Про затвердження районної програми по реалізації в районі заходів з виконання у 2019-2021 роках Державної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року

 

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної ради

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ __________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ___ __________ 2019 року                                                                        № ____

м.Бобринець

 

Про затвердження районної програми по

реалізації в районі заходів з виконання у

2019-2021 роках Державної програми

“Національний план дій щодо реалізації

Конвенції ООН про права дитини”

на період до 2021 року

 

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, з метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей в районі відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини та національного законодавства, відповідно до Державної соціальної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 453, розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 12 листопада 2018 року № 827-р “Про затвердження обласного плану заходів з виконання у 2018-2021 роках Державної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року”

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити районну програму по реалізації в районі заходів з виконання у 2019-2021 роках Державної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року (далі – Програма) (додається).

2. Рекомендувати районній державній адміністрації, виконавчим комітетам сільським рад, керівникам підприємств, установ та організацій забезпечити безумовне виконання Програми, відповідно до встановлених термінів.

3. Рекомендувати Бобринецькій районній державній адміністрації під час формування показників місцевого бюджету передбачити видатки на виконання районної програми, а також залучати бюджетні кошти із джерел, не заборонених чинним законодавством.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань: бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення; охорони здоров'я, освіти, праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення, культури та спорту.

 

 

 

Голова районної ради                                                     О.ГАДЕМСЬКА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Бобринецької районної ради

від ____ _________ 2019 року

№ ___

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

по реалізації в районі заходів з виконання у 2019-2021 роках Державної програми “Національний план дій щодо

реалізації Конвенції ООН про права дитини”

на період до 2021 року

 

 

Розділ І. Загальні положення

Районна програма по реалізації заходів з виконання у 2019-2021 роках Державної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року (далі Програма) розроблена на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 453 “Про затвердження Державної соціальної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року”.

Розділ ІІ. Визначення проблеми

Соціальний захист дітей є актуальною проблемою сьогодення. Ця проблема носить складний, інтегрований, багатоаспектний характер, тому має розглядатися й розв’язуватися в різних контекстах. Україна, як член міжнародного співтовариства бере участь у діяльності зі створення сприятливого для дітей середовища, в якому гідний розвиток і захист їх прав забезпечується з дотриманням принципів демократії, рівності, миру, соціальної справедливості з урахуванням моральних засад та традиційних цінностей українського суспільства, спрямованих на зміцнення сім’ї та морального здоров’я дітей в Україні. Бобринецький район Кіровоградської області, як складова частина країни, є незмінним учасником реалізації державної політики, спрямованої на захист прав та законних інтересів дітей.

 

Розділ ІІІ. Мета Програми

 

Метою програми є забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей в районі відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини та національного законодавства.

 

Розділ IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, джерела фінансування, строки виконання

 

Програму планується реалізувати шляхом:

 

створення умов для народження здорової дитини, збереження здоров’я кожної дитини протягом усього періоду дитинства, забезпечення доступу до високоякісних медичних послуг;

 

створення умов для повноцінного життя в суспільстві дітей-інвалідів та дітей з особливими потребами, для здобуття ними освіти, для їх подальшого працевлаштування;

 

реалізації права дітей на сімейне виховання, насамперед біологічними батьками або в прийомній сім`ї, дитячому будинку сімейного типу;

 

активізації процесу формування у дітей здорового способу життя, забезпечити їх широке залучення до фізичної культури і спорту;

 

створення системи надання дітям психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних, інформаційних та інших послуг незалежно від місця проживання;

 

збереження та зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, освіти і культури;

 

ліквідації торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження з ними; створення умов для ефективної реабілітації дітей;

 

профілактики правопорушень з боку дітей, значне зменшення кількості злочинів, вчинених дітьми, приведення умов їх утримання у спеціальних установах для дітей у відповідність із міжнародними стандартами;

 

пропагування національної культури та духовної спадщини, національно-патріотичного виховання дітей, проведення роботи з виявлення та підтримки обдарованих дітей;

 

забезпечення широкої участі дітей в житті суспільства;

 

активізації діяльності територіальних громад із захисту прав дітей;

 

поширення соціальної реклами та широкого висвітлення в засобах масової інформації питань соціально-правового захисту дітей, дотримання положень Конвенції ООН про права дитини.

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок:

місцевого бюджету

інших джерел, що не суперечить чинному законодавству.

 

Реалізація заходів Програми буде здійснюватися до 2021 року.

Розділ V. Перелік завдань і заходів програми

 

Основними завданнями Програми є:

 

 

забезпечення захисту прав на охорону здоров’я;

 

захист прав дітей на здобуття освіти;

 

захист прав дітей різних категорій;

 

забезпечення участі дітей у житті суспільства.

 

Розділ VІ. Напрями реалізації та заходи програми

 

Напрями та заходи щодо реалізації Програми наведені у додатку 2.

Розділ VII.Координація та контроль за ходом виконання Програми

Реалізація заходів Програми забезпечується керівниками місцевих органів виконавчої влади, задіяних у реалізації заходів програми.

Координацію діяльності даних органів у процесі виконання Програми забезпечує служба у справах дітей райдержадміністрації.

Контроль за виконанням даної програми здійснюють:

постійна комісія обласної ради з питань освіти, культури, науки, спорту, молодіжної політики, у справах сім’ї і туризму,

служба у справах дітей райдержадміністрації.

Виконавці програми інформують службу у справах дітей райдержадміністрації про стан виконання заходів, визначених даною програмою, щороку до 5 січня.

Служба у справах дітей райдержадміністрації узагальнює подані інформації до 10 січня щороку, забезпечує інформування служби у справах дітей облдержадміністрації, районної ради про хід виконання Програми, надає відповідні пропозиції щодо їх реалізації.

 

 

Додаток 1

Паспорт

програми по реалізації

в районі заходів з виконання у 2019-2021 роках Державної програми “Національний план дій щодо

реалізації Конвенції ООН про права дитини”

на період до 2021 року

 

1.
Програма затверджена:
Рішення Бобринецької районної ради від   ____________  2019 року № _________
2.
Ініціатор розроблення програми
Бобринецька районна державна адміністрація
3.
Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми
Постанова Кабінету Міністрів України від    30 травня 2018 року № 453 «Про затвердження Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року
4.
Розробник програми
Служба у справах дітей Бобринецької районної державної адміністрації
5.
Співрозробники програми
Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України,  сільвиконкоми
6.
Відповідальний виконавець програми
Служба у справах дітей Бобринецької районної державної адміністрації
7.
Учасники програми
Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України, сільвиконкоми, зацікавлені підприємства, установи, організації
8.
Термін реалізації програми
2019-2021 роки
9.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми
Згідно з відповідними бюджетними призначеннями

____________________________

 

Додаток 2

до районної програм реалізації в районі

заходів з виконання у 2019-2021 роках

Державної програми “Національний план

дій щодо Конвенції ООН про права дитини”

на період до 2021 року

 

 

Напрями реалізації та заходи програми

 

з/п
Зміст основного завдання
Найменування заходів
Відповідальні за виконання
Термін
виконання
Джерела фінансування
Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,
тис. грн.

 

1
2
3
4
5
6
7
І. Створення сприятливих умов для життя та розвитку дитини
1.
Розроблення та затвердження мінімальних стандартів благополуччя та безпеки дитини
1) розроблення показників (індикаторів) регіонального рівня щодо забезпечення захисту прав та інтересів дітей
Служба у справах дітей, управління соціального захисту населення, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
КНП «Центр первинної
медико-санітарної допомоги
Бобринецького району»,
Бобринецька центральна районна лікарня, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських рад району
Протягом 2019 року
Не потребує фінансування
2) проведення комплексного аналізу становища дітей для визначення актуальних проблем дитинства
Служба у справах дітей, управління соціального захисту населення, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, КНП «Центр первинної
медико-санітарної допомоги
Бобринецького району»,
районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських рад району
Щороку
Не потребує фінансування
2.
Сприяння створення середовища, безпечного для розвитку дитини, збереження її здоров'я та життя
1) забезпечити створення та функціонування мережі центрів (відділень, кабінетів) медико-соціальної допомоги дітям та молоді "Клініка, дружня до молоді"
Бобринецька центральна районна лікарня,
КНП «Центр первинної
медико-санітарної допомоги
Бобринецького району»
Протягом 2019-2021 років
Місцеві бюджети
2) забезпечення інформування населення району про переваги грудного вигодовування
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
3) впровадити в медичну практику систему катамнестичного спостереження за новонародженими та дітьми віком до трьох років, у яких наявний ризик порушення усіх сфер розвитку хронічних захворювань
Бобринецька центральна районна лікарня,
КНП «Центр первинної
медико-санітарної допомоги
Бобринецького району»
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
4) проводити виступи у засобах масової інформації з питань обізнаності медичних працівників та батьків стосовно профілактики, діагностики і лікування захворювань дитячого віку, в тому числі з рідкісними (орфанними) захворюваннями, гемофілією, онкологічними захворюваннями, цукровим діабетом ІІ типу та ожирінням
Бобринецька центральна районна лікарня,
КНП «Центр первинної
медико-санітарної допомоги
Бобринецького району»
Протягом 2019-2021 років
Місцеві бюджети
5) забезпечити проведення обов'язкового медичного профілактичного огляду дітей до          18 років у дитячих амбулаторно-поліклінічних закладах за участю батьків
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
3.
Підвищення якості та збільшення обсягу медичних послуг, що надаються дітям
1) впровадити інтегроване ведення хвороб у дітей до п'ятирічного віку та інших вікових груп
Бобринецька центральна районна лікарня, КНП «Центр первинної
медико-санітарної допомоги
Бобринецького району»
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
2) забезпечити медикаментами, виробами медичного призначення та лікувальним харчуванням хворих дітей, у тому числі на рідкісні (орфанні) захворювання дітей з:
онкологічними та онкогематологіч-ними захворюваннями;
важкими формами гострої та хронічної ниркової недостатності;
хронічним вірусним гепатитом В та С;
передчасним статевим розвитком до дев'яти років;
артеріальною легеневою гіпертензією
Бобринецька центральна районна лікарня,
КНП «Центр первинної
медико-санітарної допомоги
Бобринецького району»
Протягом 2019-2021 років
Місцеві бюджети
У межах передбачених видатків
3) забезпечити медикаментами та витратними матеріалами дітей хворих на:
дитячий церебральний параліч;
первинний вроджений імунодефіцит;
муковісцидоз;
фенілкетонурія;
хворобу Гоше;
мукополісахарідоз;
гемофілію типу А або В, хворобу Віллебранда та інші важкі коагулопатії;
нанізм різного походження;
тяжкі розлади психіки та поведінки із спектру аутизму;
ювенільний ревматоідний артрит
інші рідкісні (орфанні захворювання)
Бобринецька центральна районна лікарня,
КНП «Центр первинної
медико-санітарної допомоги
Бобринецького району»,
Бобринецька центральна районна лікарня
Протягом 2019-2021 років
Місцеві бюджети
У межах передбачених видатків
4.
Здійснення заходів, спрямованих на запобігання дитячій інвалідності та підвищення рівня надання медичної допомоги дітям інвалідам
забезпечити роботу мережі кабінетів охорони зору дітей у закладах охорони здоров'я ІІ рівня для запобігання виникненню порушення зору у дітей дошкільного та шкільного віку
Бобринецька центральна районна лікарня,
КНП «Центр первинної
медико-санітарної допомоги
Бобринецького району»
Протягом 2019-2021 років
Місцеві бюджети
У межах передбачених випадків
5.
Удосконалення превентивних заходів, спрямованих на формування здорового способу життя підростаючого покоління
1) формування в учнів 5-9 класів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, удосконалення навчання життєвим навичкам на компетентнісних засадах у межах предмета “Основи здоров’я”, формування здоров’язберігаючої компетентності шляхом реалізації у предметах інваріантної складової навчальних планів наскрізної змістової лінії “Здоров’я і безпека” з використанням сучасних інформаційних технологій
Відділ освіти, молоді та спорту, районний центр соціальних служб, для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
2) підвищення рівня обізнаності дітей та їх батьків щодо здорового способу життя, у тому числі профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу
Бобринецька центральна районна лікарня,
КНП «Центр первинної
медико-санітарної допомоги
Бобринецького району»
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
3) проведення в загальноосвітніх навчальних закладах району у Всесвітній день боротьби із СНІДом заходи, спрямовані на підвищення рівня обізнаності щодо ВІЛ-інфекції/СНІДу
Відділ освіти, молоді та спорту, районний центр соціальних служб, для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських рад
IV квартал 2019-2021 років
Не потребує фінансування
4) забезпечити інформування 100% дітей старшого шкільного віку про те, як захистити себе від захворювання на ВІЛ/СНІД, туберкульоз
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
6.
Створення ефективного, доступного та доброзичливого освітнього середовища, спрямованого на розвиток дитини, її талантів, розумових і фізичних здібностей; забезпечення доступу до якісної освіти, насамперед у сільській місцевості
1) забезпечення дітей з особливими освітніми потребами місцями у закладах дошкільної освіти
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
2) забезпечення інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
7.
Забезпечення духовного, морального і культурного розвитку дитини
1) сприяння у створенні умов для забезпечення потреби дітей та молоді у творчій самореалізації, їх інтелектуального, духовного, фізичного розвитку
Відділ освіти, молоді та спорту, районний центр соціальних служб, для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
2) залучення дітей до занять у клубах за інтересами, художній самодіяльності, музичних, театральних студіях
Відділ культури і туризму райдержадміністрації, виконавчі сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
3) проведення культурно-мистецьких акцій, спрямованих на вивчення народних традицій, звичаїв, обрядів з метою виховання та всебічного розвитку підростаючого покоління на основі національних традицій
Відділ освіти, молоді та спорту, відділ культури та туризму райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
8.
Інтеграція дітей, які утримуються в інтернатних закладах, у соціальний простір територіальної громади
1) запровадження наставництва над дитиною, яка проживає в закладах інституційного догляду та виховання дітей області
Відділ освіти, молоді та спорту, управління соціального захисту населення, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
2) проведення профорієнтаційної роботи з майбутніми випускниками, вихованцями інтернатного закладу
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, Бобринецький районний центр зайнятості
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
Забезпечення рівних можливостей для всіх дітей
9.
Зміцнення системи захисту прав та інтересів дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
1) вжиття заходів щодо збереження житла та майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яке належить їм на праві власності або користування, а саме:
забезпечення контролю за веденням обліку та аналізу інформації щодо нерухомого майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, яке належить їм на праві власності або користування, його збереженням, використанням та поверненням у придатному для проживання стані;
проведення роз’яснювальної роботи серед опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів стосовно дотримання законодавства в частині захисту житлових і майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (своєчасна передача житла у власність дітей, оформлення спадщини тощо)
Служба у справах дітей, відділ освіти, молоді та спорту, райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Місцеві бюджети
У межах передбачених випадків
2) забезпечення постановки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16-річного віку на облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов
Служба у справах дітей райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
3) вжиття заходів щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб х їх числа
Служба у справах дітей райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
Зміцнення інституту сім'ї та формування відповідального батьківства
10.
Забезпечення догляду та виховання дітей, у тому числі дітей з інвалідністю, в сім’ях або в умовах, максимально наближених до сімейних, реформування та реорганізація інтернатних закладів
1) сприяння в реалізації права кожної дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, з інвалідністю на виховання в сім’ї
Служба у справах дітей, відділ освіти, молоді та спорту, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
2) розроблення та затвердження плану заходів з реалізації II етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017— 2026 роки
Протягом 2019 року
Не потребує фінансування
3) розроблення та затвердження місцевих планів реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на основі комплексного аналізу забезпечення прав дітей та мережі закладів інституційного догляду та виховання дітей; інвентаризації соціальних, освітніх, медичних і реабілітаційних послуг, що фактично надаються дітям та сім’ям з дітьми різних категорій; визначення потреб територіальних громад у додаткових соціальних, освітніх, медичних і реабілітаційних послугах для дітей та сімей з дітьми, у ресурсах, у тому числі професійних кадрах, необхідних для забезпечення надання таких послуг
Служба у справах дітей, відділ освіти, молоді та спорту, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2020 років
Не потребує фінансування
4) влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі з особливими потребами до сімейних форм виховання
Служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
5) проведення широкої інформаційної кампанії із залученням засобів масової інформації з питань пропагування влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімей опікунів, піклувальників, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу
Служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
6) проведення заходів, пов’язаних з якісним підбором кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі
Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
7) надання соціальних послуг сім’ям, які усиновили, взяли на виховання дітей з інвалідністю
Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
8) забезпечення доступу населення до повної та об’єктивної інформації з питань усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Служба у справах дітей райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Місцеві бюджети
У межах передбачених видатків
11.
Посилення роботи з профілактики бездоглядності та безпритульності дітей
1) посилення контролю за діяльністю закладів інституційного догляду та виховання дітей
Управління соціального захисту населення, відділ освіти, молоді та спорту, служба у справах дітей райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
2) проведення профілактичної роботи із запобігання самовільному залишенню дітьми місця постійного проживання, у тому числі закладів інституційного догляду та виховання дітей
Служба у справах дітей, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Бобринецький відділ Головного управління національної поліції в Кіровоградській області, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Місцеві бюджети
У межах передбачених видатків
3) проведення щотижневих профілактичних рейдів "Діти вулиці", "Вокзал" з метою виявлення дітей, які залишилися без батьківського піклування
Протягом 2019-2021 років
Місцеві бюджети
У межах передбачених видатків
12.
Запровадження раннього виявлення сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та надання їм своєчасної та ефективної соціальної допомоги
забезпечення співпраці з сільськими, селищними радами щодо раннього виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та захисту прав їх інтересів
Служба у справах дітей, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Бобринецький відділ Головного управління національної поліції в Кіровоградській області, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
Захист дітей від насильства
13.
Формування політики громадської нетерпимості до всіх форм насильства над дітьми в суспільстві
1) проведення широкомасштабних інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих га формування громадянської небайдужості до усіх форм насильства та жорстокого поводження з дітьми
Служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Місцеві бюджети
У межах передбачених видатків
2) організація систематичного навчання фахівців, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, у тому числі щодо дітей
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
14.
Удосконалення заходів щодо протидії найгіршим формам дитячої праці, проституції та порнографії. Захист дітей від експлуатації, сексуального насильства та торгівлі людьми
1) забезпечення організації та проведення профілактичних заходів із запобігання торгівлі людьми
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Бобринецький відділ Головного управління національної поліції в Кіровоградській області, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Місцеві бюджети
У межах передбачених випадків
2) проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо запобігання втягнення дітей до торгівлі людьми, сексуальної експлуатації та сексуального насильства
3) здійснення центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді систематичного моніторингу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, в яких виховуються діти, з метою попередження потрапляння дітей у ситуації, пов’язані з торгівлею людьми, виявлення та ідентифікації у разі їх потрапляння у такі ситуації
Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
15.
Активізація інформаційно-просвітницької роботи із запобігання усім формам насильства над дітьми
1) проведення превентивних заходів щодо запобігання насильству над дітьми у суспільстві (у громадах, дитячих колективах, закладах тощо)
Управління соціального захисту населення, служба у справах дітей, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, Бобринецький відділ Головного управління національної поліції в Кіровоградській області, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
2) забезпечення інтеграції навчальних курсів "Вчимося жити разом" до програм післядипломної/додипломної підготовки вчителів та програм навчання дітей у дошкільних та середніх закладах освіти
Віддл  освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
Створення системи правосуддя, дружнього до дитини
16.
Впровадження дієвих форм і методів профілактики вчинення правопорушень дітьми
здійснення заходів з активізації профілактичної роботи з метою запобігання правопорушенням у дитячому середовищі шляхом запровадження у практику інноваційних методів та форм роботи з дітьми, схильними до правопорушень
Бобринецький відділ Головного управління національної поліції в Кіровоградській області, управління освіти,  молоді та спорту, служба у справах дітей  райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
17.
Удосконалення системи захисту прав та інтересів дітей, які вчинили правопорушення
забезпечення надання соціальних послуг відповідно до потреб дітям, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також звільненим від подальшого відбування зазначених видів покарань з підстав, передбачених законом, надання інших соціальних послуг відповідно до потреб
Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
18.
Удосконалення механізмів урахування думки дитини під час вирішення питань, що стосуються її життя
1) сприяння розвитку учнівського врядування, дитячого громадського руху, пошук нових форм, методів і моделей його організації, поширення кращого педагогічного досвіду
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
Забезпечення захисту прав та інтересів дитини в умовах воєнних дій чи збройного конфлікту
19.
Недопущення участі дітей у воєнних діях чи збройному конфлікті
1) виявлення фактів залучення дітей до незаконних військових формувань та участі дітей у воєнних діях чи збройних конфліктах
Бобринецький відділ Головного управління національної поліції в Кіровоградській області, служба у справах дітей  райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
2) забезпечення проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо захисту дітей від участі у воєнних діях чи збройних конфліктах
Відділ освіти,  молоді та спорту райдержадміністрації, служба у справах дітей, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Бобринецький відділ Головного управління національної поліції в Кіровоградській області, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
20.
Забезпечення захисту прав дітей, які перебувають у зоні воєнних дій чи збройних конфліктів
створення умов на регіональному та місцевому рівні для медичної, психологічної, педагогічної реабілітації та соціальної реінтеграції дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Служба у справах дітей  райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді області, виконавчі комітети сільських рад
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
21.
Впровадження комплексних заходів щодо створення умов повноцінного життя та соціально-психологічної реабілітації дітей, які постраждали від воєнних дій чи збройного конфлікту, та дітей, розлучених із сім’єю, які не є громадянами України та потребують міжнародного захисту
1) розроблення та поширення інформаційних матеріалів для дітей та підлітків з профілактики потрапляння у конфліктні ситуації
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад району
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
2) забезпечити проведення роз'яснювальної роботи серед населення щодо отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів та надання зазначеного статусу
Служба у справах дітей, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських рад району
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
Створення безпечного інформаційного простору для дітей
22.
Забезпечення захисту персональних даних дитини та іншої конфіденційної інформації про неї, забезпечення безпеки дітей в інформаційному просторі
1) вжиття заходів щодо захисту дітей від оприлюднення їх реальних життєвих історій в засобах масової інформації, їх безпосередньої участі на телебаченні
Служба у справах дітей, управління соціального захисту населення, відділ освіти, молоді та спорту, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді райдержадміністрації, виконавчі сільських рад району
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
2) проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед батьків або осіб, які їх замінюють, представників установ та організацій, у тому числі освітніх, дозвільних, оздоровчих, медичних, щодо безпечного використання дітьми інформаційних ресурс
Відділ освіти, молоді та спорту, управління соціального захисту населення, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських рад району
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
23.
Формування політики запобігання проявів радикалізму, расизму, ксенофобії та інших форм екстремізму дітей
проведення комплексних заходів із запобігання формуванню у дітей проявів радикалізму, расизму, ксенофобії та інших форм екстремізму
Бобринецький відділ Головного управління національної поліції в Кіровоградській області, служба у справах дітей, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських рад району
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
24.
Впровадження системи соціально-педагогічної роботи з батьками з питань безпеки дітей в інформаційному просторі
проведення соціально-педагогічної роботи з батьками з питань безпеки дітей в інформаційному просторі
Відділ освіти,  молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад  району
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
Активізація ролі територіальної громади у вирішенні питань забезпечення прав дітей в умовах децентралізації
25.
Формування громади, доброзичливої до дітей
1) забезпечення діяльності посадових осіб, відповідальних за захист прав дітей, у структурах виконавчих органів рад об’єднаних територіальних громад
Виконавчі комітети сільських рад району
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування
3) впровадження Всеукраїнського руху "Громада, доброзичлива до дітей"
Виконавчі комітети сільських рад району
Протягом 2019-2021 років
Не потребує фінансування

 

_____________________________________________________

 

До уваги громадян