Про передачу в оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району СОК “Зерно-Бунк”

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної ради

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ ______________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від “___” _______ 2019 року                                                                   №____

 

м.Бобринець

 

Про передачу в оренду нерухомого

майна спільної власності територіальних громад

сіл та міста району СОК “Зерно-Бунк”

 

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району, затвердженого рішенням вісімнадцятої сесії Бобринецької районної ради від 22 червня 2018 року  №307, враховуючи Протокол засідання конкурсної комісії з передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району  від 28 березня 2019 року №2

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати в оренду Сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу “Зерно-Бунк” комплекс будівель (адмінприміщення, склад, склад-гараж) загальною площею 770,2 кв.м за адресою: вул. Соборна (Луначарського), 78, м.Бобринець, Кіровоградська область, що перебуває на балансі Бобринецької районної ради.

2. Затвердити договір оренди нерухомого майна (комплексу будівель) спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району від ____________ 2019 року (додається).

3. Доручити голові Бобринецької районної ради Гадемській Олені Антонівні підписати договір оренди нерухомого майна (комплексу будівель) спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району від ____________ 2019 року.

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

Голова районної ради                                                       О.ГАДЕМСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення районної ради

від ________2019 року № ___

 

 

Договір оренди

нерухомого майна (комплексу будівель) спільної власності

територіальних громад сіл та міста Бобринецького району

м. Бобринець                                                                          “____” _____________ 2019р.

Бобринецька районна рада, надалі – ОРЕНДОДАВЕЦЬ, в особі голови Бобринецької районної ради ГАДЕМСЬКОЇ Олени Антонівни, яка діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” з однієї сторони, та Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив “Зерно-Бунк” надалі – ОРЕНДАР, в особі ____________________________________________________ який діє на підставі статуту Сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу “Зерно-Бунк” з другої сторони, що іменуються разом – Сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ на підставі акту приймання-передачі передає, а ОРЕНДАР приймає в строкову платну оренду комплекс будівель (адмінприміщення, склад, склад-гараж) загальною площею 770,2 кв.м. за адресою: вул. Соборна (Луначарського), 78, м.Бобринець, Кіровоградська область, який розташований на земельній ділянці площею 4070 кв.м для виробничої бази та офісу Сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу “Зерно-Бунк”.

 

1.2. Цей Договір визначає взаємовідносини Сторін щодо строкового, платного користування ОРЕНДАРЕМ об'єктом оренди.

 

2. ОБ'ЄКТ ОРЕНДИ

 

2.1. Об'єктом оренди є:

другий поверх нежилого приміщення загальною площею 226,3 кв.м,

склад загальною площею 43,7 кв.м,

склад-гараж загальною площею 500,2 кв.м,

згідно викопіювання поповерхового плану зазначених об’єктів,  що складає невід'ємну частину цього Договору (додаток №1).

 

2.2. Ринкова вартість оренди комплексу будівель ( ІІ поверх адмінприміщення, склад, склад-гараж) загальною площею 770,2 кв.м станом на 30 січня 2019 року становить 218993 грн. (без ПДВ) (двісті вісімнадцять тисяч дев’ятсот дев’яносто три гривні).

 

2.3. Опис технічного стану об'єкта оренди на дату передачі його ОРЕНДАРЕВІ, його склад зазначається в акті приймання-передачі об'єкта оренди, що є невід'ємною частиною цього Договору (додаток №2).

 

2.4. Об'єкт оренди належить до спільної власності територіальних громад міста і сіл району і знаходиться на балансі Бобринецької районної ради, яка є Орендодавцем.

 

3. ОРЕНДНА ПЛАТА

 

3.1. За користування об'єктом оренди ОРЕНДАР сплачує до районного бюджету орендну плату, розрахунок якої здійснюється на підставі Методики розрахунку, пропорцій розподілу та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району (далі - Методика), звіту про визначення ринкової вартості комплексу будівель, розташованого за адресою: вул. Соборна (Луначарського), 78, м.Бобринець, Кіровоградська область.

 

Місячний розмір орендної плати на дату підписання цього Договору становить 18250 грн. (без ПДВ) (вісімнадцять тисяч двісті п’ятдесят гривень), згідно  з  розрахунком  орендної плати, що є невід'ємною частиною цього Договору (витяг з Протоколу від 07.03.2019 року №1).

 

3.2. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається з урахуванням індексу інфляції за поточний місяць.

 

3.3. Додатково до орендної плати нараховується податок на додану вартість у розмірах та порядку, визначених законодавством України, який сплачується ОРЕНДАРЕМ разом з орендною платою.

 

3.4. Орендна плата сплачується ОРЕНДАРЕМ починаючи з дати підписання акту приймання-передачі. Останнім днем сплати орендної плати є дата підписання Сторонами акту приймання-передачі при поверненні об'єкта оренди ОРЕНДОДАВЦЕВІ.

 

3.5. Орендна плата сплачуються ОРЕНДАРЕМ щомісячно не пізніше 10 числа поточного місяця до районного бюджету на рахунок: р/р___________________.,МФО______ код ЄДРПОУ __________, отримувач _______________________________________________

 

3.6. Вартість комунальних послуг, витрат на утримання прибудинкової території, вартість послуг по технічному обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж не входить до складу орендної плати та сплачується ОРЕНДАРЕМ окремо на підставі договорів, укладених ОРЕНДАРЕМ з організаціями, що надають такі послуги.

 

3.7. Зобов'язання ОРЕНДАРЯ по сплаті орендної плати забезпечуються у вигляді авансової орендної плати в розмірі не менше, ніж орендна плата за два місяці. ОРЕНДАР сплачує авансовий платіж протягом 10 календарних днів з дати підписання Договору, що зараховується авансовим платежем, як орендна плата за два місяці. Індексація орендної плати в цьому випадку проводиться відповідно до Методики.

 

3.8. ОРЕНДАР має право сплачувати орендну плату авансом за будь-який період в межах строку дії Договору. Індексація орендної плати в цьому випадку проводиться у відповідності до Методики.

 

4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

4.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язаний відповідно до рішення Бобринецької районної ради  підписати цей Договір з додатками та передати, а ОРЕНДАР прийняти по акту приймання-передачі об'єкт оренди.

В разі непідписання акта приймання-передачі (додаток №2 до цього договору) договір вважається не укладеним.

 

4.2. ОРЕНДАР зобов'язаний вносити орендні платежі своєчасно і в повному обсязі.

 

4.3. ОРЕНДАР зобов'язаний забезпечити належне збереження, експлуатацію і санітарне утримання об'єкта оренди, його обладнання, інвентарю та запобігати його пошкодженню і псуванню.

 

4.4. ОРЕНДАР зобов'язаний відповідно до вимог Закону України "Про пожежну безпеку" розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта оренди. Забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду. Утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням.

 

4.5. ОРЕНДАР зобов'язаний забезпечувати безперешкодний доступ до об'єкта оренди представників ОРЕНДОДАВЦЯ, та надавати за першою вимогою всю необхідну інформацію щодо об'єкта оренди для перевірки дотримання ОРЕНДАРЕМ умов цього договору.

 

4.6. ОРЕНДАР зобов'язаний на вимогу ОРЕНДОДАВЦЯ проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні  акти  звірки, щорічно брати участь в інвентаризації розрахунків за станом на 1 січня.

 

4.7. При припиненні використання об'єкта оренди ОРЕНДАР за місяць письмово повідомляє ОРЕНДОДАВЦЯ.

 

4.8. ОРЕНДАР зобов'язаний самостійно сплачувати вартість фактично спожитих комунальних послуг постачальникам таких  послуг, які надаються за окремими договорами, укладеними ОРЕНДАРЕМ з цими організаціями (водопостачання, каналізація, газ, електрична  енергія і т. п.) за тарифами, які у встановленому законодавством порядку відшкодовують повну вартість їх надання, та витрати на утримання прибудинкової території, та послуг по технічному обслуговуванню інженерного обладнання внутрішньобудинкових мереж.

В місячний термін після укладання цього Договору ОРЕНДАР повинен надати ОРЕНДОДАВЦЮ копії договорів, передбачених цим підпунктом.

 

4.9. ОРЕНДАР зобов'язаний протягом місяця, починаючи з дати укладення Договору, застрахувати об'єкт оренди на користь ОРЕНДОДАВЦЯ  на весь термін дії Договору оренди від вогневих ризиків, ризиків стихійних явиш та інших майнових ризиків на суму не менше, ніж балансова вартість об'єкта оренди. У договорі страхування (страховому полісі) ОРЕНДОДАВЕЦЬ повинен бути вказаний як вигодонабувач страхового відшкодування. ОРЕНДАР зобов'язаний надати ОРЕНДОДАВЦЮ копію договору страхування (страхового полісу) та копії платіжних доручень про сплату страхових платежів. Обсяги страхових платежів та терміни їх сплати визначаються договором страхування об'єкта оренди.

 

4.10. ОРЕНДАР зобов'язаний в разі реорганізації, приватизації чи його (ОРЕНДАРЯ) ліквідації або порушенні справи про банкрутство в господарському суді письмово повідомити про це ОРЕНДОДАВЦЯ в 10-денний термін з моменту виникнення перелічених фактів та надати нотаріально посвідчені копії установчих документів, які враховують реорганізаційні процеси, а також інформацію про правонаступництво.

 

4.11. Про зміну поштових, розрахунково-платіжних та інших реквізитів ОРЕНДАР письмово повідомляє ОРЕНДОДАВЦЯ в 10-денний термін.

 

4.12. ОРЕНДАР зобов'язаний забезпечити належне утримання інженерних комунікацій (водопроводу, каналізації, електричних та опалювальних мереж), переданих в оренду разом з об'єктом оренди. У випадку аварій та проведення планових ремонтних робіт повідомляти про це ОРЕНДОДАВЦЯ.

 

4.13. ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язаний у непереданих в оренду приміщеннях забезпечувати додержання вимог Закону України "Про пожежну безпеку".

 

5. ПРАВА СТОРІН

 

5.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право проводити необхідний огляд та перевірку дотримання ОРЕНДАРЕМ умов договору.

 

5.2. При несплаті ОРЕНДАРЕМ орендної плати протягом 3 місяців з дня закінчення строку платежу ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право порушити справу в господарському суді про дострокове розірвання договору та примусове виселення ОРЕНДАРЯ.

 

5.3. ОРЕНДАР має право виступати замовником на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення  необхідного ремонту за письмовим дозволом ОРЕНДОДАВЦЯ.

 

5.4. ОРЕНДАР  після закінчення терміну дії цього Договору має переважне право, за інших рівних умов, на продовження дії Договору, за умови  належного виконання своїх обов'язків за цим Договором. Дозвіл на продовження строку оренди надається рішенням Бобринецької районної ради.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

6.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за збитки, нанесені ОРЕНДАРЮ внаслідок аварії інженерних комунікацій, які знаходяться на об'єкті оренди або за його межами, якщо вину ОРЕНДОДАВЦЯ не встановлено.

 

6.2. За несвоєчасну сплату орендних платежів ОРЕНДАР сплачує на користь ОРЕНДОДАВЦЯ пеню в розмірі 0,5% від розміру не сплачених орендних платежів за кожний день прострочення, але не більше розміру, встановленого законодавством України.

У випадку примусового стягнення несвоєчасно сплаченої орендної плати, у порядку встановленому законодавством України, з ОРЕНДАРЯ також стягуються у повному обсязі витрати, пов'язані з таким стягненням.

 

6.3. ОРЕНДАР відшкодовує ОРЕНДОДАВЦЮ збитки, спричинені неналежним ремонтом або експлуатацією об'єкта оренди.

При погіршенні стану або знищенні об'єкта оренди з вини ОРЕНДАРЯ він відшкодовує ОРЕНДОДАВЦЮ збитки в розмірі вартості ремонту або відновлення майна.

Відшкодування збитків, передбачених цим пунктом Договору здійснюється лише за умови, якщо вищезазначені ризики не застраховано або розмір страхового відшкодування менше розміру завданих збитків.

 

6.4. Ризик випадкової загибелі об'єкта оренди несе ОРЕНДОДАВЕЦЬ.

 

6.5. У разі звільнення ОРЕНДАРЕМ об'єкта оренди без письмового попередження, а також без складання акта про передачу об'єкта оренди в належному стані, ОРЕНДАР несе повну матеріальну відповідальність за нанесені у зв'язку з цим збитки в  повному їх розмірі та сплачує ОРЕНДОДАВЦЮ орендну плату за весь період користування.

 

6.6. За майно, залишене ОРЕНДАРЕМ у орендованому  приміщенні без нагляду та охорони, ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідальність не несе.

 

6.7. При  невиконанні або порушенні однією із Сторін умов цього договору та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України, Договір може бути розірваний достроково на вимогу однієї із сторін за рішенням суду.

 

6.8. Спірні питання по цьому Договору розглядаються у встановленому законодавством України порядку.

 

6.9. ОРЕНДАР несе відповідальність за належний технічний стан комплексу будівель, його фасаду, інженерних комунікацій, санітарне утримання об'єкта оренди та прибудинкової території.

 

6.10. В разі невиконання ОРЕНДАРЕМ своїх зобов'язань за цим договором ОРЕНДОДАВЕЦЬ вправі стягнути завдані йому збитки за рахунок майна та коштів ОРЕНДАРЯ у встановленому законодавством порядку.

 

7. ВІДНОВЛЕННЯ ОБ'ЄКТА ОРЕНДИ ТА УМОВИ ЙОГО ПОВЕРНЕННЯ

 

7.1. Амортизаційні нарахування на об'єкт оренди нараховує та залишає у своєму розпорядженні ОРЕНДОДАВЕЦЬ.

 

7.2. ОРЕНДАР зобов'язаний протягом дії Договору до передачі об'єкта оренди ОРЕНДОДАВЦЮ по акту за свій рахунок проводити необхідний поточний ремонт об'єкта оренди.

 

7.3. ОРЕНДАР не має права без письмової згоди ОРЕНДОДАВЦЯ проводити переобладнання, перепланування, ремонт об'єкта оренди, вести будівельні роботи на прибудинковій території. Дозвіл на виконання таких робіт оформляють рішенням Бобринецької районної ради, в якому зазначається про надання дозволу, погодження проекту (якщо його наявність передбачена законодавством України), кошторису витрат та термін на виконання робіт.

 

7.4. Будівельні роботи на об'єкті оренди виконуються тільки на підставі проектно-кошторисної документації, розробленої та затвердженої в установленому чинними нормативними актами порядку та при наявності дозволу на ведення будівельних робіт, отриманого в установленому порядку.

 

7.5. У разі закінчення строку дії Договору або при його розірванні ОРЕНДАР зобов'язаний за актом приймання-передачі повернути об'єкт оренди ОРЕНДОДАВЦЮ у стані, в якому перебував об'єкт оренди на момент передачі його в оренду, з урахуванням всіх здійснених ОРЕНДАРЕМ поліпшень, які неможливо відокремити від об'єкта оренди без заподіяння йому шкоди, з урахуванням зносу за період строку дії договору оренди.

В акті приймання-передачі зазначається технічний стан об'єкта оренди на дату повернення.

 

7.6. Вартість поліпшень об'єкта оренди, проведених ОРЕНДАРЕМ без згоди ОРЕНДОДАВЦЯ, які не можна відокремити без шкоди для об'єкта оренди, компенсації не підлягає.

ОРЕНДАР вправі залишити за собою проведені ним поліпшення об'єкта оренди, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від об'єкта оренди без заподіяння йому шкоди.

Поліпшення об'єкта оренди, виконані ОРЕНДАРЕМ за власні кошти згідно з вимогами  п.7.3 і 7.4  цього Договору, які неможливо відокремити від об'єкта оренди без заподіяння йому шкоди, компенсуються ОРЕНДОДАВЦЕМ в межах збільшення в результаті цих поліпшень вартості орендованого майна, визначеної в установленому законодавством порядку, яке відбулося в результаті таких поліпшень.

8. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

8.1. ОРЕНДАР не має права передавати свої зобов'язання за Договором та передавати об'єкт оренди повністю або частково в користування іншій особі.

 

ОРЕНДАР не має права укладати договори (контракти, угоди), у тому числі про спільну діяльність, пов'язані з будь-яким використанням об'єкта оренди іншою юридичною чи фізичною особою, а у разі необхідності укладання таких договорів здійснювати тільки з дозволу ОРЕНДОДАВЦЯ.

У разі порушення цієї умови договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право ініціювати дострокове розірвання цього Договору в установленому порядку.

 

8.3. Плата, яка справляється з ОРЕНДАРЯ, складається з орендної плати та відшкодування земельного податку  ОРЕНДОДАВЦЮ.

Відшкодування земельного податку вноситься ОРЕНДАРЕМ на реєстраційний рахунок ОРЕНДОДАВЦЯ в розмірі ставки податку за земельну ділянку, що встановлюється відповідно до Податкового кодексу України, щомісячно протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового звітного місяця. Обчислення розміру відшкодування здійснюється відповідно до чинного законодавства України, згідно податкового розрахунку суми земельного податку.

 

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

9.1. Цей Договір вступає в силу з моменту підписання його Сторонами і діє з "____"_______________ 20 __ р. до "_____"________________ 20 __ р., після затвердження його рішенням районної ради та підписання акта прийому-передачі майна.

 

9.2. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформляють в письмовій формі і вступають в силу з моменту підписання  їх Сторонами.

 

9.3. Після закінчення строку дії цього Договору його дія може бути продовжена на підставі відповідного клопотання ОРЕНДАРЯ та рішення Бобринецької районної ради.

 

9.4. Одностороння відмова від Договору не допускається.

 

9.5. Договір припиняється в разі:

закінчення строку, на який його було укладено;

банкрутства ОРЕНДАРЯ;

загибелі об'єкта оренди.

 

9.6. Договір може бути розірвано за погодженням Сторін.

 

9.7. На вимогу однієї із сторін Договір може бути  достроково розірвано за рішенням суду, господарського суду у разі невиконання Сторонами своїх  зобов'язань та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України.

 

9.8. ОРЕНДАР є платником податку _______________________________

____________________________________________________________________

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ є _____________________________________________.

 

9.9. Цей договір складений в двох примірниках: по одному примірнику для ОРЕНДОДАВЦЯ та ОРЕНДАРЯ. Кожний з примірників має однакову юридичну силу.

 

ДОДАТКИ:

1. Викопіювання з поповерхового плану.

2. Акт приймання-передачі.

3. Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії від 07.03.2019 року №1.

 

 

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:

ОРЕНДАР:

 

Бобринецька районна рада

 

вул.Незалежності, 80, місто Бобринць, Кіровоградська область, 27200

ЄДРПОУ ____________

тел. 3 40 26

Голова Бобринецької районної ради              ______________ О.ГАДЕМСЬКА

“____” ____________ 2019р.

 

М.П.

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Зерно-Бунк»

Адреса:___________________________

ЄДРПОУ _____________

Рахунок  №________________________

тел. ____________

Керівник __________    _________________

(підпис)                           ПІБ)

“____” ____________ 2019р.

 

М.П.

 

Додаток 2

АКТ
приймання-передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району, а саме: комплексу будівель за адресою: м.Бобринець, вул. Соборна (Луначарського), 78

«___» _________ 2019 р.                                                                       м.Бобринець

 

Відповідно до рішення сесії Бобринецької районної ради від _________ 2019 року №_____ “Про передачу в оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району СОК “Зерно-Бунк”  проведено передачу в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району, а саме:

комплексу будівель за адресою: м.Бобринець, вул. Соборна (Луначарського), 78 загальною площею 770,2 кв.м, згідно договору оренди нерухомого майна (комплексу будівель) спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району від ____________ 2019 року, відповідно до викопіювання поповерхового плану об’єктів:

 

другий поверх нежилого приміщення загальною площею 226,3 кв.м.,

склад загальною площею 43,7 кв.м.,

склад-гараж загальною площею 500,2 кв.м.

огорожа ж/бетонна,

туалет.

Сантехнічне, електрообладнання, система опалення, інше обладнання та інженерні мережі у задовільному стані.

При огляді приміщень не встановлено, якихось дефектів або недоліків.

 

 

 

 

Орендодавець:                                                              Орендар:

 

_________________________

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №1

Засідання конкурсної комісії з передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району

 

від 7 березня 2019 року                                                                      м.Бобринець

час проведення: 09.30

місце проведення: мала зала Бобринецької районної ради

Присутні:

Голова комісії:

Олексієнко Людмила Йосипівна – голова конкурсної комісії

Члени комісії:

Нестеренко Людмила Миколаївна – начальник фінансового управління Бобринецької районної державної адміністрації;

Рибачук Надія Володимирівна – депутат Бобринецької районної ради;

Сорочан Наталія Анатоліївна – завідувач сектору виконавчого апарату Бобринецької районної ради.

Присутні: 4

Відсутні: Цесарський А.Ю.

 

Запрошені:

Сабліна Н.А. – заступник голови Бобринецької районної ради.

 

Веде засідання: Олексієнко Людмила Йосипівна – голова конкурсної комісії.

 

СЛУХАЛИ:

Олексієнко Л.Й., голову конкурсної комісії - про визначення умов конкурсу, суму стартової орендної плати за перший/базовий місяць оренди, дату проведення конкурсу та терміну прийняття заяв (конкурсних пропозицій).

ВИСТУПИЛИ:

Нестеренко Л.М., начальник фінансового управління Бобринецької районної державної адміністрації:

Загальна площа комплексу будівель за адресою вул. Соборна, 78, м. Бобринець, Кіровоградської області становить 999,3 кв.м., площа І поверху адміністративного приміщення становить 229,1 кв.м. Площа комплексу будівель, яка буде здаватися в оренду становить 770,2 кв.м.

З пропозицією прорахувати суму оренди комплексу будівель без врахування І поверху:

Річна орендна плата 340 990 грн.

Ставка орендної плати за рік І поверху адміністративного приміщення становить 78 199 грн.

 

340990 - 78 199 =262791 грн.( з ПДВ)

262791:120 *100=218993 - без ПДВ

218993:12 міс.=18250 грн. (без ПДВ)

 

Виходячи з розрахунку відповідної формули, базова ставка орендної плати за місяць (без ПДВ) комплексу будівель за адресою: вул. Соборна, 78, м. Бобринець, Кіровоградської області становить 18 250 грн. (без урахування ПДВ).

 

Олексієнко Л.Й., голова конкурсної комісії -  з пропозицією визначити наступні умови конкурсу на право оренди комплексу будівель (адмінприміщення, склад, склад-гараж), загальною площею 770,2 кв.м., який розташований на земельній ділянці площею 4070,0 кв.м., в центрі міста Бобринця.

Місцезнаходження: м.Бобринець, вул. Соборна (Луначарського), 78

Балансоутримувач приміщення: Бобринецька районна рада

Умови конкурсу:

- сплата орендної плати;

– використання об’єкта оренди згідно договору оренди;

– забезпечення збереження орендованого майна;

– забезпечення дотримання протипожежних норм  експлуатації об’єкта.

Стартова орендна плата: за перший/базовий місяць оренди: 18250,0 грн. (без урахування ПДВ).

Крок збільшення орендної плати – 5 % початкового розміру.

Строк оренди: 35 місяців, з подальшим правом пролонгації договору оренди.

Конкурс відбудеться: 28 березня 2019 року о 10.00 за адресою: м. Бобринець, вул. Незалежності,  80, 3-й поверх, мала зала районної ради.

Термін прийняття заяв та конкурсних пропозицій на участь у конкурсі: до 25 березня 2019 року (включно).

 

Олексієнко Л.Й., голова конкурсної комісії – поставила на голосування відповідні пропозиції.

Результати голосування:

ЗА  04

Проти  00

Утримались 00

Не голосували 00

Всього проголосувало: 04

ПРИЙНЯТО.

Підписи:

 

Голова комісії:              (підпис)             Л.Олексієнко

Члени комісії:

(підпис)            Л.Нестеренко

(підпис)            Н.Сорочан

(підпис)            Н.Рибачук

 

 

Витяг сформовано 03.04.2019 року


Постійна комісія з питань діяльності ради

Постійна комісія з питань агропромислового комплексу

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, освіти, праці

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів, власності

До уваги громадян