Про передачу в оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району СОК “Зерно-Бунк”

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної ради

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ ______________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від “___” _______ 2019 року                                                                   №____

 

м.Бобринець

 

Про передачу в оренду нерухомого

майна спільної власності територіальних громад

сіл та міста району СОК “Зерно-Бунк”

 

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району, затвердженого рішенням вісімнадцятої сесії Бобринецької районної ради від 22 червня 2018 року  №307, враховуючи Протокол засідання конкурсної комісії з передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району  від 28 березня 2019 року №2

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати в оренду Сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу “Зерно-Бунк” комплекс будівель (адмінприміщення, склад, склад-гараж) загальною площею 770,2 кв.м за адресою: вул. Соборна (Луначарського), 78, м.Бобринець, Кіровоградська область, що перебуває на балансі Бобринецької районної ради.

2. Затвердити договір оренди нерухомого майна (комплексу будівель) спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району від ____________ 2019 року (додається).

3. Доручити голові Бобринецької районної ради Гадемській Олені Антонівні підписати договір оренди нерухомого майна (комплексу будівель) спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району від ____________ 2019 року.

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

Голова районної ради                                                       О.ГАДЕМСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення районної ради

від ________2019 року № ___

 

 

Договір оренди

нерухомого майна (комплексу будівель) спільної власності

територіальних громад сіл та міста Бобринецького району

м. Бобринець                                                                          “____” _____________ 2019р.

Бобринецька районна рада, надалі – ОРЕНДОДАВЕЦЬ, в особі голови Бобринецької районної ради ГАДЕМСЬКОЇ Олени Антонівни, яка діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” з однієї сторони, та Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив “Зерно-Бунк” надалі – ОРЕНДАР, в особі ____________________________________________________ який діє на підставі статуту Сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу “Зерно-Бунк” з другої сторони, що іменуються разом – Сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ на підставі акту приймання-передачі передає, а ОРЕНДАР приймає в строкову платну оренду комплекс будівель (адмінприміщення, склад, склад-гараж) загальною площею 770,2 кв.м. за адресою: вул. Соборна (Луначарського), 78, м.Бобринець, Кіровоградська область, який розташований на земельній ділянці площею 4070 кв.м для виробничої бази та офісу Сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу “Зерно-Бунк”.

 

1.2. Цей Договір визначає взаємовідносини Сторін щодо строкового, платного користування ОРЕНДАРЕМ об'єктом оренди.

 

2. ОБ'ЄКТ ОРЕНДИ

 

2.1. Об'єктом оренди є:

другий поверх нежилого приміщення загальною площею 226,3 кв.м,

склад загальною площею 43,7 кв.м,

склад-гараж загальною площею 500,2 кв.м,

згідно викопіювання поповерхового плану зазначених об’єктів,  що складає невід'ємну частину цього Договору (додаток №1).

 

2.2. Ринкова вартість оренди комплексу будівель ( ІІ поверх адмінприміщення, склад, склад-гараж) загальною площею 770,2 кв.м станом на 30 січня 2019 року становить 218993 грн. (без ПДВ) (двісті вісімнадцять тисяч дев’ятсот дев’яносто три гривні).

 

2.3. Опис технічного стану об'єкта оренди на дату передачі його ОРЕНДАРЕВІ, його склад зазначається в акті приймання-передачі об'єкта оренди, що є невід'ємною частиною цього Договору (додаток №2).

 

2.4. Об'єкт оренди належить до спільної власності територіальних громад міста і сіл району і знаходиться на балансі Бобринецької районної ради, яка є Орендодавцем.

 

3. ОРЕНДНА ПЛАТА

 

3.1. За користування об'єктом оренди ОРЕНДАР сплачує до районного бюджету орендну плату, розрахунок якої здійснюється на підставі Методики розрахунку, пропорцій розподілу та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району (далі - Методика), звіту про визначення ринкової вартості комплексу будівель, розташованого за адресою: вул. Соборна (Луначарського), 78, м.Бобринець, Кіровоградська область.

 

Місячний розмір орендної плати на дату підписання цього Договору становить 18250 грн. (без ПДВ) (вісімнадцять тисяч двісті п’ятдесят гривень), згідно  з  розрахунком  орендної плати, що є невід'ємною частиною цього Договору (витяг з Протоколу від 07.03.2019 року №1).

 

3.2. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається з урахуванням індексу інфляції за поточний місяць.

 

3.3. Додатково до орендної плати нараховується податок на додану вартість у розмірах та порядку, визначених законодавством України, який сплачується ОРЕНДАРЕМ разом з орендною платою.

 

3.4. Орендна плата сплачується ОРЕНДАРЕМ починаючи з дати підписання акту приймання-передачі. Останнім днем сплати орендної плати є дата підписання Сторонами акту приймання-передачі при поверненні об'єкта оренди ОРЕНДОДАВЦЕВІ.

 

3.5. Орендна плата сплачуються ОРЕНДАРЕМ щомісячно не пізніше 10 числа поточного місяця до районного бюджету на рахунок: р/р___________________.,МФО______ код ЄДРПОУ __________, отримувач _______________________________________________

 

3.6. Вартість комунальних послуг, витрат на утримання прибудинкової території, вартість послуг по технічному обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж не входить до складу орендної плати та сплачується ОРЕНДАРЕМ окремо на підставі договорів, укладених ОРЕНДАРЕМ з організаціями, що надають такі послуги.

 

3.7. Зобов'язання ОРЕНДАРЯ по сплаті орендної плати забезпечуються у вигляді авансової орендної плати в розмірі не менше, ніж орендна плата за два місяці. ОРЕНДАР сплачує авансовий платіж протягом 10 календарних днів з дати підписання Договору, що зараховується авансовим платежем, як орендна плата за два місяці. Індексація орендної плати в цьому випадку проводиться відповідно до Методики.

 

3.8. ОРЕНДАР має право сплачувати орендну плату авансом за будь-який період в межах строку дії Договору. Індексація орендної плати в цьому випадку проводиться у відповідності до Методики.

 

4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

4.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язаний відповідно до рішення Бобринецької районної ради  підписати цей Договір з додатками та передати, а ОРЕНДАР прийняти по акту приймання-передачі об'єкт оренди.

В разі непідписання акта приймання-передачі (додаток №2 до цього договору) договір вважається не укладеним.

 

4.2. ОРЕНДАР зобов'язаний вносити орендні платежі своєчасно і в повному обсязі.

 

4.3. ОРЕНДАР зобов'язаний забезпечити належне збереження, експлуатацію і санітарне утримання об'єкта оренди, його обладнання, інвентарю та запобігати його пошкодженню і псуванню.

 

4.4. ОРЕНДАР зобов'язаний відповідно до вимог Закону України "Про пожежну безпеку" розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта оренди. Забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду. Утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням.

 

4.5. ОРЕНДАР зобов'язаний забезпечувати безперешкодний доступ до об'єкта оренди представників ОРЕНДОДАВЦЯ, та надавати за першою вимогою всю необхідну інформацію щодо об'єкта оренди для перевірки дотримання ОРЕНДАРЕМ умов цього договору.

 

4.6. ОРЕНДАР зобов'язаний на вимогу ОРЕНДОДАВЦЯ проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні  акти  звірки, щорічно брати участь в інвентаризації розрахунків за станом на 1 січня.

 

4.7. При припиненні використання об'єкта оренди ОРЕНДАР за місяць письмово повідомляє ОРЕНДОДАВЦЯ.

 

4.8. ОРЕНДАР зобов'язаний самостійно сплачувати вартість фактично спожитих комунальних послуг постачальникам таких  послуг, які надаються за окремими договорами, укладеними ОРЕНДАРЕМ з цими організаціями (водопостачання, каналізація, газ, електрична  енергія і т. п.) за тарифами, які у встановленому законодавством порядку відшкодовують повну вартість їх надання, та витрати на утримання прибудинкової території, та послуг по технічному обслуговуванню інженерного обладнання внутрішньобудинкових мереж.

В місячний термін після укладання цього Договору ОРЕНДАР повинен надати ОРЕНДОДАВЦЮ копії договорів, передбачених цим підпунктом.

 

4.9. ОРЕНДАР зобов'язаний протягом місяця, починаючи з дати укладення Договору, застрахувати об'єкт оренди на користь ОРЕНДОДАВЦЯ  на весь термін дії Договору оренди від вогневих ризиків, ризиків стихійних явиш та інших майнових ризиків на суму не менше, ніж балансова вартість об'єкта оренди. У договорі страхування (страховому полісі) ОРЕНДОДАВЕЦЬ повинен бути вказаний як вигодонабувач страхового відшкодування. ОРЕНДАР зобов'язаний надати ОРЕНДОДАВЦЮ копію договору страхування (страхового полісу) та копії платіжних доручень про сплату страхових платежів. Обсяги страхових платежів та терміни їх сплати визначаються договором страхування об'єкта оренди.

 

4.10. ОРЕНДАР зобов'язаний в разі реорганізації, приватизації чи його (ОРЕНДАРЯ) ліквідації або порушенні справи про банкрутство в господарському суді письмово повідомити про це ОРЕНДОДАВЦЯ в 10-денний термін з моменту виникнення перелічених фактів та надати нотаріально посвідчені копії установчих документів, які враховують реорганізаційні процеси, а також інформацію про правонаступництво.

 

4.11. Про зміну поштових, розрахунково-платіжних та інших реквізитів ОРЕНДАР письмово повідомляє ОРЕНДОДАВЦЯ в 10-денний термін.

 

4.12. ОРЕНДАР зобов'язаний забезпечити належне утримання інженерних комунікацій (водопроводу, каналізації, електричних та опалювальних мереж), переданих в оренду разом з об'єктом оренди. У випадку аварій та проведення планових ремонтних робіт повідомляти про це ОРЕНДОДАВЦЯ.

 

4.13. ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язаний у непереданих в оренду приміщеннях забезпечувати додержання вимог Закону України "Про пожежну безпеку".

 

5. ПРАВА СТОРІН

 

5.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право проводити необхідний огляд та перевірку дотримання ОРЕНДАРЕМ умов договору.

 

5.2. При несплаті ОРЕНДАРЕМ орендної плати протягом 3 місяців з дня закінчення строку платежу ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право порушити справу в господарському суді про дострокове розірвання договору та примусове виселення ОРЕНДАРЯ.

 

5.3. ОРЕНДАР має право виступати замовником на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення  необхідного ремонту за письмовим дозволом ОРЕНДОДАВЦЯ.

 

5.4. ОРЕНДАР  після закінчення терміну дії цього Договору має переважне право, за інших рівних умов, на продовження дії Договору, за умови  належного виконання своїх обов'язків за цим Договором. Дозвіл на продовження строку оренди надається рішенням Бобринецької районної ради.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

6.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за збитки, нанесені ОРЕНДАРЮ внаслідок аварії інженерних комунікацій, які знаходяться на об'єкті оренди або за його межами, якщо вину ОРЕНДОДАВЦЯ не встановлено.

 

6.2. За несвоєчасну сплату орендних платежів ОРЕНДАР сплачує на користь ОРЕНДОДАВЦЯ пеню в розмірі 0,5% від розміру не сплачених орендних платежів за кожний день прострочення, але не більше розміру, встановленого законодавством України.

У випадку примусового стягнення несвоєчасно сплаченої орендної плати, у порядку встановленому законодавством України, з ОРЕНДАРЯ також стягуються у повному обсязі витрати, пов'язані з таким стягненням.

 

6.3. ОРЕНДАР відшкодовує ОРЕНДОДАВЦЮ збитки, спричинені неналежним ремонтом або експлуатацією об'єкта оренди.

При погіршенні стану або знищенні об'єкта оренди з вини ОРЕНДАРЯ він відшкодовує ОРЕНДОДАВЦЮ збитки в розмірі вартості ремонту або відновлення майна.

Відшкодування збитків, передбачених цим пунктом Договору здійснюється лише за умови, якщо вищезазначені ризики не застраховано або розмір страхового відшкодування менше розміру завданих збитків.

 

6.4. Ризик випадкової загибелі об'єкта оренди несе ОРЕНДОДАВЕЦЬ.

 

6.5. У разі звільнення ОРЕНДАРЕМ об'єкта оренди без письмового попередження, а також без складання акта про передачу об'єкта оренди в належному стані, ОРЕНДАР несе повну матеріальну відповідальність за нанесені у зв'язку з цим збитки в  повному їх розмірі та сплачує ОРЕНДОДАВЦЮ орендну плату за весь період користування.

 

6.6. За майно, залишене ОРЕНДАРЕМ у орендованому  приміщенні без нагляду та охорони, ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідальність не несе.

 

6.7. При  невиконанні або порушенні однією із Сторін умов цього договору та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України, Договір може бути розірваний достроково на вимогу однієї із сторін за рішенням суду.

 

6.8. Спірні питання по цьому Договору розглядаються у встановленому законодавством України порядку.

 

6.9. ОРЕНДАР несе відповідальність за належний технічний стан комплексу будівель, його фасаду, інженерних комунікацій, санітарне утримання об'єкта оренди та прибудинкової території.

 

6.10. В разі невиконання ОРЕНДАРЕМ своїх зобов'язань за цим договором ОРЕНДОДАВЕЦЬ вправі стягнути завдані йому збитки за рахунок майна та коштів ОРЕНДАРЯ у встановленому законодавством порядку.

 

7. ВІДНОВЛЕННЯ ОБ'ЄКТА ОРЕНДИ ТА УМОВИ ЙОГО ПОВЕРНЕННЯ

 

7.1. Амортизаційні нарахування на об'єкт оренди нараховує та залишає у своєму розпорядженні ОРЕНДОДАВЕЦЬ.

 

7.2. ОРЕНДАР зобов'язаний протягом дії Договору до передачі об'єкта оренди ОРЕНДОДАВЦЮ по акту за свій рахунок проводити необхідний поточний ремонт об'єкта оренди.

 

7.3. ОРЕНДАР не має права без письмової згоди ОРЕНДОДАВЦЯ проводити переобладнання, перепланування, ремонт об'єкта оренди, вести будівельні роботи на прибудинковій території. Дозвіл на виконання таких робіт оформляють рішенням Бобринецької районної ради, в якому зазначається про надання дозволу, погодження проекту (якщо його наявність передбачена законодавством України), кошторису витрат та термін на виконання робіт.

 

7.4. Будівельні роботи на об'єкті оренди виконуються тільки на підставі проектно-кошторисної документації, розробленої та затвердженої в установленому чинними нормативними актами порядку та при наявності дозволу на ведення будівельних робіт, отриманого в установленому порядку.

 

7.5. У разі закінчення строку дії Договору або при його розірванні ОРЕНДАР зобов'язаний за актом приймання-передачі повернути об'єкт оренди ОРЕНДОДАВЦЮ у стані, в якому перебував об'єкт оренди на момент передачі його в оренду, з урахуванням всіх здійснених ОРЕНДАРЕМ поліпшень, які неможливо відокремити від об'єкта оренди без заподіяння йому шкоди, з урахуванням зносу за період строку дії договору оренди.

В акті приймання-передачі зазначається технічний стан об'єкта оренди на дату повернення.

 

7.6. Вартість поліпшень об'єкта оренди, проведених ОРЕНДАРЕМ без згоди ОРЕНДОДАВЦЯ, які не можна відокремити без шкоди для об'єкта оренди, компенсації не підлягає.

ОРЕНДАР вправі залишити за собою проведені ним поліпшення об'єкта оренди, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від об'єкта оренди без заподіяння йому шкоди.

Поліпшення об'єкта оренди, виконані ОРЕНДАРЕМ за власні кошти згідно з вимогами  п.7.3 і 7.4  цього Договору, які неможливо відокремити від об'єкта оренди без заподіяння йому шкоди, залишаються у спільній власності територіальних громад сіл та міста району.

 

8. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

8.1. ОРЕНДАР не має права передавати свої зобов'язання за Договором та передавати об'єкт оренди повністю або частково в користування іншій особі.

 

ОРЕНДАР не має права укладати договори (контракти, угоди), у тому числі про спільну діяльність, пов'язані з будь-яким використанням об'єкта оренди іншою юридичною чи фізичною особою, а у разі необхідності укладання таких договорів здійснювати тільки з дозволу ОРЕНДОДАВЦЯ.

У разі порушення цієї умови договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право ініціювати дострокове розірвання цього Договору в установленому порядку.

 

8.3. Плата, яка справляється з ОРЕНДАРЯ, складається з орендної плати та відшкодування земельного податку  ОРЕНДОДАВЦЮ.

Відшкодування земельного податку вноситься ОРЕНДАРЕМ на реєстраційний рахунок ОРЕНДОДАВЦЯ в розмірі ставки податку за земельну ділянку, що встановлюється відповідно до Податкового кодексу України, щомісячно протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового звітного місяця. Обчислення розміру відшкодування здійснюється відповідно до чинного законодавства України, згідно податкового розрахунку суми земельного податку.

 

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

9.1. Цей Договір вступає в силу з моменту підписання його Сторонами і діє з "____"_______________ 20 __ р. до "_____"________________ 20 __ р., після затвердження його рішенням районної ради та підписання акта прийому-передачі майна.

 

9.2. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформляють в письмовій формі і вступають в силу з моменту підписання  їх Сторонами.

 

9.3. Після закінчення строку дії цього Договору його дія може бути продовжена на підставі відповідного клопотання ОРЕНДАРЯ та рішення Бобринецької районної ради.

 

9.4. Одностороння відмова від Договору не допускається.

 

9.5. Договір припиняється в разі:

закінчення строку, на який його було укладено;

банкрутства ОРЕНДАРЯ;

загибелі об'єкта оренди.

 

9.6. Договір може бути розірвано за погодженням Сторін.

 

9.7. На вимогу однієї із сторін Договір може бути  достроково розірвано за рішенням суду, господарського суду у разі невиконання Сторонами своїх  зобов'язань та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України.

 

9.8. ОРЕНДАР є платником податку _______________________________

____________________________________________________________________

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ є _____________________________________________.

 

9.9. Цей договір складений в двох примірниках: по одному примірнику для ОРЕНДОДАВЦЯ та ОРЕНДАРЯ. Кожний з примірників має однакову юридичну силу.

 

ДОДАТКИ:

1. Викопіювання з поповерхового плану.

2. Акт приймання-передачі.

3. Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії від 07.03.2019 року №1.

 

 

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:

ОРЕНДАР:

 

Бобринецька районна рада

 

вул.Незалежності, 80, місто Бобринць, Кіровоградська область, 27200

ЄДРПОУ ____________

тел. 3 40 26

Голова Бобринецької районної ради              ______________ О.ГАДЕМСЬКА

“____” ____________ 2019р.

 

М.П.

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Зерно-Бунк»

Адреса:___________________________

ЄДРПОУ _____________

Рахунок  №________________________

тел. ____________

Керівник __________    _________________

(підпис)                           ПІБ)

“____” ____________ 2019р.

 

М.П.

 

Додаток 2

АКТ
приймання-передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району, а саме: комплексу будівель за адресою: м.Бобринець, вул. Соборна (Луначарського), 78

«___» _________ 2019 р.                                                                       м.Бобринець

 

Відповідно до рішення сесії Бобринецької районної ради від _________ 2019 року №_____ “Про передачу в оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району СОК “Зерно-Бунк”  проведено передачу в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району, а саме:

комплексу будівель за адресою: м.Бобринець, вул. Соборна (Луначарського), 78 загальною площею 770,2 кв.м, згідно договору оренди нерухомого майна (комплексу будівель) спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району від ____________ 2019 року, відповідно до викопіювання поповерхового плану об’єктів:

 

другий поверх нежилого приміщення загальною площею 226,3 кв.м.,

склад загальною площею 43,7 кв.м.,

склад-гараж загальною площею 500,2 кв.м.

огорожа ж/бетонна,

туалет.

Сантехнічне, електрообладнання, система опалення, інше обладнання та інженерні мережі у задовільному стані.

При огляді приміщень не встановлено, якихось дефектів або недоліків.

 

 

 

 

Орендодавець:                                                              Орендар:

 

_________________________

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №1

Засідання конкурсної комісії з передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району

 

від 7 березня 2019 року                                                                      м.Бобринець

час проведення: 09.30

місце проведення: мала зала Бобринецької районної ради

Присутні:

Голова комісії:

Олексієнко Людмила Йосипівна – голова конкурсної комісії

Члени комісії:

Нестеренко Людмила Миколаївна – начальник фінансового управління Бобринецької районної державної адміністрації;

Рибачук Надія Володимирівна – депутат Бобринецької районної ради;

Сорочан Наталія Анатоліївна – завідувач сектору виконавчого апарату Бобринецької районної ради.

Присутні: 4

Відсутні: Цесарський А.Ю.

 

Запрошені:

Сабліна Н.А. – заступник голови Бобринецької районної ради.

 

Веде засідання: Олексієнко Людмила Йосипівна – голова конкурсної комісії.

 

СЛУХАЛИ:

Олексієнко Л.Й., голову конкурсної комісії - про визначення умов конкурсу, суму стартової орендної плати за перший/базовий місяць оренди, дату проведення конкурсу та терміну прийняття заяв (конкурсних пропозицій).

ВИСТУПИЛИ:

Нестеренко Л.М., начальник фінансового управління Бобринецької районної державної адміністрації:

Загальна площа комплексу будівель за адресою вул. Соборна, 78, м. Бобринець, Кіровоградської області становить 999,3 кв.м., площа І поверху адміністративного приміщення становить 229,1 кв.м. Площа комплексу будівель, яка буде здаватися в оренду становить 770,2 кв.м.

З пропозицією прорахувати суму оренди комплексу будівель без врахування І поверху:

Річна орендна плата 340 990 грн.

Ставка орендної плати за рік І поверху адміністративного приміщення становить 78 199 грн.

 

340990 - 78 199 =262791 грн.( з ПДВ)

262791:120 *100=218993 - без ПДВ

218993:12 міс.=18250 грн. (без ПДВ)

 

Виходячи з розрахунку відповідної формули, базова ставка орендної плати за місяць (без ПДВ) комплексу будівель за адресою: вул. Соборна, 78, м. Бобринець, Кіровоградської області становить 18 250 грн. (без урахування ПДВ).

 

Олексієнко Л.Й., голова конкурсної комісії -  з пропозицією визначити наступні умови конкурсу на право оренди комплексу будівель (адмінприміщення, склад, склад-гараж), загальною площею 770,2 кв.м., який розташований на земельній ділянці площею 4070,0 кв.м., в центрі міста Бобринця.

Місцезнаходження: м.Бобринець, вул. Соборна (Луначарського), 78

Балансоутримувач приміщення: Бобринецька районна рада

Умови конкурсу:

- сплата орендної плати;

– використання об’єкта оренди згідно договору оренди;

– забезпечення збереження орендованого майна;

– забезпечення дотримання протипожежних норм  експлуатації об’єкта.

Стартова орендна плата: за перший/базовий місяць оренди: 18250,0 грн. (без урахування ПДВ).

Крок збільшення орендної плати – 5 % початкового розміру.

Строк оренди: 35 місяців, з подальшим правом пролонгації договору оренди.

Конкурс відбудеться: 28 березня 2019 року о 10.00 за адресою: м. Бобринець, вул. Незалежності,  80, 3-й поверх, мала зала районної ради.

Термін прийняття заяв та конкурсних пропозицій на участь у конкурсі: до 25 березня 2019 року (включно).

 

Олексієнко Л.Й., голова конкурсної комісії – поставила на голосування відповідні пропозиції.

Результати голосування:

ЗА  04

Проти  00

Утримались 00

Не голосували 00

Всього проголосувало: 04

ПРИЙНЯТО.

Підписи:

 

Голова комісії:              (підпис)             Л.Олексієнко

Члени комісії:

(підпис)            Л.Нестеренко

(підпис)            Н.Сорочан

(підпис)            Н.Рибачук

 

 

Витяг сформовано 03.04.2019 року


Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2018 року № 325 «Про районний бюджет на 2019 рік»

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної державної адміністрації

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ _________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від __ _______ 2019 року                                                                        № ___

м.Бобринець

 

Про внесення змін до рішення

районної ради від 14 грудня 2018 року

№ 325 «Про районний бюджет на 2019 рік»

 

На підставі  статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного Кодексу України

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Відповідно до пункту 3 рішення районної ради від 14 грудня2018 року № 325 «Про районний бюджет на 2019 рік» затвердити розпорядження голови Бобринецької районної державної адміністрації від 12 квітня 2019 року № 97-р «Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2019 рік» та від 22 квітня 2019 року № 104-р «Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2019 рік» (додаються).

2. Внести зміни до рішення районної ради від 14 грудня 2018 року № 325 «Про районний бюджет на 2019 рік», а саме:

збільшити доходи районного бюджету на 1 514 627,00 грн., з них доходи загального фонду – на 1 117 627,00 грн.,  доходи спеціального фонду – на  397 000,00 грн.;

збільшити видатки районного бюджету на 1 514 627,00 грн. (загальний фонд – 1 074 634,00 грн., спеціальний фонд – 439 993,00 грн.);

внести відповідні зміни до додатків 1 та 2 даного рішення районної ради (додаються);

викласти додатки 3,4 даного рішення у новій редакції (додаються).

3. Затвердити додаток 1 «Перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися у 2019 році за рахунок коштів  бюджету розвитку районного бюджету» рішення районної ради від 22 березня 2019 року № 345 " Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2018 року № 325 " Про районний бюджет на 2019 рік" у новій редакції  (додається).

4. Затвердити додаток 2 «Фінансування районного бюджету на 2019 рік» рішення районної ради від 22 березня 2019 року № 345  " Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2018 року № 325 " Про районний бюджет на 2019 рік" у новій редакції (додається).

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

 

 

 

Голова районної ради                                                     О.ГАДЕМСЬКА

Про внесення змін до рішення районної ради від 30 березня 2018 року № 287

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної ради

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ ______________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ___ __________ 2019 року                                                                   № ___

м.Бобринець

 

Про внесення змін до рішення районної

ради від 30 березня 2018 року № 287

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про доступ до публічної інформації”, з метою своєчасного та повного оприлюднення публічної інформації, розпорядником якої є Бобринецька районна рада

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до пункту 3 Положення про офіційний веб-сайт Бобринецької районної ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет, затвердженого рішенням Бобринецької районної ради шостого скликання від 28 вересня 2011 року № 114 (зі змінами, внесеними рішенням районної ради від 30 березня 2018 року №287), виклавши його в новій редакції, а саме:

“3. Адреса веб-сайту Бобринецької районної ради у глобальній мережі Інтернет – http: bobrynecka-rayrada.gov.ua.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бобринецької районної ради з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, запобігання корупції, об’єднань  громадян та адміністративно-територіального устрою.

 

Голова районної ради                                                       О.ГАДЕМСЬКА

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Бобринецької районної ради «Про внесення змін до Методики розрахунку, пропорцій розподілу та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району»

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Бобринецької районної ради

«Про внесення змін до Методики розрахунку, пропорцій розподілу та порядок  використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району»

Назва регуляторного акта: «Про внесення змін до Методики розрахунку, пропорцій розподілу та порядок  використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району»

 

Регуляторний орган: Бобринецька районна рада.

Розробник: Бобринецька районна державна адміністрація.

Контактний телефон: (05257) 3-40-83

1.Визначення і аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект  рішення має ознаки регуляторного акта в частині внесення змін до пункту 22 додатку 2 рішення Бобринецької районної ради від 22 червня           2018 року № 304 «Про  внесення змін до Методики розрахунку, пропорцій розподілу та порядок  використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району» у відповідності до цього розроблено аналіз регуляторного впливу.

Оренду майна спільної власності територіальних громад  сіл та міста району для розміщення аптек, які самостійно виготовляють ліки (реалізують готові ліки) здійснює 3 суб’єкта підприємницької діяльності, (далі – СМП), на яких поширюється регулювання.

Базові ставки орендної плати були  змінені з червня 2018 року. З серпня 2018 року СМП, що здійснюють реалізацію лікарських засобів постійно підтримують Програму “Доступні ліки”. Українці щомісяця отримують ліки безоплатно чи із суттєвими знижками. До списку безоплатних препаратів входять не лише препарати українських виробників, а й відомих іноземних компаній. Так, для прикладу, щоб потрапити до нового переліку препаратів, що на 100% відшкодовуються за кошти держбюджету, компанія КРКА (Словенія) знизила ціну майже на 72%. Ціни знизили також компанії Orion (Фінляндія) та AstraZeneca (Швеція). В середньому ціни на препарати програми знизилися майже на 7%. Програма продовжує динамічно розвиватися: лікарських засобів стає більше, ціни на них стають менші.

Основною проблемою, яку планується розв’язати проектом рішення є уникнення закриття аптечних закладів, відмова від орендованих площ, підвищення цін на лікарські засоби, соціальна напруга серед населення.

Зазначене регулювання необхідне для зменшення навантаження на СМП, як здійснюють реалізацію лікарських засобів через аптечні заклади, шляхом зменшення базової ставки орендної плати за приміщення за комунальне майно.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

2. Цілі регулювання:

1. Ефективність використання майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району.

2. Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо орендних відносин.

3. Удосконалення єдиного організаційного та економічного механізму розрахунку орендної плати за комунальне майно.

4. Забезпечення прозорості та відкритості процедури надання в оренду комунального майна.

5. Економічно обґрунтовані тарифи за оренду комунального майна для СМП, які підтримують державні програми і реалізують лікарські засоби за соціальними цінами.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Залишити ситуацію без змін тобто користуватися діючими регуляторними актами. Ситуація призведе до не ефективного використання майна спільної власності територіальних громад району тому що через велику вартість оренди майна СМП змушені будуть відмовитись від розміщення аптечних закладів. Підвищення ціна на лікарські засоби, соціальна напруга.

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта. Удосконалення єдиного організаційного та економічного механізму розрахунку орендної плати за комунальне майно та забезпечення прозорості і відкритості процедури надання в оренду комунального майна.

Забезпечення сталого надходження коштів до бюджетів балансоутримувачів.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

  • Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні та не відповідають законодавству.

Відсутність надходження у розмірі 54792,0 тис. грн. у рік до бюджету балансоутримувачів, що призведе до простоювання майна загальною площею 168,2  кв.м (закриття СМП, для розміщення аптечних закладів). Високий ризик несплати.

Альтернатива 2

Отримання плати за оренду приміщень комунальної власності для сталого забезпечення надходжень до  бюджету балансоутримувачів близько 68757,0 тис. грн. у рік

Зниження витрат 3 суб’єктів, які орендують комунальне майно. Очікуваний розмір орендної плати складатиме 30 грн за 1 кв.м у місяць для міста та 15 грн за 1 кв.м у місяць для села. Зменшений розмір за оренду майна станеь компенсацією СМП за реалізацію лікарських засобів за зниженими цінами.

Оцінка впливу на сферу інтересів громади

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Зростання цін на лікарські засоби, що  спричине соціальну напругу серед населення. Закриття аптечних закладів, відмова від орендованих площ.

Альтернатива 2

Можливість підвищення соціальних стандартів громадян району  різних категорій

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів СГД:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Високий ризик несплати, що призведе до закриття аптечних закладів. Зменшення попиту через значне підвищення цінової політики

Альтернатива 2

Можливість планування та розвитку власного аптечного бізнесу

Витрати за оренду комунального майна складуть для 3 СМП 54792,0 тис. грн. у рік, що в 2 рази менше відповідної орендної плати, встановленої попередньо, що є прийнятним для даного виду діяльності

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

3

3

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

100

Х

Витрати суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва

Витрати суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта, відсутні, так як рішення районної ради стосується виключно суб’єктів малого та мікро бізнесу та інших установ і організацій.

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнен ня цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності  (за 4-х бальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

2

Проблема буде вирішена не в повному обсязі, важливі аспекти вирішені не будуть

Альтернатива 2

4

Усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть

 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

 

Альтернатива 1

2

4

Недостатнє надходження до бюджету балансоутримувачів, підвищення соціальної напруги за причини закриття СМП, які розміщують аптечні заклади

 

Альтернатива 2

4

2

Наповнення бюджету балансоутримувачів, прозорість і відкритості процедури надання в оренду комунального майна. Розширення переліку лікарських засобів відповідно до Урядової програми «Доступні ліки»

 

 

 

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію РА

Альтернатива 1

Не вибрана за причини недостатнього або взагалі відсутності надходжень до бюджету та приведення до підвищення соціальної напруги і невдоволення громадян

-

Альтернатива 2

Дотримання норм законодавства, створення додаткових джерел надходжень до місцевого бюджету,  встановлення економічно обґрунтованих ставок орендної плати за використання майна комунальної власності. Підтримка малого підприємництва

Найбільшими зовнішніми ризиками є:

-         зміна діючого законодавства

-         підвищення рівня інфляції

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Прийняття даного регуляторного акту надасть можливість спростити роботу з нормативно-правовими актами районної ради щодо оренди комунального майна для балансоутримувачів цього майна, сприятиме прозорості і відкритості процедури надання в оренду комунального майна. Його впровадження дозволить удосконалити організаційно-економічний механізм розрахунку орендної плати за комунальне майно.

Для досягнення поставленої мети, проектом рішення пропонується встановити:

Базові ставки орендної плати

за приміщення спільної власності територіальних громад сіл та міста

району, розташовані у Бобринецькому районі, відповідно до мети використання приміщень орендарем

№ з/п

Використання орендарем приміщень за цільовим призначенням

Базова орендна ставка за 1 кв. м. у місяць, грн.

 

місто

село

22

Розміщення аптек, які самостійно виготовляють ліки (реалізують готові ліки)

30

15

 

Обґрунтування та методологічні пояснення

Індекс споживчих цін (ІСЦ) – показник, який характеризує зміни у часі загального рівня цін на товари та послуги. Відображає зміни вартості фіксованого набору споживчих товарів та послуг у поточному періоді порівняно з базисним.

Розрахунки ІСЦ проводяться на основі даних про ціни, одержаних шляхом реєстрації цін (тарифів) на споживчому ринку, та даних національних рахунків щодо витрат на кінцеве споживання по країні в цілому на рівні розділів, груп і класів за Класифікацією індивідуального споживання за цілями. Для подальшого розподілу використовується деталізована інформація щодо споживчих грошових витрат.

Реєстрація цін – метод збору інформації про ціни на товари (послуги), що включені до споживчого набору за вибірковою сукупністю підприємств торгівлі, сфери послуги, ринків і сезонних ярмарок з продажу продовольчих товарів.

Базові ставки орендної плати були  змінені з червня 2018 року. З серпня 2018 року СМП, що здійснюють реалізацію лікарських засобів постійно підтримують Програму “Доступні ліки”. Українці щомісяця отримують ліки безоплатно чи із суттєвими знижками. До списку безоплатних препаратів входять не лише препарати українських виробників, а й відомих іноземних компаній. Так, для прикладу, щоб потрапити до нового переліку препаратів, що на 100% відшкодовуються за кошти держбюджету, компанія КРКА (Словенія) знизила ціну майже на 72%. Ціни знизили також компанії Orion (Фінляндія) та AstraZeneca (Швеція). В середньому ціни на препарати програми знизилися майже на 7%

Програма продовжує динамічно розвиватися: лікарських засобів стає більше, ціни на них стають менші, тому виникає необхідність прийняття зазначеного регуляторного акту, що дасть можливість зменшити навантаження на СМП, як здійснюють реалізацію лікарських засобів через аптечні заклади, шляхом зменшення базової ставки орендної плати за приміщення за комунальне майно.

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, в т.ч. виконавчий орган Бобринецької районної ради, при введені в дію запропонованого проекту регуляторного акту не понесуть додаткових витрат коштів місцевого бюджету, а також витрат на контроль за його виконанням.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків, тому проведено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

М-ТЕСТ

  1. 1. Консультації з представниками малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 05 листопада 2018 р. по 14 грудня 2018 р.

Порядковий номер

Вид консультації

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

Робочі зустрічі

6 осіб:

5 посадовці

1 СПД

В цілому регулювання сприймається. Отримано інформацію від начальника управління економічного розвитку і торгівлі Бобринецької РДА,  голови районної державної адміністрації, заступника голови районної державної адміністрації, ФОП Музики Ірини Григорівни, Кубенко Наталії Володимирівни – директора КНП  ЦПМСД , Семенюк Лариси Віталіївни - головного лікаря центральної районної лікарні. Обговорено  зміни до проекту рішення районної ради, у частині встановлення  розміру мінімальної орендної плати за 1 кв.м в залежності від використання та розташування об’єкта оренди

2.

Телефонні консультації

5 осіб:

2 посадовці

1 СПД

2 балансоутримувачі комунального майна

Отримано інформацію від начальника управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури, начальника фінансового управління Бобринецької районної державної адміністрації, економіста КНП  ЦПМСД, ФОП Музика І.Г., економіста ЦРЛ. Обговорено  зміни до проекту рішення районної ради, у частині встановлення  розміру мінімальної орендної плати за  1 кв.м в залежності від використання та розташування об’єкта оренди

3

Обговорення за участі депутатського корпусу районної ради

10 осіб:

2 посадовця,

8 депутатів

Отримано інформацію від ФОП Музики І.Г. , як соціально відповідального підприємця та розглянуто пропозиції на засіданні комісії районної ради (протокол від 06 листопада 2018 року №11)

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єкти малого підприємництва (мікро- та малі).

2.1 Кількість суб’єктів малого підприємництва, на які поширюється регулювання, - 3 (одиниці), у тому числі малого підприємництва — 3(одиниці).

2.2. Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, — 100%.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1.

Розміщення аптек, які самостійно виготовляють ліки (реалізують готові ліки)

30,0 грн./міс.

15,0 грн./міс

Кількість СГ, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

3 одиниці

2.

Сумарно, гривень

30 х 136,2 х 12 =49032,0

15 х 32,0 х 12=5760,0

ВСЬОГО: 54792,0

Оцінка  адміністративних (непрямих) витрат суб’єктів малого підприємництва

1.

Ознайомлення з текстом рішення

1 час Х  20,0 грн.

20,0 грн.

2.

Процедури організації виконання вимог регулювання (внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності)   0,5 год Х 20,0 грн.

10,0 грн.

3.

Кількість СГ, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

3 од.

4.

Сумарно, гривень

90,0 грн.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Витрати

Перший рік

регулювання

(стартовий), грн.

За 5 років,

грн.

4.1.1.

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

54792,0 грн.

273960,0грн.

4.1.2.

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

90,0 грн.

450,0 грн.

4.1.3.

СУМАРНІ ВИТРАТИ МАЛОГО  ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ВИКОНАННЯ ЗАПЛАНОВАНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

54882,0 грн.

274410,0грн.

5. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного  акта необмежений, що співвідноситься з цілями його прийняття. Зміни до регуляторного акта вносяться в разі потреби та у разі внесення змін до чинного законодавства.

6. Визначення показників результативності регуляторного акта

Показник

2019

2020

2021

2022

Розмір надходжень до бюджетів балансоутримувачів комунального майна (орендодавців)

54792,0грн

54792,0грн.

54792,0грн.

54792,0грн.

Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

3

3

3

3

Розмір коштів і час, що витрачатимуться СГ та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта

Розмір коштів в сумі 54792,0 грн. і час (близько 30 хв.), що витрачатимуться суб'єктами господарювання на сплату за комунальне майно не збільшиться

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

Всі суб’єкти малого підприємництва будуть проінформовані про рішення районної ради шляхом  оприлюднення в районній газеті «Честь хлібороба» та на офіційному веб-сайті Бобринецької районної ради http://bobr-rada.com.ua/index.php/regulyatorni-akti і Бобринецької районної державної адміністрації http://bobr.kr-admin.gov.ua/page-122.htmlв установленому порядку

 

 

7. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

Корегуючи заходи не потребують впровадження, тому що проектом рішення передбачено зниження орендної плати.

8. Визначення способів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити через рік з дня набрання ним чинності але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом. Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити не пізніше 01 червня 2020 року.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься раз на кожні три роки  починаючи з дня закінчення заходів повторного відстеження результативності цього акта (червень 2023 року).

Перший заступник голови районної

державної адміністрації                                          Ю. КОГАДЬКО

Про внесення змін до районної комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2016-2020 роки

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної державної адміністрації

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ _________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від __ _______ 2019 року                                                                        № ___

м.Бобринець

 

Про внесення змін до районної комплексної

програми соціальної підтримки сімей

загиблих учасників антитерористичної

операції, військовослужбовців і поранених

учасників АТО та вшанування пам’яті

загиблих на 2016-2020 роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Указу Президента України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», заслухавши інформацію начальника відділу культури та туризму Бобринецької районної державної адміністрації Гребень Л. О. «Про внесення змін до районної комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2016-2020 роки», з метою підвищення рівня соціального захиту учасників АТО, членів її сімей, члени яких загинули під час проведення АТО

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до районної комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовцівців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2016-2020 роки, затверджену рішенням  третьої  сесії  Бобринецької районної ради  сьомого скликання від 26 лютого 2016 року № 54 зі змінами затвердженими рішенням четвертої сесії районної ради  від 22 квітня 2016 року № 81, а саме: перелік заходів Програми Розділу I “Соціальна підтримка, медичне обслуговування сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО доповнити пункт 10 наступним змістом: «Забезпечення навчання дітей учасників АТО та дітей загиблих учасників АТО у комунальному закладі « Бобринецька  дитяча школа мистецв» Бобринецької районної ради з 50% знижкою вартості навчання на одному із відділень закладу, відповідно до заяви».

2. Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації забезпечити виконання заходів Програми.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань: бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регулярної політики, підприємства, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення; охорони здоров‘я, освіти, праці соціального захисту населення та соціального забезпечення населення, культури та спорту.

 

 

 

Голова районної ради                                                     О.ГАДЕМСЬКА

Про хід виконання районної програми енергоефективності Бобринецького району на 2017-2020 роки за 2018 рік

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної державної адміністрації

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ _________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від __ _______ 2019 року                                                                        № ___

м.Бобринець

Про хід виконання районної

програми енергоефективності

Бобринецького району

на 2017-2020 роки за 2018 рік

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 17 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, заслухавши інформацію начальника управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації  Кочубей  М.С. про хід виконання районної програми енергоефективності Бобринецького району на 2017-2020 роки за 2018 рік

районна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Інформацію начальника управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації Кочубей М.С. “Про хід виконання районної програми енергоефективності Бобринецького району на 2017-2020 роки за 2018 рік” прийняти до відома.
  2. Взяти до уваги, що районною державною адміністрацією у                  2018 році вжито ряд заходів спрямованих на виконання завдань районної програми енергоефективності Бобринецького району на 2017-2020 роки, а саме: зменшення обсягів споживання енергоресурсів у бюджетній і соціальній сферах та у житлово-комунальному господарстві.
  3. Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації, сільським радам, керівникам підприємств і організацій забезпечити безумовне виконання основних заходів програми енергоефективності Бобринецького району на 2019 рік.
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бобринецької районної ради з питань агропромислового комплексу та земельних відносин, екології, раціонального використання природних ресурсів, промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства, будівництва і архітектури.

 

Голова районної ради                                                              О. ГАДЕМСЬКА

Про призначення Вініченко О.А. на посаду директора комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району” Бобринецької районної ради

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної державної адміністрації

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ _________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від __ _______ 2019 року                                                                        № ___

м.Бобринець

Про призначення Вініченко О.А. на посаду

директора комунального некомерційного

підприємства “Центр первинної

медико-санітарної допомоги Бобринецького

району” Бобринецької районної ради

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення другої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 18 грудня 2015 року №43 “Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної помади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є спільною власністю територіальних громад Бобринецького району”, зі змінами, враховуючи протокол засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району” Бобринецької районної ради від 15 травня 2019 року № 3 та на підставі особисто поданої заяви Вініченко О.А.

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Призначити ВІНІЧЕНКО Ольгу Анатолівну на посаду директора комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району” Бобринецької районної ради з “____” ____________ 2019 року.

2. Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації укласти з Вініченко О.А. контракт терміном на 3 роки.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії Бобринецької районної ради з питань: діяльності ради депутатської етики, регламенту, законності, запобігання корупції, об’єднань громади та адміністративно-територіального устрою; бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

Голова районної ради                                                     О.ГАДЕМСЬКА

Про внесення змін до рішення районної ради від 22 червня 2019 року № 368 “Про затвердження витрат на утримання Бобринецької районної ради на 2019 рік”

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної ради

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ ______________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ___ __________ 2019 року                                                                   № ___

м.Бобринець

 

Про внесення змін до рішення районної

ради від 22 червня 2019 року № 368

“Про затвердження витрат на утримання

Бобринецької районної ради на 2019 рік”

 

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішень двадцять першої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 14 грудня 2018 року №325 “Про районний бюджет на 2019 рік” та двадцять другої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 22 березня 2019 року №368 “Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2018 року №325 “Про районний бюджет на 2019 рік”

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до пункту 1 рішення двадцять другої сесії Бобринецької районної ради від 22 березня 2019 року №368 Про затвердження витрат на утримання Бобринецької районної ради на 2019 рік” виклавши його у новій редакції, а саме:

“Затвердити витрати на утримання Бобринецької районної ради та її виконавчого апарату на 2019 рік у загальній сумі 1 900 160,00 грн., в тому числі на:

оплату праці з нарахуваннями – 1 554 592,00 грн.;

комунальні послуги та енергоносії – 109 967,00 грн.;

інші видатки – 235 601,00 грн.”

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бобринецької районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

Голова районної ради                                                       О.ГАДЕМСЬКА

Про затвердження розпорядження голови Бобринецької районної ради від 17 квітня 2019 року № 12-к “Про покладення обов’язків”

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної ради

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

ДВАДЦЯТЬ ______________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від “___” _______ 2019 року                                                                          №____

 

м.Бобринець

 

Про затвердження розпорядження

голови Бобринецької районної ради

від 17 квітня 2019 року № 12-к

“Про покладення обов’язків”

 

 

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити розпорядження голови Бобринецької районної ради від   17 квітня 2019 року № 12-к “Про покладення обов’язків”, як таке, що було прийнято у міжсесійний період (додається).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бобринецької районної ради з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, запобігання корупції, об’єднань громадян та адміністративно-територіального устрою.

 

 

 

Голова районної ради                                                      О.ГАДЕМСЬКА

Про затвердження розпорядження голови Бобринецької районної ради від 17 квітня 2019 року № 11-к “Про звільнення Кубенко Н.В.”

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної ради

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

ДВАДЦЯТЬ ______________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від “___” _______ 2019 року                                                                          №____

 

м.Бобринець

 

Про затвердження розпорядження

голови Бобринецької районної ради

від 17 квітня 2019 року № 11-к

“Про звільнення Кубенко Н.В.”

 

 

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити розпорядження голови Бобринецької районної ради від  17 квітня 2019 року № 11-к “Про звільнення Кубенко Н.В.”, як таке, що було прийнято у міжсесійний період (додається).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бобринецької районної ради з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, запобігання корупції, об’єднань громадян та адміністративно-територіального устрою.

 

 

 

Голова районної ради                                                      О.ГАДЕМСЬКА

Про звіт голови Бобринецької районної ради за період повноважень 2018 року

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної ради

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ ___________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від “___” _________ 2019 року                                                        №____

м.Бобринець

 

 

Про звіт голови Бобринецької

районної ради за період

повноважень 2018 року

 

 

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 43, пункту 17 частини 6 статті 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши звіт голови Бобринецької районної ради Гадемської О.А.

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

Звіт голови Бобринецької районної ради Гадемської О.А. за період повноважень 2018 року взяти до відома.

 

 

 

Голова районної ради                                                           О.ГАДЕМСЬКА

Про внесення змін до рішення районної ради від 11 листопада 2015 року № 9 “Про обрання постійних комісій Бобринецької районної ради сьомого скликання”

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної ради

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

ДВАДЦЯТЬ ______________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від “___” _______ 2019 року                                                                          №____

 

м.Бобринець

 

Про внесення змін до рішення районної

ради від 11 листопада 2015 року № 9 “Про

обрання постійних комісій Бобринецької

районної ради сьомого скликання

 

 

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 43 та частини 2 статті 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення двадцять другої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 22 березня 2019 року № 340 “Про визнання повноважень депутата Бобринецької районної ради сьомого скликання Щіченка О.К.”

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

Внести зміни до рішення районної ради від 11 листопада 2015 року № 9 “Про обрання постійних комісій Бобринецької районної ради сьомого скликання” та обрати до складу постійної комісії районної ради з питань агропромислового комплексу та земельних відносин, екології, раціонального використання природних ресурсів, промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства, будівництва і архітектури від Бобринецької районної організації Аграрної партії України ЩІЧЕНКА Олександра Кузьмича.

 

 

 

Голова районної ради                                                      О.ГАДЕМСЬКА

Про внесення змін до рішення районної ради від 18 грудня 2015 року № 46

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної ради

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

ДВАДЦЯТЬ ______________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від “___” _______ 2019 року                                                                          №____

 

м.Бобринець

 

Про внесення змін до рішення районної

ради від 18 грудня 2015 року № 46

 

 

Відповідно до статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 10, 11 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, з метою сприяння депутатам Бобринецької районної ради у виконанні депутатських повноважень, підвищення ефективності роботи у виборчих округах, відповідно до пропозицій, які надійшли від депутатів

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до рішення районної ради від 18 грудня 2015 року № 46 “Про погодження з пропозиціями щодо закріплення депутатів Бобринецької районної ради сьомого скликання за виборчими округами Бобринецького району”, виклавши додаток в новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бобринецької районної ради з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, запобігання корупції, об’єднань громадян та адміністративно-територіального устрою.

 

 

 

Голова районної ради                                                      О.ГАДЕМСЬКА

 

 

Додаток

до рішення другої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання

від 18 грудня 2015 року № 46

(у новій редакції, згідно рішення Бобринецької районної ради

від __ червня 2019 року № ___)

 

 

Закріплення депутатів

Бобринецької районної ради сьомого скликання

за виборчими округами Бобринецького району

 

№ з/п

Назва територіальної громади

Обраний депутат

по виборчому округу

Закріплений депутат за виборчим округом

1

Бобринецька міська рада

-

Сабліна Н.А.

2

Апрелівська

(Володимиро-Іллінська)

Гадемська О.А.

Гадемська О.А.

3

Благодатненська (Куйбишевська)

Івашина В.В.

Івашина В.В.

4

Бобринківська

Шевченко С.А.

Шевченко С.А.

5

Буховецька

-

Крутько Ю.М.

6

Василівська

Рижков О.М.

Рижков О.М.

7

Веселівська

Скрипник І.В.

Скрипник І.В.

8

Верхньоінгульська

Олексієнко Л.Й.

Олексієнко Л.Й.

9

Витязівська

-

Різанов М.С.

10

Златопільська

(Свердлівська)

Німенко С.І.

Німенко С.І.

11

Кетрисанівська

-

Бергер С.В.

12

Костомарівська

-

Рибачук Н.В.

13

Кривоносівська

(Червонозорівська)

Цесарська Л.Н.

Цесарська Л.Н.

14

Мар’янівська

Цесарський А.Ю.

Цесарський А.Ю.

15

Миколо-Бабанська

Ємельянов О.В.,

Корінський В.В.

Ємельянов О.В.,

Корінський В.В.

16

Новомиколаївська

Бергер С.В.

Бергер С.В.

17

Новоградівська

Іванов В.М.

Іванов В.М

18

Олексіївська

Гура В.Г.,

Дерев’янко М.М.

Гура В.Г.,

Дерев’янко М.М.

19

Павлогірківська

-

Щіченко О.К.

20

Рощахівська

Бобух А.Г.

Бобух А.Г.

21

Солонцюватська

Штурко Г.А.

Штурко Г.А.

22

Сугокліївська

Косенко С.О.

Косенко С.О.

23

Тарасівська

Романюк В.А.

Романюк В.А.

24

Федіївська

Савченко З.Д.

Савченко З.Д.

25

Чарівненська

-

Секрет З.Ф.

 

_____________________

Перелік рішень, які було прийнято на пленарному засіданні двадцять другої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 22 березня 2019 року

 

№ рішення

Назва рішення

340

Про визнання повноважень депутата Бобринецької районної ради сьомого скликання Щіченка О.К.

341

Про погодження розміщення пам’ятника.

342

Про звіт про результати фінансово-господарської діяльності КП “Інженерний центр” за 2018 рік.

343

Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2017 року №272 “Про районний бюджет на 2018 рік”.

344

Про звіт про виконання районного бюджету за січень-грудень 2018 року.

345

Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2018 року №325 “Про районний бюджет на 2019 рік”.

346

Про кінцеві результати виконання програми економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2018 рік.

347

Про кінцеві результати виконання районної програми розвитку малого та середнього підприємництва у Бобринецькому районі на 2016-2018 роки.

348

Про затвердження районної програми розвитку малого та середнього підприємництва у Бобринецькому районі на 2019-2021 роки.

349

Про затвердження районної програми забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на період до 2021 року.

350

Про затвердження районної програми по реалізації в районі заходів з виконання у 2019-2021 роках Державної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року.

351

Про заключний звіт про результати виконання районної Програми підтримки органів виконавчої влади у Бобринецькому районі за 2016-2018 роки.

352

Про районну програму підтримки органів виконавчої влади у Бобринецькому районі на 2019-2021 роки.

353

Про перейменування окремих фельдшерських та фельдшерсько-акушерських пунктів комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району” Бобринецької районної ради.

354

Про внесення змін до районної програми військово-патріотичного виховання молоді та забезпечення проведення призову громадян України на строкову та контрактну військову службу у Бобринецькому районі на 2016-2020 роки.

355

Про звіт про фінансово-господарську діяльність комунальної установи Бобринецької районної ради “Трудовий архів Бобринецького району” за 2018 рік.

356

Про погодження надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району.

357

Про внесення змін до рішення районної ради від 30 травня 2018 року №298 “Про створення комунальної установи “Інклюзивно-ресурсний центр” Бобринецької районної ради”.

358

Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району.

359

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району” Бобринецької районної ради на 2019 рік.

360

Про районну програму розвитку надання первинної медико-санітарної допомоги населенню Бобринецького району та відновлення матеріально-технічної бази комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району” Бобринецької районної ради на 2019 рік.

361

Про погодження створення на території Бобринківської сільської ради нових об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

362

Про звіт директора КЗ “Бобринецький районний Будинок культури” Бобринецької районної ради.

363

Про звіт директора КЗ “Бобринецька дитяча школа мистецтв” Бобринецької районної ради.

364

Про погодження Бобринецькій центральній районній лікарні списання основних засобів спільної власності територіальних громад сіл та міста району.

365

Про включення квартир до службового житла.

366

Про внесення змін до рішення районної ради від 24 березня 2018 року № 219 “Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл та міста району”.

367

Про затвердження розпорядження голови Бобринецької районної ради від 05 лютого 2019 року № 7-гр “Про зняття з контролю рішень районної ради”.

368

Про затвердження витрат на утримання Бобринецької районної ради на 2019 рік.

369

Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району” Бобринецької районної ради в новій редакції.

370

Про звіт про результати фінансово-господарської діяльності МКП “Дім Бобринець” за 2018 рік.

371

Про звіт постійної комісії Бобринецької районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

372

Про звіт постійної комісії Бобринецької районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення, культури та спорту.

373

Про звіт постійної комісії Бобринецької районної ради з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, запобігання корупції, об’єднань громадян та адміністративно-територіального устрою.

374

Про звіт постійної комісії Бобринецької районної ради з питань агропромислового комплексу та земельних відносин, екології, раціонального використання природних ресурсів, промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства, будівництва і архітектури.

_________________________

№3-аг від 02 квітня 2019 року

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

 

від “02” квітня 2019 року                                                            № 3 - аг

м.Бобринець

 

Про затвердження паспортів

бюджетних програм на 2019 рік

 

 

З метою підвищення ефективності виконання районного бюджету та забезпечення виконання Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, відповідно до статті 20, пункту 18 прикінцевих положень Бюджетного кодексу України , наказів Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевих бюджетів” із змінами, від 29 грудня 2018 року №1209 “Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України”  та від 01 жовтня 2010 року  № 1147 “Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Державне управління” із змінами, рішення двадцять першої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 14 грудня 2018 року №325 “Про районний бюджет на 2019 рік”, з урахуванням внесених змін рішенням двадцять другої сесії Бобринецької районної ради від 22 березня 2019 року №345 “Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2018 року №325 “Про районний бюджет на 2019 рік”:

1.Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0117680 “Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування”, що додається.

2.Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0110150 “Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”, виклавши його у новій редакції, що додається.

3.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови районної ради Сабліну Н.А.

Голова районної ради             О.Гадемська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Бобринецької районної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 02 квітня 2019 року  N 3-аг
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1. 0100000 Бобринецька районна рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0100000/'0110000 Бобринецька районна рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117680 0490 Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України,  Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року №280/97-ВР із змінами,  укази Президента України та Постанови Верховної Ради України, прийняті відповідно до Конституції та законів України, акти Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевих бюджетів” із змінами та від 01 жовтня 2010 року  № 1147 “Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Державне управління” із змінами, рішення Бобринецької районної ради від 22 квітня 2016 року №88 "Про стан виконання Програми розвитку місцевого самоврядування у Бобринецькому районі за 2011-2015 роки та затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування у Бобринецькому районі на 2016-2020 роки" та рішення Бобринецької районної ради від 22 березня 2019 року №345 "Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2018 року №325 "Про районний бюджет на 2019 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N з/п Ціль державної політики
1 Захист прав та інтересів органів місцевого самоврядування в органах державної влади, ознайомлення і обмін досвідом діяльності органів місцевого самоврядування щодо вирішення проблем соціально-економічного та культурного розвитку територіальних громад
7. Мета бюджетної програми: Створення належних умов роботи органів місцевого самоврядування Бобринецького району, надання допомоги в процесах їх трансформації та адаптації до нових політичних і соціально - економічних умов та сприяння їх діяльності в цілому.
8. Завдання бюджетної програми:
N з/п Завдання
1 Участь Бобринецької районної ради в заходах Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Українська асоціація районних та обласних рад"
9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн.)
N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього
1 2 3 4 5 6
1 Сплата членських внесків до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Українська асоціація районних та обласних рад" 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00
Усього 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн.)
Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4
Програма розвитку місцевого самоврядування в Бобринецькому районі на 2016 - 2020 роки 4 000,00 0,00 4 000,00
Усього 4 000,00 0,00 4 000,00
11. Результативні показники бюджетної програми:
N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат
1.1 обсяг видатків, що спрямовуються на сплату членських внесків грн. Кошторис 4000,00 0,00 #####
2 продукту
2.1 кількість організацій, в яких набуто членство од. Договір 1 0 1
3 ефективності
3.1 Середній обсяг витрат на сплату одного членського внеску грн. Звіт 4000,00 0,00 #####
4 якості
4.1 Рівень сплати членських внесків відс. Кошторис, звіт 100,0 0,0 100,0
Голова районної ради О.ГАДЕМСЬКА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління Бобринецької районної державної адміністрації Л.НЕСТЕРЕНКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
02 квітня 2019 року

М.П.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Бобринецької районної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 02 квітня 2019 року  N 3-аг
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1. 0100000 Бобринецька районна рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0100000/'0110000 Бобринецька районна рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 896 160,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 896 160,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України,  Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року №280/97-ВР із змінами, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні" від 07 червня 2001 №2493-III із змінами, укази Президента України та Постанови Верховної Ради України, прийняті відповідно до Конституції та законів України, акти Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевих бюджетів” із змінами та від 01 жовтня 2010 року  № 1147 “Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Державне управління” із змінами, рішення Бобринецької районної ради від 14 грудня 2018 року №325 "Про районний бюджет на 2019 рік", з урахуванням внесених змін рішенням Бобринецької районної ради від 22 березня 2019 року №345 "Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2018 року №325 "Про районний бюджет на 2019 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N з/п Ціль державної політики
1 система організаційно-правових заходів та дій органів і посадових осіб публічної влади щодо визначення та зміцнення основ, забезпечення оптимального функціонування, гарантій і захисту місцевого самоврядування
7. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради
8. Завдання бюджетної програми:
N з/п Завдання
1 забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн.)
N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього
1 2 3 4 5 6
1 Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням апарату районної ради та забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 1 896 160,00 0,00 0,00 1 896 160,00
Усього 1 896 160,00 0,00 0,00 1 896 160,00
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн.)
Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4
Усього
11. Результативні показники бюджетної програми:
N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат
1.1 кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 12 0 12
2 продукту
2.1 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, рішень обласної ради, депутатських запитів, постанов та ухвал суду од. Книга обліку вхідної документації 870 0 870
2.2 кількість прийнятих рішень районної ради од. Реєстраційний журнал рішень районної ради 60 0 60
2.3 кількість прийнятих нормативно-правових актів од. Журнал реєстрації розпоряджень голови 110 0 110
3 ефективності
3.1 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, рішень обласної ради, депутатських запитів, постанов та ухвал суду на одного працівника од. Книга обліку вихідної документації 70 0 70
3.2 кількість прийнятих рішень районної ради на одного працівника од. Розрахункова величина 5 0 5
3.3 кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника од. Розрахункова величина 9 0 9
3.4 витрати на утримання однієї штатної одиниці грн. Розрахункова величина 158 013,33 0 158 013,33
4 якості
4.1 відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості відс. Розрахункова величина 100,0 0,0 100,0
Голова районної ради О.ГАДЕМСЬКА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління Бобринецької районної державної адміністрації Л.НЕСТЕРЕНКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
02 квітня 2019 року
М.П.

Дочірні категорії

До уваги громадян