Статті

Рішення №71

Третя сесія Бобринецької районної ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 26 лютого 2016 року                                                              № 71

 

м.Бобринець

 

Про порядок складання, затвердження

та контролю виконання фінансових планів

комунальних підприємств

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частини 5 статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 9 статті 78 Господарського кодексу України, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02 березня 2015 року № 205 “Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки”, враховуючи викладені в ньому рекомендації щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них, з метою врегулювання порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів суб’єктів господарювання комунальних підприємств, засновником яких є Бобринецька районна рада

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів суб’єктів господарювання комунальних підприємств, засновником яких є Бобринецька районна рада (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бобринецької районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

 

Голова районної ради                                                       О.ГАДЕМСЬКА

Додаток

до рішення третьої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання

від 26 лютого 2016 року № 71

 

ПОРЯДОК

складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств

1. Цей Порядок визначає процедуру складання, затвердження (погодження) та контролю виконання фінансових планів суб’єктів господарської діяльності - комунальних підприємств засновником яких є Бобринецька районна рада.

2. Фінансовий план підприємства складається за формою згідно з додатком 1 на кожен наступний рік з поквартальною розбивкою і відображає очікувані фінансові результати в запланованому році. Фінансовий план підприємства також містить довідкову інформацію щодо фактичних показників минулого року та планових показників поточного року.

3. Фінансовий план підприємства повинен забезпечувати зростання фінансових результатів діяльності, отримання прибутку та чистого прибутку, розмір яких не може бути меншим, ніж прогнозні та планові показники поточного року, розраховані на базі фактично досягнутих показників I кварталу поточного року та прогнозних показників II, III і IV кварталів поточного року з урахуванням прогнозованого рівня інфляції. У разі зменшення чистого прибутку порівняно з відповідним періодом попереднього року підприємство обов’язково має надати аналітичний висновок з обґрунтуванням причин такого зменшення.

4. Проект фінансового плану підприємства з пронумерованими, прошнурованими та скріпленими печаткою сторінками у трьох примірниках за формою згідно з додатком 1 у паперовому та електронному вигляді подається для погодження у організаційний відділ Бобринецької районної ради та заступника голови районної ради, до 1 серпня року, що передує плановому.

До проекту фінансового плану підприємства додається в паперовому й електронному вигляді:

- баланси підприємства на 31 грудня минулого року і на останню звітну дату (31 березня року, у якому складається фінансовий план),

- звіти про фінансові результати підприємства за 12 місяців минулого року і за останній звітний період (I квартал року, у якому складається фінансовий план);

-  звіт про рух грошових коштів за 12 місяців минулого року;

-  звіт про власний капітал за 12 місяців минулого року;

-  примітки до річної фінансової звітності за минулий рік;

- декларація з податку на прибуток за 12 місяців минулого року.

Фінансовий плану підприємства подається із пояснювальною запискою, яка включає результати аналізу його фінансово-господарської діяльності за попередній рік, а також показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік.

У разі зменшення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), прибутку або чистого прибутку порівняно із прогнозними та запланованими показниками поточного року підприємство обов'язково подає також обґрунтування причин такого зменшення з відповідними розрахунками.

У разі, коли проект фінансового плану підприємства не відповідає вимогам цього Порядку та встановленій формі, він вважається неподаним та повертається на доопрацювання. Підприємство протягом 5 робочих днів доопрацьовує його відповідно до висловлених зауважень та повторно подає на погодження.

5. Організаційний відділ Бобринецької районної ради та заступник голови районної ради у п’ятнадцятиденний строк здійснюють аналіз проектів фінансових планів підприємств з обов'язковим порівнянням їх показників з показниками фінансово-господарської діяльності минулого року та на плановий рік та виносять дане питання на розгляд постійної комісії Бобринецької районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

6. Погоджений проект фінансового плану разом із проектом рішення про його затвердження підприємство подає на розгляд сесії Бобринецької районної ради.

7. Зміни до затвердженого фінансового плану підприємства можуть уноситися один раз на рік, у якому затверджувався фінансовий план, та не більше двох разів протягом планового року до 25 липня та 15 грудня.

Зміни до фінансового плану підприємства не можуть вноситись у періоди, за якими минув строк звітування.

Проект змін до фінансового плану підприємства подається та розглядається у порядку встановленому для розгляду фінансового плану.

Мотивована відмова про підстави відхилення змін до фінансового плану підприємства надсилається в письмовій формі.

8. До розгляду та аналізу фінансових планів підприємств можуть залучатися Державна податкова інспекція, фінансова інспекція, інші спеціалісти чи експерти за потребою.

9. Звіт про виконання фінансового плану в паперовому й електронному вигляді за формою, наведеною в додатку 2, підприємство надає щокварталу в строки: за звітні квартали поточного року до 30 квітня, 30 липня та 30 жовтня кожного року, за IV квартал звітного року та за звітний рік до 01 березня, що настає за звітним періодом, разом із пояснювальною запискою щодо результатів діяльності за квартал та із зазначенням за окремими факторами причин значних відхилень фактичних показників від планових.

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за IV квартал подається разом із звітом про виконання фінансового плану підприємства за рік.

10. До звіту про виконання показників фінансових планів комунальних підприємств, крім зазначених матеріалів, додаються:

- баланс підприємства на останню звітну дату

- звіт про фінансові результати підприємства за останній звітний період (I квартал, півріччя, 9 місяців або рік).

11. Річний звіт про виконання показників фінансових планів виноситься на розгляд сесії Бобринецької районної ради.

12. Контроль за своєчасним поданням проектів фінансових планів на затвердження здійснює організаційний відділ Бобринецької районної ради. Контроль за виконанням показників затверджених фінансових планів підприємств та поданням звітності здійснює постійна комісія Бобринецької районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

Відповідальність за своєчасність подання, достовірність та обґрунтованість планування окремих показників та звітності несе керівник підприємства згідно з чинним законодавством.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА

 

Погоджено

Начальник організаційного відділу

Бобринецької районної ради

____________ ___________

«__» ________ 20__ року

 

Погоджено

Заступник голови Бобринецької районної ради _________________ _________

«__» ________ 20__ року

 

МП

 

Погоджено

Голова постійної комісії Бобринецької районної ради _________________ _________

«__» ________ 20__ року

 

МП

 

Керівник комунального підприємства - розробник фінансового плану  (повна назва)

 

_______________ ____________

«__» __________ 20__ року

 

МП

 

 

 

 

 

 

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів суб'єктів господарювання комунальних підприємств засновниками яких є Бобринецька районна рада

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Бобринецької районної ради  
_________________  О.Гадемська

М. П.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА ____ рік

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

 

Код рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Плановий рік (усього)

У тому числі за кварталами

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Доходи

 

 

 

 

 

 

 

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

001

 

 

 

 

 

 

 

Податок на додану вартість

002

 

 

 

 

 

 

 

Акцизний збір

003

 

 

 

 

 

 

 

Інші непрямі податки (розшифрувати)

004

 

 

 

 

 

 

 

Інші вирахування з доходу (розшифрувати)

005

 

 

 

 

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)

006

 

 

 

 

 

 

 

Інші операційні доходи (розшифрувати)

007

 

 

 

 

 

 

 

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

008

 

 

 

 

 

 

 

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

009

 

 

 

 

 

 

 

Інші доходи (розшифрувати)

010

 

 

 

 

 

 

 

Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)

011

 

 

 

 

 

 

 

Усього доходів

012

 

 

 

 

 

 

 

Витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)

013

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративні витрати, усього, у тому числі:

014

 

 

 

 

 

 

 

витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів

014/1

 

 

 

 

 

 

 

витрати на консалтингові послуги

014/2

 

 

 

 

 

 

 

витрати на страхові послуги

014/3

 

 

 

 

 

 

 

витрати на аудиторські послуги

014/4

 

 

 

 

 

 

 

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

014/5

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на збут (розшифрувати)

015

 

 

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати (розшифрувати)

016

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові витрати (розшифрувати)

017

 

 

 

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

018

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати (розшифрувати)

019

 

 

 

 

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

020

 

 

 

 

 

 

 

Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)

021

 

 

 

 

 

 

 

Усього витрати

022

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові результати діяльності:

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий прибуток (збиток)

023

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий результат від операційної діяльності

024

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

025

 

 

 

 

 

 

 

Частка меншості

026

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток), у тому числі:

027

 

 

 

 

 

 

 

прибуток

027/1

 

 

 

 

 

 

 

збиток

027/2

 

 

 

 

 

 

 

II. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:

028

 

 

 

 

 

 

 

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

028/1

 

 

 

 

 

 

 

господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі

028/2

 

 

 

 

 

 

 

Відрахування до фонду на виплату дивідендів:

 

 

 

 

 

 

 

 

господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік

029

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі на державну частку

029/1

 

 

 

 

 

 

 

Довідково: Відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року

030

х

х

х

х

х

х

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

031

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток виробництва

032

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД

032/1

 

 

 

 

 

 

 

Резервний фонд

033

 

 

 

 

 

 

 

Інші фонди (розшифрувати)

034

 

 

 

 

 

 

 

Інші цілі (розшифрувати)

035

 

 

 

 

 

 

 

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

036

 

 

 

 

 

 

 

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:

037

 

 

 

 

 

 

 

податок на прибуток

037/1

 

 

 

 

 

 

 

акцизний збір

037/2

 

 

 

 

 

 

 

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

037/3

 

 

 

 

 

 

 

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

037/4

 

 

 

 

 

 

 

рентні платежі

037/5

 

 

 

 

 

 

 

ресурсні платежі

037/6

 

 

 

 

 

 

 

інші податки, у тому числі (розшифрувати):

037/7

 

 

 

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами

037/7/1

 

 

 

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами

037/7/2

 

 

 

 

 

 

 

Погашення податкової заборгованості, у тому числі:

038

 

 

 

 

 

 

 

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету

038/1

 

 

 

 

 

 

 

до державних цільових фондів

038/2

 

 

 

 

 

 

 

неустойки (штрафи, пені)

038/3

 

 

 

 

 

 

 

Внески до державних цільових фондів, у тому числі:

039

 

 

 

 

 

 

 

внески до Пенсійного фонду України

039/1

 

 

 

 

 

 

 

внески до фондів соціального страхування

039/2

 

 

 

 

 

 

 

Інші обов'язкові платежі, у тому числі:

040

 

 

 

 

 

 

 

місцеві податки та збори

040/1

 

 

 

 

 

 

 

інші платежі (розшифрувати)

040/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

 

 

______________
(посада)

_________________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

 

 

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за ______________________________________
(квартал, рік)

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

 

Показники

Код рядка

План

Факт

Відхилення (+, -)

Виконання (%)

1

2

3

4

5

6

 

Доходи

 

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

001

 

 

 

 

 

Податок на додану вартість

002

 

 

 

 

 

Акцизний збір

003

 

 

 

 

 

Інші непрямі податки (розшифрувати)

004

 

 

 

 

 

Інші вирахування з доходу (розшифрувати)

005

 

 

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)

006

 

 

 

 

 

Інші операційні доходи (розшифрувати)

007

 

 

 

 

 

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

008

 

 

 

 

 

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

009

 

 

 

 

 

Інші доходи (розшифрувати)

010

 

 

 

 

 

Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)

011

 

 

 

 

 

Усього доходів

012

 

 

 

 

 

Витрати

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)

013

 

 

 

 

 

Адміністративні витрати, усього, у тому числі:

014

 

 

 

 

 

витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів

014/1

 

 

 

 

 

витрати на консалтингові послуги

014/2

 

 

 

 

 

витрати на страхові послуги

014/3

 

 

 

 

 

витрати на аудиторські послуги

014/4

 

 

 

 

 

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

014/5

 

 

 

 

 

Витрати на збут (розшифрувати)

015

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати (розшифрувати)

016

 

 

 

 

 

Фінансові витрати (розшифрувати)

017

 

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

018

 

 

 

 

 

Інші витрати (розшифрувати)

019

 

 

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

020

 

 

 

 

 

Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)

021

 

 

 

 

 

Усього витрати

022

 

 

 

 

 

Фінансові результати діяльності

 

 

 

 

 

 

Валовий прибуток (збиток)

023

 

 

 

 

 

Фінансовий результат від операційної діяльності

024

 

 

 

 

 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

025

 

 

 

 

 

Частка меншості

026

 

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток), у тому числі:

027

 

 

 

 

 

прибуток

027/1

 

 

 

 

 

збиток

027/2

 

 

 

 

 

II. Розподіл чистого прибутку

Показники

Код рядка

План

Факт

Відхилення (+, -)

Виконання (%)

1

2

3

4

5

6

 

Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:

028

 

 

 

 

 

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

028/1

 

 

 

 

 

господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі

028/2

 

 

 

 

 

Відрахування до фонду на виплату дивідендів:

 

 

 

 

 

 

господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік

029

 

 

 

 

 

у тому числі на державну частку

029/1

 

 

 

 

 

Довідково: відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року

030

 

 

 

 

 

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

031

 

 

 

 

 

Розвиток виробництва

032

 

 

 

 

 

у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД

032/1

 

 

 

 

 

Резервний фонд

033

 

 

 

 

 

Інші фонди (розшифрувати)

034

 

 

 

 

 

Інші цілі (розшифрувати)

035

 

 

 

 

 

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

036

 

 

 

 

 

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

 

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:

037

 

 

 

 

 

податок на прибуток

037/1

 

 

 

 

 

акцизний збір

037/2

 

 

 

 

 

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

037/3

 

 

 

 

 

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

037/4

 

 

 

 

 

рентні платежі

037/5

 

 

 

 

 

ресурсні платежі

037/6

 

 

 

 

 

інші податки, у тому числі (розшифрувати):

037/7

 

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами

037/7/1

 

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами

037/7/2

 

 

 

 

 

Погашення податкової заборгованості, у тому числі:

038

 

 

 

 

 

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету

038/1

 

 

 

 

 

до державних цільових фондів

038/2

 

 

 

 

 

неустойки (штрафи, пені)

038/3

 

 

 

 

 

Внески до державних цільових фондів, у тому числі:

039

 

 

 

 

 

внески до Пенсійного фонду України

039/1

 

 

 

 

 

внески до фондів соціального страхування

039/2

 

 

 

 

 

Інші обов'язкові платежі, у тому числі:

040

 

 

 

 

 

місцеві податки та збори

040/1

 

 

 

 

 

інші платежі (розшифрувати)

040/2

 

 

 

 

 

 

Керівник

 

 

______________
(посада)

_________________
(підпис)

______________________
(ініціали, прі

 

До уваги громадян