Районна програма протидії захворюванню на туберкульоз на період до 2016року

Додаток

до рішення 21 сесії Бобринецької районної ради

шостого скликання від 21.06.2013р.№ 302

ПАСПОРТ

Районної програми протидії захворюванню на туберкульоз на період до 2016року

 

1

Програма затверджена: рішенням районної

ради

21.06.2013р №302

2

Ініціатор розроблення Програми

Бобринецька районна державна адміністрація

3

Дата, номер і назва розпорядження голови районна державна адміністрації про розроблення Програми

 

4

Розробник Програми

Бобринецька районна державна адміністрація

5

Співрозробник програми

Бобринецька центральна районна лікарня

6

Відповідальний виконавець Програми

Районна державна адміністрація, Бобринецька центральна районна лікарня

7

Учасники програми

Районна державна адміністрація, міська та сільські ради району

8

Термін реалізації Програми

2013-2016р.

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів Програми, усього, у тому числі: кошти районного бюджету; кошти з інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством;

240700грн.

 

 

Виробник Програми: Бобринецька районна державна адміністрація

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  21 сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від

21.06.2013р.№ 302

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

протидії захворюванню на туберкульоз на період до 2016 року

І. Загальні положення

Районна програма протидії захворюванню на туберкульоз на період до 2016 року (далі - Програма) розроблена на виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012- 2016 роки, затвердженої Законом України "Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки".

II. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

З 1995 року в Україні зареєстровано епідемію туберкульозу, яка є найбільш соціально небезпечною інфекційною хворобою. З того часу основні епідеміологічні показники щодо туберкульозу щороку зростали: захворюваність зросла втричі, смертність - вдвічі. Така ситуація зумовлена соціально-економічними та медичними факторами, зокрема зниженням рівня життя населення та наявністю значної кількості хворих осіб, що перебувають у місцях позбавлення волі, недостатнім фінансуванням протитуберкульозних заходів, нестачею кваліфікованих медичних працівників, поширенням хіміорезистентного туберкульозу та ВІЛ-інфекції. Кіровоградська область належить до регіонів з високим рівнем захворюваності населення на туберкульоз. Захворюваність на туберкульоз у 2011 році склала 79,2 на 100 тисяч населення. Зареєстровано 795 нових випадків захворювання, серед яких 11 дітей та 11 підлітків. По Бобринецькому району в 2011році захворюваність на туберкульоз складала - 130 на ІООтис. нас. яка є однією із самих високих по Кіровоградській області.

Серед загальної кількості хворих на активний туберкульоз є хворі з ВІЛ-асоційованим туберкульозом.

Особливу небезпеку становить розвиток хіміорезистентного туберкульозу, який дуже поширений у хворих, які прибули з місць позбавлення волі. В Бобринецькому районі в 2012році зареєстровано хіміорезистентного туберкульозу у 16 хворих двоє з яких прибули з міст позбавлення волі. Реєструються випадки майже невиліковного туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю, кількість яких збільшується. Найчастішою причиною набуття резистентності до ліків є перерви та недотримання режимів тривалого лікування, терміни якого складають до 20-24 місяців.

 

Висока питома вага хворих припадає на репродуктивне, працездатне населення (35-40 років), високий рівень інвалідизації хворих на туберкульоз призводить до значних витрат з бюджету області, соціальних, трудових та економічних втрат. Враховуючи надзвичайність епідемічної ситуації з туберкульозу в Україні, на державному рівні прийняті відповідні заходи з протидії туберкульозу.

Значна робота, проведена в попередні роки з виконання Національної та обласної програм боротьби з туберкульозом на 2007-2011 роки, дала можливість значно підвищити рівень медичної допомоги хворим на туберкульоз та поліпшити матеріально-технічну базу протитуберкульозних закладів області. Поліпшилась епідеміологічна ситуація з туберкульозу в області, але епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу та розвиток хіміорезистентного туберкульозу не дають змоги досягнути її стабілізації.

Аналіз виконання основних протитуберкульозних заходів, передбачених Національною та обласною програмами на період до 2012 року, свідчить, що діюча система заходів потребує серйозного удосконалення, насамперед впровадження сучасної лабораторної діагностики туберкульозу, своєчасного визначення резистентності у збудника інфекції, створення дієвого контрою за прийняттям ліків хворими, відкриття відділення для лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз, створення хоспісних палат, дотримання вимог інфекційного контролю для попередження розповсюдження інфекції.

Прийняття Програми передбачає комплекс заходів, спроможних забезпечити контроль за ситуацією з туберкульозу, об'єднати зусилля державних та громадських структур, що допоможе призупинити епідемію туберкульозу в районні.

ІП. Мета Програми

Метою Програми є подальше поліпшення епідемічної ситуації щодо зменшення загальної кількості хворих на туберкульоз, зниження захворюваності та смертності від туберкульозу, від ко-інфекції ТВ/ВІЛ, зниження темпів поширення хіміорезистентного туберкульозу шляхом реалізації державної політики, що ґрунтується на принципах забезпечення загального та рівного доступу населення до якісних послуг з профілактики, діагностики та лікування туберкульозу.

IV. Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, джерела

фінансування, строки виконання

1. Запобігання поширенню та лікування туберкульозу буде здійснюватися шляхом:

1)           зміцнення матеріально-технічної бази протитуберкульозного закладу;

2)       забезпечення функціонування електронного реєстру хворих на туберкульоз;

 

3)           забезпечення своєчасного виявлення хворих на туберкульоз закладами первинної та вторинної медичної допомоги, інтеграція до них фтизіатричної служби, навчання кадрів, обмін досвідом;

4)       координація роботи протитуберкульозної та служби протидії ВІЛ/СНІДу щодо виявлення, діагностики та лікування хворих з поєднаною інфекцією;

5)     доукомплектування лабораторії ЦРЛ сучасним обладнанням;

6)     оздоровлення вогнищ туберкульозної інфекції, дотримання вимог Стандарту інфекційного контролю;

7)     впровадження заходів соціального захисту малозабезпечених осіб, які хворіють на туберкульоз, членів їх сімей та медичних працівників;

8)          підвищення якості контрольованого лікування хворих на туберкульоз через кабінети контрольованого лікування в закладах охорони здоров'я;

9)            безперебійного забезпечення хворих на туберкульоз на амбулаторному етапах лікування протитуберкульозними препаратами;

10)      залучення урядових та неурядових громадських організацій до активної участі з протидії туберкульозу, підвищення рівня обізнаності населення шляхом проведення лекцій, бесід, розповсюдження соціальної реклами з питання попередження захворювання на туберкульоз.

 1. Фінансування виконання заходів Програми буде здійснюватися за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів, зокрема коштів обласного бюджету у межах видатків, що передбачатимуться головному розпоряднику на виконання Програми і заходів питань протидії захворюванню на туберкульоз, а також із залученням коштів підприємств, установ, організацій, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.
 2. Обсяги бюджетних асигнувань визначатимуться, виходячи з необхідності забезпечення виконання конкретних заходів Програми, орієнтовних витрат на їх реалізацію, обрахованих на підставі встановлених норм та нормативів, прогнозних цін та тарифів з урахуванням індексу росту споживчих цін тощо, а також з урахуванням можливостей дохідної частини обласного бюджету та спрямування на вказані цілі інших коштів, не заборонених чинним законодавством України.
 3. Прогнозований обсяг фінансування передбачає коштів, що планується залучити для фінансування заходів Програми за рахунок місцевого бюджету , передбачається у сумі 237950 тис. грн. (додаток 2), з них за роками:

(тис, грн.)

районнт

й бюджет

2013

2014

2015

2016

54800,0

86800,0

49800,0

49300,0

 

V. Перелік завдань і заходів                 Програми та результативні

показники

1.  Основними (пріоритетними) завданнями Програми є:

1)   удосконалення системи охорони здоров'я в галузі протидії захворюванню на туберкульоз;

2)   посилення системи моніторингу та оцінки заходів виконання Програми;

3)   організація діяльності з виявлення та діагностики туберкульозу;

4)   забезпечення лікування та профілактики туберкульозу;

5)       проведення заходів з протидії поширенню мультирезистентного туберкульозу та туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю, а також з протидії туберкульозу в поєднанні з BIJI- інфекцією/СНІДом;

6)   проведення санітарно-просвітньої роботи.

Напрями реалізації та заходи Програми наведені у розділі VII.

 1. Виконання            заходів Програми дасть змогу забезпечити:

1)  своєчасне виявлення туберкульозу;

2)           створення умов для якісної лабораторної діагностики та контрольованого лікування хворих на туберкульоз і забезпечення виліковування 70% хворих з новими випадками туберкульозу;

3)    зниження кількості хворих з повторним лікуванням та зменшення відсотка відривів від лікування;

4)              виявлення хворих на BIJI-асоційований туберкульоз, мультидисциплінарний підхід із надання їм медичної допомоги, зменшення смертності від ко-інфекції ТБ/ВІЛ на 10%;

5)   щорічне зменшення захворюваності на туберкульоз та смертності від нього на 1 відсоток.

VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 1. Контроль за виконанням Програми здійснюється районною радою та районною державною адміністрацією.
 2. Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням показників Програми будуть:

1)       щорічна звітність структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконкомів про стан виконання відповідних заходів Програми;

2)   здійснення аналізу ходу виконання Програми;

3)   залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації Програми;

4)    проведення моніторингу та надання узагальненої звітності про хід реалізації Програми керівництву районної державної адміністрації та районної ради.

3.Організаційне супроводження виконання Програми на період до 2016 року здійснюватиме ЦРЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до районної програми протидії захворюванню на туберкульоз на період до 2016 року

Ресурсне забезпечення районної програми протидії захворюванню на туберкульоз на період до 2016 року

Обсяг коштів, якии пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього видатків на виконання програми (грн.)

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

районний бюджет

54800,0

86800,0

49800,0

49300,0

240700,0

 

 

 

 

 

 

 

З них, на придбання:

паливно-мастильних засобів

2600,0

2600,0

2600,0

2600,0

10400,0

туберкуліну

44000,0

44000,0

44000,0

44000,0

17600,0

рентген плівки

2400,0

2400,0

2400,0

2400,0

9600,0

мікроскопа бінокулярного

5000,0

5000,0

-

-

10000,0

витяжної шафи для обладнання

 

 

 

 

 

робочого місця лаборанта

-

32000,0

-

-

32000,0

спец, одяг

250,0

250,0

250,0

250,0

1000,0

бактерицидні опромін.

500,0

500,0

500,0

-

1500,0

придбання облікової

50,0

50,0

50,0

50,0

200,0

 

документації (форми №137/о)

* Примітка. Обсяги коштів, які пропонується залучати на виконання обласної Програми, підлягають уточненню при затвердженні (внесенні змін) місцевих бюджетів на відповідний рік, виходячи з їх можливостей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток З

до районної Програми протидії захворюванню на туберкульоз на період до 2016 року

Показники продукту районної програми протидії захворюванню на туберкульоз

на період до 2016 року

№ п/п

Назва показника

Од. виміру

Вихідні дані на початок дії програми

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

Усього за період дії програми

1

2

3

4

6

7

8

9

10

І

Показники п

родукту

Ірограми

1

Кількість хворих на активний туберкульоз

хворих

58

57

56

55

55

Зменшення на 4%

П

Показники ефективності Програми

1

Показник успішного лікування серед нових випадків легеневого туберкульозу

%

56

60

62

65

70

Збільшення на 14%

2

Показник ефективного лікування серед нових випадків

мультирезистентного туберкульозу, які розпочали лікування

%

15

20

30

40

50

Збільшення на 35%

3

Показник перерваного лікування серед нових випадків легеневого туберкульозу

%

12

10

8

7

6

Зменшення у 2 рази

4

Забезпечення хворих протитуберкульозними препаратами І ряду

%

100

100

100

100

100

100%

Ш

Показники якості П

рограми

1

Захворюваність на туберкульоз

на 100 тис. нас.

93,3

92

91

90

89,5

Зменшення на 4%

2

Смертність від туберкульозу

на 100 тис. нас.

15,0

14,9

14,8

14,7

14,6

Зменшення на 4%

3

Виявлення випадків туберкульозу методом мікроскопії мокротиння в закладах первинної медико-санітарної допомоги

%

1,5

2

3

4

4,5

Збільшення на 3,5%

4

Відсоток обстежених дітей, які підлягають туберкулінодіагностиці

%

90

92

95

98

98

Збільшення на 8%

5

Відсоток охоплення хворих на активний туберкульоз методом мікроскопії мокротиння та посіву на поживні середовища

%

75

75

80

85

90

Збільшення на 15%

6

Відсоток охоплення хворих на активний туберкульоз рентгенологічним обстеженням

%

95

97

100

100

100

Збільшення на 5%

7

Відсоток хворих на туберкульоз, що пройшли тестування на ВІЛ

%

80

93

95

98

98

Збільшення на 18%

 

VII. НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХОДИ районної програми протидії захворюванню на туберкульоз на період до 2016 року

№ п / п

Назва напряму реалізації (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансу­вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., в тому числі: за роками

Очікуваний

результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Удосконален ня системи охорони здоров'я в галузі про­тидії захво­рюванню на туберкульоз

1) розподіл та затвердження обов'язків з надання протитубер­кульозної допомоги між фтизіатричною службою та закладами загально- лікарняної мережі первинного та вторинного рівня

2013 рік

Райдержадміністрація, виконкоми, головний лікар ЦРЛ

Глобальний фонд

2013   рік

2014   рік

2015   рік

Інтеграція фтизіатричної служби до закладів охорони здоров'я первинного та вторинного рівня для надання лікувально- профілактичної допомоги

2) укомплектування протитуберкульозних закладів області лікарями фтизіатрами та середнім персоналом відповідно до потреби, виділення житла для молодих спеціалістів

2013-2016 роки

Райдержадміністрація, виконкоми, головний лікар ЦРЛ

 

Обсяг фінансування визначається окремо в межах видатків районного бюджету

Зміцнення та

забезпечення

кадровим

потенціалом

протитуберкульозної

служби

3) укомплектування лабораторій з діагностики туберкульозу лікарями- лаборантами та лаборантами

2013-2016 роки

Райдержадміністрація, виконкоми, головний лікар ЦРЛ

 

 

Забезпечення лікарями- лаборантами та лаборантами з середньою освітою закладів охорони здоров'я (згідно 3 нормативно- правовими актами)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

4) підвищення рівня управлінської компетенції відповідальних за реалізацію

Загальнодержавної та регіональних програм шляхом навчання, обміну досвідом на національному та міжнародному рівнях

2013-2016 роки

Райдержадміністрація, виконкоми, головний лікар ЦРЛ Районна рада з протидії туберкульозу

Глобальний фонд

2013   рік

2014   рік

2015   рік

Охоплення навчанням відповідальних за реалізацію

Загальнодержавної та

регіональних

програм

5) забезпечення участі

працівників

протитуберкульозних

закладів у навчанні

ведення випадку

мультирезистентного

туберкульозу

2013-2016 роки

Райдержадміністрація, головний лікар ЦРЛ

Глобальний фонд

районний бюджет

2013   рік

2014   рік

2015   рік

2016   рік - обсяг фінансування визначається окремо в межах видатків районного бюджету

Наявність уніфікованої бази даних тренінгів та фахівців протитубер­кульозної служби, які пройшли навчання, тому числі з питань ведення випадку мультирезистентного туберкульозу

6) проведення навчальних семінарів для лікарів первинної ланки, психологів та соціальних працівників з питань профілактики, діагностики та лікування туберкульозу. Навчання фахівців з питань моніторингу виконання і оцінки заходів протидії захворюваності на туберкульоз

2013-2016 роки

Райдержадміністрація, виконкоми, головний лікар ЦРЛ

Глобальний фонд

Районний бюджет

2013   рік

2014   рік

2015   рік

2016   рік - обсяг фінансування визначається окремо в межах видатків районного бюджету

Збільшення кількості лікарів первинної ланки, які пройшли навчання з питань профілактики, діагностики та лікування туберкульозу та кількості психологів та соціальних працівників, які пройшли навчання з питань надання інтегрованої допомоги

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

7) приведення у відповідність із санітарними та будівельними нормами закладів охорони здоров'я, які надають допомогу хворим на туберкульоз

2013-2016 роки

Райдержадміністрація, виконкоми, головний лікар ЦРЛ

районний бюджет

Обсяг фінансування визначається окремо в межах видатків районного бюджету

Відповідність закладів охорони здоров'я санітарно- гігієнічним вимогам

8) доукомплектування обладнанням протитуберкульозних закладів відповідно до табелю оснащення

2013-2016 роки

Райдержадміністрація, виконкоми, головний лікар ЦРЛ

районний бюджет

Обсяг фінансування визначається окремо в межах видатків районного бюджету

Підвищення рівня укомплектованості майном відповідно до табелю оснащення закладів охорони здоров'я, що надають послуги хворим на туберкульоз

9) реорганізація лабораторної мережі, за­безпечення впроваджен­ня системи контролю якості для лабораторій І, II рівня з метою ефекти­вної діагностики випад­ків туберкульозу; бакте­ріологічного монітори­нгу. Технічне обслуго­вування лабораторного обладнання

2013-2016 роки

Райдержадміністрація, виконкоми, головний лікар ЦРЛ

раионнии бюджет

Обсяг фінансування визначається окремо в межах видатків районного бюджету

Збільшення кількості лабораторій з мікробіологічної діагностики туберкульозу, які відповідають діючим стандартам

10)забезпечення впровадження системи контролю якості для лабораторій І рівня з метою ефективної діагностики випадків туберкульозу незалежно від підпорядкування

2013-2016 роки

Райдержадміністрація, виконкоми, головний лікар ЦРЛ

Глобальний фонд;

районний бюджет

2013   рік

2014   рік

2015   рік

2016   рік - обсяг фінансування визначається окремо в межах видатків

Збільшення відсотка лабораторій І рівня, які включені в систему контролю якості (%);

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

районного бюджету

 

2.

Удосконале­

 

 

 

 

 

 

 

ння системи

моніторингу

та оцінки

заходів

виконання

Програми

1) впровадження електронного реєстру хворих на туберкульоз в центральній районній лікарні

2013-2016 роки

Райдержадміністрація, головний лікар ЦРЛ

Глобальний фонд;

бюджети району

2013   рік

2014   рік

2015   рік

обсяг фінансування визначається окремо в межах видатків районного бюджету

Впровадження електронного реєстру на регіональному рівні

 

 

2)забезпечення проведення

туберкулінодіагностики у дітей .

2013-2016 роки

Райдержадміністрація, виконкоми, головний лікар ЦРЛ

Бюджет району

2013 рік-44 тис.грн.

2014 рік - 44 тис.грн.

2015 рік - 44 тис.грн.

2016 рік - 44 тис.грн.

Збільшення відсотку обстежених дітей, які підлягають туберку- лінодіагностиці

 

 

3)забезпечення

проведення

профілактичних

рентгенологічних

(флюорографічних)

оглядів дорослих

2013-2016 роки

Райдержадміністрація, виконкоми, головний лікар ЦРЛ

Бюджет району

2013 рік - 1200 тис.грн.

2014 рік - 1200 тис.грн.

2015 рік - 1200 тис.грн.

2016 рік - 1200 тис.грн.

Підвищення відсотка

обстежених

дорослих, які

підлягають

рентгенологічним

(флюорографічним)

профілактичним

оглядам

 

 

4)забезпечення проведення діагностики та моніторингу ефективності лікування за допомогою рентгенологічного обстеження. Закупівля рентгенівської плівки та витратних реагентів

2013-2016 роки

Райдержадміністрація, виконкоми, головний лікар ЦРЛ

Бюджет району

Обсяг фінансування визначається окремо в межах видатків районного бюджету

Збільшення відсотка охоплення хворих на туберкульоз рентгенологічним обстеженням

4.

Лікування та

 

 

 

 

 

 

 

профілактика туберкульозу

1) забезпечення роботи

кабінетів

контрольованого

2013-2016 роки

Райдержадміністрація, виконкоми, головний

 

 

Збільшення відсотка хворих на туберкульоз 1-4

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

лікування та надання ДОТ-послуг на рівні первинної медико- санітарної допомоги

 

лікар ЦРЛ

 

 

категорій, які отримали контрольоване лікування на амбулаторному етапі

 

 

2)забезпечення безперервного лікування хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі

2013-2016 роки

Райдержадміністрація, виконкоми, головний лікар ЦРЛ

 

 

Зменшення

показника

перерваного

лікування серед

нових випадків

легеневого

туберкульозу

5.

Протидія поширенню мультирези- стентного туберкульозу та туберку­льозу 3 розширеною медикаментоз ною резисте­нтністю

1) запобігання поширенню кількості випадків мультирезисте- рнтного туберкульозу та туберкульозу 3 розширеною медикамен­тозною резистентністю шляхом безперебійного постачання протитуберкульозних препаратів

2013-2016 роки

Райдержадміністрація, виконкоми, головний лікар ЦРЛ

Державний бюджет

2013   рік

2014   рік

2015   рік

2016   рік

Безперервне

постачання

протитуберкульозних

препаратів до

протитуберкульозних

закладів з метою

запобігання

поширенню

мультирезистентного

туберкульозу

 

 

4) формування прихильності до лікування у хворих на мультирезистентний туберкульоз шляхом надання соціальної допомоги

2013-2016 роки

Райдержадміністрація, головний лікар ЦРЛ

Бюджет районна

Обсяг фінансування визначається окремо в межах видатків районного бюджету

Збільшення відсотка хворих на мульти­резистентний туберкульоз, що отримують соціальну допомогу

 

 

5) здійснення моніторингу побічних дій та їх лікування

2013-2016 роки

Райдержадміністрація, виконкоми, головний лікар ЦРЛ

Бюджет районна

2013   рік - 50 тис.грн.

2014   рік - 50 тис.грн.

2015   рік - 50 тис.грн.

2016   рік - 50тис.грн.

Забезпечення препаратами для лікування побічних дій згідно до потреби

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

6) Забезпечення дотримання вимог інфекційного контролю щодо туберкульозу в закладах:

первинної лікувально- профілактичної допомоги;

протитуберкульозних закладах шляхом впровадження інженерного контролю та заходів біобезпеки в лабораторіях мікробіологічної діагностики ТБ

2013-2016 роки

Райдержадміністрація, виконкоми, головний лікар ЦРЛ

бюджет районна

Обсяг фінансування визначається окремо в межах видатків районного бюджету

Збільшення відсотка

закладів первинної

лікувально-

профілактичної

допомоги, що

відповідають

вимогам

інфекційного

контролю.

Підвищення

кількості

протитуберкульозних

закладів, що

відповідають

вимогам

інфекційного та

інженерного

контролю.

Зниження

захворюваності на

туберкульоз

медичних

працівників

7) забезпечення

протитуберкульозних

закладів:

дезінфекційними засобами;

бактерицидними УФО- випромінювачами;

закупівля засобів індивідуального захисту працівників протитуберкульозних закладів залежно від небезпеки робочого місця та пацієнтів,

2013-2016 роки

Райдержадміністрація, головний лікар ЦРЛ

районний бюджет

2013   рік-250тис.грн.

2014   рік-250тис.грн.

2015   рік - 250тис.грн.

2016   рік-250тис.грн. (витрати на спец, одяг)

Збільшення кількості протитуберкульозних закладів, що забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

потенційних виділювачів

мікобактерій

туберкульозу

 

 

 

 

 

 

 

8) організація навчання з інфекційного контролю щодо туберкульозу

2013-2016 роки

Райдержадміністрація, виконкоми, головний лікар ЦРЛ

бюджет району

2013   рік

2014   рік

2015   рік

Обсяг фінансування визначається окремо в межах видатків районного бюджету

Збільшення кількості медичних працівників, які пройшли навчання з інфекційного контролю

 

 

9)залучення громадських організацій до формування контингентів груп ризику щодо захворювання на туберкульоз та надання психосоціальної допомоги.

2013-2016 роки

Райдержадміністрація, виконкоми, головний лікар ЦРЛ

 

 

Налагодження системи надання психосоціальної допомоги уразливим групам населення

 

 

10) поліпшення доступу до груп населення, з якими складно встановити контакт, і вразливих груп населення

2013-2016 роки

Райдержадміністрація, виконкоми, головний лікар ЦРЛ

 

 

Налагодження системи взаємодії неурядових громадських організацій з протитуберкульоз­ними закладами

6.

Протидія туберкульозу в поєднанні з ВІЛ-

інфекцією/ СНІДом

6) розробка порядку координації та реалізації Плану спільних заходів щодо протидії ко- інфекціїТБ-ВІЛ на 2013- 2016 роки, включно з заходами з профілакти­ки, діагностики, ведення випадку захворювання

2013-2016 роки

головний лікар ЦРЛ

 

 

Наявність порядку координації та реалізації заходів щодо затвердженого плану спільних заходів протидії ко- інфекції ТБ/ВІЛ на регіональному рівні.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

на ко-інфекцію та

 

 

 

 

 

 

 

планом моніторингу і

 

 

 

 

 

 

 

оцінки спільних заходів,

 

 

 

 

 

 

 

що базується на

 

 

 

 

 

 

 

відповідних

 

 

 

 

 

 

 

міжнародних

 

 

 

 

 

 

 

рекомендаціях

 

 

 

 

 

 

 

2) забезпечення доступу

2013-2016 роки

Райдержадміністрація,

Бюджет

2013 рік-

Профілактичне

 

 

хворих на

 

виконкоми, головний

міста

2014 рік -

лікування

 

 

туберкульоз/ВІЛ-

 

лікар ЦРЛ

 

2015 рік

котримоксазолом

 

 

інфекцію до лікування

 

 

 

2016 рік-

відповідно до

 

 

опортуністичних

 

 

 

 

потреби

 

 

інфекцій

 

 

 

 

 

 

 

3) забезпечення

2013-2016 роки

Райдержадміністрація,

Глобальний

2013 рік

Збільшення

 

 

проведення до- та

 

головний лікар ЦРЛ

фонд;

2014 рік

відсоткахворих на

 

 

післятестового

 

 

 

2015 рік

туберкульоз

 

 

консультування та

 

 

 

 

1 -4 категорії, що

 

 

тестування на ВІЛ-

 

 

державний

2013 рік

пройшли тестування

 

 

інфекцію хворих на

 

 

бюджет;

2014 рік

на ВІЛ

 

 

туберкульоз. Закупівля

 

 

 

2015 рік

 

 

 

тест-систем ІФА для

 

 

 

2016 рік

 

 

 

виявлення антитіл до

 

 

 

 

 

 

 

ВІЛ

 

 

обласний

2013 рік

 

 

 

 

 

 

бюджет

2014 рік

 

 

 

 

 

 

 

2015 рік

 

 

 

 

 

 

 

2016 рік

 

 

 

4) забезпечення доступу

2013-2016 роки

Головний лікар ЦРЛ

Глобальний

2013 рік

Збільшення відсотка

 

 

хворих на

 

 

фонд;

2014 рік

хворих на

 

 

туберкульоз/ВІЛ до

 

 

 

2015 рік

туберкульоз/ВІЛ, які

 

 

антиретровірусної

 

 

 

 

отримують

 

 

терапії

 

 

державний

2013 рік

антиретровірусну

 

 

 

 

 

бюджет

2014 рік

терапію

 

 

 

 

 

 

2015 рік

 

 

 

 

 

 

 

2016 рік

 

7.

Санітарно-

Розроблення та

2013-2016 роки

Райдержадміністрація,

-

-

Збільшення кількості

 

просвітня

впровадження

 

виконкоми, головний

 

 

районів, які

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

робота

регіонального плану заходів з інформування населення, особливо молоді, з актуальних питань щодо захворювання на туберкульоз, систематичне розповсюдження серед населення соціальної реклами та інформаційно- просвітницьких матеріалів з актуальних питань про захворювання на туберкульоз

 

лікар ЦРЛ

 

 

працюють за затвердженим регіональним планом заходів з інформування з залученням громад на координаційних радах протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу та впроваджують заходи згідно з планом. Виконання регіонального плану заходів з інформування населення щодо протидії

захворюванню на туберкульоз

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг коштів,

який пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього видатків на виконання програми

(грн.)

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

районний бюджет

54800,0

86800,0

49800,0

49300,0

240700,0

 

Останні новини

 • Відбулося засідання комісії по нагородженню
 • Відбулася нарада із головами сільських рад району
 • Засідання колегії районної державної адміністрації відбулося 28 липня
 • Від імені керівництва області привітали трудовий колектив
 • З Днем хрещення Київської Русі!

До уваги громадян

Офіс реформ