БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

 

від 29 листопада 2017 року                                                         № 45-гр

м.Бобринець

 

Про затвердження Положення

про проведення атестації

посадових осіб виконавчого

апарату Бобринецької

районної ради

 

 

Відповідно до статті 17 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, Типового положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року № 1440 та з метою оцінки ділових та професійних якостей, а також кваліфікації посадових осіб виконавчого апарату Бобринецької районної ради

 

1.ЗАТВЕРДИТИ положення про проведення атестації посадових осіб виконавчого апарату Бобринецької районної ради, в новій редакції, відповідно додатку, що додається.

2.Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови Бобринецької районної ради від 26 листопада 2013 року № 93-гр “Про проведення атестації Іванової Н.В., Гончаренко Л.В.”.

3.Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Заступник голови районної ради Н.САБЛІНА

 

 

 

Додаток

до розпорядження

голови районної ради

від 29 листопада

2017 року № 45-гр

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення атестації посадових осіб

виконавчого апарату Бобринецької районної ради

 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1. З метою підвищення ефективності діяльності посадових осіб виконавчого апарату районної ради (далі – посадові особи) один раз на 4 роки проводиться їх атестація, під час якої оцінюються результати роботи, ділові та професійні якості, виявлені працівниками при виконанні обов’язків, визначених типовими професійно – кваліфікаційними характеристиками посад і відображених у посадових інструкціях.

2. Атестації підлягають посадові особи виконавчого апарату районної ради, у тому числі ті, які внаслідок організаційних змін обіймають посади менше ніж один рік, якщо їх службові обов’язки не змінилися.

Не підлягають атестації особи, які перебувають на займаній посаді менше ніж один рік, молоді спеціалісти, вагітні жінки чи жінки, які працюють менше ніж один рік після виходу на роботу з відпустки по вагітності і пологах чи догляду за дитиною, особи, прийняті на роботу на визначений термін.

Особи, призначені на посаду на визначений термін та вагітні жінки, можуть проходити атестацію за власним бажанням.

 

3. У період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання посадовими особами виконавчого апарату районної ради покладених на них завдань та обов’язків у порядку, визначеному головою районної ради, з урахуванням Типового положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року №1440. Така оцінка проводиться головою районної ради під час підбиття підсумків роботи за рік. Загальні методичні рекомендації з цих питань розробляються Нацдержслужбою.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ

4. Для організації проведення утворюється атестаційна комісія у складі голови комісії, секретаря та членів комісії.

Головою атестаційної комісії призначається заступник голови районної ради.

5. До складу комісії входять працівники виконавчого апарату районної ради: керуючий справами; начальник організаційного відділу; завідувач сектора з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл та міста району, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю; головний спеціаліст з питань правової роботи і звернень громадян.

6. Кількісний та персональний склад комісії, термін і графік проведення атестації затверджуються розпорядженням голови районної ради і доводяться до відома посадових осіб, які атестуються, не пізніше ніж за місяць до проведення атестації.

7. Атестаційна комісія працює гласно. Посадова особа має право попередньо ознайомитися з матеріалами її атестації та брати участь у засіданні комісії, на якому розглядається питання про її атестування.

8. Комісія повинна забезпечувати об’єктивний розгляд і професійну оцінку діяльності посадової особи, яка атестується, зокрема щодо виконання покладених на неї службових обов’язків, знання та користування у своїй роботі державною мовою, а також принциповий підхід у підготовці рекомендацій для подальшого використання її досвіду і знань у роботі районної ради.

9. На кожну посадову особу, яка підлягає атестації, складається службова характеристика, що підписується головою районної ради і подається до комісії не пізніше ніж за тиждень до проведення атестації.

Службова характеристика повинна містити аналіз виконання посадовою особою службових обов’язків: відомості про обсяг, якість, своєчасність і самостійність виконання роботи, ділові якості (ініціативність, відповідальність), стосунки з колегами, знання та користування державною мовою під час виконання службових обов’язків, інформацію про підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації, тощо.

Посадова особа ознайомлюється із службовою характеристикою до атестації під час співбесіди з головою районної ради.

У разі незгоди з відомостями, викладеними у службовій характеристиці, посадова особа може подавати до комісії відповідну заяву, обґрунтування, додаткові відомості щодо своєї службової діяльності.

10. Під час кожної атестації до комісії подаються щорічні оцінки виконання посадовою особою покладених на неї завдань та обов’язків за період, що минув після попередньої атестації, а також атестаційний лист попередньої атестації.

11. На засідання комісії запрошуються посадова особа, яка атестується, та керівник відділу, в якому працює посадова особа. Якщо посадова особа не з’явилася на засідання комісії без поважних причин, комісія має право провести атестацію за її відсутності.

 

Рішення атестаційної комісії

13. За результатами атестації атестаційна комісія робить один з таких висновків:

про відповідність займаній посаді;

про відповідність займаній посаді з певних умов (здобуття освіти, проходження стажування, набуття відповідних навичок, підвищення кваліфікації тощо);

про невідповідність займаній посаді.

14.       Результати атестації мають рекомендаційний характер.

Відповідно до висновку атестаційна комісія пропонує голові районної ради:

1) визнати посадову особу атестованою;

2) призначити протягом року повторне атестування (за згодою посадової особи);

3) Зарахувати посадову особу до кадрового резерву або призначити її на вищу посаду;

4) перевести посадову особу на іншу посаду, що відповідає її кваліфікації, або звільнити її з займаної посади.

Кожна рекомендація повинна мати відповідне обґрунтування.

15.Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 3/4 її складу. Рішення комісії приймається стосовно кожної посадової особи, яка атестується, більшістю голосів членів комісії. У разі однакової кількості голосів членів комісії приймається рішення на користь посадової особи. Голосування проводиться у відсутності особи, яка атестується.

16.  Голова атестаційної комісії про результати кожного засідання повідомляє голову районної ради.

17.  За результатами атестації приймається відповідне розпорядження
голови районної ради.

Результати атестації та вирішення спірних питань

18.       Результати атестації заносяться до протоколу засідання комісії та атестаційного листа, складеного за зразком згідно з додатком. Протокол та атестаційний лист підписуються головою та членами комісії, які брали участь у голосуванні. Результати атестації повідомляються посадовій особі, яка атестувалася, одразу після проведення атестації. Посадова особа ознайомлюється зі змістом атестаційного листа під розпис.

19. Результати атестації та щорічної  оцінки виконання посадовими особами покладених на них завдань і обов’язків заносяться до особової справи посадової особи. Вони розглядаються під час вирішення питань просування по службі, присвоєння чергового рангу, встановлення передбачених законодавством надбавок або зміни їх розміру, у разі порушення в установленому порядку клопотання щодо продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування, а також інших  питань проходження служби.

20. Рішення про переведення посадової особи за її згодою на іншу посаду або про звільнення з посади приймається головою районної ради у двомісячний термін з дня атестації. Прийняття такого рішення після закінчення зазначеного терміну не допускається. Час хвороби посадової особи, а також перебування її у відпустці до цього терміну не включається.

21.       Посадова особа, визнана за результатами атестації такою, що не відповідає займаній посаді, звільняється з роботи відповідно до пункту 2 статті 40 Кодексу законів про працю України.

22. Спори, що виникають у зв’язку з проведенням атестації, вирішуються відповідно до законодавства про порядок вирішення індивідуальних трудових спорів.

23. Рішення комісії може бути оскаржене посадовою особою в установленому законодавством порядку протягом 10 днів з дня його прийняття без урахування терміну тимчасової непрацездатності.

24. Інші питання атестації посадових осіб регулюються Типовим положенням про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування.

 

 

 

 

ДОДАТОК

до Положення про проведення

атестації посадових осіб

виконавчого апарату районної ради

 

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

І. Загальні дані

Прізвище, ім’я, по батькові _____________________________________________________

Дата народження _____________________________________________________________

Посада, яку займає працівник, і стаж роботи на ній (на момент атестації) _______________________________________________________________________________________________

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу і рік закінчення, спеціальність) ______________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання _________________________________________________

Підвищення кваліфікації (коли і що закінчив) _____________________________________

Загальний трудовий стаж, у тому числі на службі в органах місцевого самоврядування та на державні службі ____________________________________________________________

Категорія посади _______________________________ Ранг __________________________

Посада в кадровому резерві _____________________________________________________

ІІ. Результати атестації

Висновки атестаційної комісії за підсумками голосування:

відповідає займаній посаді (за _________________ , проти __________________ )

відповідає займаній посаді з певних умов (здобуття освіти, проходження стажування, набуття відповідних навичок,  підвищення кваліфікації тощо) _____________________________________________________________________________

(за ________ , проти _________ )

не відповідає займаній посаді (за ________, проти ________ )

Рішення атестаційної комісії ____________________________________________________

 

Рекомендації атестаційної комісії ________________________________________________

____________________________________ ( за ________ , проти _________ )

 

Голова атестаційної комісії                            _____________          _____________________

(підпис)                 (ініціал імені, прізвище)

 

Члени комісії:                                                _____________          ______________________

_____________          ______________________

_____________          ______________________

_____________          ______________________

_____________          ______________________

_____________          ______________________

(підпис)                 (ініціал імені, прізвище)

 

 

Дата атестації  ”___”_________ 200 __ року

 

 

З результатами атестації ознайомлений  _________________________________________

(підпис працівника, який атестується)

 

 

ПРИМІТКА.

У разі, коли голова або член комісії мають іншу думку щодо оцінки роботи  та ділових якостей працівника, який атестується, її викладають письмово у довільній формі і додають до атестаційного листа.

 

 

До уваги громадян