ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної ради

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ __________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ___ __________ 2019 року                                                                        № ____

м.Бобринець

 

Про затвердження районної програми по

реалізації в районі заходів з виконання у

2019-2021 роках Державної програми

“Національний план дій щодо реалізації

Конвенції ООН про права дитини”

на період до 2021 року

 

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, з метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей в районі відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини та національного законодавства, відповідно до Державної соціальної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 453, розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 12 листопада 2018 року № 827-р “Про затвердження обласного плану заходів з виконання у 2018-2021 роках Державної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року”

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити районну програму по реалізації в районі заходів з виконання у 2019-2021 роках Державної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року (далі – Програма) (додається).

2. Рекомендувати районній державній адміністрації, виконавчим комітетам сільським рад, керівникам підприємств, установ та організацій забезпечити безумовне виконання Програми, відповідно до встановлених термінів.

3. Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації під час формування показників місцевого бюджету передбачити видатки на виконання районної програми, а також залучати бюджетні кошти із джерел, не заборонених чинним законодавством.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань: бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення; охорони здоров'я, освіти, праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення, культури та спорту.

 

 

 

Голова районної ради                                                     О.ГАДЕМСЬКА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Бобринецької районної ради

від ____ _________ 2019 року

№ ___

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

по реалізації в районі заходів з виконання у 2019-2021 роках Державної програми “Національний план дій щодо

реалізації Конвенції ООН про права дитини”

на період до 2021 року

 

 

Розділ І. Загальні положення

Районна програма по реалізації заходів з виконання у 2019-2021 роках Державної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року (далі Програма) розроблена на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 453 “Про затвердження Державної соціальної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року”.

Розділ ІІ. Визначення проблеми

Соціальний захист дітей є актуальною проблемою сьогодення. Ця проблема носить складний, інтегрований, багатоаспектний характер, тому має розглядатися й розв’язуватися в різних контекстах. Україна, як член міжнародного співтовариства бере участь у діяльності зі створення сприятливого для дітей середовища, в якому гідний розвиток і захист їх прав забезпечується з дотриманням принципів демократії, рівності, миру, соціальної справедливості з урахуванням моральних засад та традиційних цінностей українського суспільства, спрямованих на зміцнення сім’ї та морального здоров’я дітей в Україні. Бобринецький район Кіровоградської області, як складова частина країни, є незмінним учасником реалізації державної політики, спрямованої на захист прав та законних інтересів дітей.

 

Розділ ІІІ. Мета Програми

 

Метою програми є забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей в районі відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини та національного законодавства.

 

Розділ IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, джерела фінансування, строки виконання

 

Програму планується реалізувати шляхом:

 

створення умов для народження здорової дитини, збереження здоров’я кожної дитини протягом усього періоду дитинства, забезпечення доступу до високоякісних медичних послуг;

 

створення умов для повноцінного життя в суспільстві дітей-інвалідів та дітей з особливими потребами, для здобуття ними освіти, для їх подальшого працевлаштування;

 

реалізації права дітей на сімейне виховання, насамперед біологічними батьками або в прийомній сім`ї, дитячому будинку сімейного типу;

 

активізації процесу формування у дітей здорового способу життя, забезпечити їх широке залучення до фізичної культури і спорту;

 

створення системи надання дітям психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних, інформаційних та інших послуг незалежно від місця проживання;

 

збереження та зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, освіти і культури;

 

ліквідації торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження з ними; створення умов для ефективної реабілітації дітей;

 

профілактики правопорушень з боку дітей, значне зменшення кількості злочинів, вчинених дітьми, приведення умов їх утримання у спеціальних установах для дітей у відповідність із міжнародними стандартами;

 

пропагування національної культури та духовної спадщини, національно-патріотичного виховання дітей, проведення роботи з виявлення та підтримки обдарованих дітей;

 

забезпечення широкої участі дітей в житті суспільства;

 

активізації діяльності територіальних громад із захисту прав дітей;

 

поширення соціальної реклами та широкого висвітлення в засобах масової інформації питань соціально-правового захисту дітей, дотримання положень Конвенції ООН про права дитини.

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок:

місцевого бюджету

інших джерел, що не суперечить чинному законодавству.

 

Реалізація заходів Програми буде здійснюватися до 2021 року.

Розділ V. Перелік завдань і заходів програми

 

Основними завданнями Програми є:

 

 

забезпечення захисту прав на охорону здоров’я;

 

захист прав дітей на здобуття освіти;

 

захист прав дітей різних категорій;

 

забезпечення участі дітей у житті суспільства.

 

Розділ VІ. Напрями реалізації та заходи програми

 

Напрями та заходи щодо реалізації Програми наведені у додатку 2.

Розділ VII.Координація та контроль за ходом виконання Програми

Реалізація заходів Програми забезпечується керівниками місцевих органів виконавчої влади, задіяних у реалізації заходів програми.

Координацію діяльності даних органів у процесі виконання Програми забезпечує служба у справах дітей райдержадміністрації.

Контроль за виконанням даної програми здійснюють:

постійна комісія обласної ради з питань освіти, культури, науки, спорту, молодіжної політики, у справах сім’ї і туризму,

служба у справах дітей райдержадміністрації.

Виконавці програми інформують службу у справах дітей райдержадміністрації про стан виконання заходів, визначених даною програмою, щороку до 5 січня.

Служба у справах дітей райдержадміністрації узагальнює подані інформації до 10 січня щороку, забезпечує інформування служби у справах дітей облдержадміністрації, районної ради про хід виконання Програми, надає відповідні пропозиції щодо їх реалізації.

 

 

Додаток 1

Паспорт

програми по реалізації

в районі заходів з виконання у 2019-2021 роках Державної програми “Національний план дій щодо

реалізації Конвенції ООН про права дитини”

на період до 2021 року

 

1.
Програма затверджена:
Рішення Бобринецької районної ради від   ____________  2019 року № _________
2.
Ініціатор розроблення програми
Бобринецька районна державна адміністрація
3.
Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми
Постанова Кабінету Міністрів України від    30 травня 2018 року № 453 «Про затвердження Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року
4.
Розробник програми
Служба у справах дітей Бобринецької районної державної адміністрації
5.
Співрозробники програми
Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України,  сільвиконкоми
6.
Відповідальний виконавець програми
Служба у справах дітей Бобринецької районної державної адміністрації
7.
Учасники програми
Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України, сільвиконкоми, зацікавлені підприємства, установи, організації
8.
Термін реалізації програми
2019-2021 роки
9.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми
Згідно з відповідними бюджетними призначеннями

____________________________

 

Додаток 2

до районної програм реалізації в районі

заходів з виконання у 2019-2021 роках

Державної програми “Національний план

дій щодо Конвенції ООН про права дитини”

на період до 2021 року

 

 

Напрями реалізації та заходи програми

 

з/п
Зміст основного завдання
Найменування заходів
Відповідальні за виконання
Термін
виконання
Джерела фінансування
Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,
тис. грн.

 

1
2
3
4
5
6
7
І. Створення сприятливих умов для життя та розвитку дитини
1.
Розроблення та затвердження мінімальних стандартів благополуччя та безпеки дитини
1) розроблення показників (індикаторів) регіонального рівня щодо забезпечення захисту прав та інтересів дітей
Служба у справах дітей, управління соціального захисту населення, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
КНП «Центр первинної
медико-санітарної допомоги
Бобринецького району»,
Бобринецька центральна районна лікарня, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських рад району
Протягом 2019 року
Не потребує фінансування
2) проведення комплексного аналізу становища дітей для визначення актуальних проблем дитинства
Служба у справах дітей, управління соціального захисту населення, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, КНП «Центр первинної
медико-санітарної допомоги
Бобринецького району»,
районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських рад району
Щороку
Не потребує фінансування
2.
Сприяння створення середовища, безпечного для розвитку дитини, збереження її здоров'я та життя
1) забезпечити створення та функціонування мережі центрів (відділень, кабінетів) медико-соціальної допомоги дітям та молоді "Клініка, дружня до молоді"
Бобринецька центральна районна лікарня,
КНП «Центр первинної
медико-санітарної допомоги
Бобринецького району»
Протягом 2019-2021 років
Місцеві бюджети
2) забезпечення інформування населення району про переваги грудного вигодовування
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
3) впровадити в медичну практику систему катамнестичного спостереження за новонародженими та дітьми віком до трьох років, у яких наявний ризик порушення усіх сфер розвитку хронічних захворювань
Бобринецька центральна районна лікарня,
КНП «Центр первинної
медико-санітарної допомоги
Бобринецького району»
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
4) проводити виступи у засобах масової інформації з питань обізнаності медичних працівників та батьків стосовно профілактики, діагностики і лікування захворювань дитячого віку, в тому числі з рідкісними (орфанними) захворюваннями, гемофілією, онкологічними захворюваннями, цукровим діабетом ІІ типу та ожирінням
Бобринецька центральна районна лікарня,
КНП «Центр первинної
медико-санітарної допомоги
Бобринецького району»
Протягом 2019-2021 років
Місцеві бюджети
5) забезпечити проведення обов'язкового медичного профілактичного огляду дітей до          18 років у дитячих амбулаторно-поліклінічних закладах за участю батьків
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
3.
Підвищення якості та збільшення обсягу медичних послуг, що надаються дітям
1) впровадити інтегроване ведення хвороб у дітей до п'ятирічного віку та інших вікових груп
Бобринецька центральна районна лікарня, КНП «Центр первинної
медико-санітарної допомоги
Бобринецького району»
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
2) забезпечити медикаментами, виробами медичного призначення та лікувальним харчуванням хворих дітей, у тому числі на рідкісні (орфанні) захворювання дітей з:
онкологічними та онкогематологіч-ними захворюваннями;
важкими формами гострої та хронічної ниркової недостатності;
хронічним вірусним гепатитом В та С;
передчасним статевим розвитком до дев'яти років;
артеріальною легеневою гіпертензією
Бобринецька центральна районна лікарня,
КНП «Центр первинної
медико-санітарної допомоги
Бобринецького району»
Протягом 2019-2021 років
Місцеві бюджети
У межах передбачених видатків
3) забезпечити медикаментами та витратними матеріалами дітей хворих на:
дитячий церебральний параліч;
первинний вроджений імунодефіцит;
муковісцидоз;
фенілкетонурія;
хворобу Гоше;
мукополісахарідоз;
гемофілію типу А або В, хворобу Віллебранда та інші важкі коагулопатії;
нанізм різного походження;
тяжкі розлади психіки та поведінки із спектру аутизму;
ювенільний ревматоідний артрит
інші рідкісні (орфанні захворювання)
Бобринецька центральна районна лікарня,
КНП «Центр первинної
медико-санітарної допомоги
Бобринецького району»,
Бобринецька центральна районна лікарня
Протягом 2019-2021 років
Місцеві бюджети
У межах передбачених видатків
4.
Здійснення заходів, спрямованих на запобігання дитячій інвалідності та підвищення рівня надання медичної допомоги дітям інвалідам
забезпечити роботу мережі кабінетів охорони зору дітей у закладах охорони здоров'я ІІ рівня для запобігання виникненню порушення зору у дітей дошкільного та шкільного віку
Бобринецька центральна районна лікарня,
КНП «Центр первинної
медико-санітарної допомоги
Бобринецького району»
Протягом 2019-2021 років
Місцеві бюджети
У межах передбачених випадків
5.
Удосконалення превентивних заходів, спрямованих на формування здорового способу життя підростаючого покоління
1) формування в учнів 5-9 класів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, удосконалення навчання життєвим навичкам на компетентнісних засадах у межах предмета “Основи здоров’я”, формування здоров’язберігаючої компетентності шляхом реалізації у предметах інваріантної складової навчальних планів наскрізної змістової лінії “Здоров’я і безпека” з використанням сучасних інформаційних технологій
Відділ освіти, молоді та спорту, районний центр соціальних служб, для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
2) підвищення рівня обізнаності дітей та їх батьків щодо здорового способу життя, у тому числі профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу
Бобринецька центральна районна лікарня,
КНП «Центр первинної
медико-санітарної допомоги
Бобринецького району»
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
3) проведення в загальноосвітніх навчальних закладах району у Всесвітній день боротьби із СНІДом заходи, спрямовані на підвищення рівня обізнаності щодо ВІЛ-інфекції/СНІДу
Відділ освіти, молоді та спорту, районний центр соціальних служб, для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських рад
IV квартал 2019-2021 років
Не потребує фінансування
4) забезпечити інформування 100% дітей старшого шкільного віку про те, як захистити себе від захворювання на ВІЛ/СНІД, туберкульоз
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
6.
Створення ефективного, доступного та доброзичливого освітнього середовища, спрямованого на розвиток дитини, її талантів, розумових і фізичних здібностей; забезпечення доступу до якісної освіти, насамперед у сільській місцевості
1) забезпечення дітей з особливими освітніми потребами місцями у закладах дошкільної освіти
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
2) забезпечення інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
7.
Забезпечення духовного, морального і культурного розвитку дитини
1) сприяння у створенні умов для забезпечення потреби дітей та молоді у творчій самореалізації, їх інтелектуального, духовного, фізичного розвитку
Відділ освіти, молоді та спорту, районний центр соціальних служб, для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
2) залучення дітей до занять у клубах за інтересами, художній самодіяльності, музичних, театральних студіях
Відділ культури і туризму райдержадміністрації, виконавчі сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
3) проведення культурно-мистецьких акцій, спрямованих на вивчення народних традицій, звичаїв, обрядів з метою виховання та всебічного розвитку підростаючого покоління на основі національних традицій
Відділ освіти, молоді та спорту, відділ культури та туризму райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
8.
Інтеграція дітей, які утримуються в інтернатних закладах, у соціальний простір територіальної громади
1) запровадження наставництва над дитиною, яка проживає в закладах інституційного догляду та виховання дітей області
Відділ освіти, молоді та спорту, управління соціального захисту населення, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
2) проведення профорієнтаційної роботи з майбутніми випускниками, вихованцями інтернатного закладу
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, Бобринецький районний центр зайнятості
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
Забезпечення рівних можливостей для всіх дітей
9.
Зміцнення системи захисту прав та інтересів дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
1) вжиття заходів щодо збереження житла та майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яке належить їм на праві власності або користування, а саме:
забезпечення контролю за веденням обліку та аналізу інформації щодо нерухомого майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, яке належить їм на праві власності або користування, його збереженням, використанням та поверненням у придатному для проживання стані;
проведення роз’яснювальної роботи серед опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів стосовно дотримання законодавства в частині захисту житлових і майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (своєчасна передача житла у власність дітей, оформлення спадщини тощо)
Служба у справах дітей, відділ освіти, молоді та спорту, райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Місцеві бюджети
У межах передбачених випадків
2) забезпечення постановки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16-річного віку на облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов
Служба у справах дітей райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
3) вжиття заходів щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб х їх числа
Служба у справах дітей райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
Зміцнення інституту сім'ї та формування відповідального батьківства
10.
Забезпечення догляду та виховання дітей, у тому числі дітей з інвалідністю, в сім’ях або в умовах, максимально наближених до сімейних, реформування та реорганізація інтернатних закладів
1) сприяння в реалізації права кожної дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, з інвалідністю на виховання в сім’ї
Служба у справах дітей, відділ освіти, молоді та спорту, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
2) розроблення та затвердження плану заходів з реалізації II етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017— 2026 роки
Протягом 2019 року
Не потребує фінансування
3) розроблення та затвердження місцевих планів реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на основі комплексного аналізу забезпечення прав дітей та мережі закладів інституційного догляду та виховання дітей; інвентаризації соціальних, освітніх, медичних і реабілітаційних послуг, що фактично надаються дітям та сім’ям з дітьми різних категорій; визначення потреб територіальних громад у додаткових соціальних, освітніх, медичних і реабілітаційних послугах для дітей та сімей з дітьми, у ресурсах, у тому числі професійних кадрах, необхідних для забезпечення надання таких послуг
Служба у справах дітей, відділ освіти, молоді та спорту, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2020 років
Не потребує фінансування
4) влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі з особливими потребами до сімейних форм виховання
Служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
5) проведення широкої інформаційної кампанії із залученням засобів масової інформації з питань пропагування влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімей опікунів, піклувальників, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу
Служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
6) проведення заходів, пов’язаних з якісним підбором кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі
Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
7) надання соціальних послуг сім’ям, які усиновили, взяли на виховання дітей з інвалідністю
Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
8) забезпечення доступу населення до повної та об’єктивної інформації з питань усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Служба у справах дітей райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Місцеві бюджети
У межах передбачених видатків
11.
Посилення роботи з профілактики бездоглядності та безпритульності дітей
1) посилення контролю за діяльністю закладів інституційного догляду та виховання дітей
Управління соціального захисту населення, відділ освіти, молоді та спорту, служба у справах дітей райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
2) проведення профілактичної роботи із запобігання самовільному залишенню дітьми місця постійного проживання, у тому числі закладів інституційного догляду та виховання дітей
Служба у справах дітей, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Бобринецький відділ Головного управління національної поліції в Кіровоградській області, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Місцеві бюджети
У межах передбачених видатків
3) проведення щотижневих профілактичних рейдів "Діти вулиці", "Вокзал" з метою виявлення дітей, які залишилися без батьківського піклування
Протягом 2019-2021 років
Місцеві бюджети
У межах передбачених видатків
12.
Запровадження раннього виявлення сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та надання їм своєчасної та ефективної соціальної допомоги
забезпечення співпраці з сільськими, селищними радами щодо раннього виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та захисту прав їх інтересів
Служба у справах дітей, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Бобринецький відділ Головного управління національної поліції в Кіровоградській області, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
Захист дітей від насильства
13.
Формування політики громадської нетерпимості до всіх форм насильства над дітьми в суспільстві
1) проведення широкомасштабних інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих га формування громадянської небайдужості до усіх форм насильства та жорстокого поводження з дітьми
Служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Місцеві бюджети
У межах передбачених видатків
2) організація систематичного навчання фахівців, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, у тому числі щодо дітей
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
14.
Удосконалення заходів щодо протидії найгіршим формам дитячої праці, проституції та порнографії. Захист дітей від експлуатації, сексуального насильства та торгівлі людьми
1) забезпечення організації та проведення профілактичних заходів із запобігання торгівлі людьми
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Бобринецький відділ Головного управління національної поліції в Кіровоградській області, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Місцеві бюджети
У межах передбачених випадків
2) проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо запобігання втягнення дітей до торгівлі людьми, сексуальної експлуатації та сексуального насильства
3) здійснення центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді систематичного моніторингу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, в яких виховуються діти, з метою попередження потрапляння дітей у ситуації, пов’язані з торгівлею людьми, виявлення та ідентифікації у разі їх потрапляння у такі ситуації
Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
15.
Активізація інформаційно-просвітницької роботи із запобігання усім формам насильства над дітьми
1) проведення превентивних заходів щодо запобігання насильству над дітьми у суспільстві (у громадах, дитячих колективах, закладах тощо)
Управління соціального захисту населення, служба у справах дітей, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, Бобринецький відділ Головного управління національної поліції в Кіровоградській області, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
2) забезпечення інтеграції навчальних курсів "Вчимося жити разом" до програм післядипломної/додипломної підготовки вчителів та програм навчання дітей у дошкільних та середніх закладах освіти
Віддл  освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
Створення системи правосуддя, дружнього до дитини
16.
Впровадження дієвих форм і методів профілактики вчинення правопорушень дітьми
здійснення заходів з активізації профілактичної роботи з метою запобігання правопорушенням у дитячому середовищі шляхом запровадження у практику інноваційних методів та форм роботи з дітьми, схильними до правопорушень
Бобринецький відділ Головного управління національної поліції в Кіровоградській області, управління освіти,  молоді та спорту, служба у справах дітей  райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
17.
Удосконалення системи захисту прав та інтересів дітей, які вчинили правопорушення
забезпечення надання соціальних послуг відповідно до потреб дітям, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також звільненим від подальшого відбування зазначених видів покарань з підстав, передбачених законом, надання інших соціальних послуг відповідно до потреб
Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
18.
Удосконалення механізмів урахування думки дитини під час вирішення питань, що стосуються її життя
1) сприяння розвитку учнівського врядування, дитячого громадського руху, пошук нових форм, методів і моделей його організації, поширення кращого педагогічного досвіду
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
Забезпечення захисту прав та інтересів дитини в умовах воєнних дій чи збройного конфлікту
19.
Недопущення участі дітей у воєнних діях чи збройному конфлікті
1) виявлення фактів залучення дітей до незаконних військових формувань та участі дітей у воєнних діях чи збройних конфліктах
Бобринецький відділ Головного управління національної поліції в Кіровоградській області, служба у справах дітей  райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
2) забезпечення проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо захисту дітей від участі у воєнних діях чи збройних конфліктах
Відділ освіти,  молоді та спорту райдержадміністрації, служба у справах дітей, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Бобринецький відділ Головного управління національної поліції в Кіровоградській області, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
20.
Забезпечення захисту прав дітей, які перебувають у зоні воєнних дій чи збройних конфліктів
створення умов на регіональному та місцевому рівні для медичної, психологічної, педагогічної реабілітації та соціальної реінтеграції дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Служба у справах дітей  райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді області, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
21.
Впровадження комплексних заходів щодо створення умов повноцінного життя та соціально-психологічної реабілітації дітей, які постраждали від воєнних дій чи збройного конфлікту, та дітей, розлучених із сім’єю, які не є громадянами України та потребують міжнародного захисту
1) розроблення та поширення інформаційних матеріалів для дітей та підлітків з профілактики потрапляння у конфліктні ситуації
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад району
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
2) забезпечити проведення роз'яснювальної роботи серед населення щодо отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів та надання зазначеного статусу
Служба у справах дітей, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських рад району
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
Створення безпечного інформаційного простору для дітей
22.
Забезпечення захисту персональних даних дитини та іншої конфіденційної інформації про неї, забезпечення безпеки дітей в інформаційному просторі
1) вжиття заходів щодо захисту дітей від оприлюднення їх реальних життєвих історій в засобах масової інформації, їх безпосередньої участі на телебаченні
Служба у справах дітей, управління соціального захисту населення, відділ освіти, молоді та спорту, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді райдержадміністрації, виконавчі сільських рад району
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
2) проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед батьків або осіб, які їх замінюють, представників установ та організацій, у тому числі освітніх, дозвільних, оздоровчих, медичних, щодо безпечного використання дітьми інформаційних ресурс
Відділ освіти, молоді та спорту, управління соціального захисту населення, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських рад району
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
23.
Формування політики запобігання проявів радикалізму, расизму, ксенофобії та інших форм екстремізму дітей
проведення комплексних заходів із запобігання формуванню у дітей проявів радикалізму, расизму, ксенофобії та інших форм екстремізму
Бобринецький відділ Головного управління національної поліції в Кіровоградській області, служба у справах дітей, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських рад району
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
24.
Впровадження системи соціально-педагогічної роботи з батьками з питань безпеки дітей в інформаційному просторі
проведення соціально-педагогічної роботи з батьками з питань безпеки дітей в інформаційному просторі
Відділ освіти,  молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад  району
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
Активізація ролі територіальної громади у вирішенні питань забезпечення прав дітей в умовах децентралізації
25.
Формування громади, доброзичливої до дітей
1) забезпечення діяльності посадових осіб, відповідальних за захист прав дітей, у структурах виконавчих органів рад об’єднаних територіальних громад
Виконавчі комітети сільських рад району
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
3) впровадження Всеукраїнського руху "Громада, доброзичлива до дітей"
Виконавчі комітети сільських рад району
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування

 

_____________________________________________________

 

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної державної адміністрації

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ДВАДЦЯТЬ _________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від __ ______ 2019 року                                                                        № ___

м.Бобринець

Про затвердження районної програми

забезпечення соціальним та впорядкованим

житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, осіб з їх числа

на період до 2021 року

Відповідно до пункту 16 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, законів України “Про охорону дитинства”, “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, Указу Президента України від  16 грудня 2011 року №1163/2011 “Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні”, Державної соціальної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року”

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити районну програму забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на період до 2021 року (далі – Програма) (додається).

2. Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації, сільським головам:

2.1. забезпечити безумовне виконання Програми відповідно до встановлених термінів;

2.2. під час формування показників місцевих бюджетів передбачати видатки на виконання районної та місцевих програм, а також залучати кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради: з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення; охорони здоров’я, освіти, праці, соціального забезпечення населення, культури та спорту.

 

Голова районної ради                                                     О.ГАДЕМСЬКА

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Бобринецької районної ради

від ____ _________ 2019 року

№ ___

РАЙОННА ПРОГРАМА

забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

на період до 2021 року

І. Загальні положення

Районна програма забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на період до 2021 року (далі - Програма) розроблена на підставі Указу президента України від 16 грудня 2011 року №1163 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні», законів України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про охорону дитинства», «Про житловий фонд соціального призначення», «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року».

 

ІІ. Визначення проблеми

 

Рівень захисту прав дитини є одним з визначених критеріїв оцінки становища в гуманітарній сфері будь-якої держави, адже діти – гарант самозабезпечення й збереження нації.

Незважаючи на активізацію зусиль держави щодо поліпшення становища підростаючого покоління, створення умов для його гармонійного розвитку, в районі  щороку  присутня стійка тенденція  соціального посиротіння дітей та, як наслідок, збільшується чисельність дітей, які отримують статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Переважна більшість дітей вищевказаної категорії, особливо тих, що виховувались в інтернатних закладах, після закінчення навчання і виходу в самостійне життя мають проблеми, пов’язані не лише з пошуком роботи, організацією побуту, але і відсутністю житла.

Станом на 1 січня 2019 року на обліку служби у справах дітей районної державної адміністрації перебуває 51 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування, із них: 51 дитина не має житла.

На квартирному обліку перебуває  10 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та 31 особа з їх числа.

Відповідно до статей 32, 33 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування (за місцем їх походження або проживання до встановлення опіки, піклування, влаштування  в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу чи відповідні заклади) несуть відповідальність за збереження житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і повернення його після завершення їх перебування у відповідному закладі для таких дітей. У разі відсутності такого житла районні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування у позачерговому порядку протягом місяця забезпечують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа впорядкованим соціальним житлом.

У районі відсутні соціальні гуртожитки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

Програма має за мету об’єднати в єдину систему зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадськості щодо реалізації права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  осіб з їх числа на житло.

 

ІІІ. Мета програми

Метою програми є реалізація права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на отримання житла.

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

джерела фінансування, строки виконання

 

Програму планується реалізувати шляхом:

1) вивчення індивідуальних потреб кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, осіб з їх числа;

2) забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які до передачі під опіку чи піклування, влаштування в прийомні сім`ї, дитячі будинки сімейного типу, будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати, не мали впорядкованого житла чи вселення їх в приміщення, яке зберігалося за ними, неможливе, позачерговим впорядкованим житлом за останнім місцем проживання;

3) підвищення відповідальності органів місцевого самоврядування за збереження житла, в якому проживали діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, з батьками, рідними тощо до влаштування у відповідні заклади;

4) залучення громадськості до спонсорської та меценатської допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа,;

5) проведення широкої інформаційної кампанії, розповсюдження соціальної реклами щодо виховання у громаді милосердного ставлення до дітей, які втратили батьків.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Реалізація заходів Програми буде здійснюватися до 2021 року.

V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основними пріоритетними завданнями Програми є:

1) визначення реальної потреби дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в отриманні соціального житла;

2) надання житла дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа;

3) збереження житла, яке на праві власності або праві користування належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа.

Результативні показники:

за час дії Програми планується  збільшити придбання соціального житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

VІ. Напрями реалізації та заходи програми

Наведені у розділі VII.

 

VІІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координацію здійснює замовник Програми – служба у справах дітей районної державної адміністрації, відповідальними за її виконання є органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади.

Контроль за виконанням Програми здійснюють постійні комісії районної ради: з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації; охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім’ї, туризму.

Виконавці Програми інформують службу у справах дітей районної державної адміністрації про стан виконання заходів, визначених даною Програмою, щороку до 10 січня.

Служба у справах дітей районної державної адміністрації узагальнює подані інформації і до 15 січня щороку  надає узагальнену інформацію голові районної державної адміністрації та районній раді, а також відповідні пропозиції щодо реалізації заходів Програми.

 

 

 

ПАСПОРТ

районної програми забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на період до 2021 року

 

1.

Програма затверджена:

рішенням районної ради

Від______________

№_______________

2.

Ініціатор розроблення програми

Служба у справах дітей Бобринецької районної державної адміністрації

3.

Дата, номер і назва розпорядження голови райдержадміністрації про розроблення програми

-

4.

Розробник програми

Служба у справах дітей райдержадміністрації

5.

Співрозробники програми

-

6.

Відповідальний виконавець програми

Органи місцевого самоврядування, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації

7.

Учасники програми

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури райдержадміністрації

8.

8.1.

Терміни реалізації програми

2019-2021 роки

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

-

9.

Фінансування програми

В межах затверджених асигнувань місцевих бюджетів району та інших джерел не заборонених законодавством

 

_______________________

 

VII. Напрями реалізації та заходи районної програми

забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на період до 2021 року

з/п
Назва напряму реалізації (пріоритетні завдання)
Перелік заходів програми
Термін викона-ння заходу
Виконавці
Джерела фінансува-ння
Орієнтовні обсяги
фінансування (вартість),
тис. грн.
Очікуваний результат
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Визначення реальної потреби дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в отриманні соціального житла
1.1 проведення моніторингу індивідуальних потреб в забезпеченні житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
2019 -2021 роки
Райдержадміністрація,
ограни місцевого самоврядування,
служба у справах дітей райдержадміністрації
-
-
Вивчення індивідуальних потреб дітей даної категорії щодо забезпечення  їх житлом
1.2 спільно з промисловими підприємствами, фермерськими господарствами опрацювати питання щодо їх участі у реалізації проектів будівництва службового житла, реконструкції існуючих об’єктів для найманих працівників із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови  їх працевлаштування у зазначених суб’єктів господарювання
2019 рік
Райдержадміністрація,
ограни місцевого самоврядування
-
-
Залучення спонсорських коштів для забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, житлом
1.3 здійснювати заходи щодо відновлення, ремонту  житла, яке належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування
2019 -2021 роки
Райдержадміністрація,
ограни місцевого самоврядування,
служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації
Місцеві бюджети
В межах затверджених асигнувань місцевих бюджетів району та інших джерел не заборонених бюджетним законодавством
Проведення ремонтних робіт житла, що є власністю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
1.4 вивчити можливість щодо передачі приміщень гуртожитків навчальних закладів, площі яких не використовуються в повному обсязі, у комунальну власність з подальшим переобладнанням і реконструкцією під соціальне житло для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
2019 - 2021 роки
Райдержадміністрація,
ограни місцевого самоврядування,
служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації
Місцеві бюджети
В межах затверджених асигнувань місцевих бюджетів району та інших джерел не заборонених бюджетним законодавством
Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування кімнатами у приміщеннях гуртожитків
1.5 провести інвентаризацію наявного вільного житлового фонду та сформувати на рівні району житловий фонд, надавши йому статус соціального призначення для реалізації житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
2019 рік
Райдержадміністрація,
ограни місцевого самоврядування,
відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації
-
-
Забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
2.
Надання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа
2.1 забезпечити постановку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, при досягненні ними 16 років на квартирний та соціальний облік для забезпечення житлом
2019-2021 роки
Райдержадміністрація,
ограни місцевого самоврядування,
служба у справах дітей райдержадміністрації
-
-
Забезпечення своєчасності  реалізації права  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на отримання житла
2.2 забезпечити тимчасове влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа у соціальні гуртожитки до вирішення питання забезпечення вищевказаних осіб упорядкованим житлом
2019-2021 роки
Районний центр соціальних служб  для сім’ї, дітей та молоді
-
-
Забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які його потребують
2.3 вживати заходи щодо залучення меценатів для надання спонсорської допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського  піклування, особам з їх числа на облаштування соціального житла або найму впорядкованого житла для цих дітей
2019-2021 роки
Районний центр соціальних служб  для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації, райдержадміністрації,
ограни місцевого самоврядування,
-
-
Створення умов для  проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
2.4 Здійснювати заходи щодо  розвитку житлового будівництва, у т.ч. будівництва (придбання) соціального та впорядкованого житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, фінансування ремонту  житла, яке придатне для проживання дітей даної категорії
2019-2021 роки
Райдержадміністрація,
ограни місцевого самоврядування,
відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації
Місцеві бюджети
В межах затверджених асигнувань місцевих бюджетів району та інших джерел не заборонених бюджетним законодавством
Надання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
3.
Збереження житла, яке на праві власності або праві користування належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа
3.1. Забезпечити ведення обліку нерухомого житла та майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
2019-2021 роки
Райдержадміністрація,ограни місцевого самоврядування,
служба у справах дітей
райдержадміністрації
-
-
Виявлення житла, що належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та житла, яке може успадкувати дитина
3.2. Забезпечення своєчасного призначення опікуна над житлом та майном, що належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, з метою його збереження у придатному для проживання стані
2019-2021 роки
Служба у справах дітей райдержадміністрації,
-
-
Збереження житла, що належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування
3.3. Організувати роботу щодо набуття дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, права спадщини на житло за законом та заповітом
2019-2021 роки
Райдержадміністрація,
служба у справах дітей райдержадміністрації,
районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
-
-
Зменшення кількості осіб, з числа дітей даної категорії, які потребують надання соціального жила
3.4. Здійснювати заходи щодо найму житла для дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
2019-2021 роки
Райдержадміністрація,
ограни місцевого самоврядування,
служба у справах дітей райдержадміністрації,
Місцеві бюджети
В межах затверджених асигнувань місцевих бюджетів району та інших джерел не заборонених бюджетним законодавством
Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в районах та містах в яких відсутнє житло

___________________________________________

Додаток

до районної програми забезпечення соціальним та

впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

осіб з їх числа на період до  2021 року, затвердженої рішенням Бобринецької районної ради

від ___________2019  №_____

Показники продукту районної програми забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на період до 2021 року

№ з/п
Назва показника
Од. виміру
Вихідні дані на початок дії програми
Роки виконання програми
Усього за період дії програми
2019 рік
2020 рік
2021 рік
1
2
3
4
5
6
7
8
Показники продукту Програми
1.
Кількість квартир, що використовуються, як соціальне житло для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Одиниць
0
1
1
1
3
Показники ефективності Програми
1.
Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа які протягом дії програми отримають житло
Осіб
0
1
1
1
3
Показники якості продукту
1.
Збільшення об’єктів соціального житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
одиниця
1
3
3
3
9

______________________________________


ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної ради

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ДВАДЦЯТЬ __________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ___ __________ 2019 року                                                                        № ____

м.Бобринець

 

Про затвердження районної

програми розвитку малого

та середнього підприємництва

у Бобринецькому районі на 2019-2021 роки

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве

самоврядування в Україні”, статті 19 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статті 9 Закону України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”,

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити районну програму розвитку малого та середнього підприємництва у Бобринецькому районі на 2019-2021 роки (далі - Програма) (додається).

2. Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації

1) забезпечити виконання та організувати контроль за виконанням Програми;

2) щороку під час формування показників районного бюджету на відповідний рік передбачати видатки на реалізацію цієї Програми.

3. Рекомендувати сільським головам розробити сільські програми розвитку малого та середнього підприємництва на 2019-2021 роки.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності

та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого

ринку та побутового обслуговування населення.

 

 

Голова районної ради                                                     О.ГАДЕМСЬКА

 

 

ПРОГРАМА

розвитку малого та середнього підприємництва у Бобринецькому районі

на 2019 - 2021 роки

 

 

З М І С Т

I.

Загальні положення

 

3

II.

Стан розвитку малого і середнього підприємництва

у Бобринецьому

 

 

4

III.

Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма

 

 

8

IV.

Мета Програми

 

9

V.

Шляхи, способи розв’язання проблем та основні завдання і заходи Програми

 

10

VI.

Обсяги, джерела фінансування та строки реалізації Програми

11

 

VII.

 

Очікувані результати виконання Програми

 

 

11

VIII.

Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

12

IX.

Заходи з реалізації програми розвитку малого та середнього підприємництва у Бобринецькому районі на 2019-2021 роки

 

 

13

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення двадцять другої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання

__ _________2019 року №___

 

 

ПРОГРАМА

розвитку малого та середнього підприємництва

у Бобринецькому районі

на 2019 - 2021 роки

І. Загальні положення

1. Програма розвитку малого та середнього підприємництва у Бобринецькому районі на 2019-2021 роки (далі – Програма) розроблена:

1) на основі положень:

Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва";

Державної Стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року №385;

Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 504-р;

Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 292-р;

Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням Кіровоградської обласної ради від 27 січня 2015 року №716 (із змінами);

Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року, затвердженого рішенням обласної ради від 10 березня 2017 року № 238;

Стратегії економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2013-2020 роки, затвердженої рішенням двадцять першої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від 21 червня 2013 року №296;

Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Бобринецького району на період до 2020 року, затвердженого рішенням  дев’ятнадцятої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 08 червня 2018 року №485;

на виконання рішення двадцять першої сесії сьомого скликання Кіровоградської  обласної ради від 11 грудня 2018 року №594 “Про регіональну програму розвитку малого та середнього підприємництва у Кіровоградській області на 2019-2021 роки”

інших законодавчих та нормативно-правових документів щодо регулювання та розвитку малого і середнього підприємництва;

2) із урахуванням економічних і соціальних проблем району та з метою забезпечення позитивної динаміки розвитку малого та середнього підприємництва на території Бобринецького району.

2. Методологічною основою розроблення Програми є Методичні рекомендації щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджених наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18 вересня 2012 року №44.

 

3. Програма є складовою частиною Програми економічного та соціального розвитку району та логічним продовженням програми розвитку  малого і середнього підприємництва у Бобринецькому районі на 2016-2018 роки, і є системою взаємопов’язаних заходів, які відповідають можливостям і потребам району. Програма це узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплекс заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських та інших умов розвитку підприємництва в районі.

4. Заходи Програми розроблено відповідно до пропозицій структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України, за участю представників малого бізнесу.

 

ІІ. Стан розвитку малого і середнього підприємництва у Бобринецьому районі

Розвиток підприємницької діяльності та ефективність його функціонування  відіграє важливу роль у здійсненні економічних реформ і є головною рушійною силою, яка забезпечує формування стабільної економіки, зростання рівня життя населення та вирішення соціально-економічних потреб району.

На території району функціонує 1048 підприємств, з них: 248 є малими підприємствами (24%), 4 - це середні підприємства (0,4%).

Крім того, у секторі малого і середнього підприємництва (далі – МСП) зареєстровано 796 фізичних осіб-підприємців.

У сфері малого і середнього підприємництва області зайнято 1277 осіб, або майже 50% від загальної кількості зайнятих працівників в районі.

Суб'єктами малого та середнього підприємництва (без урахування ФОП) забезпечується понад 73 % обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг)  від загальнообласного обсягу реалізації.

МСП розвивається майже в усіх галузях господарського комплексу району.

Так, у 2017 році найбільша частка загальної кількості малих і середніх підприємств була зосереджена у сферах сільського господарства (86,5%), промисловості (4,3%).Однією з найпривабливіших для МСП, через порівняно невелику чисельність працюючих та швидку оборотність коштів, залишається сфера торгівлі (5,5%).

За рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття – надається фінансова підтримка для започаткування власної справи безробітними та компенсування витрат за працевлаштування безробітних.

Протягом 2016-2018 років:

започаткували власну справу 3 безробітних (після отримання одноразової виплати по безробіттю);

суб'єктам підприємництва компенсовані витрати за працевлаштування 26 зареєстрованих безробітних на нові робочі місця, згідно із Законом України "Про зайнятість населення".

На поліпшення підприємницького середовища, впровадження шляхів і механізмів вдосконалення та спрощення процедур отримання дозвільних документів спрямована робота щодо впровадження реформи системи надання адміністративних послуг.

З 24 травня 2013 року функціонує Центр надання адміністративних послуг Бобринецької районної державної адміністрації. Роботу ЦНАПу забезпечує 2 адміністратора та 1 державний реєстратор – начальник відділу з питань організації діяльності Центру надання адміністративних послуг апарату Бобринецької районної державної адміністрації.

Протягом 2018 року через ЦНАП надано понад 5585 адміністративних послуг, у тому числі документи дозвільного характеру.

Відповідно до вимог розпорядження Кабінету Міністрів України № 523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг” розширено переліки послуг, які надаються через ЦНАП.

У рамках виконання заходів щодо децентралізації надання адміністративних послуг, з метою забезпечення максимальної доступності і зручності їх отримання здійснюється передача частини повноважень від органів Мін'юсту до районною державної адміністрації.

Впровадження реформи у сфері надання адміністративних послуг дало можливість суб’єктам звернення:

отримувати в одному місці 139 види адміністративних послуг при тому, що до 2014 року для отримання зазначених послуг потрібно було відвідувати декілька адміністративних органів, які знаходяться в основному в різних будівлях та працюють за різним графіком роботи;

зменшити затрати часу на отримання адміністративної послуги (декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства – від 30 до 10 днів; державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – від 3-х до 1-го дня);

отримувати адміністративні послуги з використанням засобів поштового зв’язку.

В рамках районної програми розвитку малого та середнього підприємництва у Бобринецькому районі на 2016–2018 роки  03 квітня у м. Кропивницькому відбулася прес-конференція громадської організації “Територія успіху” щодо проекту підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО), колишніх учасників бойових дій та осіб, які належать до уразливих категорій населення. Проект здійснюється за фінансової підтримки Уряду Федеративної Республіки Німеччина, що діє через Німецький Банк Розвитку KfW і має на меті покращити можливості для самозабезпечення та самозайнятості внутрішньо переміщених осіб та мешканців регіонів, які зазнали наслідків конфлікту. Водночас, проект зміцнює соціально-економічну стабільність і добробут приймаючих громад в Україні. Завдяки грантам на самозайнятість та мікропідприємництво, проект надає змогу вимушеним переселенцям та членам приймаючих громад розпочати новий або розширити наявний бізнес.

Учасники отримали від €650 за напрямом самозайнятість та до €2,500 за напрямом мікропідприємництво для започаткування чи на розвиток власної справи. До участі залучено фізичну особу-підприємця Молокоєдову Аллу Миколаївну.

Проектом передбачались дводенні тренінги із самозайнятості для тих, хто вже розпочав або хоче розпочати власний бізнес, та дводенні тренінги із мікропідприємництва для ФОП та власників юридичних осіб з числа малого бізнесу – товариств з обмеженою відповідальністю, приватних підприємств, фермерських господарств, тощо, зареєстрованих не пізніше ніж за 12 місяців до подачі заявки на участь у проекті. Після успішного проходження тренінгу, ФОП Молокоєдовій А.М. було надано експертну допомогу із написанням бізнес-плану. Успішно захистивши бізнес-план перед комісією МОМ, вона отримала грант на розширення власної справи. Гранти не видаються готівкою, а полягають у закупівлі обладнання, інструментів, меблів тощо.

Комплекс послуг з питань започаткування, провадження та припинення підприємницької діяльності, розробки бізнес-планів, пошуку інвесторів, розповсюдження інформації про нові бізнес-ідеї надається Кіровоградською регіональною торгово-промисловою палатою. Суб’єктам підприємницької діяльності систематично направляється інформація про конкурси і ярмарки, надаються консультації та методичні роз’яснення  щодо оренди майна комунальної власності.

Бобринецькою районною державною адміністрацією щороку заключається договір з Регіональним фондом підтримки підприємництва у Кіровоградській області про спільну діяльність щодо фінансової підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва.

В районній газеті “Честь хлібороба” кожного року друкується стаття про подання заявок на участь у конкурсі бізнес-проектів малого та середнього підприємництва на відповідний рік і надання фінансової підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва, у т. ч. з числа учасників АТО, через Регіональний фонд підтримки підприємництва у Кіровоградській області. Також дану інформацію розміщується на офіційному веб-сайті Бобринецької районної державної адміністрації в рубриці “регуляторна політика - підприємництво”.

При районній державній адміністрації діє районна координаційна рада з питань розвитку підприємництва, склад якої затверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації від 18 жовтня 2018 року №263-р “Про затвердження нових складів районних комісій, районного організаційного комітету, районної координаційної ради та районної робочої групи”. Працює телефонна “гаряча лінія” управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації з питань підтримки підприємництва.  До складу обласної ради підприємців, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 22 січня               2018 року №22-р входить представник від Бобринецького району – ФОП Рідько Л. М.

Також діє постійна комісія Бобринецької районної ради з питань регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування.

Структурними підрозділами районної державної адміністрації, представниками територіальних органів міністерств і відомств України в районі проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед суб’єктів малого та середнього підприємництва з питань якості, власності, пожежної безпеки, фінансування, юридичних питань, земельного, антимонопольного, пенсійного, податкового законодавства тощо.

З метою сприяння подальшому розвитку малого і середнього бізнесу, підвищення поваги суспільства до підприємців до Дня підприємця, що відзначався в Україні 02 вересня 2018 року районною державною адміністрацією було відзначено  кращих підприємців району.

Підприємці району взяли участь у найбільшій виставці України "AGROEXPO-2018", в рамках роботи традиційного "Покровського ярмарку", що відбулася 27 вересня 2018 року, а саме: ПП “Агрофірма “Славутич” (крупа гречана), СФГ “Жовтенка Ю.Д.” (яблука), ФОП “Ломакін О.Г.” (халва), ФОП “Дирина С.П.” (мука) та хлібокомбінат Бобринецького райспоживтовариства (випічка).

На офіційному веб-сайті районної державної адміністрації діє рубрика “Підприємництво», де висвітлюються головні новини району та корисні посилання за цим напрямом.

В районі постійно проводиться робота щодо обстеження підприємств району з питань легалізації зайнятості населення та дотримання законодавства в оплаті праці. Протягом 2018 року обстежено 172 підприємства. Відбулося 12 засідань робочої групи.

Станом на 01 січня 2019 року легалізовано - 78 робочих місць. Під час вивчення стану законодавчих актів з питань праці та обстеження підприємств робочої групи з питань легалізації заробітної плати найманих працівників проводяться співбесіди, роз‘яснення щодо дотримання законодавства з питань праці з керівникам підприємств та працюючими.

Керівникам підприємств, установ та організацій рекомендовано у 2019 році здійснити підвищення рівня оплати праці найманих працівників, фізичних осіб до 8,5 тис. грн. та не допускати заборгованості із виплати заробітної плати, виплачувати її в розмірі, не менше мінімальної.

З початку розвитку обслуговуючого кооперативу зі зберігання та маркетингу зерна “ЗЕРНОБУНК” орієнтована вартість проекту становить                  14752,9 тис. грн. . Метою проекту є   розширення економічних можливостей для малих та середніх зернових господарств через розвиток зерносховищ й сільськогосподарських кооперативів за підтримки більш ефективних і чутливих до сільського господарства установ. Створено постійно діючий штат кооперативу в кількості 2 одиниць. Було здійснено закупівлі матеріально  - технічних ресурсів, дизпалива та хімічних продуктів. Спільно з вітчизняними та закордонними виробниками насіннєвої продукції було проведено семінари з метою вибору оптимальної технології та матеріалів для роботи у складних кліматичних умовах. Однією з найпріоритетніших цілей  було визначено будівництво зерно перевантажувального пункту на залізничній станції Бобринець для збільшення доданої вартості продукції членів кооперативу.  У звітному періоді членам кооперативу була надана безвідсоткова фінансова допомога на суму  7037,7 тис. грн., закуплено МТР, дизпалива на 4090,1 тис. грн.

У напрямі виконання заходів Програми з ресурсного та інформаційного забезпечення малого і середнього підприємництва на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації розміщено інвестиційні пропозиції щодо 11 вільних земельних ділянок на українській та англійських мовах.

Продовжується реалізація інвестиційного проекту “Модернізація й оновлення парку сільськогосподарської техніки сільськогосподарськими підприємствами” Протягом 2018 року суб’єктами господарювання придбано  30  одиниць техніки, на загальну суму 38100 тис. грн.

 

ІІІ. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма

Незважаючи на певні досягнення, у розвитку малого та середнього підприємництва залишається низка проблем.

Системний аналіз тенденцій та показників розвитку бізнесу в районі, який здійснюється районною державною адміністрацією, у тому числі шляхом проведення консультацій з представниками підприємницьких структур, дав можливість визначити основні проблеми, що стримують розвиток підприємництва району, та на подолання яких буде спрямовано заходи Програми, а саме:

суперечливість у законах і нормативно-правових актах, що регулюють діяльність суб’єктів підприємництва, у тому числі регламентують одержання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності;

складний порядок, тривалість проходження дозвільно-погоджувальних процедур і, як наслідок, їх висока витратність;

недотримання суб’єктами надання адміністративних послуг вимог законодавства з питань реформування системи надання адміністративних послуг стосовно термінів оформлення документів;

низька конкурентоспроможність товарів, робіт та послуг, невідповідність світовим стандартам якості, яка обумовлена незадовільним станом виробничої та соціальної інфраструктури, відсутністю інноваційної спроможності підприємств, низьким рівнем інноваційно-інвестиційної активності;

відсутність пільгових кредитів для підприємців, недоступність довгострокового кредитування, висока вартість позичкових коштів, що стримує розвиток виробничої сфери;

обмежене бюджетне забезпечення заходів підтримки суб'єктів малого підприємництва з державного і місцевих бюджетів;

недостатній рівень реального партнерства між бізнесом та органами влади;

нерівномірність розвитку бізнесу на території району, особливо у сільській місцевості;

нерозвиненість мережі інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

нестабільне регуляторне середовище, в якому функціонують суб’єкти малого і середнього підприємництва;

низький рівень прямих іноземних інвестицій;

обмеженість доступу суб’єктів малого і середнього підприємництва до ресурсів (фінансових, майнових, природних тощо);

обмежені можливості бюджетного фінансування розвитку малого і середнього підприємництва;

нерозвиненість мережі інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва як потребам малого і середнього підприємництва так і кількості і якості надання послуг.

ІV. Мета Програми

Метою Програми є створення сприятливих умов для сталого розвитку малого і середнього підприємництва, підвищення економічних показників розвитку району, спрямування дій районної державної адміністрації, районної ради, територіальних органів міністерств і відомств України в районі, громадських об’єднань підприємців на забезпечення режиму максимального сприяння створенню та діяльності малого і середнього підприємництва, усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності.

 

V. Шляхи, способи розв’язання проблеми та основні завдання і заходи Програми

  1. Досягнення мети планується здійснити шляхом:

1) узгоджених спільних дій органів влади та суб’єктів малого і середнього підприємництва, громадських об’єднань підприємців, установ ринкової інфраструктури та громадськості задля втілення єдиної державної політики розвитку малого і середнього підприємництва в районі;

2) залучення фінансових та інвестиційних ресурсів у сферу малого і середнього підприємництва, впровадження нових форм надання адміністративних послуг, спрощеної процедури для започаткування бізнесу та виходу з нього, розширення і підтримки діяльності мережі об’єктів інфраструктури підприємництва.

  1. Забезпечення максимального розкриття потенціалу малого і середнього підприємництва передбачається досягти за рахунок реалізації завдань за такими напрямками:

1)    впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності шляхом забезпечення:

публічності та безпосереднього впливу громадськості під час прийняття регуляторних актів у сфері господарської діяльності;

прозорості, передбачуваності, ефективності державної регуляторної політики;

конструктивної взаємодії влади та бізнесу;

проведення дерегуляції, спрямованої на максимальне зменшення фінансових і часових витрат підприємців;

дотримання правових та організаційних засад отримання суб’єктами підприємницької діяльності адміністративних послуг (децентралізація);

надання інформаційної, консультаційної та практичної допомоги фізичним та юридичним особам в отриманні адміністративних послуг, у тому числі документів дозвільного характеру для здійснення господарської діяльності;

створення ефективної системи правового захисту суб’єктів підприємницької діяльності в ході виконання контролюючими органами наглядових функцій;

зниження контролюючого тиску на мале та середнє підприємництво;

2)  фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка суб'єктів малого та середнього підприємництва:

стимулювання розвитку підприємницької діяльності шляхом надання фінансово-кредитної  підтримки суб’єктам підприємництва;

стимулювання фермерської ініціативи;

сприяння розвитку самозайнятості та підприємницької ініціативи серед незахищених верств населення;

залучення коштів міжнародних фондів і програм технічної допомоги для підвищення ефективності діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва;

залучення до підприємницької діяльності жителів сільської місцевості, молоді, внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО та людей з обмеженими можливостями;

розширення доступу малого і середнього підприємництва до публічних закупівель;

3)     ресурсне та інформаційне забезпечення суб'єктів малого та середнього підприємництва, формування інфраструктури підприємництва:

широке використання системи інформаційно-консультаційного забезпечення суб’єктів малого та середнього підприємництва для оперативного інформування з питань ведення бізнесу;

популяризація позитивних прикладів і досвіду успішних підприємців;

підвищення фахового та менеджерського рівня працівників сфери малого та середнього підприємництва;

залучення суб’єктів малого і середнього бізнесу до виставкової діяльності, інших заходів, спрямованих на просування їх продукції, підтримка власного товаровиробника;

здійснення професійної орієнтації незайнятого населення на самозайнятість, організація навчання основам підприємницької діяльності.

Заходи з реалізації програми розвитку малого та середнього підприємництва у Бобринецькому районі на 2019-2021 роки наведені у розділі IX.

 

VI. Обсяги, джерела фінансування та строки реалізації Програми

Програма розроблена на 3 роки та буде реалізовуватись протягом              2019-2021 років.

Виконання визначених Програмою завдань здійснюється шляхом послідовної реалізації заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для сталого розвитку малого і середнього підприємництва району.

У разі змін в економічному середовищі та соціальній сфері району, внесення змін до законодавчих та нормативно-правових актів завдання та заходи Програми можуть коригуватись.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету (в межах кошторису), Регіонального фонду підтримки підприємництва в області та кошти з інших джерел, не заборонених чинним законодавством, зокрема Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття,власних коштів суб’єктів підприємницької діяльності.

 

VII. Очікувані результати виконання Програми

 

Очікуваним результатом виконання запланованих заходів є поступовий перехід на новий рівень розвитку малого та середнього підприємництва, повноцінне використання його потенційних можливостей, зменшення проблем зайнятості населення, вирішення соціальних проблем району.

Реалізація заходів Програми дозволить сприяти:

-         збереження діючих малих та середніх підприємств району та створенню нових робочих місць;

-         формуванню правової бази щодо стимулювання розвитку підприємництва як в районі, так і в області в цілому;

-    створенню ефективного механізму взаємодії державних органів, науковців та підприємців щодо нормативно-правового забезпечення підприємницької діяльності;

-      створенню ефективних фінансово-кредитних, матеріально-технічних та інвестиційних механізмів підтримки малого та середнього підприємництва;

-         створенню реальної інфраструктури сприяння впровадженню принципів розвитку підприємництва в районі;

-         формуванню інформаційного простору, що забезпечить інформаційні потреби суб’єктів малого та середнього підприємництва;

-         створенню умов безробітним для зайняття підприємницькою діяльністю, зменшення рівня безробіття, покращення соціально-психологічного клімату, підвищення рівня життя та добробуту громадян;

-         підвищенню рівня зайнятості молоді;

-         підвищенню професійного та культурного рівня ведення підприємницької діяльності в сучасних умовах;

-         створенню нових робочих місць для інвалідів;

-         створенню дієвої системи страхового захисту суб’єктів господарювання і населення;

-         укріпленню приватної форми господарювання на землі.

VIII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми здійснюється районною державною адміністрацією та районною радою.

Основними формами контролю за реалізацією завдань та основних показників Програми будуть:

- звітність структурних підрозділів районної державної адміністрації, громадських організацій та підприємницьких структур про стан виконання відповідних заходів Програми;

-  здійснення аналізу ходу виконання Програми та прийняття додаткових заходів, спрямованих на досягнення мети Програми;

- обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях колегії районної державної адміністрації, сесіях районної ради, засіданнях постійних комісій районної ради за участі представників громадських об’єднань підприємців.

Організаційне супроводження виконання Програми здійснює управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації.

______________________________

 

IX. ЗАХОДИ

з реалізації програми розвитку малого та середнього підприємництва

у Бобринецькому районі на 2019-2021 роки

з/п
Пріоритетні завдання
Зміст заходу
Термін
виконання
Виконавці
Джерело фінансування
Вартість, тис. грн.

 

усього
у тому числі:

 

2019
рік
2020
рік
2021
рік

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 

  1. I. Створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва

 

1
Реалізація державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності
Координація діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування щодо проведення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в районі із дотриманням вимог законодавства, здійснення контролю за її виконанням
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування
Бюджетні асигнування
на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
2
Забезпечення публічності та безпосереднього впливу громадськості під час прийняття регуляторних актів у сфері господарської діяльності
Залучення представників підприємницьких структур, громадських організацій підприємців, наукових установ до розробки та обговорення проектів нормативно-правових актів (регуляторних актів)
у сфері господарської діяльності
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації
Бюджетні асигнування
на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
3
Забезпечення прозорості, передбачуваності, ефективності державної регуляторної політики
1) дотримання принципів державної регуляторної політики під час планування, підготовки проектів регуляторних актів та аналізів регуляторного впливу, відстеження впливу таких актів на підприємницьке середовище;
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
2) формування та актуалізація реєстру діючих регуляторних
актів, оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності;
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
3) забезпечення ведення та своєчасне оновлення на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації розділу "Регуляторна політика";
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
4
Забезпечення конструктивної взаємодії влади і бізнесу
Організаційне забезпечення роботи координаційної ради з питань розвитку підприємництва при районній державній адміністрації та постійної комісії Бобринецької районної ради з питань регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації, районна рада
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
5
Створення ефективної системи правового захисту суб’єктів підприємницької
діяльності в ході виконання контролюючими органами наглядових
функцій
1) проведення моніторингу планових та позапланових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів малого підприємництва
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України в районі
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
6
Забезпечення поетапного проведення дерегуляції, спрямованої на максимальне зменшення фінансових і часових витрат підприємців
Впровадження нових форм надання адміністративних послуг, зокрема шляхом:
1) сприяння розвитку електронного подання документів для отримання адміністративних послуг та отримання витягів на підтвердження здійснення адміністративної послуг;
2019-2021 роки
Суб’єкти надання адміністративних послуг: структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України в районі
Бюджетні асигнування на утримання виконавців,
кошти інших джерел не заборонених чинним законодавством
У межах бюджетних призначень на відповідний рік
2) сприяння впровадженню електронного документообігу між суб’єктами, які задіяні в наданні адміністративних послуг
2019-2021 роки
Центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації, суб’єкти надання адміністративних послуг: структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України в районі
Бюджетні асигнування на утримання виконавців,
кошти інших джерел не заборонених чинним законодавством
У межах бюджетних призначень на відповідний рік
7
Забезпечення дотримання правових та організаційних
засад отримання суб'єктами підприємницької діяльності адміністративних послуг (децентралізація)
1) забезпечення ефективного функціонування центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) в умовах розширення переліку адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП;
2019-2021 роки
Суб’єкти надання адміністративних послуг: структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України в районі
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
2) здійснення моніторингу діяльності центру надання адміністративних послуг та підготовка рекомендацій щодо підвищення ефективності його роботи
2019-2021 роки
Центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України в районі
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
3) сприяння доступності послуг для суб’єктів малого і середнього підприємництва у сільській  місцевості, у тому числі дорадчих послуг
8
Надання інформаційної, консультаційної
та практичної допомоги фізичним та юридичним
особам в отриманні адміністративних послуг
1) забезпечення вільного доступу суб’єктів звернень до інформації щодо організації процедури отримання певної адміністративної послуги;
2019-2021 роки
Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України в районі
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
2) розміщення актуальної та повної інформації про адміністративні послуги у місцях прийому суб’єктів
звернень, на офіційному          веб-сайті районної державної адміністрації
II. ФІНАСОВО-КРЕДИТНА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПІДТРИМКА СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
9
Стимулювання розвитку підприємницької діяльності, у тому числі шляхом надання фінансово-кредитної  підтримки суб’єктам підприємництва
1) щороку передбачати в місцевих бюджетах кошти на підтримку суб’єктів малого і середнього підприємництва через Регіональний фонд підтримки підприємництва в області (далі - РФПП);
2019-2021 роки
Фінансове управління районної державної адміністрації
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису
2) надавати (на конкурсній основі) фінансову підтримку суб’єктам малого і середнього підприємництва, які працюють в пріоритетних галузях економіки району:
на впровадження інвестиційних бізнес-проектів;
на часткову компенсацію відсотків за кредитами, отриманими підприємцями в банківських установах;
2019-2021 роки
Районна державна адміністрація
Бюджетні асигнування на утримання виконавців,
зворотні кошти РФПП
У межах бюджетних призначень на відповідний рік
3) забезпечення рівного доступу суб'єктів підприємництва до участі у закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти державного і місцевих бюджетів;
2019-2021 роки
Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України в районі
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах бюджетних призначень на відповідний рік
10
Стимулювання фермерської ініціативи
1) сприяння реалізації проектів міжнародної технічної допомоги щодо створення та розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
2019-2021 роки
Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації
Бюджетні асигнування на утримання виконавців, кошти міжнародної технічної допомоги,
інші джерела, не заборонені законодавством
У межах бюджетних призначень на відповідний рік
11
Сприяння розвитку самозайнятості та підприємницької ініціативи серед незахищених верств населення
1) надання фінансової підтримки на реалізацію бізнес-проектів (на конкурсних засадах) внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованих територій, а також учасникам АТО, осіб з інвалідністю та інших соціально вразливих категорій населення
2019-2021 роки
Районна державна адміністрація, фонди підтримки підприємництва
Бюджетні асигнування на утримання виконавців та кошти РФПП,
інші кошти, не заборонені законодавством
У межах кошторисних призначень на відповідний рік
12
Залучення коштів міжнародних фондів і програм технічної допомоги для підвищення ефективності діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва
1) надання інформаційно-методичної допомоги підприємцям щодо можливостей залучення коштів інвесторів, у тому числі іноземних;
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
2) забезпечення оновлення Банків інвестиційних пропозицій у районі у розрізі галузей економіки;
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
3) надання суб’єктам підприємництва методичної допомоги з розробки
інвестиційних проектів, підтримки у реалізації проектів міжнародної
технічної допомоги;
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
4) сприяння участі суб’єктів підприємництва району у бізнес-зустрічах з представниками
інших районів та регіонів України
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
5) сприяння наданню допомоги суб’єктам малого і середнього підприємництва щодо їх участі в програмі Європейського Союзу  з досліджень на інновацій пунктом «Горизонт 2020»
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
6) проведення заходів інформаційного характеру щодо участі суб’єктів малого і середнього підприємництва у програмі ЄС «Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)»,  у тому числі Європейської мережі підприємств  (EЕN)
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
13
Розширення доступу малого і середнього підприємництва до публічних закупівель
забезпечення рівного доступу суб’єктів малого і середнього підприємництва до участі у закупівлі товарів, робіт, послуг за кошти державного і місцевих бюджетів
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
  1. III. РесурснА та інформаційнА Підтримка СУБ'Єктів ПіДПриЄМНИЦТВА
14
Широке використання системи інформаційно-консультаційного забезпечення суб’єктів малого та середнього підприємництва
для оперативного інформування з питань ведення бізнесу
1) забезпечення рубрик у районній газеті “Честь хлібороба”, засідань за круглим столом, нарад, семінарів з обговорення актуальних питань ведення підприємницької діяльності, практики застосування норм чинного законодавства, що регулює підприємницьку діяльність (податкового, митного, земельного тощо);
2019-2021 роки
Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України в районі
Бюджетні асигнування на утримання виконавців, інші джерела, не заборонені законодавством
У межах кошторису на утримання виконавців
2) поширення інформації про комерційні пропозиції зарубіжних і вітчизняних партнерів, виставки;
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації, управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
3) поширення інформації про об’єкти нерухомого майна комунальної форми власності, розміщені на території району, що пропонуються до відчуження або передачі в оренду суб’єктам підприємницької діяльності;
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
4) забезпечення функціонування інформаційної служби “гаряча лінія”, проведення “днів відкритих дверей”, та прес-конференцій для підприємців
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації, Бобринецьке відділення Долинської об’єднаної державної податкової інспекції головного управління міністерства доходів в Кіровоградській області, Бобринецький районний центр зайнятості
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
15
Популяризація позитивних прикладів і досвіду успішних підприємців
1) відзначення кращих підприємців району у рамках організації проведення “Дня підприємця”;
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації, відділ управління персоналом апарату районної державної адміністрації
Зворотні кошти РФПП,
інші джерела, не заборонені законодавством
У межах кошторису на утримання виконавців
2) проведення в районі Європейського тижня малого і середнього підприємництва в Україні
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
16
Сприяння розвитку ефективної районної інфраструктури підтримки бізнесу
1) сприяння громадським об'єднанням підприємців у проведенні та участі у заходах з питань підприємництва;
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
2) надання організаційної допомоги щодо створення нових та підтримки діючих об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва (бізнес-центри, бізнес-інкубатори, інноваційні центри тощо)
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
17
Підвищення фахового та менеджерського рівня працівників сфери малого та середнього підприємництва
1) здійснення організаційних  заходів щодо участі суб’єктів господарювання у державній Програмі з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва “Українська ініціатива”
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації, громадські та профспілкові об'єднання підприємців
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
18
Залучення суб’єктів малого і середнього бізнесу до виставкової діяльності, інших заходів, спрямованих на просування їх продукції, підтримка власного товаровиробника
1) сприяння участі суб’єктів підприємницької діяльності району у виставково-ярмаркових заходах різних рівнів;
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації, управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису
2) запровадження широкого
висвітлення інформації про
виставкові заходи в
районній газеті “Честь хлібороба”, на сайті районної державної адміністрації;
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації, сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
3) залучення суб’єктів підприємництва до участі у
фестивалях та туристичних ярмарках
2019-2021 роки
Відділ культури та туризму районної державної адміністрації, управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації, управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
19
Підвищення рівня інформаційної обізнаності суб’єктів підприємництва та ефективне залучення додаткових інформаційно-консультативних та навчально-методичних ресурсів
Створення на офіційному веб-сайті рубрики «Підприємництво» у якій розмістити гіперпосилання на офіційний веб-портал Мінекономрозвитку, інформацію в орієнтованому на суб’єктів підприємницької діяльності форматі
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування
Бюджетні асигнування на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців
IV СПРИЯННЯ СТВОРЕНЮ ТА ПІДТРИМКА ІСНУЮЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
20
Розширення мережі та сприяння розвитку існуючої інфраструктури підтримки підприємництва
1)      організаційне забезпечення та сприяння роботі консультативно-дорадчих органів з питань розвитку і підтримки підприємництва (ради підприємців, координаційних рад підприємців тощо);
2) оприлюднення
інформації про діючі інституції підтримки
підприємництва;
3) забезпечення співпраці з Центром підтримки бізнесу, який працює на базі Кіровоградської регіональної торгово-
промислової палати за сприяння Європейського Банку реконструкції та розвитку у рамках ініціативи EU4Bussіness
2019-2021 роки
Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування
Бюджетні асигнування
на утримання виконавців
У межах кошторису на утримання виконавців

________________________________________

 

 

 

ПАСПОРТ

програми розвитку малого та середнього

підприємництва у Бобринецькому районі на 2019-2021 роки

1.

Програма затверджена рішенням районної ради

Рішення двадцять другої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від __ ________ 2019 року № __

2.

Ініціатор розроблення програми

Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

3.

Дата, номер і назва розпорядження голови облдержадміністрації про розроблення програми

Від 02 травня 2018 року №262-р                        "Про розробку проекту регіональної програми розвитку малого та середнього підприємництва у Кіровоградській області на                            2018-2021 роки"

4.

Розробник Програми

Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

5.

Співрозробники Програми

Структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України в районі, представники малого та середнього бізнесу

6.

Відповідальний виконавець

Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

7.

Учасники програми

Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації , інші структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України в районі, представники малого та середнього бізнесу

8.

Терміни реалізації програми

2019 - 2021 роки

9

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

-

10

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього, у тому числі:

-

 

кошти районного бюджету

-

 

кошти не бюджетних джерел

-

11

Основні джерела фінансування програми

кошти районного бюджету (у межах кошторису) та кошти не бюджетних джерел

____________________________________

 

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної ради

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ __________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від ___ __________ 2019 року                                                                        № ____

м.Бобринець

 

Про кінцеві результати

виконання районної програми

розвитку малого та середнього

підприємництва у Бобринецькому

районі на 2016 - 2018 роки

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 9 Закону України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”,

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Інформацію начальника управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації Кочубей М.С. “Про хід виконання районної програми розвитку малого та середнього підприємництва у Бобринецькому районі на 2016 - 2018 роки за 2018 рік“ прийняти до відома.

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення районної ради від 29 липня 2016 року № 98 “Про затвердження програми розвитку малого та середнього підприємництва у Бобринецькому районі на 2016-2018 роки”, як таке що виконане та втратило термін дії.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

 

 

Голова районної ради                                                     О.ГАДЕМСЬКА

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної ради

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ __________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ___ __________ 2019 року                                                                        № ____

м.Бобринець

 

Про звіт про результати фінансово-

господарської діяльності КП

“Інженерний центр” за 2018 рік

 

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Звіт директора комунального підприємства “Інженерний центр” Андалюкевича О.В. “Про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2018 рік” взяти до відома.

2. Рекомендувати дирекції комунального підприємства “Інженерний центр” направити свою діяльність на покращення фінансово-господарського стану підприємства за рахунок збільшення обсягів виконаних робіт по виготовленню технічної, проектно-вишукувальної документації, робіт з технічного нагляду за будівництвом.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємства, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

 

 

 

Голова районної ради                                                     О.ГАДЕМСЬКА

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної ради

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ДВАДЦЯТЬ __________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від ___ __________ 2019 року                                                                        № ____

м.Бобринець

 

Про звіт про результати фінансово-

господарської діяльності МКП “Дім

Бобринець” за 2018 рік

 

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Звіт директора малого комунального підприємства “Дім Бобринець” Гречаного В.М. “Про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2018 рік” взяти до відома.

2. Рекомендувати дирекції малого комунального підприємства “Дім Бобринець” покращити фінансово-економічний стан підприємства за рахунок розширення надання будівельно-ремонтних послуг, якісно і вчасно виконаних замовлень, ефективного використання зданих в оренду нежитлових кімнат.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бобринецької районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

 

 

 

Голова районної ради                                                            О.ГАДЕМСЬКА

П Р О Т О К О Л №2

Засідання конкурсної комісії з передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району

від 5 лютого 2019 року                                                                      м.Бобринець

час проведення: 09.00

місце проведення: кабінет заступника голови Бобринецької районної ради

Присутні:

Голова комісії:

Німенко Сергій Іванович – голова конкурсної комісії

Члени комісії:

Костюкова Олена Вікторівна – головний спеціаліст з питань правової роботи і звернень громадян;

НестеренкоЛюдмила Миколаївна – начальник фінансового управління Бобринецької районної державної адміністрації;

Цесарський Анатолій Юрійович – депутат Бобринецьої районної ради ;

 

Присутні: 4

Відсутні: Бергер С.В.

 

Запрошені:

Сабліна Наталія Анатоліївна – заступник голови Бобринецької районної ради;

Сорочан Наталія Анатоліївна – завідувач сектора виконавчого апарату Бобринецької районної ради:

Когадько Юрій Миколайович – перший заступник голови Бобринецької районної державної адміністрації.

 

Веде засідання: Німенко Сергій Іванович – голова конкурсної комісії.

СЛУХАЛИ: Німенка С. І., голову конкурсної комісії - про огляд комплексу будівель, що знаходиться за адресою м.Бобринець, вул. Соборна (Луначарського), 78, Кіровоградської області.

В обговоренні взяли участь: Нестеренко Л.М., Цесарський А.Ю., Когадько Ю.М.

СЛУХАЛИ: Німенка С. І., голову конкурсної комісії - про визначення умов конкурсу, суму стартової орендної плати за перший/базовий місяць оренди, дату проведення конкурсу та терміну прийняття заяв (конкурсних пропозицій).

ВИСТУПИЛИ:

Цесарський А.Ю., депутат Бобринецької районної ради, Німенко С.І., голова конкурсної комісії - з пропозицією виключити із загальної площі (999,3 кв.м) комплексу будівель, що знаходиться за адресою м. Бобринець, вул. Соборна (Луначарського), 78, площу першого поверху адмінприміщення – 229,1 кв.м., з метою збереження друкарських станків.

Німенко С.І., голова конкурсної комісії – поставив на голосування відповідну пропозиції.

Результати голосування:

ЗА  04

Проти  00

Утримались  00

Не голосували  00

Всього проголосувало:04

ПРИЙНЯТО.

 

ВИСТУПИЛИ:

Сорочан Н.А., завідувач сектора виконавчого апарату Бобринецької районної ради - замовлено звіт про визначення ринкової вартості комплексу будівель розташованого за адресою вул. Соборна, 78, м. Бобринець, Кіровоградської області, ринкова вартість комплексу будівель площею 999,3 кв.м. з урахуванням ПДВ становить 340 990 грн.

Нестеренко Л.М, начальник фінансового управління Бобринецької районної державної адміністрації:

Загальна площа комплексу будівель за адресою вул. Соборна, 78, м. Бобринець, Кіровоградської області становить 999,3 кв.м., площа І поверху адміністративного приміщення становить 229,1 кв.м. Площа комплексу будівель, яка буде здаватися в оренду становить 770,2 кв.м.

З пропозицією прорахувати суму оренди комплексу будівель без врахування І поверху:

Річна орендна плата 340 990 грн.

Ставка орендної плати за місяць І поверху адміністративного приміщення становить 78 199 грн.

 

340990 - 78 199 =262791- з ПДВ

262791:120 *100=218993 - без ПДВ

218993:12 міс.=18250 без ПДВ.

 

Виходячи з розрахунку відповідної формули ставка орендної плати за місяць (без ПДВ) комплексу будівель за адресою: вул. Соборна, 78, м. Бобринець, Кіровоградської області становить 18 250 грн. (без урахування ПДВ).

 

Німенко С.І., голова конкурсної комісії -  з пропозицією визначити наступні умови конкурсу на право оренди комплексу будівель (адмінприміщення, склад, склад-гараж), загальною площею 770,2 кв.м., який розташований на земельній ділянці площею 4070,0 кв.м. в центрі міста Бобринця.

Місцезнаходження: м.Бобринець, вул. Соборна (Луначарського), 78

Балансоутримувач приміщення: Бобринецька районна рада

Умови конкурсу:

- сплата орендної плати;

– використання об’єкта оренди згідно договору оренди;

– забезпечення збереження орендованого майна;

– забезпечення дотримання протипожежних норм  експлуатації об’єкта.

Стартова орендна плата: за перший/базовий місяць оренди: 18250,0 грн. (без урахування ПДВ).

Крок збільшення орендної плати – 10% початкового розміру.

Строк оренди: 35 місяців, з подальшим правом пролонгації договору оренди.

Конкурс відбудеться: 28 лютого2019 року о 10.00 за адресою: м. Бобринець, вул. Незалежності,  80, 3-й поверх, мала зала районної ради.

Термін прийняття заяв та конкурсних пропозицій на участь у конкурсі: до 25 лютого 2019 року (включно).

 

Німенко С.І., голова конкурсної комісії – поставив на голосування відповідні пропозиції.

Результати голосування:

ЗА  04

Проти  00

Утримались  00

Не голосували  00

Всього проголосувало:04

ПРИЙНЯТО.

 

ВИРІШИЛИ:

Виключити із загальної площі (999,3 кв.м) комплексу будівель, що знаходиться за адресою м. Бобринець, вул. Соборна (Луначарського), 78, площу першого поверху адмінприміщення – 229,1 кв.м., з метою збереження друкарських станків.

Визначити наступні умови конкурсу на право оренди комплексу будівель (адмінприміщення, склад, склад-гараж), загальною площею 770,2 кв.м., який розташований на земельній ділянці площею 4070,0 кв.м. в центрі міста Бобринця.

Місцезнаходження: м.Бобринець, вул. Соборна (Луначарського), 78

Балансоутримувач приміщення: Бобринецька районна рада

Умови конкурсу:

- сплата орендної плати;

– використання об’єкта оренди згідно договору оренди;

– забезпечення збереження орендованого майна;

– забезпечення дотримання протипожежних норм  експлуатації об’єкта.

Стартова орендна плата: за перший/базовий місяць оренди: 18250,0 грн. (без урахування ПДВ).

Крок збільшення орендної плати – 10% початкового розміру.

Строк оренди: 35 місяців, з подальшим правом пролонгації договору оренди.

Конкурс відбудеться:28 лютого2019 року о 10.00 за адресою: м. Бобринець, вул. Незалежності,  80, 3-й поверх, мала зала районної ради.

Термін прийняття заяв та конкурсних пропозицій на участь у конкурсі: до 25 лютого 2019 року (включно).

СЛУХАЛИ: Німенка С. І., голова конкурсної комісії - про визначення дати публікації оголошення про проведення конкурсу на право оренди комплексу будівель, що знаходиться за адресою м.Бобринець, вул. Соборна (Луначарського), 78, Кіровоградської області.

ВИСТУПИЛИ:

Сабліна Н.А., заступник голови Бобринецької районної ради - з пропозицією висвітлити оголошення про оренду комплексу будівель в районній газеті “Честь хлібороба” 12 лютого 2019 року.

Німенко С.І., голова конкурсної комісії - поставив на голосування пропозицію Сабліної Н.А. про висвітлення оголошення комплексу будівель в районній газеті “Честь хлібороба”12 лютого 2019 року

Результати голосування:

ЗА  04

Проти  00

Утримались 00

Не голосували 00

Всього проголосувало: 04

ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати виконавчому апарату Бобринецької районної ради вжити заходів щодо підготовки та публікації оголошення про проведення конкурсу на право оренди комплексу будівель, що знаходиться за адресою м. Бобринець, вул. Соборна (Луначарського), 78, Кіровоградської області 12 лютого 2019 року у районній газеті «Честь Хлібороба».

 

Підписи:

 

Голова комісії:                                         С.Німенко

 

Члени комісії:

 

О.Костюкова

 

Л.Нестеренко

 

А.Цесарський

 

П Р О Т О К О Л №1

засідання конкурсної комісії з передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району

від 4 лютого 2019 року                                                                      м.Бобринець

час проведення: 09.00

місце проведення: мала зала Бобринецької районної ради

Присутні:

Голова комісії:

Німенко Сергій Іванович

Члени комісії:

Костюкова Олена Вікторівна

Нестеренко Людмила Миколаївна

Цесарський Анатолій Юрійович

 

Присутні 4

Відсутні: Бергер С.В.

 

Запрошені:

Гадемська Олена Антонівна

Сабліна Наталія Анатоліївна

Сорочан Наталія Анатоліївна

Гончарук Олег Вікторович

 

Веде засідання: Німенко Сергій Іванович – голова конкурсної комісії.

 

СЛУХАЛИ: Німенка С. І.

Про проведення організаційного засідання конкурсної комісії щодо надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району, а саме: комплексу будівель, що знаходиться за адресою м.Бобринець, вул. Соборна (Луначарського), 78, Кіровоградської області.

Про ознайомлення членів комісії з Порядком проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району, затвердженого рішенням 18 сесії Бобринецької районної ради 7 скликання від 22.06.2018 року №307.

 

Німенко С.І., голова конкурсної комісії – запропонував членам комісії оглянути комплекс будівель, що знаходиться за адресою м.Бобринець, вул. Соборна (Луначарського), 78, Кіровоградської області та продовжити роботу комісії 5 лютого о 9.00 год. у малій залі Бобринецької районної ради.

Хто за пропозицію, оглянути комплекс будівель, що знаходиться за адресою м.Бобринець, вул. Соборна (Луначарського), 78, Кіровоградської області та продовжити роботу комісії 5 лютого о 9.00 год., прошу голосувати:

Результати голосування:

ЗА 04

Проти 00

Утримались 00

Не голосували 00

Всього проголосувало: 04

 

ВИРІШИЛИ: оглянути комплекс будівель, що знаходиться за адресою м.Бобринець, вул. Соборна (Луначарського), 78, Кіровоградської області та продовжити роботу комісії 5 лютого о 9.00 год.

 

Підписи:

 

Голова комісії:                                         С.Німенко

 

Члени комісії:                                           О.Костюкова

Л.Нестеренко

А.Цесарський

 

 

 

від “_05_”_лютого__ 20_19_ року                                                 №_31-р/8-гр_

 

 

 

Про новий склад районної робочої групи

з підготовки проекту перспективного плану

формування територіальних громад району

 

 

Відповідно до статті 11 Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад", у зв'язку з кадровими змінами, що відбулися в районній державній адміністрації та її структурних підрозділах:

 

1. Затвердити новий склад районної робочої групи з підготовки проекту перспективного плану формування територіальних громад району згідно з додатком.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації та голови районної ради від 04 жовтня 2018 року
№ 248-р/26-гр "Про новий склад районної робочої групи з підготовки проекту перспективного плану формування територіальних громад району".

 

 

 

Голови районної                                                         Голова районної

державної адміністрації                                             ради

О.ТЕРТИЧНИЙ                                                               О.ГАДЕМСЬКА

Додаток

до розпорядження голови

Бобринецької районної

державної адміністрації

та голови Бобринецької

районної ради

від “_05_” лютого 2019 року № _31-р/8-гр_

 

 

 

СКЛАД

районної робочої групи з підготовки проекту перспективного плану

формування територіальних громад району

 

Співголови районної робочої групи:

ТЕРТИЧНИЙ Олег Васильович голова районної державної адміністрації

ГАДЕМСЬКА Олена Антонівна голова районної ради 

Секретар районної робочої групи

 

ІВАНИЦЯ Олександр Володимирович начальник відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

Члени робочої групи:

АЛЕКСЄЄНКО Руслан Сергійович начальник Бобринецького районного відділу управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області (за згодою)

БЕРГЕР Сергій Володимирович депутат районної ради, заступник голови   постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення (за згодою)

ГАРТМАН Наталія Вікторівна Апрелівський сільський голова  (за згодою)

 

ГОНЧАРУК Олег Вікторович начальник відділу у Бобринецькому районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області (за згодою)

 

ГРЕБЕНЬ Лариса Олександрівна начальник відділу культури та туризму районної державної адміністрації

 

ГРИГОРЧУК Валерій Сильвестрович начальник Бобринецького відділення поліції Новоукраїнського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області (за згодою)

 

ГУРДИШ Дмитро Юрійович Буховецький сільський голова  (за згодою)

ДАЦУН Галина Михайлівна Федіївський сільський голова  (за згодою)

 

ДЕНИСОВА Валентина Михайлівна Благодатненський сільський голова (за згодою)

 

ДУБЧАК Світлана Федорівна Рощахівський сільський голова  (за згодою)

 

ІЛЬЧИШИНА Галина Петрівна Костомарівський сільський голова (за згодою)

ІСУПОВ Ігор Володимирович начальник Бобринецької державної податкової інспекції Новоукраїнського управління Головного управління Державної фіскальної служби України у Кіровоградській області (за згодою)

 

КАРАСЬ Олена Анатоліївна Миколо-Бабанський сільський голова (за згодою)

 

КАРПОВА Галина Юріївна керівник апарату районної державної адміністрації

 

КОВБАСЮК Людмила Євгеніївна начальник відділу юридичної, мобілізаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації

 

КОПОТІЙ Людмила Миколаївна Кривоносівський сільський голова (за згодою)

 

КРАВЧЕНКО Іван Панасович Олексіївський сільський голова (за згодою)

КРАМАРЕНКО Микола Іванович Чарівнянський сільський голова (за згодою)

 

 

КОСЕНКО Сергій Опанасович депутат районної ради, голова постійної комісії  районної ради з питань агропромислового комплексу та земельних відносин, екології, раціонального використання природних ресурсів, промисловості, енергетики, транспорту, зв'язку та житлово-комунального господарства, будівництва та архітектури  (за згодою)

 

КОЧУБЕЙ Марина Сергіївна начальник управління економічного  розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації

КРУТЬКО Юрій Миколайович депутат районної ради, голова постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної  діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення (за згодою)

 

КУЛІКОВИЧ Галина Анатоліївна Сугокліївський сільський голова (за згодою)

 

КУРАЧ Валентин Петрович Василівський сільський голова  (за згодою)

 

ЛИСОГОР Антоніна Володимирівна Новомиколаївський сільський голова (за згодою)

 

МАЗЕНКО Віра Василівна Павлогірківський сільський голова (за згодою)

 

МАТЯГІНА Катерина Володимирівна начальник управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

НЕСТЕРЕНКО Людмила Миколаївна начальник фінансового управління районної державної адміністрації

 

НЕЧАЙ Микола Станіславович Новоградівський сільський голова (за згодою)

 

НІМЕНКО Сергій Іванович депутат районної ради, заступник голови постійної комісії районної ради з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, запобігання корупції, об’єднань громадян та адміністративно-територіального устрою (за згодою)

 

ПОГОСЯН Аветік Артакович Витязівський сільський голова  (за згодою)

ПОЛІЩУК Віктор Васильович Златопільський сільський голова (за згодою)

 

ПРОЦИК Лариса Олександрівна завідувач сектору статистики у Бобринецькому районі (за згодою)

 

РІЗУН Олексій Леонідович начальник відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

 

РУДЕНКО Олена Станіславівна Верхньоінгульський сільський голова (за згодою)

 

РЯБОКІНЬ Ольга Іванівна Солонцюватський сільський голова (за згодою)

 

СЕКРЕТ Костянтин Леонідович Веселівський сільський голова  (за згодою)

СИНЬОГУБ Андрій Михайлович начальник Бобринецького відділу обслуговування громадян (сервісного центру) управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області (за згодою)

УТУЛОВА Марина Іванівна Бобринківський сільський голова  (за згодою)

ЦЕСАРСЬКА Лариса Наумівна депутат районної ради, голова постійної комісії районної ради  з  питань охорони здоров'я, освіти, праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення, культури та спорту (за згодою)

 

ЦИДУЛЯК Анатолій Михайлович Мар'янівський сільський голова (за згодою)

 

ЧЕРВОНЯК Олександр Васильович Кетрисанівський сільський голова (за згодою)

 

ШВОРІНЬ В’ячеслав Вікторович Тарасівський сільський голова (за згодою)

ЯВОРСЬКА Наталія Миколаївна голова громадської ради при Бобринецькій районній державній адміністрації (за згодою)

 

Начальник відділу регіонального

розвитку, містобудування, архітектури

та житлово-комунального господарства

районної державної адміністрації О.ІВАНИЦЯ

 

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

 

від “_05_”_лютого__ 20_19_ року                                                               №_7-гр_

м.Бобринець

 

 

Про зняття з контролю

рішень районної ради

 

 

Відповідно до пункту 2 частини 6 статті 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 10 розділу 1 Регламенту Бобринецької районної ради:

 

1. Зняти з контролю рішення районної ради як такі, що виконані та у зв’язку із закінченням терміну дії (перелік додається).

2. Дане розпорядження внести на розгляд чергової сесії районної ради для затвердження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної ради Сабліну Н.А.

 

Голова районної ради                                                      О.ГАДЕМСЬКА

 

 

Додаток

до розпорядження голови

Бобринецької районної ради

05 лютого 2019 року

№ 7-гр

 

 

Перелік рішень

районної ради, які підлягають зняттю з контролю

як такі, що виконані та у зв’язку із закінченням терміну дії

 

 

від 25 травня 2012 року

№ 181 “Про внесення змін до рішення шостої сесії Бобринецької районної ради п’ятого скликання від 29 грудня 2006 року № 70”;

 

25 липня 2012 року

№ 187 “Про внесення змін до районної програми  по реалізації в районі “Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року”;

 

від 24 квітня 2013 року

№ 284 “Про внесення доповнень до Заходів Програми соціального захисту ветеранів, осіб, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи та інвалідів Бобринецького району на 2012-2016 роки”;

 

від 23 серпня 2013 року

№ 322 “Про внесення змін до програми забезпечення готовності до використання за призначенням існуючого фонду захисних споруд цивільної оборони, утримання їх у належному стані та спорудження нових захисних споруд у Бобринецькому районі на 2007-2011 роки та на період до 2016 року, затвердженої рішенням шостої сесії Бобринецької районної ради п’ятого скликання від 29 грудня 2006 року № 70”;

від 18 грудня 2015 року

№ 14 “Про внесення змін до програми зайнятості населення Бобринецького району на період до 2017 року”;

 

від 22 квітня 2016 року

№ 82 “Про внесення змін до програми оздоровлення та відпочинку дітей Бобринецького району на 2014-2017 роки”;

№ 83 “Про внесення змін до цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту в Бобринецькому районі на 2012-2016 роки”;

№ 89 “Про затвердження програми безоплатної правової допомоги населенню Бобринецького району на 2016-2017 роки”;

 

 

 

 

2

 

від 23 січня 2015 року

№ 510 “Про внесення змін до програми зайнятості населення Бобринецького району на період до 2017 року”;

 

від 29 липня 2016 року

№ 114 “Про внесення змін до програми економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2016 рік”;

 

від 29 липня 2016 року

№ 115 “Про внесення змін до районної програми “Шкільне молоко”;

 

від 29 липня 2016 року

№ 117 “Про внесення змін до Комплексної районної програми “Соціальна робота із різними категоріями сімей, дітей та молоді на 2012-2016 роки”;

 

від 26 жовтня 2016 року

№ 142 “Про внесення змін до програми зайнятості населення Бобринецького району на період до 2017 року”;

 

від 16 червня 2017 року

№ 235 “Про затвердження плану діяльності Бобринецької районної ради з підготовки проектів регуляторних актів у 2017 році”.

_______________________

 

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної ради

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ ______________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від “___” _______ 2019 року                                                                          №____

м.Бобринець

 

Про затвердження витрат

на утримання Бобринецької

районної ради на 2019 рік

 

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення двадцять першої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 14 грудня 2018 року №325 “Про районний бюджет на 2019 рік”

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити витрати на утримання Бобринецької районної ради та її виконавчого апарату на 2019 рік у загальній сумі 1 804 160,00 грн., в тому числі на:

оплату праці з нарахуваннями – 1 554 592,00 грн.;

комунальні послуги та енергоносії – 109 967,00 грн.;

інші видатки – 139 601,00 грн.

2. Рішення районної ради “Про затвердження витрат на утримання Бобринецької районної ради на 2019 рік” набирає чинності з 01 січня 2019 року.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення шістнадцятої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 30 березня 2018 року №291 “Про затвердження витрат на утримання Бобринецької районної ради на 2018 рік”.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бобринецької районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

 

 

Голова районної ради                                                       О.ГАДЕМСЬКА

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної ради

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ ______________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від “___” _______ 2019 року                                                                          №____

 

м.Бобринець

 

Про звіт постійної комісії Бобринецької

районної ради з питань агропромислового

комплексу та земельних відносин, екології,

раціонального використання природних

ресурсів, промисловості, енергетики, транспорту,

зв’язку та житлово-комунального

господарства, будівництва і архітектури

 

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Звіт постійної комісії Бобринецької районної ради з питань агропромислового комплексу та земельних відносин, екології, раціонального використання природних ресурсів, промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства, будівництва і архітектури взяти до відома.

 

Голова районної ради                                                       О.ГАДЕМСЬКА

 

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної ради

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ _____________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від “___” _______ 2019 року                                                                          №____

м.Бобринець

 

Про звіт постійної комісії Бобринецької

районної ради з питань діяльності ради,

депутатської етики, регламенту, законності,

запобігання корупції, об'єднань громадян та

адміністративно-територіального устрою

 

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Звіт постійної комісії Бобринецької районної ради з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, запобігання корупції, об'єднань громадян та адміністративно-територіального устрою взяти до відома.

 

Голова районної ради                                                  О.ГАДЕМСЬКА

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної ради

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ _________________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від “___” _______ 2019 року                                                                          №____

м.Бобринець

 

Про звіт постійної комісії Бобринецької

районної ради з питань охорони здоров'я,

освіти, праці, соціального захисту та

соціального забезпечення населення,

культури та спорту

 

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Звіт постійної комісії Бобринецької районної ради з питань охорони здоров'я, освіти, праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення, культури та спорту взяти до відома.

 

 

 

Голова районної ради                                                  О.ГАДЕМСЬКА

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної ради

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ДВАДЦЯТЬ ____________
СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від “___” _______ 2019 року                                                                          №____

м.Бобринець

Про звіт постійної комісії Бобринецької

районної ради з питань бюджету, фінансів,

власності, інвестиційної діяльності та

приватизації, регуляторної політики,

підприємництва, торгівлі, споживчого ринку

та побутового обслуговування населення

 

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Звіт постійної комісії Бобринецької районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення взяти до відома.

 

 

Голова районної ради                                                  О.ГАДЕМСЬКА

Дочірні категорії

До уваги громадян