Додаток
Оприлюднено 17 січня 2018 року
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2017 рік
1.            0100000                Бобринецька районна рада
(КПКВК  (МБ)                        (найменування головного розпорядника)
2. 0101100                  Бобринецька районна рада
(КПКВК  МБ)                        (найменування головного розпорядника)
3.      0110170
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської селищної, сільської рад
4. Мета бюджетної програми:
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»:
(тис.грн.)
№ з/п
Показники
План з урахуванням змін
Виконано
Відхилення
загальний
спеціальний
разом
загальний
спеціальний
разом
загальний
спеціальний
разом
фонд
фонд
фонд
фонд
фонд
фонд
1.
Видатки (надані кредити)
1567,2
1567,2
1566,00
1566,00
-1,20
-1,20
Показник не виконано у зв'язку з відсутністю потреби щодо проведення видатків
в т.ч.
1,1
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської селищної, сільської рад
1567,2
1567,2
1566,00
1566,00
-1,20
-1,20
Показник не виконано у зв'язку з відсутністю потреби щодо проведення видатків
5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду»:
( грн.)
№ з/п
Показники
План з урахуванням змін
Виконано
Відхилення
1.
Залишок на початок року
х
0,0
х
в т.ч.
1.1
власних надходжень
х
х
2+3
1.2
інших надходжень
х
0
х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року
2.
Надходження
в т.ч.
2.1
власні надходження
0,0
2+3
2.2
надходження позик
0,0
2.3
повернення кредитів
0,0
2.4
інші надходження
0,0
7
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових
3.
Залишок на кінець року
х
0,0
х
в т.ч.
3.1
власних надходжень
х
х
3.2
інших надходжень
х
0
х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року
5.3 «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»:
(тис. грн.)
№ з/п
Показники
Затверджено паспортом бюджетної програми
Виконано
Відхилення
загальний
спеціальний
разом
загальний
спеціальний
разом
загальний
спеціальний
разом
фонд
фонд
фонд
фонд
фонд
фонд
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської селищної, сільської рад
1.
затрат
1.1
Кількість штатних одиниць, од
12
0
12
10
0
10
-2
0
-2
Показник не виконано у зв'язку з наявністю однієї вакантної посади та однієї тимчасово вільної посади (дикретна відпустка)
2.
продукту
2.1
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, рішень, депутатських запитів, од
695,0
0,0
695,0
601,0
0,0
601,0
-94,0
0,0
-94,0
2.2
Кількість прийнятих нормативно-правових акті, од
124,0
0,0
124,0
150,0
0,0
150,0
26,0
0,0
26,0
Показник 2.1 не виконано у зв'язку з надходженям меньшої кількості листів до районної ради ніж планувалося; показник 2.2 перевиконано у зв'язку зі створенням більшої кількості  розпоряджень голови районної ради ніж планувалося
3.
ефективності
3.1
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, рішень, депутатських запитів на одного працівник, од
58,0
0,0
58,0
49,0
0,0
49,0
-9,0
0,0
-9,0
3.2
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од
10,0
0,0
10,0
15,0
0,0
15,0
5,0
0,0
5,0
3.3
Витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн.
130,6
0,0
130,6
156,6
0,0
156,6
26,0
0,0
26,0
Показник 3.1 не виконано у зв'язку з надходженням меньшої кількості листів ніж планувалося та у зв'язку з наявністю вакантних посад; показник 3.2. виконано у зв'язку зі створенням більшої кількості розпоряджень голови районної ради ніж планувалося; показник 3.3 виконано у зв'язку з прийняттям постанови КМУ від від 24 травня 2017 року №353, якою підвищено посадові оклади працівникам районної ради
4.
якості
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількост, %
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками
Оцінка  відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:
затверджено паспортом бюджетної програми 1567,2 тис.грн, проведено касові видатки у сумі 1566,0 тис.грн. Показник не виконано у зв'язку з відсутністю потреби щодо проведення видатків
5.4 «Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»:
№ з/п
Показники
Попередній рік
Звітний рік
Відхилення виконання (у відсотках)
загальний
спеціальний
разом
загальний
спеціальний
разом
загальний
спеціальний
разом
фонд
фонд
фонд
фонд
фонд
фонд
Видатки (надані кредити)
0,0
0,0
0,0
1566,0
0,0
1566,0
0,0
0,0
0,0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року
в т.ч.
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської селищної, сільської рад
0,0
0,0
0,0
1566,0
0,0
1566,0
0,0
0,0
0,0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів
1.
затрат
Кількість штатних одиниць, од
0
0
0
9
0
9
0
0
0
2.
продукту
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, рішень, депутатських запитів, од
0,0
0,0
0,0
601,0
0,0
601,0
0,0
0,0
0,0
Кількість прийнятих нормативно-правових акті, од
0,0
0,0
0,0
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
0,0
3.
ефективності
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, рішень, депутатських запитів на одного працівник, од
0,0
0,0
0,0
49,0
0,0
49,0
0,0
0,0
0,0
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од
15,0
0,0
15,0
0,0
0,0
0,0
Витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн.
0,0
0,0
0,0
15,6
0,0
15,6
0,0
0,0
0,0
4.
якості
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількост, %
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів
Напрям використання бюджетних коштів
Код
Показники
Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього
План на звітний період з урахуванням змін
Виконано за звітний період
Відхилення
Виконано всього
Залишок фінансування на майбутні періоди
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Надходження всього:
х
0
0
0,0
х
х
Бюджет розвитку за джерелами
х
0
0
0,0
х
х
Надходження із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку)
х
0
0
0
х
х
Запозичення до бюджету
х
0
0
0
х
х
Інші джерела
х
0
0
0
х
х
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планових апоказників
2.
Видатки бюджету розвитку всього:
х
х
х
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків
1.2
Всього за інвестиційними проектами
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»:
Фінансових порушень не виявлено
5.7«Стан фінансової дисципліни»:
кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01 січня 2017 року по загальному
та спеціальному фондах відсутня,
кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01 січня 2018 року по загальному
та спеціальному фондах відсутня.
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми:  Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації
________________________________________________________________________________________________________
ефективності бюджетної програми: ____середній рівень ефективності_______________________________________
корисності бюджетної програми: дана програма забезпечує організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення
діяльності районної ради
довгострокових наслідків бюджетної програми: _____дана програма буде і надалі використовуватись____________
1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.
Головний бухгалтер
Н.О.Денисова
(підпис)