Про затвердження Порядку проведення конкурсу направо оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад району

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної ради

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від “___”____________ 20__ року                                                        №____

м.Бобринець

 

Про затвердження Порядку проведення

конкурсу направо оренди нерухомого майна

спільної власності територіальних громад району

 

Відповідно до пункту 19 статті 43, пункту 5 статті 60, пункту 10 Прикінцевих та Перехідних положень Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 906 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна”, рішення десятої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 24 березня 2017 року № 219 “Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл та міста району”, з метою встановлення порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад Бобринецького району, забезпечення ефективного та раціонального його використання

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Порядок проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад Бобринецького району, (додається).

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бобринецької районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

 

 

Голова районної ради                                                       О.ГАДЕМСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Бобринецької районної ради

від ___ ________ 2018 року

№ _____

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району

 

I. Загальні положення

1. Порядок проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району (далі - Порядок) розроблено відповідно до частини першої статті 7 та частини сьомої статті 9 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року №906 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна”, з метою визначення порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району, у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2. Даний Порядок поширюється на такі об'єкти оренди: цілісні майнові комплекси підприємств, організацій або їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць) та нерухоме майно - будівлі, споруди, приміщення, що належить до спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району.

3. Конкурс на право оренди об'єкта полягає у визначенні орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

 

II. Оголошення конкурсу

4. Конкурс на право оренди об’єкта оголошується орендодавцем.

5. Конкурс проводиться за наявності пропозицій від двох або більше фізичних чи юридичних осіб. У разі надходження однієї пропозиції конкурс не проводиться і комісія приймає протокольне рішення про розгляд орендодавцем питання щодо укладення договору оренди відповідно до вимог законодавства з єдиним заявником.

У разі надходження однієї заяви про оренду певного об'єкта (цілісного майнового комплексу, будівлі, споруди, групи приміщень), а другої – про оренду частини цього об'єкта, орендодавець повідомляє другого заявника про те, що розглядається питання про оренду всього об'єкта.

З метою проведення конкурсу балансоутримувач звертається до органу управління з обґрунтованою заявою про необхідність передачі в оренду нерухомого майна, розташованого за визначеною адресою з вказаною площею, планом приміщення, що пропонується до передачі в оренду, планом земельної ділянки, на якій розташований об'єкт оренди, а також з обґрунтуванням доцільності передачі майна в оренду та зазначенням стартових умов проведення конкурсу і копією звіту про незалежну оцінку майна. На підставі відповідних висновків, конкурсна комісія погоджує стартові умови конкурсу.

6. Оголошення про конкурс публікується в друкованих засобах масової інформації або на веб-сайті органу управління, не пізніше, ніж за 30 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:

інформацію про об'єкт;

умови конкурсу;

дата, час і місце проведення конкурсу;

кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу (заяв про оренду і проектів договорів оренди з пропозиціями, що відповідають вимогам конкурсу);

іншу інформацію, що має суттєве відношення для укладання договору оренди.

Одночасно всі особи, які подали заяви про оренду і проекти договорів оренди до оголошення конкурсу, письмово повідомляються органом управління про оголошення конкурсу і необхідність подання нових пропозицій, для яких стартовими пропозиціями мають стати умови відповідного конкурсу.

 

III. Умови конкурсу

7. Умовами конкурсу є:

розмір орендної плати;

ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу - відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства);

дотримання вимог експлуатації об'єкта.

Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки об'єкта оренди, можуть бути:

здійснення певних видів ремонтних або ремонтно-реставраційних робіт;

виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;

виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб району;

збереження або створення нових робочих місць;

вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;

створення безпечних і нешкідливих умов праці;

дотримання умов належного утримання об'єктів соціально-культурного призначення;

інші умови.

8. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов'язковому забезпеченні виконання інших рівних умов конкурсу.

9. Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:

9.1. Заяву про участь у конкурсі разом з пропозиціями до договору оренди. Якщо учасник конкурсу вже подавав заяву про оренду, що стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції до договору оренди відповідно до умов конкурсу.

9.2. Відомості про учасника конкурсу:

а) для учасників, які є юридичними особами:

документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

завірені в установленому порядку копії установчих документів;

відомості про фінансове становище (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;

довідку від учасника конкурсу про те, що до нього не порушено справу про банкрутство;

б) для учасників, які є фізичними особами:

копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;

свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності (за наявності);

декларацію про доходи.

9.3. Письмові зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу відображаються в проекті договору оренди.

9.4. Додаткові пропозиції до договору оренди (у разі оренди цілісного майнового комплексу - обсяг ресурсів, що будуть залучені, продукція, послуги, ринки збуту, джерела сировини і матеріалів тощо; у разі оренди нерухомості - варіанти поліпшення орендованого майна).

9.5. Пропозиції щодо гарантій сплати орендної плати (завдаток, гарантія, тощо) – відображаються в проекті договору оренди.

 

IV. Конкурсна комісія

10. Конкурсна комісія з передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району (далі - комісія) утворюється в кількості п'яти осіб відповідним розпорядчим документом органу управління.

11. До роботи комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування за місцем розташування об'єкта, спеціалісти, експерти, тощо.

12. Основними завданнями та функціями комісії є:

визначення умов і терміну проведення конкурсу;

розгляд пропозицій учасників конкурсу;

визначення переможця конкурсу;

складання протоколів та подання їх на затвердження органу управління.

13. Комісія розпочинає роботу з моменту затвердження рішенням її складу і діє до укладення договору оренди.

14. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії, який у межах своєї компетенції:

а) організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії;

б) скликає засідання комісії;

в) головує на засіданнях комісії.

Голова комісії має вирішальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.

15. У разі потреби отримання додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

16. Засідання комісії є правомочними за умови участі в них не менше 3 (трьох) осіб, які включені до складу комісії.

 

V. Процедура проведення конкурсу

17. Конкурс проводиться в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов'язаннями учасника конкурсу.

18. Пропозиції надаються у конвертах з написом “На конкурс”, опечатаних печаткою учасника конкурсу. До дати проведення конкурсу конверти з пропозиціями зберігаються у голови конкурсної комісії. Конверти розпечатуються на засіданні конкурсної комісії у присутності не менше  трьох осіб, які входять до складу даної конкурсної комісії, та які письмово підтверджують про те, що конверти до цього часу були неушкоджені.

19. На засіданні комісії можуть бути присутні конкурсанти або їх повноважні представники, які в ході проведення засідання можуть змінювати пропозиції щодо збільшення орендної плати при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

20. Комісія визначає переможця більшістю голосів присутніх членів комісії на засіданні.

21. Після закінчення засідання конкурсної комісії складається протокол, у якому зазначаються:

відомості про учасників;

пропозиції і зобов'язання учасників;

обґрунтування рішення про визначення переможця.

Протокол підписується всіма членами комісії, присутніми на засіданні, і затверджується керівником органу управління у тижневий термін з дня проведення конкурсу. Всі особи, які подали заяви на участь в конкурсі, у триденний термін з дня затвердження протоколу інформуються головою комісії про результати конкурсу та оприлюднюються на веб-сайті органу управління.

22. На підставі протоколу конкурсної комісії складається проект договору оренди майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району та подається органом управління на розгляд сесії районної ради.

________________

 

До уваги громадян