Додаток
Оприлюднено 17 січня 2018 року
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2017 рік
1.            0100000                Бобринецька районна рада
(КПКВК  (МБ)                        (найменування головного розпорядника)
2. 0101100                  Бобринецька районна рада
(КПКВК  МБ)                        (найменування головного розпорядника)
3.      0118600
Інші видатки
4. Мета бюджетної програми:
Створення належних умов роботи органів місцевого самоврядування Бобринецького району, надання допомоги в процесах їх трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов та сприяння їх діяльності в цілому
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»:
(тис.грн.)
№ з/п
Показники
План з урахуванням змін
Виконано
Відхилення
загальний
спеціальний
разом
загальний
спеціальний
разом
загальний
спеціальний
разом
фонд
фонд
фонд
фонд
фонд
фонд
1.
Видатки (надані кредити)
2,0
2,0
2,00
2,00
0,00
0,00
Показник виконано
в т.ч.
1,1
Інші видатки
2,0
2,0
2,00
2,00
0,00
0,00
Показник виконано
5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду»:
( грн.)
№ з/п
Показники
План з урахуванням змін
Виконано
Відхилення
1.
Залишок на початок року
х
0,0
х
в т.ч.
1.1
власних надходжень
х
х
2+3
1.2
інших надходжень
х
0
х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року
2.
Надходження
в т.ч.
2.1
власні надходження
0,0
2+3
2.2
надходження позик
0,0
2.3
повернення кредитів
0,0
2.4
інші надходження
0,0
7
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових
3.
Залишок на кінець року
х
0,0
х
в т.ч.
3.1
власних надходжень
х
х
3.2
інших надходжень
х
0
х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року
5.3 «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»:
(тис. грн.)
№ з/п
Показники
Затверджено паспортом бюджетної програми
Виконано
Відхилення
загальний
спеціальний
разом
загальний
спеціальний
разом
загальний
спеціальний
разом
фонд
фонд
фонд
фонд
фонд
фонд
Інші видатки
1.
затрат
1.1
Обсяг фінансування, тис.грн.
2,0
0,0
2,0
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
Показник виконано
2.
продукту
2.1
Проведення урочистих заходів, од
50,0
0,0
50,0
48,0
0,0
48,0
-2,0
0,0
-2,0
2.2
Навчання та підвищення рівня освітньої кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, проведення семінарів, од
12,0
0,0
12,0
21,0
0,0
21,0
9,0
0,0
9,0
2.3
Вступ, членство та діяльність районної ради в громадських організаціях, асоціаціях, конгресах та інших добровільних об’єднаннях органів місцевого самоврядування, од
1,0
0,0
1,0
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
Показник 2.1 не виконано у зв'язку з проведенням двох заходів в одному; показник 2.2 перевиконано у зв'язку з направленням більшої кількості осіб місцевого самоврядування на підвищення кваліфікації
3.
ефективності
3.1
Кількість проведених урочистих заходів в середньому на місяць, од
4,0
0,0
4,0
4,0
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
3.2
Кількість проведених семінарів в середньому на місяць, од
1,0
0,0
1,0
0,3
0,0
0,3
-0,7
0,0
-0,7
Показник 3.2 не виконано у зв'язку з відсутністю потреби щодо проведення семінарів, так як більшість питань вирішувалися на постійних комісіях районної ради та на сесіях
4.
якості
Відсоток вчасно проведених заходів, %
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками
Оцінка  відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:
затверджено паспортом бюджетної програми 2,0 тис.грн, проведено касові видатки у сумі 2,0 тис.грн. на сплату членських внесків до Української асоціації районних та обласних рад
5.4 «Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»:
№ з/п
Показники
Попередній рік
Звітний рік
Відхилення виконання (у відсотках)
загальний
спеціальний
разом
загальний
спеціальний
разом
загальний
спеціальний
разом
фонд
фонд
фонд
фонд
фонд
фонд
Видатки (надані кредити)
0,0
0,0
0,0
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року
в т.ч.
Інші видатки
0,0
0,0
0,0
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів
1.
затрат
Обсяг фінансування, тис.грн.
0,0
0,0
0,0
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
2.
продукту
Проведення урочистих заходів, од
0,0
0,0
0,0
48,0
0,0
48,0
0,0
0,0
0,0
Навчання та підвищення рівня освітньої кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, проведення семінарів, од
0,0
0,0
0,0
21,0
0,0
21,0
0,0
0,0
0,0
Вступ, членство та діяльність районної ради в громадських організаціях, асоціаціях, конгресах та інших добровільних об’єднаннях органів місцевого самоврядування, од
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
3.
ефективності
Кількість проведених урочистих заходів в середньому на місяць, од
0,0
0,0
0,0
4,0
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
Кількість проведених семінарів в середньому на місяць, од
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
4.
якості
Відсоток вчасно проведених заходів, %
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів
Напрям використання бюджетних коштів
5.5 «Виконання інвестиційних (проектів) програм»:
Код
Показники
Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього
План на звітний період з урахуванням змін
Виконано за звітний період
Відхилення
Виконано всього
Залишок фінансування на майбутні періоди
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Надходження всього:
х
0
0
0,0
х
х
Бюджет розвитку за джерелами
х
0
0
0,0
х
х
Надходження із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку)
х
0
0
0
х
х
Запозичення до бюджету
х
0
0
0
х
х
Інші джерела
х
0
0
0
х
х
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планових апоказників
2.
Видатки бюджету розвитку всього:
х
х
х
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків
1.2
Всього за інвестиційними проектами
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»:
Фінансових порушень не виявлено
5.7«Стан фінансової дисципліни»:
кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01 січня 2017 року по загальному
та спеціальному фондах відсутня,
кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01 січня 2018 року по загальному
та спеціальному фондах відсутня.
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми:  Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації
________________________________________________________________________________________________________
ефективності бюджетної програми: ____низький рівень ефективності_______________________________________
корисності бюджетної програми: дана програма забезпечує створення належних умов роботи органів місцевого самоврядування
Бобринецького району, надання допомоги в процесах їх трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов
та сприяння їх діяльності в цілому
довгострокових наслідків бюджетної програми: _____дана програма буде і надалі використовуватись____________
1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.
Головний бухгалтер
Н.О.Денисова
(підпис)