№ 27-гр від 10 жовтня 2018 року

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

 

від 10 жовтня 2018 року                                                                     № 27-гр

м.Бобринець

 

 

Про внесення змін до Положення

про експертну комісію

Бобринецької районної ради

 

 

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 19 червня 2013 року №1227/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19 червня 2013 року №1062/23594 (зі змінами), та з урахуванням змін, внесених наказом Міністерства юстиції України від 27 червня 2018 року № 2057/5 “Про внесення зміни до Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 липня 2018 року за № 790/32242, внести зміни до Положення про експертну комісію Бобринецької районної ради (далі – Положення), затвердженого розпорядженням голови Бобринецької районної ради від 18 січня 2017 року    № 16-гр, а саме у абзаці 2 пункту 8 Положення слова “переліків відомостей, що становлять службову інформацію, які складаються районною радою, у тому числі на виконання делегованих повноважень” виключити.

 

 

 

Голова районної ради                                                          О.ГАДЕМСЬКА

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Бобринецької районної ради

від 18 січня 2017 року № 16-гр

(в редакції розпорядження голови Бобринецької районної ради

від 10 жовтня 2018 року № 27-гр)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про експертну комісію Бобринецької районної ради

Кіровоградської області

 

1. Відповідно до Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи” і Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004, районна рада утворює експертну комісію (далі – ЕК) для організації і проведення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві районної ради, та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертної комісії архівного відділу Бобринецької районної державної адміністрації (далі – ЕК архівного відділу районної державної адміністрації), у зоні комплектування якої вона перебуває.

2. ЕК є постійно діючим органом районної ради.

3. У своїй діяльності ЕК керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України та іншими нормативними актами, а також цим положенням про ЕК, затвердженим на підставі Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 червня 2013 року № 1227/5 зі змінами внесеними відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 02 листопада 2015 року №2163/5.

4. До складу ЕК, який затверджується головою районної ради, входять керівники служби діловодства та архівного підрозділу юридичної особи, працівники структурних підрозділів, а також представники ЕК архівного відділу районної державної адміністрації, у зоні комплектування якої вона перебуває (за згодою).

Головою ЕК призначається заступник голови районної ради, а секретарем – відповідальний за архівний підрозділ районної ради.

5. Секретар ЕК за рішенням голови забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, доводить до відома структурних підрозділів районної ради та окремих осіб рішення комісії, здійснює облік і звітність про проведену роботу, веде документацію ЕК і забезпечує її збереженість.

6. ЕК працює відповідно до річного плану, який затверджує голова районної ради, і звітує перед ним про проведену роботу.

7. Завданнями ЕК районної ради є організація та проведення спільно зі службою діловодства експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві районної ради; розгляд питань про долучення до архівних документів спростування відомостей про особу, що містяться в таких документах.

8. ЕК районної ради приймає рішення про:

схвалення і подання до ЕК архівного відділу районної державної адміністрації проектів таких документів: описи справ постійного зберігання, внесені до Національного архівного фонду (далі – НАФ), описи справ з кадрових питань (особового складу), номенклатури справ, інструкції з діловодства, положення про архівні підрозділи та ЕК, анотовані переліки унікальних документів НАФ, акти про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, акти про вилучення документів з НАФ, акти про невиправні пошкодження документів НАФ;

схвалення описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, актів про невиправні пошкодження документів тривалого (понад 10 років) зберігання та з кадрових питань (особового складу).

9. Для виконання покладених на ЕК завдань їй надається право:

контролювати дотримання структурними підрозділами районної ради, окремими працівниками, відповідальними за організацію документів у діловодстві, установлених вимог щодо розробки номенклатури справ, формування справ, експертизи цінності документів, упорядкування та оформлення документів;

вимагати від структурних підрозділів районної ради розшуку відсутніх документів НАФ, документів тривалого зберігання, у тому числі документів з кадрових питань (особового складу), та письмових пояснень у випадках втрати цих документів;

одержувати від структурних підрозділів районної ради відомості та пропозиції, необхідні для проведення експертизи цінності документів;

визначати строки зберігання документів, що не передбачені типовими та галузевими переліками видів документів із зазначенням строків їх зберігання, та погоджувати їх з ЕК архівного відділу районної державної адміністрації;

заслуховувати на своїх засіданнях керівників структурних підрозділів районної ради про стан підготовки документів до архівного зберігання і забезпечення збереженості документів, про причини втрати документів;

запрошувати на засідання як консультантів та експертів фахівців структурних підрозділів районної ради, а в разі необхідності працівників архівного відділу районної державної адміністрації;

інформувати голову районної ради з питань, що входять до компетенції ЕК.

10. Засідання ЕК проводиться не рідше ніж один раз на рік і вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини складу її членів.

11. Рішення ЕК приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, оформляється протоколом, який підписують голова (у разі його відсутності – виконуючий обов'язки) і секретар комісії, та набирає чинності з моменту затвердження протоколу засідання ЕК головою районної ради.

12. У разі відмови голови районної ради затвердити протокол засідання ЕК її голова може звернутися зі скаргою до Центральної експертно-перевірної комісії Державної архівної служби.

 

____________________________

 

Розроблено відповідно до Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 червня 2013 року № 1227/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 25 червня 2013 року №1062/23594 зі змінами внесеними відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 02 листопада 2015 року №2163/5

 

 

ПОГОДЖЕНО

Протокол ЕК архівного відділу

Бобринецької районної державної адміністрації

_05_ _жовтня__ 2016 року № _6_

 

№ 248-р/26-гр від 4 жовтня 2018 року

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ БОБРИНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

та ГОЛОВИ БОБРИНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

від 04 жовтня 2018 року                                                               № 248-р/26 –гр

Про новий склад районної робочої групи

з підготовки проекту перспективного плану

формування територіальних громад району

 

 

Відповідно до статті 11 Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад", у зв'язку з кадровими змінами, що відбулися в районній державній адміністрації та її структурних підрозділах:

 

1. Затвердити новий склад районної робочої групи з підготовки проекту перспективного плану формування територіальних громад району (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації та голови районної ради від 13 лютого 2018 року
№ 40-р/19-гр "Про новий склад районної робочої групи з підготовки проекту перспективного плану формування територіальних громад району".

 

Голови районної                                                       Голова районної ради

державної адміністрації

О.ТЕРТИЧНИЙ                                                            О.ГАДЕМСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

Бобринецької районної

державної адміністрації

та голови Бобринецької

районної ради

від “4” жовтня 2018 року № 248-р/26-гр

 

 

 

СКЛАД

районної робочої групи з підготовки проекту перспективного плану

формування територіальних громад району

 

Співголови районної робочої групи:

ТЕРТИЧНИЙ голова районної

Олег Васильович державної адміністрації

ГАДЕМСЬКА голова районної ради

Олена Антонівна

Секретар районної робочої групи

 

АЛЄКСЄЄНКО головний спеціаліст відділу регіонального

Євгеній Миколайович розвитку, містобудування, архітектури

та житлово-комунального господарства

районної державної адміністрації

Члени робочої групи:

АЛЕКСЄЄНКО начальник Бобринецького районного

Руслан Сергійович відділу управління Державної служби

України з надзвичайних ситуацій

у Кіровоградській області (за згодою)

БЕРГЕР Сергій Володимирович

депутат районної ради, заступник голови  постійної комісії районної ради з питань

бюджету, фінансів, власності,інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення (за згодою)

ГАРТМАН Апрелівський сільський голова

Наталія Вікторівна (за згодою)

ГЛАДУНЯК заступник голови комісії з реорганізації

Віталій Миколайович Новоукраїнської об’єднаної Державної

податкової інспекції Головного управління

Державної фіскальної служби України

у Кіровоградській області (за згодою)

ГОНЧАРУК начальник відділу у Бобринецькому районі
Олег Вікторович Головного управління Держгеокадастру

у Кіровоградській області (за згодою)

 

ГРЕБЕНЬ начальник відділу культури та туризму

Лариса Олександрівна районної державної адміністрації

 

ГРИГОРЧУК начальник Бобринецького відділення поліції

Валерій Сильвестрович Новоукраїнського відділу поліції Головного

управління Національної поліції України

в Кіровоградській області (за згодою)

 

ГУРДИШ Буховецький сільський голова

Дмитро Юрійович (за згодою)

ДАЦУН Федіївський сільський голова

Галина Михайлівна (за згодою)

 

ДЕНИСОВА Благодатненський сільський голова

Валентина Михайлівна (за згодою)

 

ДУБЧАК Рощахівський сільський голова  (за згодою)

Світлана Федорівна

 

ІЛЬЧИШИНА Костомарівський сільський голова

Галина Петрівна (за згодою)

 

КАРАСЬ Миколо-Бабанський сільський голова

Олена Анатоліївна (за згодою)

 

КАРПОВА керівник апарату районної

Галина Юріївна державної адміністрації

 

КОВБАСЮК начальник відділу юридичної,

Людмила Євгеніївна мобілізаційної роботи, інформаційної

діяльності та комунікацій з громадськістю

апарату районної державної адміністрації

 

 

КОПОТІЙ Кривоносівський сільський голова

Людмила Миколаївна (за згодою)

КРАВЧЕНКО Олексіївський сільський голова

Іван Панасович (за згодою)

КРАМАРЕНКО Чарівнянський сільський голова

Микола Іванович (за згодою)

 

 

КОСЕНКО депутат районної ради, голова постійної Сергій Опанасович комісії  районної ради з питань

агропромислового комплексу та земельних

відносин, екології, раціонального

використання природних ресурсів,

промисловості, енергетики, транспорту,

зв'язку та житлово-комунального

господарства, будівництва та архітектури

(за згодою)

 

КРУТЬКО депутат районної ради, голова постійної Юрій Миколайович комісії районної ради з питань бюджету,

фінансів, власності, інвестиційної

діяльності та приватизації, регуляторної

політики, підприємництва, торгівлі,

споживчого ринку та побутового

обслуговування населення (за згодою)

 

КУЗЬМІЧОВА начальник управління економічного

Марина Сергіївна розвитку і торгівлі та інфраструктури

районної державної адміністрації

 

КУЛІКОВИЧ Сугокліївський сільський голова

Галина Анатоліївна (за згодою)

 

КУРАЧ Василівський сільський голова  (за згодою)

Валентин Петрович

 

ЛИСОГОР Новомиколаївський сільський голова

Антоніна Володимирівна (за згодою)

 

МАЗЕНКО Павлогірківський сільський голова

Віра Василівна (за згодою)

 

МАТЯГІНА начальник управління соціального захисту

Катерина Володимирівна населення районної державної адміністрації

 

НЕСТЕРЕНКО начальник фінансового управління

Людмила Миколаївна районної державної адміністрації

 

НЕЧАЙ Новоградівський сільський голова

Микола Станіславович (за згодою)

 

НІМЕНКО депутат районної ради, заступник голови

Сергій Іванович постійної комісії районної ради з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, запобігання корупції, об’єднань громадян та адміністративно-територіального устрою

(за згодою)

ПОГОСЯН Витязівський сільський голова  (за згодою)

Аветік Артакович

ПОЛІЩУК Златопільський сільський голова

Віктор Васильович (за згодою)

 

ПРОЦИК завідувач сектору статистики

Лариса  Олександрівна у Бобринецькому районі (за згодою)

 

РІЗУН начальник відділу освіти, молоді та спорту

Олексій Леонідович районної державної адміністрації

 

РУДЕНКО Верхньоінгульський сільський голова

Олена Станіславівна (за згодою)

 

РЯБОКІНЬ Солонцюватський сільський голова

Ольга Іванівна (за згодою)

 

СЕКРЕТ Веселівський сільський голова  (за згодою)

Костянтин Леонідович

СИНЬОГУБ начальник Бобринецького відділу

Андрій Михайлович обслуговування громадян (сервісного

центру) управління обслуговування

громадян головного управління Пенсійного

фонду України в Кіровоградській області

(за згодою)

УТУЛОВА Бобринківський сільський голова

Марина Іванівна (за згодою)

 

ЦЕСАРСЬКА депутат районної ради, голова постійної

Лариса Наумівна комісії районної ради  з  питань охорони

здоров'я, освіти, праці, соціального захисту

та соціального забезпечення населення,

культури та спорту (за згодою)

 

ЦИДУЛЯК Мар'янівський сільський голова (за згодою)

Анатолій Михайлович

 

ЧЕРВОНЯК Кетрисанівський сільський голова

Олександр Васильович (за згодою)

 

ШВОРІНЬ Тарасівський сільський голова (за згодою)

В’ячеслав Вікторович

 

 

_________________________

 

 

 

Про встановлення тарифу на надання послуги теплопостачання за 1 Г/калорію на опалювальний період 2018/2019 року

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної ради

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ДВА
ДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від “___” _______ 2018 року                                                                          №____

м.Бобринець

 

Про встановлення тарифу на надання

послуги теплопостачання за 1 Г/калорію

на опалювальний період 2018/2019 року

 

Відповідно до пункту 37 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 20 Закону України “Про теплопостачання”, на підставі клопотання директора малого комунального підприємства “Дім Бобринець”, з метою надання послуг теплопостачання на опалювальний сезон 2018/2019 року

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Встановити тариф на надання послуги теплопостачання за 1 Г/калорію на опалювальний період 2018/2019 року, із 16 жовтня 2018 року, у розмірі 3295 (три тисячі двісті дев’яносто п’ять) гривень двадцять п’ять копійок згідно з розрахунком вартості послуг теплопостачання, додається.

2. Рекомендувати малому комунальному підприємству “Дім Бобринець” надавати послуги теплопостачання, згідно із встановленим тарифом послуг теплопостачання за 1 Г/калорію на опалювальний період 2018/2019 року.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення тринадцятої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 15 грудня 2017 року № 264 “Про встановлення тарифу на надання послуги теплопостачання за 1 Г/калорію на опалювальний період 2017/2018 року”.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бобринецької районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

 

Голова районної ради                                            О.ГАДЕМСЬКА

 

Додаток

до рішення двадцятої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання

__ __________ 2018 року № ___

 

Розрахунок

вартості послуг теплопостачання за 1 Г/калорію

 

 

Виробити за опалювальний період 3 місяці – 205 Г/калорій

 

Прямі витрати

Грн.

Матеріали

900,00

Заробітна плата

44676,00

Нарахування на заробітну плату 22 %

9828,72

Енергоносії

377679,56

Витрати на збут

13626,18

Інші прямі витрати

19491,44

Разом

466201,90

 

 

Адміністративні витрати 5 %

23310,10

Разом

489512,00

 

 

Рентабельність 15 %

73426,80

Всього

562938,80

 

 

Затрати

562938,80 : 205 = 2746,04

ПДВ 20 %

549,21

Разом

3295,25

 

 

Тариф 1 Г/калорію – 3295,25 грн.

 

 

_____________________

У жовтні річниці з днів народжень відзначають:

У жовтні річниці з днів народжень відзначають:

Борщ Галина Володимирівна,

секретар Павлогірківської сільської ради, 9 жовтня

Гурдиш Дмитро Юрійович,

голова Буховецької сільської ради, 14 жовтня

Юрченко Світлана Миколаївна,

секретар Червонозорівської сільської ради, 17 жовтня

Костюкова Олена Вікторівна,

головний спеціаліст виконавчого апарату

Бобринецької райради, 18 жовтня

Штурко Геннадій Андрійович,

депутат Бобринецької районної ради, 23 жовтня

Корінський Віктор Васильович,

депутат Бобринецької районної ради, 30 жовтня

Дацун Галина Михайлівна,

голова Федіївської сільської ради, 30 жовтня

 

Бобринецька районна рада щиро вітає  іменинників!

Про внесення змін до рішення районної ради від 30 березня 2018 року № 289

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної ради

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від “___” _______ 2018 року                                                                          №____

м.Бобринець

 

Про внесення змін до рішення районної

ради від 30 березня 2018 року № 289

 

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення дванадцятої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 19 вересня 2017 року № 249 “Про передачу нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району до Бобринецької районної ради”

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до рішення шістнадцятої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 30 березня 2018 року № 289 “Про затвердження актів приймання-передачі майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району”, а саме:

пункт 2 викласти у наступній редакції:

“2. З метою збереження майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району, а саме: комплексу будівель, що знаходиться за адресою м.Бобринець, вул. Соборна (Луначарського), 78, дозволити ТОВ “Бобринецьке редакційно-видавниче об’єднання “Новий день” безоплатно використовувати та зберігати це майно до проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району.”

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

 

 

 

Голова районної ради                                                     О.ГАДЕМСЬКА

№25-гр від 1 жовтня 2018 року

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

від 01 жовтня 2018 року                                                                    № 25-гр

м.Бобринець

 

Про план роботи виконавчого

апарату Бобринецької районної

ради на ІV квартал 2018 року

 

Відповідно до пункту 10 частини 6 та частини 7 статті 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

 

1.ЗАТВЕРДИТИ план роботи виконавчого апарату Бобринецької районної ради на ІV квартал 2018 року.

2.Зняти з контролю розпорядження голови Бобринецької районної ради від 27 червня 2018 року №22-гр “Про план роботи виконавчого апарату Бобринецької районної ради на ІІІ квартал 2018 року”, у зв’язку із закінченням терміну дії та його виконанням.

3.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого апарату районної ради Іванову Н.В.

 

 

 

Голова районної ради                            О.ГАДЕМСЬКА

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Бобринецької районної ради

01 жовтня 2018 року № 25-гр

 

ПЛАН РОБОТИ

виконавчого апарату Бобринецької районної ради

на ІV квартал 2018 року

з/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальний

 

Відмітка про виконання

1

Підготовка виступів голові Бобринецької районної ради у заходах органів місцевого самоврядування

протягом кварталу

Сорочан Н.А.

 

2

Контроль за виконанням доручень голови районної ради

постійно

Іванова Н.В.

Гончаренко Л.В.

Сорочан Н.А.

Костюкова О.В.

Денисова Н.О.

 

3

Організація обліку фінансово-господарської діяльності районної ради, раціонального використання енергоносіїв, послуг зв’язку, матеріальних і технічних ресурсів

постійно

Денисова Н.О.

 

4

Здійснення матеріально-технічного забезпечення діяльності районної ради

протягом кварталу

Денисова Н.О.

 

5

Подання звітності та інформації до ГУДКСУ, органів соціального страхування, статистики, ДФС

згідно визначених термінів

Денисова Н.О.

 

6

Прийняття участі у заходах з проведення урочистостей до Дня Гідності та Свободи та Дня місцевого самоврядування в Україні

згідно визначених термінів

Іванова Н.В.

Гончаренко Л.В.

Сорочан Н.А.

Костюкова О.В.

Денисова Н.О.

Соловйова О.М.

 

7

Здійснення інформаційного наповнення офіційного веб-сайту районної ради стосовно заходів, що проводяться районною радою, діяльності депутатського корпусу, органів місцевого самоврядування

постійно, не пізніше наступного дня після проведення

Іванова Н.В.

Гончаренко Л.В.

Денисова Н.О.

Сорочан Н.А.

Костюкова О.В.

 

 

8

Робота з підготовки проектів розпоряджень голови районної ради

постійно

Іванова Н.В.

Гончаренко Л.В.

Денисова Н.О.

Костюкова О.В.

 

9

Робота із Законами України, постановами Кабінету Міністрів України, що надходять до районної ради

постійно

Іванова Н.В.

Гончаренко Л.В.

Денисова Н.О.

Сорочан Н.А.

Костюкова О.В.

 

10

Представництво інтересів районної ради в судах

протягом кварталу

Костюкова О.В.

 

11

 

Сприяння у забезпеченні підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування району у ДРІДУ НАДУ при Президентові України, Інституті підвищення кваліфікації НАДУ, Центрі підвищення кваліфікації в м.Кропивницькому

 

згідно плану-графіка

 

Іванова Н.В.

 

 

12

Забезпечення оприлюдення інформації про скликання чергової сесії Бобринецької районної ради в районній газеті “Честь хлібороба” та на офіційному веб-сайті районної ради.

згідно визначених термінів

Іванова Н.В.

Гончаренко Л.В.

Сорочан Н.А.

Костюкова О.В.

 

13

Підготовка проектів рішень районної ради на розгляд чергової сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання та оприлюднення їх на офіційному веб-сайті Бобринецької районної ради

згідно визначених термінів

Іванова Н.В.

Гончаренко Л.В.

Сорочан Н.А.

Костюкова О.В.

 

14

Забезпечення організації підготовки та проведення засідання Президії Бобринецької районної ради.

згідно визначених термінів

Іванова Н.В.

Гончаренко Л.В.

Сорочан Н.А.

Костюкова О.В.

 

15

Забезпечення організації підготовки та проведення засідань постійних комісій Бобринецької районної ради.

згідно визначених термінів

Іванова Н.В.

Гончаренко Л.В.

Сорочан Н.А.

Костюкова О.В.

 

16

Забезпечення організації підготовки і проведення пленарного засідання чергової сесії Бобринецької районної ради.

згідно визначених термінів

Іванова Н.В.

Гончаренко Л.В.

Сорочан Н.А.

Костюкова О.В.

Денисова Н.О.

Соловйова О.М.

 

17

Оприлюднення рішень сесії Бобринецької районної ради

згідно визначених термінів

Сорочан Н.А.

 

18

Доведення рішень сесії районної ради до виконавців

згідно визначених термінів

Гончаренко Л.В.

 

 

________________________

 

 

Перелік рішень, які було прийнято на пленарному засіданні дев’ятнадцятої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 29 серпня 2018 року

Перелік рішень,

які було прийнято на пленарному засіданні

дев’ятнадцятої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання

від 29 серпня 2018 року

 

№ рішення

Назва рішення

310

Про призначення на посаду директора комунальної установи “Інклюзивно-ресурсний центр” Бобринецької районної ради Яновської Ірини Василівни.

311

Про звільнення з посади головного лікаря комунального лікувального закладу “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району” Бобринецької районної ради Кубенко Наталії Володимирівни.

312

Про інформацію про результати діяльності Бобринецького відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури за І півріччя 2018 року.

313

Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2017 року №272 “Про районний бюджет на 2018 рік”.

314

Про створення комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району” Бобринецької районної ради.

315

Про створення освітнього округу, визначення опорного закладу загальної середньої освіти та реорганізацію навчальних закладів.

316

Про передачу майна.

317

Про звіт голови Бобринецької районної ради за період повноважень 2017 року.

_________________________

Рішення №316 від 29.08.2018р

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 29 серпня 2018 року                                                                        № 316

м.Бобринець

 

Про передачу майна

 

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частини 5 статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі рішення постійної комісії Бобринецької районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення від 29 серпня 2018 року № 9

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Передати з 01 вересня 2018 року Бобринецькій міській раді в тимчасове користування терміном на один рік, як виняток, на умовах оренди без зміни цільового призначення, приміщення та майно спільної власності територіальних громад сіл та міста району, відповідно до актів передачі майна, складених на виконання рішення шостої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 29 липня 2016 року № 95 “Про передачу окремих об’єктів спільної власності територіальних громад сіл та міста району в тимчасове користування Бобринецькій міській раді терміном на один рік”.

2. Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації та Бобринецькій міській раді укласти договір оренди приміщень та майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району в десятиденний термін.

3. Розмір орендної плати здійснювати відповідно до Методики розрахунку, пропорцій розподілу та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району, затвердженої рішенням вісімнадцятої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 22 червня 2018 року № 304.

4. В разі неефективного використання, використанням не за призначенням переданого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району, не укладенням договору оренди майна у вказаний термін та несвоєчасною сплатою орендної плати, районна рада залишає за собою право повернення його до закінчення вказаного терміну.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бобринецької районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

 

Голова районної ради                                О.ГАДЕМСЬКА

 

 

Рішення №313 від 29.08.2018р.

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 29 серпня 2018 року                                                                        № 313

м.Бобринець

 

 

Про внесення змін до рішення районної

ради від 21 грудня 2017 року №272

“Про районний бюджет на 2018 рік”

 

На підставі статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 78 та 101 Бюджетного Кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 року № 420-р “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров`я на 2018 рік та розподіл медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам між бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об`єднаних територіальних громад”, розпорядження голови Кіровоградської обласної районної державної адміністрації від 05 липня 2018 року № 494-р “Про розподіл субвенції з обласного бюджету районним, міським (міст обласного значення) бюджетам та міським і сільським бюджетам об`єднаних територіальних громад на реалізацію заходів програми розвитку земельних відносин в області”

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Відповідно до пункту 13 рішення районної ради від 21 грудня 2017 року № 272 “Про районний бюджет на 2018 рік” затвердити розпорядження голови Бобринецької районної державної адміністрації:

від 06 липня 2018 року № 163-р “Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2018 рік”;

від 12 липня 2018 року № 170-р “Про затвердження субвенції з обласного бюджету районному бюджету на реалізацію заходів з розвитку земельних відносин”;

від 13 липня 2018 року № 172-р “Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2018 рік”;

від 20 липня 2018 року № 178-р “Про затвердження обсягу субвенції, яка передається у 2018 році з бюджету Златопільської сільської ради до районного бюджету”;

від 23 липня 2018 року № 180-р “Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2018 рік”;

від 03 серпня 2018 року № 187-р “Про затвердження обсягу субвенції, яка передається у 2018 році з бюджету Златопільської сільської ради до районного бюджету” (додаються).

2. Внести зміни до рішення районної ради від 21 грудня 2017 року №272 “Про районний бюджет на 2018 рік”, а саме:

збільшити доходи районного бюджету на 3 623 608,00 грн., в тому числі:

доходи загального фонду – на 2 454 131,00 грн.;

доходи спеціального фонду – на 1 169 477,00 грн.;

збільшити видатки районного бюджету на 4 092 608,00 грн. (загальний фонд – 2 923 131,00 грн., спеціальний фонд 1 169 477,00 грн.);

залучити на фінансування видатків районного бюджету вільний залишок коштів, що утворився станом на 01 січня 2018 року по загальному фонду у сумі 469 000,00 грн.;

внести відповідні зміни до додатків 1 та 2 даного рішення районної ради (додаються);

викласти додатки 3, 4 даного рішення у новій редакції (додаються).

3. Затвердити додаток 1 “Перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися у 2018 році за рахунок коштів бюджету розвитку районного бюджету” рішення районної ради від 30 березня 2018 року №276 у новій редакції (додається).

4. Затвердити додаток 2 “Джерела фінансування районного бюджету на 2018 рік” рішення районної ради від 30 березня 2018 року № 276 у новій редакції (додається).

5. Надати субвенцію з районного бюджету Бобринецького району обласному бюджету Кіровоградської області для співфінансування проекту “Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: вул.Молодіжна,52, с.Златопілля Бобринецький район, Кіровоградська область” в сумі 627 475,00 грн.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

 

Голова районної ради                                    О.ГАДЕМСЬКА

Рішення №315 від 29.08.2018р.

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 29 серпня 2018 року                                                                        № 315

м.Бобринець

 

Про створення освітнього округу, визначення

опорного закладу загальної середньої освіти та

реорганізацію навчальних закладів

 

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частини 4 статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 777, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 № 778 (із змінами), на підставі протоколу № 1 засідання конкурсної комісії з визначення опорного закладу загальної середньої освіти від 12 липня 2018 року, з метою створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, впровадження профільного навчання, забезпечення всебічного розвитку особи

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Створити освітній округ Бобринецького району Кіровоградської області.

2. Затвердити Положення про освітній округ Бобринецького району Кіровоградської області (додається).

3. Визначити Чарівнянську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області опорним закладом загальної середньої освіти освітнього округу Бобринецького району Кіровоградської області (ідентифікаційний код юридичної особи 33334168) (далі – Опорний заклад).

4. Перейменувати Чарівнянську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Бобринецького району Кіровоградської області в комунальний опорний заклад

“Чарівнянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів” Бобринецької районної ради Кіровоградської області.

5. Затвердити Статут комунального опорного закладу “Чарівнянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів” Бобринецької районної ради Кіровоградської області у новій редакції (додається).

6. Доручити відділу освіти, молоді і спорту Бобринецької районної державної адміністрації в установленому законом порядку забезпечити подання документів до органів державної реєстрації та здійснення всіх інших дії, пов’язаних з державною реєстрацією змін до установчих документів юридичної особи.

7. Припинити юридичну особу Мар’янівська загальноосвітня школа І ступеня Бобринецького району Кіровоградської області (ідентифікаційний код юридичної особи 33334304) у зв’язку з реорганізацією шляхом приєднання до комунального опорного закладу “Чарівнянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів” Бобринецької районної ради Кіровоградської області.

8. Припинити юридичну особу комунальний заклад “Грузька загальноосвітня школа І ступеня” Бобринецької районної ради Кіровоградської області (ідентифікаційний код юридичної особи 33202401) у зв’язку з реорганізацією шляхом приєднання до комунального опорного закладу “Чарівнянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів” Бобринецької районної ради Кіровоградської області.

9. Утворити у складі комунального опорного закладу “Чарівнянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів” Бобринецької районної ради Кіровоградської області відокремлені підрозділи, а саме:

філія “Мар’янівський заклад загальної середньої освіти І ступеня” комунального опорного закладу “Чарівнянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів” Бобринецької районної ради Кіровоградської області (далі – Мар’янівська філія);

філія “Грузький заклад загальної середньої освіти І ступеня” комунального опорного закладу “Чарівнянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів” Бобринецької районної ради Кіровоградської області (далі – Грузька філія).

10. Затвердити:

Положення про філію “Мар’янівський заклад загальної середньої освіти І ступеня” комунального опорного закладу “Чарівнянський заклад загальної освіти” Бобринецької районної ради Кіровоградської області (додається);

Положення про філію “Грузький заклад загальної середньої освіти І ступеня” комунального опорного закладу “Чарівнянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів” Бобринецької районної ради Кіровоградської області (додається).

11. Встановити, що Мар’янівська та Грузька філії виконують функції початкового закладу загальної середньої освіти.

12. Утворити комісії з реорганізації юридичних осіб:

Мар’янівської загальноосвітньої школи І ступеня Бобринецького району Кіровоградської області (додаток 1);

комунального закладу “Грузька загальноосвітньої школи І ступеня” Бобринецького районої ради Кіровоградської області (далі – Комісії з реорганізації) у зв’язку з реорганізацією шляхом приєднання до комунального опорного закладу “Чарівнянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів” Бобринецької районної ради Кіровоградської області та затвердити їх персональний склад (додаток 2).

13. Встановити строк для заявлення кредиторами свої вимог до Мар’янівської загальноосвітньої школи І ступеня Бобринецького району Кіровоградської області та комунального закладу “Грузька загальноосвітня школа І ступеня” Бобринецького районної ради Кіровоградської області – два місяці з моменту офіційного оприлюднення відомостей про припинення юридичних осіб.

14. Комісії з реорганізації здійснюють керівництво діяльністю Мар’янівською загальноосвітньою школою І ступеня Бобринецького району Кіровоградської області та комунальним закладом “Грузька загальноосвітня школа І ступеня” Бобринецької районної ради Кіровоградської області до завершення процедури їх припинення.

15. Головам комісій з припинення протягом трьох робочих днів з дати прийняття цього рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про прийняття рішення щодо припинення юридичних осіб шляхом реорганізації (приєднання).

16. Комісіям з реорганізації вжити всіх передбачених чинним законодавством України заходів, пов’язаних з припиненням Мар’янівської загальноосвітньої школи І ступеня Бобринецького району Кіровоградської області та комунального закладу “Грузька загальноосвітньої школи І ступеня” Бобринецького районної ради Кіровоградської області, в тому числі:

попередити всіх працівників, що перебувають в трудових відносинах із Мар’янівською загальноосвітньою школою І ступеня Бобринецького району Кіровоградської області та комунальним закладом “Грузька загальноосвітньої школи І ступеня” Бобринецького районної ради Кіровоградської області, про їх наступне вивільнення та запропонувати їм працевлаштування в Опорному закладі;

провести повну інвентаризацію майна та коштів;

вжити заходів по виявленню та стягненню дебіторської заборгованості, а також провести розрахунки за кредиторською заборгованістю;

здійснити передачу на баланс комунального опорного закладу “Чарівнянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів” Бобринецької районної ради Кіровоградської області основних засобів та інших активів, скласти передавальний акт та подати його на затвердження Бобринецькій районній раді;

забезпечити подання органу, що здійснює державну реєстрацію, необхідних документів для внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення юридичних осіб та внесення змін до установчих документів в установлений законом строк.

17. Відділу освіти, молоді і спорту Бобринецької районної державної адміністрації забезпечити дотримання трудових прав працівників загальноосвітнього навчального закладу, включеного до складу освітнього округу.

18. Включити до складу освітнього округу Бобринецького району:

комунальний опорний заклад “Чарівнянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів” Бобринецької районної ради Кіровоградської області та його філії: “Мар’янівський заклад загальної середньої освіти І ступеня” комунального опорного закладу “Чарівнянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів” Бобринецької районної ради Кіровоградської області та “Грузький заклад загальної середньої освіти І ступеня” комунального опорного закладу “Чарівнянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів” Бобринецької районної ради Кіровоградської області;

Буховецьку загальноосвітню школу І –ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області;

Василівську загальноосвітню школу І–ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області;

Веселівську загальноосвітню школу І–ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області;

Верхньоінгульську загальноосвітню школу І–ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області;

Витязівську загальноосвітню школу І–ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області;

Кетрисанівську загальноосвітню школу І–ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області;

Костомарівську загальноосвітню школу І–ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області;

комунальний заклад “Благодатненська загальноосвітня школа І –ІІІ ступенів” Бобринецької районної ради Кіровоградської області;

Новоградівську загальноосвітню школу І–ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області;

Олексіївську загальноосвітню школу І–ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області;

Рощахівську загальноосвітню школу І–ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області;

Тарасівську загальноосвітню школу І–ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області;

Федіївську загальноосвітню школу І–ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області;

Бобринківську загальноосвітню школу І–ІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області;

комунальний заклад “Апрелівська загальноосвітня школа І–ІІ ступенів” Бобринецької районної ради Кіровоградської області;

комунальний заклад “Златопільська загальноосвітня школа І–ІІ ступенів” Бобринецької районної ради Кіровоградської області;

комунальний заклад “Кривоносівська загальноосвітня школа І–ІІ ступенів” Бобринецької районної ради Кіровоградської області;

Миколо-Бабанську загальноосвітню школу І–ІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області;

Мирнівську загальноосвітню школу І–ІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області;

Павлогірківську загальноосвітню школу І–ІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області;

Сукліївську загальноосвітню школу І–ІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області;

Червонопільську загальноосвітню школу І–ІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області;

Новомиколаїівську загальноосвітню школу І ступеня Бобринецької районної ради Кіровоградської області;

дошкільні заклади освіти:

Апрелівський ясла-садок “Сонечко”;

Березівський ясла-садок “Сонечко”;

Благодатненський ясла-садок;

Бобринківський дошкільний навчальний заклад “Сонечко”;

Буховецький ясла-садок “Ромашка”;

Василівський ясла-садок;

Верхньоінгульський ясла-садок;

Веселівський дошкільний навчальний заклад “Веселка”;

Витязівський дошкільний навчальний заклад (група з короткотривалим перебуванням дітей);

Златопільський дошкільний навчальний заклад “Сонечко” загального розвитку;

Кетрисанівський дошкільний навчальний заклад “Пролісок”;

Мирнівський ясла-садок;

Миколо-Бабанський ясла-садок;

Новоградівський ясла-садок;

Новомиколаївський дошкільний навчальний заклад “Малятко”;

Олексіївський дошкільний навчальний заклад “Ранок”;

Павлогірківський дошкільний навчальний заклад;

Рощахівський дошкільний навчальний заклад “Сонечко”;

Сугокліївський дошкільний навчальний заклад “Світанок”;

Тарасівський дошкільний навчальний заклад “Сонечко”;

Федіївський дошкільний навчальний заклад “Веселка” (група з короткотривалим перебуванням дітей);

Червонопільський дошкільний навчальний заклад “Ромашка”;

Чарівнянський ясла-садок “Ромашка”;

позашкільні заклади освіти:

комунальний заклад “Бобринецький районний Будинок дитячої творчості”;

комунальний заклад “Дитячо-юнацька спортивна школа “Чемпіон”.

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань: охорони здоров’я, освіти, праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення, культури та спорту; з бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

 

Голова районної ради                               О.ГАДЕМСЬКА

 

Додаток 1

до рішення районної ради

від 29 серпня 2018 року

№ 315

 

Склад комісії

з реорганізації юридичної особи

Мар’янівської загальноосвітньої школи І ступеня

Бобринецької районної ради Кіровоградської області

 

Голова комісії:

РІЗУН

Олексій Леонідович

начальник відділу освіти, молоді та спорту Бобринецької районної державної адміністрації

(вул. _____, ідентифікаційний код _______)

Секретар комісії

ОСТАПЕНКО

Ірина Вікторівна

методист відділу освіти, молоді та спорту Бобринецької районної державної адміністрації

(ідентифікаційний код ________)

Члени комісії:

БІЛАН

Ольга Анатоліївна

бухгалтер централізованої бухгалтерії молоді та спорту Бобринецької районної державної адміністрації

(ідентифікаційний код ________)

ПАНІБРАТЕЦЬ

Артем Іванович

директор Чарівнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області

(ідентифікаційний код _________)

ПУКАСЕНКО

Наталія Андріївна

вчитель Мар’янівської загальноосвітньої школи І ступеня Бобринецької районної ради Кіровоградської області

(ідентифікаційний код _________)

ЦЕСАРСЬКА

Лариса Наумівна

голова постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення, культури та спорту

(ідентифікаційний код __________)

 

__________________________________

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення районної ради

від 29 серпня 2018 року

№ 315

Склад комісії

з реорганізації юридичної особи

комунальний заклад “Грузька загальноосвітня школа І ступеня”

Бобринецької районної ради Кіровоградської області

 

Голова комісії:

РІЗУН

Олексій Леонідович

начальник відділу освіти, молоді та спорту Бобринецької районної державної адміністрації

(вул. ______, ідентифікаційний код _______)

Секретар комісії

ОСТАПЕНКО

Ірина Вікторівна

методист відділу освіти, молоді та спорту Бобринецької районної державної адміністрації

(ідентифікаційний код __________)

Члени комісії:

БІЛАН

Ольга Анатоліївна

бухгалтер централізованої бухгалтерії молоді та спорту Бобринецької районної державної адміністрації

(ідентифікаційний код __________)

ПАНІБРАТЕЦЬ

Артем Іванович

директор Чарівнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області

(ідентифікаційний код _________)

РІЗАНОВ

Микола Станіславович

член постійної комісії з питань охорони здоров'я, освіти, праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення, культури та спорту

(ідентифікаційний код __________)

ШЛАПАЧЕНКО

Світлана Анатоліївна

вчитель комунального закладу “Грузька загальноосвітня школа І ступеня”

Бобринецької районної ради Кіровоградської області (ідентифікаційний код __________)

______________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Бобринецької

районної ради

“_29_” серпня 2018 року

№ 315

 

ПОЛОЖЕННЯ

про освітній округ Бобринецького району

Загальна частина

1. Це Положення визначає правовий статус, порядок утворення та основні засади діяльності освітнього округу (далі – округ).

Округ – об’єднання навчальних закладів системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти ( далі – суб’єкти округу), що спрямовують  свою діяльність на створення умов для здобуття громадянами загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглиблене вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особистості. До складу округу можуть входити опорні загальноосвітні навчальні заклади (далі – опорні заклади), їх філії. До діяльності округу можуть залучатися також інші юридичні особи, їх відокремлені підрозділи.

2. Суб’єкти округу є юридичними особами, мають печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

Опорні заклади мають у своєму складі філії. Рішення про кількість учнів (вихованців) опорного закладу (без врахування учнів (вихованців) філій) приймає засновник.

Філії опорного закладу не є юридичними особами і діють на підставі установчих документів (статуту опорного закладу, положення про філію), затверджених в установленому порядку.

3. Округ створюється на підставі рішення районної ради.

4. Округ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, Концепцією профільного навчання у старшій школі, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 11 вересня 2009 року за №854, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року за №778, Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року за №305, Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30 листопада 2012 року за №1352 “Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності”, Положенням про освітній округ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №777 від 27 серпня 2010 року, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року №79, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність навчальних закладів та установ і цим Положенням.

Права, обов’язки, порядок взаємодії суб’єктів округу визначаються законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, іншими актами законодавства, цим Положенням, установчими документами суб’єктів округу.

Організація навчально-виховного процесу

В суб’єктах округу

5. Суб’єкти округу планують свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного планів. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу, визначаються перспективи його розвитку. Плани філій погоджуються із директором опорного закладу.

6. Організація навчально-виховного процесу в окрузі регламентується положенням про округ та нормативно-правовими актами, що визначають напрями діяльності суб’єктів округу.

7. Організація навчально-виховного процесу в закладах загальної середньої освіти округу визначається робочими навчальними планами, складеними на основі типових навчальних планів, затвердженими відділом освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації відповідно до Статутів чи Положень про навчальні заклади відповідних типів.

8. Суб’єкти округу можуть здійснювати інноваційну діяльність. Експериментальні робочі навчальні плани погоджуються з Міністерством освіти і науки України у встановленому  порядку.

9. Організація харчування учнів у суб’єктах округу здійснюється із додержанням санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм та покладається на керівників навчальних закладів. Норми та порядок організації харчування учнів у закладах загальної середньої освіти встановлюються Кабінетом Міністрів України.

10. Організація підвезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та до місця проживання здійснюється відповідно до розкладу уроків суб’єктів округу (опорного закладу, філій).

 

В опорному закладі та його філіях

11. Опорний заклад створюється на базі округу, надає повну загальну середню освіту, повинен бути забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, мати сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу, зручне розташування і забезпечувати умови для надання освітніх послуг учням старших класів інших шкіл району (суб’єктів округу) допрофільну підготовку та профільне навчання,  поглиблене вивчення окремих предметів.

12. Опорний заклад має у своєму складі філії. Філії, розташовані у селах і селищах, з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних  вимог та за погодженням з директором опорного закладу можуть створювати у своєму складі з’єднані класи (класи-комплекти) початкової школи. Положення про з’єднаний клас (клас – комплект) початкової школи у філії опорного закладу затверджує МОН.

13.Опорний заклад визначено з урахуванням:

потреби у забезпеченні певних напрямків освітньої діяльності;

рівня забезпечення висококваліфікованими педагогічними кадрами;

наявності належної матеріально-технічної бази для надання освітніх послуг учням старших класів інших шкіл району (суб’єктів округу) (допрофільну підготовку та профільне навчання, поглиблене вивчення окремих предметів, навчальних кабінетів із сучасним обладнанням, високошвидкісного доступу до Інтернету);

укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою;

зручності та наявності автомобільних доріг з твердим покриттям для забезпечення безпечного підвезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та додому.

14. Основними завданнями опорного закладу є:

проведення на своїй базі навчальних занять, що відповідають його спеціалізації, допрофільній підготовці та профільному навчанні;

проведення факультативних занять, спецкурсів, спортивних змагань, конкурсів, предметних олімпіад для учасників навчально-виховного процесу базової та старшої школи;

концентрація та ефективне використання кадрових, інформаційних, матеріальних, фінансових ресурсів, спрямованих на задоволення освітніх потреб учнів;

впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес;

організація співпраці із суб’єктами округу, іншими навчальними закладами та закладами культури.

15. Опорний заклад та його  філії  обирають форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, інших актів законодавства та своїх установчих документів з урахуванням специфіки власної освітньої діяльності, профілю (спеціалізації) та інших особливостей організації навчально-виховного процесу. Дистанційне, вечірнє (заочне), індивідуальне навчання та навчання екстерном організовуються у порядку, визначеному МОН.

16. Зарахування (переведення) учнів (вихованців) до опорного закладу та його філій здійснюється відповідно до законодавства та оформлюється наказом керівника опорного закладу.

17. Навчальні (робочі та індивідуальні) плани опорного закладу та його філій розробляються керівництвом опорного закладу на основі типових навчальних планів закладів загальної середньої освіти, затверджених МОН, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються в установленому порядку.

18. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників опорного закладу, які забезпечують навчально-виховний процес у опорному закладі та його філіях, визначається директором опорного закладу відповідно до законодавства і затверджується відділом освіти Бобринецької районної державної адміністрації.

19. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри (триместри) та режим роботи опорного закладу встановлюються його директором у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

20. Розклад уроків опорного закладу, його філій складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором опорного закладу.

21. Опорний заклад повинен бути забезпечений матеріально-технічною базою  (належним чином обладнаний спортивними об’єктами, кабінетами фізики, хімії, біології, географії та іншими, лабораторіями, навчальними майстернями, комп’ютерним і мультимедійним обладнання, швидкісним доступу до Інтернету).

22. Керівництво опорним закладом здійснюють директор та його заступники. Директор опорного закладу здійснює повноваження, визначені Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778, іншими актами законодавства, статутом опорного закладу.

23. Керівництво філією опорного закладу здійснює завідувач філією та його заступники відповідно до законодавства, статуту опорного закладу та положення про філію.

24. Матеріально-технічна база опорного закладу, його філій включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких обліковується в опорному закладі.

25. Державний нагляд (контроль) за діяльністю суб’єктів округу, опорного закладу, його філій здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

 

Фінансово-господарська діяльність округу

26. Фінансово-господарська діяльність округу здійснюється відповідно до чинного законодавства: законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України та нормативно-правових актів, що врегульовують фінансово-господарську діяльність навчальних закладів.

27. Утримання та розвиток суб'єктів округу здійснюється за рахунок коштів  освітньої субвенції з державного бюджету, коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

28. Фінансування діячів округу (навчальні заклади й установи), що належать різним власникам, може здійснюватися через спільні цільові програми.

29. Штатні розписи суб’єктів освітнього округу затверджуються відділом освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

30. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в суб’єктах округу визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України. Бухгалтерський облік здійснюється централізовано. За рішенням засновника бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно.

 

__________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Бобринецької

районної ради

“_29_” серпня 2018 року

№ _315_

 

СТАТУТ

комунального опорного закладу “Чарівнянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

Бобринецької районної ради Кіровоградської області

 

с.Чарівне

2018

Загальні положення

1. “Чарівнянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів” Бобринецької районної ради Кіровоградської області (далі – школа) – є опорним закладом загальної середньої освіти (далі – опорний заклад) та знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району Кіровоградської області та є правонаступником “Мар’янівського закладу загальної середньої освіти І ступеня”, “Грузький заклад загальної середньої освіти І ступеня” Бобринецької районної ради Кіровоградської області.

2. Юридична адреса: 27241, Кіровоградська область, Бобринецький район, село Чарівне, вул. Шкільна, 36

3. Опорний заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер та має у своєму складі філії:

“Мар’янівський заклад загальної середньої освіти І ступеня” Бобринецького району, Кіровоградської області, який знаходиться за адресою: вул. Центральна,9, с.Мар’янівка, Бобринецький район, Кіровоградська область, 27220;

“Грузький заклад загальної середньої освіти І ступеня” Бобринецької районної ради Кіровоградської області, який знаходиться за адресою: с.Грузьське, Бобринецький район, Кіровоградська область, 27221.

Філії діють на підставі Положення про філію.

4. Засновником опорного закладу та його філій є Бобринецька районна рада.

5. Головною метою опорного закладу та його філій є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

6. Головними завданнями  закладу та його філій є:

забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

виховання громадянина України;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості; особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

розвиток особистості учня, його здібностей і обдаровань, наукового світогляду;

реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

виховання свідомого ставлення до свого здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

7. Опорний заклад та його філії в своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами України, цим Статутом, Положенням про філію.

8. Опорний заклад  самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом.

9. Опорний заклад та його філії несуть відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни.

10. У опорному закладі може запроваджуватися  поглиблене вивчення  предметів, профільне навчання у старшій школі залежно від запитів учнів. Навчання проводиться державною мовою.

11. Опорний заклад має право:

проходити в установленому порядку державну атестацію;

визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу;

визначати варіативну частину робочого навчального плану;

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

оперативно управляти рухомим і нерухомим майном згідно з законодавством України та цим Статутом;

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

встановлювати форму для учнів;

за погодженням із місцевим органом управління освітою надавати приміщення для занять гуртків, клубів, спортивних секцій з метою розвитку творчих здібностей учнів, забезпечення їх фізичного здоров’я на підставі угоди про співробітництво;

здійснювати інші види діяльності, що не заборонені законодавством України і сприяють розвитку закладу та реалізації його мети;

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

12. У опорному закладі та його філіях можуть створюватись та функціонувати методичні об’єднання вчителів, творчі групи, психологічна, методична служби, наукові та інші об’єднання учнів, учителів, батьків.

13. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у опорному закладі та його філіях організовується відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

14. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються Бобринецькою центральною районною лікарнею, Центром первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району.

15. Взаємовідносини опорного закладу та його філій з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними без фінансових зобов’язань зі сторони опорного закладу.

16. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у опорному закладі та його філіях здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України.

17. У опорному закладі та його філіях для учнів за бажанням їх батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватися групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора школи та заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них у філії опорного закладу здійснюється наказом директора школи за поданням завідувача філії та на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Режим роботи груп продовженого дня розробляється відповідно до Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, ухвалюється педагогічною радою і затверджується директором школи.

18. Класи формуються директором школи, у філіях (завідувачами філій за погодженням із директором школи), згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу, та за погодженням із місцевим органом управління освітою.

Наповнюваність класів формується директором школи, у філіях (завідувачами філій за погодженням із директором школи), з урахуванням демографічної ситуації, а в разі коли кількість дітей менша за визначену нормативами їх наповнюваність, – організовується навчання за індивідуальною формою навчання. Філії за погодженням із директором школи можуть створювати у своєму складі з’єднані класи (класи-комплекти) початкової школи. Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії затверджує МОН.

 

Зарахування учнів та їх відрахування

19.Зарахування учнів до опорного закладу та його філій здійснюється відповідно до законодавства та оформлюється наказом директора школи .

20. Зарахування учнів до загальноосвітніх класів та філій здійснюється без проведення конкурсу, і як правило, до початку навчального року, відповідно до території обслуговування за наказом директора школи.

21. Для зарахування учнів батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу, до школи III ступеня подається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6 років.

22. Директор школи, завідувач філією зобов’язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють з порядком зарахування до закладу, його Статутом, Положенням про філію, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

23. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються відповідно до чинного законодавства.

24. Переведення учнів опорного закладу та його філій до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України та оформлюється наказом директора школи.

У разі вибуття учня із населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття.

25. Про можливе відрахування батьки учня (особи, які їх заміняють) повинні бути поінформовані не пізніше ніж за один місяць у письмовій формі. У двотижневий строк до можливого відрахування  письмово повідомляється місцевий орган управління освітою. За сприяння місцевого органу управління освітою такі учні переводяться до іншого закладу.

Рішення про відрахування зі школи дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування. За сприяння місцевого органу управління освітою такі учні переводяться до іншого закладу.

 

Організація навчально-виховного процесу

26. Опорний заклад планує свою роботу спільно із філіями відповідно до перспективного, річного планів. В плані роботи  відображаються найголовніші питання роботи закладу та його філій, визначаються перспективи розвитку.

27. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план розробляється  адміністрацією школи, (у філіях завідувачами філій, за погодженням із директором школи), погоджує рада Школи (у філіях – рада Філії) і затверджує місцевий орган управління освітою до початку навчального року.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

28. Опорний заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники опорного закладу та його філій самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання Статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

29. Основою всієї роботи педагогічного колективу опорного закладу та його філій в реалізації навчального плану є орієнтація учнів на формування в них творчих задатків відповідно до вікових особистостей та природних здібностей дітей.

30. Опорний заклад та його філії здійснюють навчально-виховний процес за груповою та індивідуальною формами навчання.

31. Бобринецька районна державна адміністрація закріплює за опорним закладом та його філіями відповідну територію обслуговування.

32. Навчально-виховний процес в опорному закладі забезпечує в старших класах підготовку учнів відповідно до обраного профілю через комплекс спеціальних курсів та предметів за вибором, гуртків, творчих об’єднань, товариств.

33. У опорному закладі можуть створюватися класи з поглибленим вивченням предметів, спеціальні класи та класи з інклюзивним навчанням для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням із місцевим органом управління освітою.

У філіях опорного закладу створення спеціальних класів та класів з інклюзивним навчанням для навчання дітей з особливими освітніми потребами здійснюється наказом директора школи за поданням завідувача філії та погодженням із місцевим органом управління освітою.

34. Структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами) та тривалість навчального тижня встановлюються загальноосвітнім навчальним закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням із місцевим органом управління освітою.

35. Навчальний рік у опорному закладі та його філіях поділяється на семестри, починається 1 вересня, Днем знань, і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

36. Загальна  тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш, як 30 календарних днів.

37. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється, крім випадків, передбачених  законодавством України.

38. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

39. Тривалість уроків становить: у 1-ому класі – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин, у 5-11-х – 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із місцевим органом управління освітою та  управлінням Держпродспоживслужби в районі.

40. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних предметів.

41. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять у опорному закладі та його філіях визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою Школи (у філіях – радою Філії) і затверджується директором школи.

Тижневий режим роботи школи затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у опорному закладі та його філіях проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

42. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) – 20 хвилин.

43. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-го класу не задаються.

44. Випускники, які закінчили школу ІІ ступеня, одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту, що дає право на вступ до школи ІІІ ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації.

 

Оцінювання навчальних досягнень учнів

45. У опорному закладі та його філіях  визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання навчальних досягнень учнів, визначеної Міністерством освіти і науки України.

Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

47. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

48. З метою відповідальності учнів за свою поведінку, здійснюється її оцінювання такими оцінками: “зразкова”, “добра”, “задовільна”, “незадовільна”:

оцінка “зразкова” виставляється учням, які найбільш свідомо відповідально відносяться до своїх обов’язків, визначених Статутом школи, є прикладом для інших, і ця оцінка є формою заохочення кращих учнів;

оцінка “добре” відображає дисциплінованість, культуру поведінки і виставляється учням, які в основному виконують Статут школи;

оцінка “задовільно” виставляється учням, які потребують постійного контролю зі сторони закладу та сім’ї за виконанням ними Обов’язків, визначених Статутом і означає, що учень потребує підвищеної уваги з боку педагогів, батьків, учнівського колективу, громадськості;

оцінка “незадовільно” виставляється учням, які систематично не виконують норм трудової, навчальної і громадської дисципліни, визначених Статутом, ігнорують вимоги батьків і вчителів, не рахуються із думкою учнівського колективу, громадських організацій, громадськості.

В окремих випадках оцінка з поведінки може виставлятися за скоєння ряду одиничних антигромадських, аморальних вчинків, що мають характер правопорушень. Оцінка “незадовільно” означає, що поведінка учня явно суперечить нормам шкільної дисципліни і громадського порядку.

Поведінка оцінюється класним керівником (класоводом). При цьому враховується думка інших вчителів, які працюють в цьому класі, органів учнівського самоврядування закладу  і класу.

Оцінка з поведінки виставляється за навчальний семестр та навчальний рік. Вона виставляється в класний журнал, табель успішності і щоденник учня та доводиться до відома батьків.

У документах про освіту оцінка з поведінки не виставляється.

49. Навчання у випускних 4-ому, 9-ому і 11-ому класах завершується державною підсумковою атестацією. В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію. У разі незгоди учня (його батьків) з оцінкою, він має право звернутися до апеляційної комісії, яка створюється і діє на підставі законодавства України. Результати семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації доводяться до відома учнів класним керівником.

50. Порядок переведення і випуск учнів із опорного закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України.

Порядок переведення і випуск учнів із філії здійснюється відповідно до законодавства та оформляється наказом директора школи за поданням завідувача філії.

51. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту початкової (базової і повної) загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначається Міністерством освіти і науки України.

52. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

53. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

54. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ:

по закінченні початкової школи – табель успішності;

по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

по закінченні Школи – атестат про повну загальну середню освіту.

Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

55. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х, 10-х класів нагороджуються похвальним листом “За високі досягнення в навчанні”. Учні 11-ого класу нагороджуються золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю “За досягнення у навчанні”, або похвальною грамотою “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”. Учням 9-х класів за відмінні успіхи в навчанні видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

Учні (випускники) філій нагороджуються директором школи за поданням завідувача філії.

Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи в навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки України.

За успіхи в навчанні для учнів можуть бути встановлені стипендії або грошова премія (за рішенням ради закладу і в межах коштів, передбачених на ці цілі).

56. Виховання учнів у опорному закладі та філіях здійснюється під час проведення уроків, у процесі позаурочної та позашкільної роботи.

57. Цілі виховного процесу визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

58. У опорному закладі та філіях забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

59. Примусове залучення учнів закладу до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

60. Дисципліна у закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку, цього Статуту.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

 

Учасники навчально-виховного процесу

61. Учасниками навчально-виховного процесу в опорному закладі та філіях є:

учні;

керівники;

педагогічні працівники;

психологи;

бібліотекарі;

інші спеціалісти;

батьки або особи, які їх замінюють.

62. Права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу визначаються законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, іншими актами законодавства України, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу.

63. Учні мають гарантоване державою право на:

доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

вибір певного закладу, форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою закладу;

участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

участь у роботі органів громадського самоврядування закладу;

участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

доступ до інформації з усіх галузей знань;

повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

64. Учні опорного закладу та філій зобов’язані:

оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

підвищувати свій загальний культурний рівень;

брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, цим Статутом;

дотримуватися вимог законодавства України, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до цього Статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;

дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

дотримуватися вимог цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу;

дотримуватися правил особистої гігієни;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені законодавством України.

65. Учні опорного закладу та філій залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до цього Статуту і правил внутрішнього розпорядку, з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

66. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов'язків, порушення цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до законодавства України.

67. Педагогічними працівниками опорного закладу та філій можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи.

68. До педагогічної діяльності у закладі не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством України.

69. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників опорного закладу, інші трудові відносини здійснюються директором школи (у філіях за поданням завідувача філії) відповідно до законодавства України про працю, Закону України “Про загальну середню освіту”, цього Статуту та іншими законодавчими актами.

70. Директор школи призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями (у філіях – за поданням завідувача філії) права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього трудового розпорядку та цим Статутом.

71. Обсяг педагогічного навантаження  педагогічних працівників закладу визначається директором школи (у філіях – за поданням завідувача філії) відповідно до законодавства і затверджується місцевим органом управління освітою

72. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

73. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства України про працю.

74. Педагогічні працівники опорного закладу та філій мають право:

самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів;

брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації;

навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

вносити керівництву закладу і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства України;

об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством України;

порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

75. Педагогічні працівники опорного закладу та філій зобов'язані: 

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженими Міністерством освіти і науки України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, адміністрацію;

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я;

виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

виконувати цей Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору;

брати участь у роботі педагогічної ради;

виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

виконувати накази й усні розпорядження директора закладу, начальника місцевого органу управління освітою;

вести відповідну документацію.

76. У опорному закладі  обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Педагогічні працівники філії атестуються  атестаційною комісією опорного закладу. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєне педагогічне звання “старший учитель”, “учитель (вихователь) - методист”, “педагог – організатор-методист” та інші.

77. Педагогічні працівники, які систематично порушують цей Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до законодавства України.

78. Права і обов'язки інших працівників та допоміжного персоналу опорного закладу та філій регулюються трудовим законодавством, цим Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку. 
79. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

обирати форми навчання й виховання дітей;

створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

звертатися до органів управління освітою, директора опорного закладу,  органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення  матеріально-технічної бази закладу;

на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування  закладу, та у відповідних державних, судових органах.

80. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:

створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

забезпечувати дотримання дітьми вимог цього Статуту;

поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;

постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

виховувати в дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

81. У разі невиконання батьками і особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством України, школа може порушити клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

82. Представники  громадськості мають право:

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в закладі;

керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;

сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню;

проводити консультації для педагогічних працівників;

брати участь в організації навчально-виховного процесу.

83. Представники громадськості зобов’язані: дотримуватися цього Статуту, виконувати накази та розпорядження директора школи, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну, дотримуватись етики поведінки та моралі.

 

Управління опорним закладом

84. Керівництво закладом здійснює директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж роботи не менш як 3 роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів закладів освіти у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Керівництво Філією здійснює завідувач філією та його заступники.

Директор школи призначається на посаду та звільняється з посади рішенням засновника у порядку, визначеному законами та відповідно до Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є спільною власністю територіальних громад Бобринецького району, затвердженого рішенням Бобринецької районної ради.

Директор школи призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії

Заступники директора школи, завідувач філії призначаються і звільняються з посади місцевим органом управління освітою.

Заступник завідувача філії призначається і звільняється з посади місцевим органом управління освітою за поданням директора школи.

85. Директор школи:

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників закладу;

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів закладу;

відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу закладу;

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;

забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу;

забезпечує надання на протести, постанови, подання, приписи, звернення, листи, записи та інші документи судових, правоохоронних та контролюючих органів ґрунтовної, об’єктивної, документально підтвердженої інформації та мотивованих відповідей.

Якщо відповідь неможливо надати у строк, визначений у запиті або передбачений законодавством, направляє проміжну відповідь із зазначенням причин цього та дати надання остаточної відповіді.

86. Директор школи є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління закладом.

87. Засідання педагогічної ради проводяться спільно із філіями у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

88. Педагогічна рада розглядає питання:

удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

планування та режиму роботи;

варіативної складової робочого навчального плану;

переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої  ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

участі в інноваційній та експериментальній діяльності, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників ;

морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів (вихованців), працівників за невиконання ними своїх обов'язків;

педагогічна рада розглядає також інші питання, пов'язані з діяльністю опорного закладу та філій.

89. Вищим органом громадського самоврядування закладу є загальні збори (конференція) його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік.

Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції) колективу визначаються статутом закладу і колективним договором.

Загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення керівництва, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу.

Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

працівників закладу – зборами трудового колективу;

учнів – класними зборами;

батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори (конференція) правочинна, якщо в їх роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати загальні збори (конференцію) мають голова ради закладу, делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини її загальної кількості, директор школи, місцевий орган управління освітою.

Загальні збори (конференція):

обирає раду школи, їх голів, встановлює термін їх повноважень;

заслуховує звіт директора і голови ради школи;

розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності закладу;

затверджує основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності закладу;

приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

90.У період між загальними зборами (конференціями) діє рада Школи.

91. Метою діяльності ради школи є :

сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління  закладом;

розширення колегіальних форм управління закладом;

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу;

92. Основними завданнями ради Школи є:

підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

формування навичок здорового способу життя;

створення належного педагогічного клімату;

сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуттю ними соціального досвіду;

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримці обдарованих дітей;

зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та опорним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

93. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) школи.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

На чергових виборах склад ради оновлюється не менш, ніж на третину.

94. Рада школи діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності й рівноправності членства;

гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора школи, власника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту закладу, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації школи з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету закладу.

95. Очолює раду школи голова, який обирається зі складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності  закладу,  пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

96. Рада школи:

організовує виконання рішень конференцій;

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

спільно з адміністрацією розглядає й погоджує план роботи школи, здійснює контроль за його виконанням;

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту закладу;

затверджує режим роботи закладу;

сприяє формуванню мережі класів закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників опорного закладу золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників  з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

вносить ініціативу щодо проведення доброчинних акцій;

вносить на розгляд педагогічної ради та місцевого органу управління освітою пропозицій щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

розподіляє й контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням ;

розглядає питання родинного виховання;

бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально - економічних умовах;

сприяє педагогічній освіті батьків;

сприяє поповненню бібліотечного фонду, передплаті періодичних видань;

розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

97. При школі за рішенням загальних зборів (конференції) можуть створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, положення про які розробляє й затверджує Міністерство освіти і науки України.

98. Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази опорного закладу, залученню додаткових джерел фінансування, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

99. Піклувальна рада формується з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) опорного закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

 

Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

100. Матеріально-технічна база опорного закладу та філій включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких обліковується у опорному закладі.

101. Майно опорного закладу та філій становлять основні фонди та інші матеріальні цінності, вартість яких відображається у балансі місцевого органу управління освітою.

102. Майно належить опорному закладу та філіям на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства України.

103. Опорний заклад та філії відповідно до чинного законодавства користуються землею, іншими природними ресурсами й несуть відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.

104. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна опорного закладу та філій проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані опорному закладу та філіям проводяться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані опорному закладу та філіям внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

105. Фінансування опорного закладу та філій здійснюється його засновником або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства.

106. Фінансово-господарська діяльність опорного закладу та філій проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та інших нормативно-правових актів.

107. Джерелами фінансування опорного закладу та філій є:

кошти освітньої субвенції із Державного бюджету;

кошти районного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу, визначеному в обсязі Державних стандартів освіти;

кошти, отримані за надання платних послуг;

доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств,

від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

інші джерела, не заборонені законодавством.

108. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в опорному закладі та філіях визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України. Бухгалтерський облік здійснюється централізовано. За рішенням засновника бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно.

109. Опорний заклад має право згідно із законодавством (як для себе так і для філій) придбавати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників закладу та філій.

110. Звітність про діяльність закладу ведеться відповідно до законодавства.

 

Міжнародне співробітництво

111. Опорний заклад та філії за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

112. Опорний заклад має право відповідно до законодавства укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

113. Участь опорного закладу та філій у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

 

Контроль за діяльністю опорного закладу

114. Державний нагляд (контроль) за діяльністю опорного закладу та філій здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

115. Державний нагляд (контроль) за діяльністю опорного закладу здійснюється Державною інспекцією навчальних закладів та місцевим органом управління освітою.

Державний нагляд (контроль) за діяльністю філії здійснюється Державною інспекцією навчальних закладів, місцевим органом управління освітою та адміністрацією опорного закладу.

116. Основною формою державного контролю за діяльністю опорного закладу та філій є державна атестація, яка проводиться не рідше ніж один раз на десять років порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Філії проходять атестацію у складі опорного закладу.

117. Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням Міністерства освіти і науки за поданням органу громадського самоврядування закладу або місцевого органу управління освітою.

118. Атестованому опорному закладу підтверджується право видачі документів про освіту державного зразка.

119. Якщо результати діяльності закладу та/або умови організації навчально-виховного процесу не відповідають установленим державним стандартам, він вважається не атестованим. Щодо нього приймається рішення про проведення повторної атестації через один-два роки або зміни типу, реорганізації чи ліквідації відповідно до законодавства.

120. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) закладу з питань, пов'язаних з навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність таких перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як два рази на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною роботою закладу, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

 

Реорганізація або ліквідація

121. Рішення про реорганізацію або ліквідацію опорного закладу приймає засновник.

Реорганізація опорного закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом.

122. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

123. У випадку реорганізації права та зобов’язання закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

_________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Бобринецької

районної ради

29 серпня 2018 року

№ 315

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про філію “Мар’янівський заклад загальної середньої освіти І ступеня”  комунального опорного закладу “Чарівнянський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів” Бобринецької районної ради Кіровоградської області

 

1. Це Положення визначає правовий статус, порядок утворення та основні засади діяльності філії комунального опорного закладу загальної середньої освіти Бобринецької районної ради Кіровоградської  області (далі – філія).

2. Засновником (співзасновником) філії є Бобринецька районна рада (далі – засновник).

3. Філія не є юридичною особою і діє на підставі положення, затвердженого в установленому порядку. Філія виконує функції початкової школи, а також може за рішенням засновника може виконувати функції основної школи, дошкільного підрозділу, навчально-виховного комплексу. Філія є складовою частиною опорного закладу “Чарівнянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів” Бобринецької районної ради Кіровоградської області.

4. Написання найменування філії здійснюється відповідно до встановлених вимог. Найменування філії повинне вказувати на приналежність до опорного закладу, у складі якого вона створена.

5. Філія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими актами, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, цим Положенням, рішеннями засновника та власними установчими документами.

6. Філія утворюється з метою:

створення єдиного освітнього простору;

забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими освітніми потребами, до якісної освіти;

створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання;

раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу, їх модернізації.

7. Головними завданнями філії є концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи.

8. Орган управління для прийняття рішення про створення філії:

проводять аналіз мережі підпорядкованих навчальних закладів з урахуванням їх кадрового потенціалу та рівня матеріально-технічного забезпечення;

організовують проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громадськості щодо утворення філії.

9. Засновник приймає рішення про утворення філії у порядку, визначеному законодавством, в якому зазначаються:

особливості організації навчально-виховного процесу у філії;

харчування учнів (вихованців) у філії;

питання забезпечення належною матеріально-технічною базою філії;

інші питання діяльності філії.

10. Філія діє на підставі установчих документів (положення про філію), що розробляються відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2291), цього Положення, інших нормативно-правових актів і затверджуються засновником опорного закладу.

11. Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує філію (у тому числі шляхом реорганізації підпорядкованих навчальних закладів) відповідно до вимог законодавства.

12. Зарахування (переведення) учнів (вихованців) до філії здійснюється відповідно до законодавства та оформлюється наказом керівника опорного закладу.

Випускникам філії, що виконує функції основної школи, відповідний документ про освіту видається опорним закладом.

13. Філія обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, інших актів законодавства та своїх установчих документів з урахуванням специфіки власної освітньої діяльності та інших особливостей організації навчально-виховного процесу. Дистанційне, вечірнє (заочне), індивідуальне навчання та навчання екстерном організовуються у порядку, визначеному МОН.

Філії, розташовані у селах і селищах, з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог та за погодженням з директором опорного закладу можуть створювати у своєму складі з’єднані класи (класи-комплекти) початкової школи. Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу затверджує МОН.

14. Навчальні (робочі та індивідуальні) плани філії розробляються керівництвом опорного закладу на основі типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених МОН, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються в установленому порядку.

15. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників, які забезпечують навчально-виховний процес у філії, визначається директором опорного закладу відповідно до законодавства і затверджується засновником або уповноваженим ним органом управління освітою.

16. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри) та режим роботи філії встановлюються директором опорного закладу у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

17. Розклад уроків філії складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором опорного закладу.

18. Керівництво філією опорного закладу здійснює завідувач філією та його заступники відповідно до законодавства та положення про філію. Завідувач філією призначається засновником або уповноваженим органом управління освітою.

19. Матеріально-технічна база філії включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі опорного закладу.

20. Філія може мати у своєму складі інтернат з частковим або повним утриманням учнів (вихованців) за рахунок засновника.

21. Філія має штатний розпис, що розробляється і затверджується директором опорного закладу на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, що затверджені МОН.

22. Фінансування філії здійснюється її засновником або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства. Порядок ведення бухгалтерського обліку та діловодства визначається законодавством.

23. Філія може залучати додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством.

24. Державний нагляд (контроль) за діяльністю філії здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

 

_________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Бобринецької

районної ради

29 серпня 2018 року

№ 315

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про філію “Грузький заклад загальної середньої освіти І ступеня” комунального опорного закладу “Чарівнянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів” Бобринецької районної ради Кіровоградської області

 

1. Це Положення визначає правовий статус, порядок утворення та основні засади діяльності філії комунального опорного закладу загальної середньої освіти Бобринецької районної ради Кіровоградської  області (далі – філія).

2. Засновником (співзасновником) філії є, Бобринецька районна рада (далі – засновник).

3. Філія не є юридичною особою і діє на підставі положення, затвердженого в установленому порядку. Філія виконує функції початкової школи, а також може за рішенням засновника може виконувати функції основної школи, дошкільного підрозділу, навчально-виховного комплексу. Філія є складовою частиною опорного закладу “Чарівнянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів” Бобринецької районної ради Кіровоградської області.

4. Написання найменування філії здійснюється відповідно до встановлених вимог. Найменування філії повинне вказувати на приналежність до опорного закладу, у складі якого вона створена.

5. Філія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими актами, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, цим Положенням, рішеннями засновника та власними установчими документами.

6. Філія утворюється з метою:

створення єдиного освітнього простору;

забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими освітніми потребами, до якісної освіти;

створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання;

раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу, їх модернізації.

7. Головними завданнями філії є концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи.

8. Орган управління для прийняття рішення про створення філії:

проводять аналіз мережі підпорядкованих навчальних закладів з урахуванням їх кадрового потенціалу та рівня матеріально-технічного забезпечення;

організовують проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громадськості щодо утворення філії.

9. Засновник приймає рішення про утворення філії у порядку, визначеному законодавством, в якому зазначаються:

особливості організації навчально-виховного процесу у філії;

харчування учнів (вихованців) у філії;

питання забезпечення належною матеріально-технічною базою філії;

інші питання діяльності філії.

10. Філія діє на підставі установчих документів (положення про філію), що розробляються відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2291), цього Положення, інших нормативно-правових актів і затверджуються засновником опорного закладу.

11. Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує філію (у тому числі шляхом реорганізації підпорядкованих навчальних закладів) відповідно до вимог законодавства.

12. Зарахування (переведення) учнів (вихованців) до філії здійснюється відповідно до законодавства та оформлюється наказом керівника опорного закладу.

Випускникам філії, що виконує функції основної школи, відповідний документ про освіту видається опорним закладом.

13. Філія обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, інших актів законодавства та своїх установчих документів з урахуванням специфіки власної освітньої діяльності та інших особливостей організації навчально-виховного процесу. Дистанційне, вечірнє (заочне), індивідуальне навчання та навчання екстерном організовуються у порядку, визначеному МОН.

Філії, розташовані у селах і селищах, з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог та за погодженням з директором опорного закладу можуть створювати у своєму складі з’єднані класи (класи- комплекти) початкової школи. Положення про з’єднаний клас (клас- комплект) початкової школи у філії опорного закладу затверджує МОН.

14. Навчальні (робочі та індивідуальні) плани філії розробляються керівництвом опорного закладу на основі типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених МОН, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються в установленому порядку.

15. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників, які забезпечують навчально-виховний процес у філії, визначається директором опорного закладу відповідно до законодавства і затверджується засновником або уповноваженим ним органом управління освітою.

16. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри) та режим роботи філії встановлюються директором опорного закладу у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

17. Розклад уроків філії складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором опорного закладу.

18. Керівництво філією опорного закладу здійснює завідувач філією та його заступники відповідно до законодавства та положення про філію. Завідувач філією призначається засновником або уповноваженим органом управління освітою.

19. Матеріально-технічна база філії включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі опорного закладу.

20. Філія може мати у своєму складі інтернат з частковим або повним утриманням учнів (вихованців) за рахунок засновника.

21. Філія має штатний розпис, що розробляється і затверджується директором опорного закладу на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, що затверджені МОН.

22. Фінансування філії здійснюється її засновником або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства. Порядок ведення бухгалтерського обліку та діловодства визначається законодавством.

23. Філія може залучати додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством.

24. Державний нагляд (контроль) за діяльністю філії здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

 

___________________________


Рішення №317 від 29.08.2018р.

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 29 серпня 2018 року                                                                        № 317

м.Бобринець

 

 

Про звіт голови Бобринецької

районної ради за період

повноважень 2017 року

 

 

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 43, пункту 17 частини 6 статті 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши звіт голови Бобринецької районної ради Гадемської О.А.

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

Звіт голови Бобринецької районної ради Гадемської О.А. за період повноважень 2017 року взяти до відома.

 

 

 

Голова районної ради                                                           О.ГАДЕМСЬКА

Рішення №312 від 29.08.2018р.

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ДЕВ’ЯТ
НАДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 29 серпня 2018 року                                                                        № 312

м.Бобринець

 

Про інформацію про результати діяльності

Бобринецького відділу Новоукраїнської

місцевої прокуратури за І півріччя 2018 року

 

 

Відповідно до пункту 36 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 3 статті 6 Закону України “Про прокуратуру”

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

Інформацію про результати діяльності Бобринецького відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури за І півріччя 2018 року взяти до відома.

 

 

Голова районної ради                                                    О.ГАДЕМСЬКА

У вересні річниці з днів народжень відзначають:

У вересні річниці

з днів народжень відзначають:

Дубчак Світлана Федорівна,

голова Рощахівської сільської ради, 3 вересня

Гадемська Олена Антонівна,

голова Бобринецької районної ради, 4 вересня

Іванов Віктор Миколайович,

депутат Бобринецької районної ради, 12 вересня

Тесман Валентина Вікторівна,

секретар Костомарівської сільської ради, 15 вересня

Сорочан Наталія Анатоліївна,

завідувач сектору виконавчого апарату районної ради, 17 вересня

Красуцька Любов Андріївна,

техпрацівник районної ради, 17 вересня

Лисогор Антоніна Володимирівна,

голова Новомиколаївської сільради, 18 вересня

Попова Ірина Олексіївна,

секретар Веселівської сільради,21 вересня

Червоняк Олександр Васильович,

голова Кетрисанівської сільської ради, 22 вересня

Скрипник Ірина Віталіївна,

депутат районної ради, 23 вересня

Сабліна Наталія Анатоліївна,

заступник голови райради, депутат райради, 25 вересня

Савченко Зоя Дмитрівна,

депутат районної ради, 25 вересня

Цесарська Лариса Наумівна,

депутат районної ради, 29 вересня

Бобринецька районна рада щиро вітає  іменинників!

 

Рішення №314 від 29.08.2018р.

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 29 серпня 2018 року                                                                        № 314

м.Бобринець

 

Про створення комунального некомерційного

підприємства “Центр первинної медико-санітарної

допомоги Бобринецького району”

Бобринецької районної ради

 

Відповідно до частини 2 статті 43, частин 4, 5 статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 16 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я”, статей 104-108 Цивільного кодексу України, статей 52, 53, 54, 78, 137 Господарського кодексу України, з метою поліпшення якості медичного обслуговування населення, підвищення економічної ефективності використання активів, збільшення господарської та фінансової автономії закладу охорони здоров’я

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Створити комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району” Бобринецької районної ради шляхом перетворення з комунального лікувального закладу “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району” Бобринецької районної ради за юридичною адресою: провулок В.Порика, 6, місто Бобринець, Бобринецький район, Кіровоградська область, 27200.

2. Затвердити передавальний акт від комунального лікувального закладу “Центру первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району” Бобринецької районної ради до комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району” Бобринецької районної ради (додається).

3. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району” Бобринецької районної ради (додається).

4. Покласти виконання обов’язків директора комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району” Бобринецького районної ради на Філіпову Людмилу Петрівну, лікаря-статиста комунального лікувального закладу “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району” Бобринецької районної ради до проведення конкурсу та затвердження на черговій сесії Бобринецької районної ради.

5. Уповноважити Філіпову Людмилу Петрівну, виконуючого обов’язки директора комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району” Бобринецької районної ради провести державну реєстрацію комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району” Бобринецької районної ради.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

 

Голова районної ради                                  О.ГАДЕМСЬКА

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення дев’ятнадцятої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання

29 серпня 2018 року

№ 314

 

 

 

 

СТАТУТ

комунального некомерційного підприємства

“Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району”

Бобринецької районної ради

 

(ідентифікаційний код 38614230)

2018 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО–САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ БОБРИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ” БОБРИНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ (надалі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає медичну допомогу будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом, а також вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я.

1.2. Підприємство створене за рішенням дев’ятнадцятої сесії Бобринецької районної ради Кіровоградської області сьомого скликання від “_29_” серпня 2018 року № 314 (надалі – Засновник) відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” шляхом перетворення комунального лікувального закладу “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району” Бобринецької районної ради у комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району” Бобринецької районної ради. Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків комунального лікувального закладу “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району” Бобринецької районної ради.

1.3. Підприємство створене на базі майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району.

1.4. Засновником і Власником Підприємства є Бобринецька районна рада (надалі – Засновник).

1.5. Підприємство належить до сфери управління Бобринецької районної державної адміністрації Кіровоградської області (надалі – Орган управління).

1.6. Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику, Органу управління та департаменту охорони здоров’я Кіровоградської обласної державної адміністрації

1.7. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.8. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та цим Статутом.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Найменування:

2.1.1. Повне найменування Підприємства – КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ БОБРИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ” БОБРИНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ;

2.1.2. Скорочене найменування Підприємства: КНП “ЦПМСД Бобринецького району”.

2.2. Місцезнаходження Підприємства: провулок Василя Порика, 6, місто Бобринець, Кіровоградська область, 27200.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Основною метою створення Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Бобринецького району, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;

забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

проведення профілактичних щеплень;

планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;

проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством. Участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги у Бобринецькому районі Кіровоградської області та шляхів їх вирішення;

надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку первинної медичної допомоги Бобринецького району Кіровоградської області;

медична практика;

визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці за цивільно-правовими договорами, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами;

надання платних послуг із медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

надання будь-яких послуг інших суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну  допомогу на території Бобринецького району Кіровоградської області;

організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;

інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

3.3. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

 

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС

4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

4.2. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є спільною власністю територіальних громад сіл та міста Бобринецького району на праві оперативного управління.

4.3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Засновником, самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.

4.4. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.5. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.6. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.7. Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

4.8. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність і затверджує штатний розпис.

4.9. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

4.10. Підприємство не може жодним чином розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частину серед засновників (учасників), членів Підприємства, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

4.11. Не вважається розподілом доходів Підприємства в розумінні п. 4.10. Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

 

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

5.1. Майно Підприємства є спільною власністю територіальних громад сіл і міста Бобринецького району і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

5.2. Підприємство не має право відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Засновника. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно Засновником.

5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

5.3.1. Майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення;

5.3.2. Джерелом коштів Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської діяльності при виконанні державних та місцевих програм, за рахунок державних субвенцій та коштів місцевих бюджетів, а також з інших джерел, не заборонених законодавством України;

5.3.3. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду (зі згоди Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);

5.3.4. Цільові кошти;

5.3.5. Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;

5.3.6. Кредити банків;

5.3.7. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;

5.3.8. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;

5.3.9. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України;

5.3.10. Інші джерела, не заборонені законодавством.

5.4. Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.5. Статутний капітал Підприємства становить: 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок.

5.6. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновника.

5.7. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичними та фізичними особами відповідно до чинного законодавства України та рішень Бобринецької районної ради.

5.8. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства у визначеному законодавством порядку.

5.9. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до чинного законодавства України.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

6.1. Підприємство має право:

6.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.

6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.

6.1.3. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

6.1.4. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.1.5. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.

6.1.6. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

6.1.7. Співпрацювати з іншими центрами та лікувально-профілактичними закладами вторинного та третинного рівнів, науковими установами.

6.1.8. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом.

6.1.9. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до чинного законодавства України за погодженням із власником.

6.1.10. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

 

6.2. Підприємство зобов’язане:

6.2.1.Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

6.2.2. Здійснювати бухгалтерський облік, вести фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.

6.2.3. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

6.2.4. Планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я (зі свого напрямку) в Бобринецькому районі Кіровоградської області.

6.2.5. Створювати для працівників належні і безпечні умови праці, забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

6.2.6. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.

6.2.7. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.

6.2.8. Акумулювати власні надходження та витрачати їх в інтересах Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

 

7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

7.1. Уповноваженим органом управління Підприємством є Бобринецька районна державна адміністрація (Орган управління).

7.2. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює керівник Підприємства – Директор, який призначається на посаду і звільняється з неї за рішенням Бобринецької районної ради відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством та відповідним рішенням Бобринецької районної ради, та який відповідає кваліфікаційним вимогам МОЗ. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність Директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

Наглядова рада Підприємства (у разі її утворення) контролює та спрямовує діяльність керівника Підприємства. Порядок утворення Наглядової ради, організація діяльності та ліквідації наглядової ради та її комітетів, порядок призначення членів наглядової ради затверджується рішенням Засновника.

7.3. Засновник (Власник):

7.3.1. Затверджує Статут Підприємства та зміни до нього.

7.3.2. Призначає на посаду та звільняє з посади директора Підприємства. У разі відсутності Директора Підприємства, покладення обов’язків здійснюється на підставі розпорядження голови Бобринецької районної ради згідно з висновками постійної комісії Бобринецької районної ради.

7.3.3. Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання.

7.3.4. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави.

7.3.5. Погоджує створення філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Підприємства.

7.3.6. Щорічно заслуховує звіт про діяльність Підприємства за попередній рік.

7.3.7. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл та міста Бобринецького району Кіровоградської області та закріплене за Підприємством на праві оперативного управління.

7.3.8. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс.

7.3.9. Може ініціювати створення наглядової ради Підприємства, яка контролює та спрямовує діяльність керівника Підприємства. Порядок утворення наглядової ради, організації діяльності та ліквідації, призначення її членів затверджується рішенням Засновника.

7.4. Орган управління:

7.4.1. Укладає з Підприємством договори про надання медичного обслуговування за рахунок коштів районного бюджету.

7.4.2. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та звіти про його виконання.

7.4.3. Розробляє та затверджує Порядок проведення конкурсу на зайняття посади директора Підприємства за погодженням/висновком постійної комісії Бобринецької районної ради з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, запобігання корупції, об’єднань громадян та адміністративно-територіального устрою.

Проводить конкурс та укладає контракт з Директором на строк від одного до п’яти років в порядку визначеному чинним законодавством та здійснює контроль за його виконанням. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

До складу конкурсної комісії повинні входити не менше 1/3 представників Засновника (Власника). Голова конкурсної комісії є представник Засновника (Власника).

7.4.4. Погоджує призначення та звільнення з посади заступників директора Підприємства.

7.4.5. Погоджує відпустку директора, закордонні відрядження та відрядження в межах України.

7.5. Директор Підприємства:

7.5.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності і делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.

7.5.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника та органу управління.

7.5.3. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню медичної допомоги згідно з вимогами нормативно-правових актів.

7.5.4. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району Кіровоградської області і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.

7.5.5. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.

7.5.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.

7.5.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.

7.5.8. У строки і в порядку, встановленому законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є обов’язковим.

7.5.9. Подає в установленому порядку органу управління квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, зокрема щорічно до 01 лютого надає Органу управління бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів, за запитом Засновника надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду.

7.5.10. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.

7.5.11. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.

7.5.12. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і головного бухгалтера Підприємства за погодженням з органом управління. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.

7.5.13. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.

7.5.14. Вживає заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

7.5.15. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини Директора Підприємства в порядку, визначеному законодавством.

7.5.16. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства;

порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;

порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.

7.5.17. За погодженням із Засновником та відповідно до вимог законодавства має право укладати договори оренди майна.

7.5.18. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції Директора Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом між Органом управління і Директором Підприємства.

7.6. Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

7.7. У разі відсутності Директора Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник Директора чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.

7.8. З метою здійснення ефективного громадського контролю за діяльністю Підприємства та реального забезпечення права жителів району на участь в управлінні об’єктами спільної власності територіальних громад сіл та міста району на Підприємстві створюється Спостережна рада, яка є ініціативним і дорадчим органом Засновника та дорадчим органом керівника Підприємства. Порядок створення, склад та строк повноважень такої ради визначається в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України.

7.8.1. Члени Спостережної ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах без відриву від основної роботи чи заняття.

7.8.2. Метою діяльності Спостережної ради є покращення якості та доступності медичної допомоги та медичних послуг пацієнтам, дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, додержання вимог законодавства при здійснені ЗОЗ медичного обслуговування населення, сприяння ефективному управлінню і розвитку Підприємства та покращенню його матеріально-технічної бази. Задля досягнення поставленої мети Спостережна рада має право витребувати для ознайомлення від Керівника Підприємства та інших органів управління будь-які фінансові документи Підприємства, а також інші документи, що пов’язані з обігом та ефективністю використання активів Підприємства, порядком та рівнем якості медичних послуг, що надаються Підприємством.

7.8.3. Основними завданнями Спостережної ради є:

сприяння ефективній діяльності Підприємства шляхом участі у визначенні напрямків його розвитку та підготовці пропозицій з удосконалення діяльності;

участь у плануванні та здійсненні заходів щодо залучення додаткових ресурсів на цільові потреби Підприємства та пацієнтів;

здійснення громадського моніторингу використання коштів, що надійшли у вигляді благодійної допомоги та з інших джерел, передбачених Статутом, антикорупційний контроль;

надання потенційним благодійникам (інвесторам) мотивованої інформації (рекомендацій) щодо закупівлі медичних виробів, лікарських засобів тощо;

установлення та підтримка взаємодії Підприємства із відповідними структурами, в тому числі закордонними, сприяння в організації заходів з обміну досвідом;

інформування громадськості про діяльність Підприємства та Спостережної ради;

представництво інтересів та захист прав пацієнтів, медичних працівників Підприємства та територіальної громади;

здійснення поточного моніторингу додержання Підприємством законодавства про здійснення публічних закупівель;

надання Бобринецькій районній раді та органу управління Підприємством рекомендацій щодо застосування заходів заохочення чи стягнення по відношенню до працівників Підприємства;

підготовка звернень до правоохоронних та контролюючих органів у разі виявлення в діях працівників Підприємства (чи інших осіб) ознак протиправних діянь;

інші завдання, пов’язані з розвитком громадянського суспільства, забезпеченням дотримання прав на охорону здоров’я та розвитком галузі охорони здоров’я,

що мають важливе суспільне значення.

7.8.4. Спостережна рада складається з 5 осіб.

7.8.5. Спостережна рада формується та її склад затверджується рішенням Засновника (Власника), при цьому до її складу входять:

1 уповноважена особа від Засновника (Власника), яка призначається його рішенням. Така особа не обов’язково має бути депутатом районної ради;

2 особи з числа представників громадськості та громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров’я, та організацій, що здійснюють професійне самоврядування у сфері охорони здоров’я, які обираються до складу Спостережної ради за рішенням Засновника (Власника) на умовах конкурсу (умови та порядок проведення конкурсу визначається Засновником (Власником);

2 особи з числа працівників Підприємства, які обираються на загальних зборах трудового колективу простою більшістю.

7.8.6. Строк повноважень Спостережної ради складає 5 років з правом необмеженого повторного переобрання членом такої Ради.

7.8.7. Спостережна рада самостійно визначає та затверджує порядок своєї роботи.

7.8.8. Членом Спостережної ради не може бути особа, яка не має повної цивільної дієздатності, а також має судимість за вчинення умисних злочинів чи протягом останніх 5 років перед призначенням притягалася до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

7.8.9. Голова та Секретар Спостережної ради обираються зі складу членів цієї Ради на першому її засіданні на строк її повноважень. Головою Спостережної ради не може бути особа, яка є штатним працівником Підприємства. Перший склад Спостережної ради має бути сформований не пізніше ніж через 6 місяців з дня державної реєстрації Підприємства.

7.8.10. Член Спостережної ради може бути виключений з її складу за рішенням такої Ради у разі:

порушення Конституції та законів України, що підтверджується відповідним судовим рішенням;

притягнення до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення;

притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення умисного злочину;

порушення норм етики та моралі, що унеможливлює виконання функцій члена Спостережної ради;

систематична (2 і більше разів) без поважних причин відсутність на засіданнях Спостережної ради;

систематичне недбале ставлення до виконання своїх обов’язків;

з власної ініціативи.

7.8.11. У разі припинення повноважень членом Спостережної ради, заміщення відбувається на підставі відповідного рішення Засновника (Власника) в порядку, визначеному п. 7.8.5., особою з представників суб’єкта (Засновник, громадські об’єднання або трудовий колектив Підприємства), попередній представник якого припиняє свої повноваження.

7.8.12.Прийняття нових членів Спостережної ради здійснюється за квотою представництва та у порядку, визначеному цим Статутом.

7.8.13. Засідання Спостережної ради відбувається за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. Позачергове засідання може бути скликане з ініціативи Голови Спостережної ради, керівника Підприємства або не менше 2 членів цієї Ради.

7.8.14. Засідання Спостережної ради є повноважним, якщо на ньому присутні не менше 3 членів Ради.

7.8.15. Рішення Спостережної ради вважається прийнятим, якщо його підтримало не менше 3 членів Ради, крім випадку про виключення члена Ради – у такому разі рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосували 4 члени Ради (член Ради, щодо якого приймається рішення про виключення, не бере участі у голосуванні).

7.8.16. Рішення Спостережної ради оформлюється протоколом. Члени, які не згодні з рішенням, можуть висловити окрему думку, яка вноситься до протоколу. Протокол засідання Ради складається не пізніше 5 (п’яти) робочих днів після проведення засідання. Протокол засідання підписують Голова та Секретар зборів Ради у двох примірниках.

У протоколі має бути зазначено:

дата, місце та час проведення засідання;

прізвище, ім’я, по-батькові присутніх членів;

питання, винесені на голосування і підсумки голосування з цих питань;

зміст рішень, що ухвалені Спостережною радою, з обов’язковим зазначенням прізвищ відповідальних осіб та термінів їх виконання.

7.8.17. Спостережна рада, у разі необхідності, інформує за підписом Голови Спостережної ради органи державної влади та органи місцевого самоврядування, громадські та міжнародні організації, засоби масової інформації, а також інші медичні установи та громадян про прийняті на її засіданнях рішення.

7.9. При Підприємстві можуть також утворюватися опікунські ради, до складу яких (за їхньою згодою) можуть включатися благодійники, представники громадськості та громадських об’єднань, благодійних, релігійних організацій, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, волонтери та інші. Рішення про створення опікунської ради та положення про неї затверджуються наказом керівника Підприємства або уповноваженого органу.

 

8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Структура Підприємства включає:

8.1.1. Адміністративно-управлінський відділ.

8.1.2. Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі.

8.1.3. Лікувально-профілактичні підрозділи (амбулаторії, які можуть включати фельдшерсько-акушерські пункти, фельдшерські пункти, медичні пункти).

8.2. Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються Директором Підприємства.

8.3. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджуються його Директором.

8.4. Штатну чисельність Підприємства Директор визначає на власний розсуд на підставі фінансового плану Підприємства, погодженого в установленому законодавством та цим Статутом порядку з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.

 

9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, Спостережну раду, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації, представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства.

Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.

9.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися Директор Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

9.5. Право укладання колективного договору надається Директору Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати праці та матеріального забезпечення Директора Підприємства визначаються контрактом, укладеним із органом управління.

9.8. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Підприємством після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

9.9. Працівники Підприємства проводять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

 

10. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ

10.1. Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності та веде обробку та облік персональних даних працівників, а також веде юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звітності визначається чинним законодавством України.

10.2. Підприємство несе відповідальність за своєчасне i достовірне подання передбачених форм звітності відповідним органам.

10.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюють відповідні державні органи в межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.

10.4. Засновник має право здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності Підприємства та контроль за якістю i обсягом надання медичної допомоги. Підприємство подає Засновнику, за його вимогою, бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка стосується фінансово-господарської, кадрової, медичної діяльності.

10.5. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевим стандартам в сфері охорони здоров’я та законодавству.

 

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

11.2. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховується до доходу бюджету згідно законодавства.

11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.

11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

11.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки. Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства.

11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

11.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

11.8. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

11.9. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

11.10. Все, що не передбачено цим Статутом, регулюється законодавством України.

 

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

12.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника, шляхом викладення Статуту у новій редакції.

12.2. Зміни до цього Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

__________________________________

 

 


Рішення №311 від 29.08.2018р.

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 29 серпня 2018 року                                                                        № 311

м.Бобринець

 

Про звільнення з посади головного лікаря

комунального лікувального закладу “Центр

первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького

району” Бобринецької районної ради Кубенко Н.В.

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення десятої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 24 березня 2017 року № 219 “Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл та міста району”, із змінами, рішення другої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 18 грудня 2015 року № 43 “Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є спільною власністю територіальних громад Бобринецького району”, із змінами, рішення двадцятої сесії районної ради шостого скликання від 24 квітня 2013 року № 278 “Про призначення головного лікаря комунального лікувального закладу “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району” Бобринецької районної ради”, пункту 2 статті 36 КЗпП України

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Звільнити КУБЕНКО Наталію Володимирівну з посади головного лікаря комунального лікувального закладу “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району” Бобринецької районної ради “_29_” серпня 2018 року у зв’язку із закінченням строку дії контракту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії Бобринецької районної ради з питань: діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, запобігання корупції, об’єднань громадян та адміністративно-територіального устрою; бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

 

Голова районної ради                   О.ГАДЕМСЬКА

 

Дочірні категорії

До уваги громадян