№3-р/4-гр від 5 січня 2018 року

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ БОБРИНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

та ГОЛОВИ БОБРИНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

від 05 січня 2018 року                                                                 № 3-р/4-гр

 

Про підвищення кваліфікації

працівників районної державної

адміністрації та органів місцевого

самоврядування у 2018 році

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 липня  2010 року № 564 “Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування”, на виконання розпорядження голови Кіровог-радської обласної державної адміністрації та голови Кіровоградської обласної ради від 29 грудня 2017 року № 696-р/444-гр “Про підвищення кваліфікації працівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та  організацій у 2018 році”, з метою подальшого вдосконалення підвищення ефективності діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування:

1. Затвердити план-графік підвищення кваліфікації державних службов-ців районної державної адміністрації та посадових осіб місцевого самовря-дування на 2018 рік (додається).

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, рекомендувати головам виконавчих комітетів сільських рад неухильно дотри-муватись вимог даного розпорядження і забезпечити участь працівників у навчанні в державному навчальному закладі “Центр перепідготовки та підви-щення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Кіровоградської обласної державної адміністрації” (далі – Центр) та своєчасне фінансування видатків на організацію їхнього навчання у межах затверджених кошторисів.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  керівника апарату районної державної адміністрації Карпову Г.Ю. та керуючого справами виконавчого апарату районної ради Іванову Н.В.

 

Заступник голови районної                                        Голова районної

державної адміністрації                                              ради

Л.СОПІЛЬНЯК                                                               О.ГАДЕМСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Бобринецької районної державної

адміністрації та голови

Бобринецької районної ради

_______________ 2018 № ___________

 

ПЛАН-ГРАФІК

підвищення кваліфікації державних службовців

та посадових осіб місцевого самоврядування на 2018 рік

 

з/п

Найменування посад або кадрового резерву

Кіль-кість

осіб

Вид підвищення кваліфікації та повна назва програми

Термін навчання

Повна назва навчального закладу

1

2

3

4

5

6

1

Працівники апарату, структурних підрозділів райдерж-адміністрації, які вперше прийняті на державну службу

 

2

Навчання за професійною програмою

05-09.02.

2018 р.

19-23.02.

2018 р. (І сесія)

03-07.09.

2018 р.

17-21.09.

2018 р.

(ІІ сесія)

Державний навчальний заклад “Центр перепідго-товки та підви-щення кваліфікації працівників органів державної влади, органів міс-цевого самовряду-вання, державних підприємств, уста-нов та організацій Кіровоградської обласної держав-ної адміністрації”

2

Працівники апарату, структурних підроз-ділів райдержадмі-ністрації, які призна-чені на нову посаду

3

Навчання за професійною програмою

12-16.02.

2018 р. (І сесія)

10-14.09.

2018 р.

(ІІ сесія)

-//-

3

Працівники виконав-чих комітетів сільських рад, які відповідають за зв’язки з гро-мадськістю

1

Тематичний короткостроковий семінар

28.02.-02.03.2018 р.

-//-

4

Начальник архівного відділу райдержад-міністрації

1

Тематичний короткостроковий семінар

12-14.03.

2018 р.

-//-

5

Працівники апарату та структурних підрозділів райдерж-адміністрації, які не підвищували квалі-фікацію протягом останніх 3-х років (категорія Б)

1

Навчання за професійною програмою

19-23.03.

2018 р.

26-30.03.

2018 р.

(І сесія)

24-28.09.

2018 р.

01-05.10.

2018 р.

(ІІ сесія)

-//-

6

Начальник загально-го відділу апарату райдержадміністра-ції

1

Тематичний короткостроковий семінар

26-28.03.

2018 р.

-//-

7

Посадові особи міс-цевого самовряду-вання, на яких покла-дено обов’язки веде-ння кадрової роботи

1

Тематичний короткостроковий семінар

02-04.04.

2018 р.

-//-

8

Державні реєстра-тори райдержадмі-ністрації

1

Тематичний короткостроковий семінар

11-13.04.

2018 р.

-//-

9

Посадові особи органів місцевого самоврядування, які вперше прийняті на службу в органах місцевого самоврядування

1

Навчання за професійною програмою

16-20.04.

2018 р. (І сесія)

05-09.11.

2018 р.

(ІІ сесія)

-//-

10

Працівники райдержадміністра-ції, які відповідають за європейську та світову інтеграцію

1

Тематичний короткостроковий семінар

15-17.05.

2018 р.

-//-

11

Сільські голови (новообрані та які не підвищували квалі-фікацію протягом останніх 3-х років

2

Тематичний короткостроковий семінар

21-25.05.

2018 р.

-//-

12

Секретарі сільських рад

2

Навчання за професійною програмою

04-08.06.

2018 р. (І сесія)

19-23.11.

2018 р.

(ІІ сесія)

-//-

13

Державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування

1

Тематичний короткостроковий семінар

11-13.06.

2018 р.

-//-

14

Уповноважені особи райдержадміністра-ції з питань запо-бігання та виявлення корупції

1

Тематичний короткостроковий семінар

13-15.06.

2018 р.

-//-

15

Працівники апарату та структурних підрозділів рай-держадміністрації, які не підвищували кваліфікацію протягом останніх             3-х років

(категорія В)

3

Навчання за професійною програмою

18-22.06.

2018 р.;

02-06.07.

2018 р.

(І сесія)

12-16.11.

2018 р.

26-30.11.

2018 р.

(ІІ сесія)

-//-

16

Працівники рай-держадміністрації, на яких покладені обов’язки ведення контролю

1

Тематичний короткостроковий семінар

25-26.06.

2018 р.

-//-

17

Працівники рай-держадміністрації, які відповідають за екологію та охорону природних ресурсів територій

1

Тематичний короткостроковий семінар

03-05.07.

2018 р.

-//-

18

Уповноважені особи органів місцевого самоврядування з питань запобігання та виявлення корупції

1

Тематичний короткостроковий семінар

04-06.09.

2018 р.

-//-

19

Сільські голови

1

Тематичний короткостроковий семінар

01-03.10.

2018 р.

-//-

20

Спеціалісти управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрації

1

Тематичний короткостроковий семінар

10-12.12.

2018 р.

-//-

21

Працівники рай-держадміністрації, які відповідають за технічний захист інформації

1

Тематичний короткостроковий семінар

13-12.2018 р.

-//-

 

_____________________________

До уваги громадян