що знаходиться у володінні Бобринецької районної ради, додається.

2. Призначити Соловйову О.М.- секретаря керівника, для забезпечення доступу запитувачів до інформації.

3.Призначити Онисько І.А. - завідувача сектора виконавчого апарату районної ради – відповідальною за оприлюднення інформації та опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію та надання консультацій під час оформлення запиту.

4.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на Іванову Н.В.- керуючого справами виконавчого апарату районної ради.

Голова  районної ради                                    О.ГАДЕМСЬКА

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

Бобринецької районної ради

від   15.01.2016 року  №4-гр

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок організації доступу до публічної інформації,

що знаходиться у володінні Бобринецької  районної ради

1. Положення про порядок організації доступу до публічної інформації розроблено з метою забезпечення виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 05.05.2011 року № 547 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”.

2. Положення про порядок організації доступу до публічної інформації визначає форми та порядок забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність Бобринецької районної ради, осіб, відповідальних за надання відомостей за запитами на інформацію, визначених Законом України “Про доступ до публічної інформації”, та інформації,  що становить суспільний інтерес.

3. Метою є забезпечення прозорості та відкритості діяльності  районної ради,  а також забезпечення реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання районною радою, своїх повноважень, передбачених чинним законодавством.

4.  Положення регламентує:

4.1.порядок збирання, систематизації, накопичення, зберігання в електронній формі документів або їх копії, що містять публічну інформацію, яка знаходиться у володінні  Бобринецької районної ради,  крім публічної інформації з обмеженим доступом;

4.2.порядок здійснення реєстрації та ведення обліку запитів на інформацію, що надійшли в порядку, визначеному Законом України “Про доступ до публічної інформації”, до районної ради як розпорядника інформації, забезпечення їх своєчасного опрацювання та надання відповідей на них в порядку та в строки, визначені Законом України “Про доступ до публічної інформації”, надання консультацій запитувачам інформації під час оформлення запитів на інформацію;

4.3.порядок оприлюднення публічної інформації про діяльність районної ради, перелік матеріалів для розміщення на інформаційному стенді у приміщенні  районної ради.

4.4.порядок забезпечення контролю щодо задоволення запитів на інформацію;

5.Порядок збирання, систематизації, накопичення, зберігання в електронній формі документів або їх копії, що містять публічну інформацію, яка знаходиться у володінні Бобринецької районної ради, крім публічної інформації з обмеженим доступом.

5.1.Головою Бобринецької районної ради призначається особа, яка відповідає про порядок організації доступу до публічної інформації про діяльність районної ради, та за надання відомостей за запитами на інформацію, визначених Законом України “Про доступ до публічної інформації”, та інформації,  що становить суспільний інтерес крім публічної інформації з обмеженим доступом.

Інформацією з обмеженим доступом є:

1) конфіденційна інформація;

2) таємна інформація;

3) службова інформація.

5.2.Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог:

1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

5.3.Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше.

5.4.Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо немає законних підстав для обмеження у доступі до такої інформації, які існували раніше.

5.5. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. При дотриманні вимог, передбачених частиною другою цієї статті, зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.

5.6.Не належать до інформації з обмеженим доступом декларації про майно,доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру осіб та членів їхніх сімей, які:

1) претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах влади;

2)обіймають посаду державного службовця, службовця органу місцевого самоврядування першої або другої категорії.

5.7.Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

5.8.Для збирання  та систематизації документів, що містять публічну інформацію, яка знаходиться у володінні районної ради застосовується журнальна форма реєстрації  документів ( додаток 1), також у  районній раді можливе застосовання єдиної реєстраційно-контрольної картки та автоматизованої реєстрації, відповідно до Інструкції з діловодства.

6. Порядок здійснення реєстрації та ведення обліку запитів на інформацію, що надійшли в порядку, визначеному Законом України “Про доступ до публічної інформації”, до Бобринецької районної ради як розпорядника інформації, забезпечення їх своєчасного опрацювання та надання відповідей на них в порядку та в строки, визначені Законом України “Про доступ до публічної інформації”, надання консультацій запитувачам інформації під час оформлення запитів на інформацію;

6.1.Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. У верхньому правому куті запиту на інформацію запитувач зазначає розпорядника інформації, у володінні якого знаходиться інформація, його поштова адреса, номер засобу зв’язку. У запиті на інформацію запитувач вказує своє прізвище, ім’я та по батькові (найменування), поштову адресу, номер телефону, адресу електронної пошти (при наявності), зазначає загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.

6.2.Усі запити на публічну інформацію, які надходять районній раді, (у тому числі електронною поштою), реєструються секретарем керівника районної  ради. Письмовий запит може бути як у довільній формі, так і шляхом заповнення відповідної форми (додаток 2)

6.3.Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

6.4.Запити на інформацію, що надходять на адресу районної ради приймаються, попередньо опрацьовуються в організаційному відділі виконавчого апарату районної ради та реєструються у секретаря керівника Бобринецької районної ради у робочі дні з 8.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00 (в п'ятницю до 15.45), тел.: (05257) 3-47-99, 3-40-26.

6.5.У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши у запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

6.6.Запити на інформацію можна подати:

6.7.Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси або інших вимог, встановлених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

6.8.Залежно від змісту запиту, він направляється заступнику голови районної ради, керуючому справами виконавчого аппарату районної ради, начальнику організаційного відділу виконавчого аппарату районної ради, головному бухгалтеру виконавчого аппарату районної ради, відповідно до розподілу функціональних повноважень. Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання відповідь реєструється у секретаря керівника Бобринецької районної ради і надсилається адресату.

6.9.Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

6.10.У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

6.11.У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, районна рада може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача у письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

6.12. Інформація на запит надається безкоштовно.

6.12.1. У випадках коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок,  відповідальний за надання інформації, не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання районною радою запиту, повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

6.12.2. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

7.Порядок оприлюднення публічної інформації про діяльність Бобринецької районної ради, перелік матеріалів для розміщення на інформаційному стенді у приміщенні  районної ради.

7.1.Публічна інформація, яка підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” та інших законодавчих актів оприлюднюється шляхом розміщення її на інформаційному стенді у приміщенні Бобринецької районної ради та на офіційному веб-сайті Бобринецької районної ради web:http// www.bobr-rada.com/ua.

7.2. Бобринецька районна рада як розпорядник інформації, зобов'язана оприлюднювати:

7.2.1. інформацію  про організаційну структуру, функції, повноваження,  основні завдання, напрями діяльності, тощо;

7.2.2.нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних),  прийняті районною радою, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію  про нормативно-правові засади діяльності;

7.2.3. порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень районної ради, дій чи бездіяльності;

7.2.4. інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає районна рада ;

7.2.5. інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень районної ради;

7.2.6. плани  проведення  та  порядок  денний   своїх   відкритих засідань;

7.2.7. загальні правила  роботи районної ради, правила внутрішнього трудового розпорядку;

7.2.8. звіти,   в   тому   числі  щодо  задоволення  запитів  на інформацію;

7.2.9. інформацію про діяльність районної ради,  а саме про:

їхні місцезнаходження,   поштову   адресу,   номери   засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;

прізвище, ім'я  та  по  батькові,  службові  номери   засобів зв'язку,   адреси електронної  пошти  голови районної ради, заступника голови районної ради та посадових осіб районної ради,  основні   функції   та повноваження,  крім  випадків,  коли  ці  відомості   належать до інформації з обмеженим доступом;

розклад роботи та графік прийому громадян;

вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на  заміщення вакантних посад;

службові  номери  засобів зв'язку  працівників районної ради;

7.2.10. іншу   інформацію   про   діяльність   районної ради,  порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений законом.

7.3. Проекти   нормативно-правових актів,  рішень  оприлюднюються  не пізніш як за 20 робочих  днів  до  дати  їх розгляду з метою прийняття.

7.4. Невідкладному  оприлюдненню  підлягає  будь-яка інформація про факти,  що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим.

8.Роз’ясненння запитувачам інформації щодо порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності Бобринецької районної ради, стосовно: відмови в задоволенні запиту на інформацію, відстрочки задоволення запиту на інформацію, ненадання відповіді на запит на інформацію, надання недостовірної або неповної інформації, несвоєчасного надання інформації, невиконання районною радою, обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, а також інших рішень, дій чи бездіяльності районної ради,  що належать до сфери ії управління, що порушили законні права та інтереси запитувачів інформації .

8.1. Бобринецька районна рада має право відмовити в  задоволенні запиту в таких випадках:

8.1.1. районна рада не  володіє  і  не  зобов'язана відповідно  до  її компетенції,  передбаченої   законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

8.1.2. інформація,   що   запитується,   належить   до  категорії інформації з  обмеженим  доступом  відповідно  до  частини  другої статті 6  Закону України “Про доступ до публічної інформації”;

8.1.3. особа, яка  подала  запит  на  інформацію, не оплатила передбачені статтею 21   Закону України “Про доступ до публічної інформації” фактичні витрати,  пов'язані з копіюванням або друком;

8.1.4. не  дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19  Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

8.2. Відповідь районної ради про  те,  що  інформація може  бути  одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається  неправомірною  відмовою  в наданні інформації.

8.3. У разі, коли районна рада відповідно до повноважень та компетенції, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені статтею 22 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, вони відмовляють в задоволенні запиту на інформацію, про що заявник повідомляється письмово.

Якщо районній раді відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом. У  такому  разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня  отримання  запиту належним розпорядником.

8.4. У  відмові  в  задоволенні  запиту  на інформацію зазначається:

8.4.1. прізвище,   ім’я,   по   батькові   та    посаду    особи, відповідальної за розгляд запиту районною радою;

8.4.2. дату відмови;

8.4.3. мотивовану підставу відмови;

8.4.4. порядок оскарження відмови;

8.4.5. підпис.

8.5. Відмова в задоволенні запиту  на  інформацію  надається  в письмовий формі.

8.6.Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в  разі,  якщо  запитувана  інформація  не  може  бути  надана для ознайомлення в передбачені  Законом України “Про доступ до публічної інформації” строки  у  разі  настання обставин  непереборної сили.  Рішення про відстрочку доводиться до відома  запитувача  у  письмовій  формі  з  роз'ясненням   порядку оскарження прийнятого рішення.

У рішенні  про  відстрочку в  задоволенні  запиту  на інформацію має бути зазначено:
8.6.1. прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту районною радою;

8.6.2. дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

8.6.3. причини, у зв'язку з якими запит  на  інформацію  не  може бути задоволений у встановлений  Законом України «Про доступ до публічної інформації» строк;

8.6.4. строк, у який буде задоволено запит;

8.6.5. підпис.

8.7.Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників  інформації можуть бути оскаржені до голови районної ради, заступника голови районної ради ( у разі відсутності голови районної ради) або суду.

8.7.1. Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання   розпорядниками    обов'язку    оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15   Закону України “Про доступ до публічної інформації”;

7) інші   рішення,  дії  чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

8.7.2. Оскарження  рішень,  дій  чи  бездіяльності  розпорядників інформації    до   суду   здійснюється   відповідно   до   Кодексу адміністративного судочинства України

8.8. Особи,  на  думку  яких  їхні  права  та  законні інтереси порушені розпорядником інформації,  мають право на  відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.

9. Порядок забезпечення контролю щодо задоволення запитів на інформацію.

Відповідальними за дотриманням встановленого законодавством порядку розгляду запитів на інформацію є голова районної ради, заступник голови районної ради, керуючий справами виконавчого апарату районної ради, начальник організаційного відділу виконавчого апарату районної ради, головний бухгалтер виконавчого апарату районної ради, спеціалісти виконавчого апарату районної ради.

Контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації покладається  на  керуючого справами виконавчого апарату районної ради.  Громадський контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації  здійснюється депутатами місцевих рад, громадськими організаціями, громадськими радами, громадянами особисто шляхом проведення відповідних громадських слухань, громадської експертизи тощо.

3. Державний контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до  інформації  здійснюється  відповідно  до закону.

4. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації  несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

ненадання відповіді на запит;
ненадання інформації на запит;
безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
неоприлюднення  інформації  відповідно до статті 15 цього Закону;
надання або оприлюднення  недостовірної, неточної або неповної інформації;
несвоєчасне надання інформації;
необґрунтоване  віднесення  інформації  до інформації з обмеженим доступом;
нездійснення реєстрації документів;
навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

Голова районної ради                                           О.ГАДЕМСЬКА

 

ДОДАТОК 1

до Положення про порядок організації

доступу до публічної інформації, розпорядником якої є

Бобринецька районна рада

ЖУРНАЛ

реєстрації запитів на  інформацію 

Дата та індекс документа

ПІБ запитувача на інформацію

Короткий зміст запиту

Відповідальна особа за надання інформації

Підпис відповідальної особи та дата отримання запиту

Позначка про виконання документа

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК  2

до Положення про порядок організації

доступу до публічної інформації, розпорядником якої є

Бобринецька района рада

 

 

Форма запиту на інформацію

Голові Бобринецької районної ради

__________________________________

__________________________________

адреса, телефон Е-mail:

__________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові (найменування)

запитувача інформації, поштова адреса, номер

телефону, адреса електронної пошти)

З А П И Т

на інформацію

Відповідно до статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації” прошу надати мені (повідомити мене)

________________________________________________________________________________________________

(вказується загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо)

 

« ___ » _______________ 20 ___ року                                       __________________

(підпис запитувача інформації)

 

Запит подається до секретаря керівника Бобринецької районної ради.

Відповідь на запит надається у терміни, встановлені статтею 20 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

______________________

 

--------------------