БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

 

від 22 березня 2018 року                                                               № 14 - гр

м.Бобринець

 

Про затвердження Положення

про виконавчий апарат Бобринецької

районної ради

 

Відповідно до статей 55, 58 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

 

1.Затвердити Положення про виконавчий апарат Бобринецької районної ради, що додається.

2. Контроль за виконання даного розпорядження покласти на  керуючого справами виконавчого апарату Бобринецької районної ради Іванову Н.В.

 

 

 

Голова районної ради                                                        О.ГАДЕМСЬКА

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Бобринецької районної ради

від 22 березня 2018 року №14-гр

 

ПОЛОЖЕННЯ

про виконавчий апарат Бобринецької районної ради

 

І. Загальні положення

 

1.1.Виконавчий апарат районної ради (далі виконавчий апарат) відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” утворюється районною радою.

1.2.Виконавчий апарат районної ради у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями районної ради.

1.3.Організація роботи виконавчого апарату районної ради здійснюється відповідно до Регламенту районної ради, Інструкції з діловодства районної ради та цього Положення.

 

ІІ. Структура виконавчого апарату

 

2.1.Виконавчий апарат очолює голова районної ради.

2.2. Структура та чисельність виконавчого апарату визначається районною радою за поданням голови ради.

Працівники виконавчого апарату приймаються на роботу головою районної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законом і звільняються розпорядженням голови районної ради.

2.3. Витрати на утримання апарату районної ради здійснюються за рахунок коштів районного бюджету, встановлених районною радою.

2.4. Посадові особи виконавчого апарату районної ради один раз на 4 роки підлягають атестації, яка проводиться за умовами та в порядку, визначеними Типовим положенням про атестацію посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року № 1440.

2.5. Після закінчення терміну або дострокового припинення повноважень районної ради виконавчий апарат продовжує виконувати свої обов'язки.

У разі зміни радою структури та чисельності виконавчого апарату, відповідні працівники звільняються з роботи згідно чинного законодавства.

Обрання нового складу районної ради, її керівників не є підставою для припинення служби посадовими особами виконавчого аппарату.

 

ІII. Завдання та функції

3.1. Завдання виконавчого апарату:

3.1.1.Здійснює організаційне, інформаційне, правове і матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради, її президії, постійних комісій, депутатів, депутатських фракцій і депутатських груп щодо організації затвердження районних програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань, здійснення контролю за їх виконанням, затвердження районного бюджету, внесення змін до нього, а також вирішенням інших питань місцевого самоврядування, віднесених законом до компетенції районної ради.

3.1.2.Забезпечує взаємодію районної ради з районною державною адміністрацією, її відділами, управліннями, підприємствами, установами, організаціями, громадськими організаціями, об’єднаннями громадян та органами місцевого самоврядування району.

3.1.3.Надає правову, методичну і консультативну допомогу місцевим радам району в здійсненні наданих їм повноважень, дотриманні законності в їх діяльності, проводить при необхідності навчання депутатів районної ради.

3.1.4. Забезпечує гласність і відкритість в роботі районної ради, постійних комісій, президії та депутатів районної ради шляхом висвітлення їх діяльності на офіційному веб-сайті районної ради.

3.2. Функції виконавчого апарату:

3.2.1. Організовує підготовку та проведення сесій районної ради, забезпечує згідно з Регламентом районної ради підготовку матеріалів, що вносяться на розгляд сесій районної ради, повідомляє депутатів і населення про час і місце проведення сесій районної ради, доводить до депутатів районної ради проекти рішень з питань, які вносяться на розгляд ради.

3.2.2. Бере участь у підготовці проектів рішень районної ради, які відносяться до її компетенції.

3.2.3. Організовує обговорення проектів рішень районної ради з питань, віднесених до її компетенції на засіданнях постійних комісій, узагальнює пропозиції і зауваження, що внесені на засіданнях.

3.2.4. Веде протоколи засідань районної ради, здійснює оформлення та своєчасне доведення рішень районної ради до виконавців.

3.2.5. Оприлюднює рішення районної ради у терміни відповідно до чинного законодавства.

3.2.6. Веде діловодство, здійснює контроль за проходженням документів у виконавчому апараті районної ради.

3.2.7. Готує матеріали на засідання президії районної ради, повідомляє членів президії про час і місце засідання, веде протокол засідання президії районної ради.

3.2.8.Забезпечує організаційне, консультаційно-методичне та технічне обслуговування діяльності постійних комісій районної ради, повідомляє членів постійних комісій про час і місце засідання, узагальнює пропозиції та узгоджує плани роботи постійних комісій, складає графіки засідань, створює їм необхідні умови для ефективної діяльності в підготовці проектів рішень районної ради та ведення протоколів.

3.2.9.Надає допомогу депутатам районної ради у питаннях, що належать до компетенції постійних комісій районної ради, налагоджуванні взаємодії з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадськими організаціями, залученні спеціалістів до роботи по підготовці відповідних проектів рішень, висновків і пропозицій.

3.2.10. Надає консультації депутатам у питаннях виконання депутатських повноважень, забезпечення їх необхідними інформаційно-довідковими матеріалами.

3.2.11.Організовує підготовку матеріалів про роботу ради, постійних комісій та депутатів для оприлюднення на офіційному веб-сайті районної ради.

3.2.12. Оприлюднює на офіційному веб - сайті районної ради інформацію про повноваження, діяльність районної ради, нормативно-правові акти, проекти рішень та рішення районної ради, протоколи пленарних засідань, президії та постійних комісій районної ради, іншу інформацію відповідно до чинного законодавства.

3.2.13.Організовує прийом відвідувачів, вивчає і розглядає пропозиції, заяви і скарги, що надходять до районної ради з питань віднесених до компетенції районної ради.

3.2.14. Здійснює контроль за виконанням доручень керівництва районної ради по вирішенню питань, що порушуються у заявах і скаргах громадян.

3.2.15. Здійснює правову роботу, спрямовану на правильне застосування та дотримання чинного законодавства України під час підготовки проектів рішень районної ради та їх прийняття на сесіях районної ради.

3.2.16. Здійснює правове забезпечення діяльності ради, надає правову допомогу постійним комісіям районної ради, депутатам районної ради, працівникам виконавчого апарату районної ради з правових питань, вирішення яких віднесене до компетенції ради.

3.2.17.Готує проекти рішень районної ради, віднесені до її компетенції, розпорядження голови районної ради та забезпечує дотримання чинного законодавства України при їх підготовці.

3.2.18.Бере участь у підготовці спільних розпоряджень голови районної адміністрації та голови районної ради.

3.2.19.Здійснює реалізацію державної регуляторної політики в районній раді відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

3.2.20. У межах своїх повноважень сприяє здійсненню взаємодії і зв’язків районної ради з відповідними територіальними громадами, іншими органами та посадовими особами місцевого самоврядування, центральними та місцевими органами виконавчої влади, громадськими організаціями та правоохоронними органами.

3.2.21.Здійснює методичне забезпечення органів місцевого самоврядування з питань діяльності місцевого самоврядування.

3.3.22.Організовує підготовку та проведення Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Бобринецької районної ради.

3.2.23.Сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів, надає допомогу з цих питань органам місцевого самоврядування.

3.2.24.Співпрацює з Кіровоградською обласною радою, з Державним навчальним закладом “Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Кіровоградської обласної державної адміністрації”.

 

_________________________

 

 

 

До уваги громадян