ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення тридцять восьмої сесії Бобринецької районної ради  шостого скликання

28 серпня 2015 року № 562

 

 

 

Районна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на

2015 – 2018 роки

І. Загальне положення

Районна цільова соціальна програма протидії ВІЛ/СНІДу на 2015-2018 роки розроблена на виконання Обласної цільової соціальної програми протидії ВІЛ/СНІДу на 2015-2018 роки. Затвердженої рішенням обласної ради від 27 березня 2015 року за № 719.

Питання протидії ВІЛ/СНІДу є одним з пріоритетних напрямків державної політики у сфері охорони  здоров'я  і соціального розвитку та предметом міжнародних зобов’язань України у сфері ВІЛ/СНІДу.

На сьогодні епідемічна ситуація характеризується широким поширенням ВІЛ-інфекції серед представників різних груп населення, насамперед серед осіб, які належать до групи підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, переважним ураженням осіб працездатного віку, нерівномірним поширенням та зміною основного шляху передачі ВІЛ з парентерельного на статевий. Епідемія ВІЛ-інфекції є вагомим чинником негативного впливу на трудоресурсний потенціал України та призводить до негативних соціально-економічних наслідків.

ІІ. Визначення проблеми

Незважаючи на намічену тенденцію до стабілізації епідемічної ситуації в країні та достатній рівень доступу до послуг з лікування , в області та районі епідемія з ВІЛ немає ознак уповільнення. Кількість зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції та показники  від СНІДу щороку збільшуються.

Захворюваність на ВІЛ-інфекцію в районі 33,9 на 100 тис. населення (по області 34,9, по Україні 47,6) в тому числі на СНІД в районі 15 на 100 тис.  населення (по області 7,6, по Україні 20,6).

Основною ко-інфекцією у хворих на СНІД як в районі , так і в області, і в Україні, залишається туберкульоз. Станом на 01.01.15 року в районі на обліку перебуває 7 хворих на СНІД, 5 із них мають легеневий туберкульоз.

На початок 2015 року в районі на обліку перебуває  42 ВІЛ-інфіковані особи, поширеність  158,5 на 100тис. населення (по області 213,6)  в тому числі хворих на СНІД 7 осіб, поширеність 26,4 на 100 тис. населення (по області 29,9).

ІІІ. Мета районної програми

Метою районної програми є зниження рівня захворюваності і смертності від ВІЛ/СНІДу, надання якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, послуг з лікування, медичної допомоги, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, в рамках реформування системи охорони здоров'я.

ІV. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки та етапи використання районної програми

1. Для розв’язання проблеми необхідно створити систему безперервного надання  якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, послуг з лікування, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, шляхом:

1)                  Оптимізації системи надання медичної допомоги і соціальних послуг;

2)                  Забезпечення професійної підготовки кадрів (сімейних лікарів, працівників спеціалізованих служб і закладів, які надають послуги представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та їх партнерам, людям, які живуть з ВІЛ);

3)                  Дотримання прав людини;

4)                  Забезпечення доступу населення, особливо осіб з ВІЛ-асоційованих туберкульозом, які перебувають на обліку, до послуг з консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію;

5)                  Забезпечення в рамках виконання Програми пріоритетності охоплення лікуванням, доглядом і підтримкою людей, які живуть з ВІЛ, та їх оточення;

6)                  Посилення ефективності профілактичних заходів, стосовно представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, з метою зниження темпів поширення ВІЛ-інфекції;

7)                  Формування толерантного ставлення населення до людей, які живуть з ВІЛ, з метою подолання їх дискримінації;

8)                  Застосування гендерно орієнтованих підходів під час планування та здійснення заходів у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІД;

9)                  Забезпечення взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади під час реалізації державної політики у сфері протидії ВІЛ-інфекції /СНІДу;

10)              Залучення громадських організацій до надання представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ і людям, які живуть з ВІЛ, послуг з профілактики, лікування, догляду та підтримки;

11)              Розроблення та здійснення заходів щодо продовження виконання ефективних програм протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, у тому числі тих, які впроваджуються за рахунок благодійних внесків;

12)              Запровадження постійного діалогу між органами виконавчої влади, роботодавцями і профспілками з метою втілення цілеспрямованої політики з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу  у сфері праці (запобігання дискримінації, толерантне ставлення до ВІЛ-інфікованих та дотримання їх прав, безпечні щодо інфікування ВІЛ умови праці).

 

2. Фінансування районної програми здійснюється за рахунок асигнувань державного бюджету, коштів місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг фінансування районної програми з районного бюджету визначається щорічно, виходячи з конкретних її завдань та реальних  можливостей бюджету.

V. Перелік завдань і заходів районної програми та результативні показники

Пріоритетними завданнями районної програми є:

- удосконалення системи охорони здоров'я в сфері протидії захворюванню на ВІЛ-інфекцію/СНІД;

- розвиток системи моніторингу і оцінки ефективності заходів виконання районної програми ;

- організація діяльності з виявлення та діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу;

- забезпечення лікування та профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу;

- проведення заходів з протидії поширенню туберкульозу в поєднанні з ВІЛ-інфекцією/СНІДом;

- проведення санітарно-просвітницької роботи.

Для досягнення мети, визначеною районною програмою, необхідно виконати наступні заходи:

- забезпечення доступу до послуг з профілактики ВІЛ-інфекції усього населення, зокрема дітей та молоді;

- забезпечення ранньої діагностики, первинної та вторинної профілактики, а також лікування хворих на ВІЛ-інфекцію шляхом використання сучасних методів;

- забезпечення вільного доступу до послуг з консультування та безплатного тестування на ВІЛ-інфекцію населення, зокрема молоді, представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, а також осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах та позбавлених батьківського піклування;

- забезпечення проведення зовнішньої оцінки якості тестування донорської крові;

- широке застосування в закладах охорони здоров'я засобів індивідуального захисту та виробів медичного призначення одноразового використання;

проведення медикаментозної постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції особам з можливим ризиком інфікування;

- забезпечення дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, адаптованим харчуванням до досягнення ними 1-річного віку;

- розроблення, виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, проведення інформаційних кампаній і заходів з метою формування здорового способу життя, формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ;

- пропаганда безпечної сексуальної поведінки;

- запровадження гендерно орієнтованих підходів до надання медичної допомоги, соціальних послуг людям, які живуть з ВІЛ, і здійснення профілактичних заходів;

надання медичних і соціальних послуг під час лікування ВІЛ-позитивних пацієнтів та здійснення заходів щодо їх соціального супроводження відповідно до державних стандартів із залученням громадських та благодійних організацій

організація і доступ до паліативної та хоспісної допомоги людям, які живуть з ВІЛ;

-                     підготовка фахівців для надання медичної допомоги та соціальних послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу;

страхування працівників лікувально-профілактичних закладів, що надають допомогу хворим на ВІЛ-інфекцію;

-                     здійснення постійного моніторингу та аналізу епідемічної ситуації.

Результативні показники:

 

обстеження на ВІЛ 5% населення району;

залучення до антиретровірусної терапії не менше 70 % від загальної кількості ВІЛ-інфікованих, які її потребують;

зниження рівня передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини від 2% до 1%;

обстеження методом полімеразної ланцюгової реакції 100% дітей, народжених від ВІЛ-позитивних матерів;

охоплення послугами з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу 60% представників груп ризику;

досягнення рівня стабілізації показника смертності серед хворих на СНІД.

 

VІ. Напрями діяльності та заходи районної програми

 

Реалізація напрямів діяльності та виконання заходів Районної програми нададуть змогу забезпечити:

уповільнення масштабів поширення епідемії ВІЛ-інфекції в районі;

своєчасну та якісну діагностику вірусу імунодефіциту в інфікованому організмі людини;

зниження ризику зараження дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів;

високий рівень доступу до послуг безперервного лікування препаратами антиретровірусної терапії усіх хворих на ВІЛ-інфекцію, які її потребують;

ефективне та контрольоване лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД;

зниження рівня резистентності до антиретровірусної терапії;

профілактику вторинних опортуністичних інфекцій та новоутворень;

доступ усіх представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ до участі у профілактичних програмах;

забезпечення усіх ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають під медичним наглядом у закладах охорони здоров'я, медичною допомогою та соціальними послугами з догляду та підтримки;

запобігання поширенню ВІЛ-асоційованого туберкульозу, мультидисциплінарний підхід із надання таким хворим медичної допомоги, зменшення смертності від ко-інфекції туберкульоз /ВІЛ на 10%;

зниження показників захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу;

формування серед населення толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування на ВІЛ;

підвищення санітарно-просвітницької діяльності щодо профілактики ВІЛ-інфекції, особливо серед дітей та молоді;

підвищення соціальної культури поведінки в суспільстві, особливо в групах ризику щодо інфікування ВІЛ;

зменшення ризику інфікування ВІЛ медичних працівників під час надання медичної допомоги пацієнтам.

Розраховані показники наведені в Додатку 3.

 

VІІ. Координація та контроль за виконанням районної програми

 

Координація та контроль за виконанням районної програми здійснюється Районною радою та районною державною адміністрацією.

Основними формами контролю за станом реалізації заходів та результатами показників районної програми будуть:

-                     розпорядження голови райдержадміністрації про встановлення контролю за ходом її реалізації;

-                     звітність структурних підрозділів райдержадміністрації, міськради щороку 1 раз на півріччя  про стан виконання відповідних заходів районної програми;

-                     здійснення аналізу ходу її виконання;

-                     залучення відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації та засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації районної програми;

-                     обговорення стану та проблем щодо реалізації Районної програми  на засіданнях колегії райдержадміністрації, сесіях райради та міськради, засіданнях райради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу, засіданнях постійних комісій місцевих рад, громадських колегій;

-                     проведення моніторингу та надання узагальненої звітності про хід реалізації районної програми керівництву обласної державної адміністрації та обласної ради;

-                     організаційне супроводження виконання районної програми протягом 2015-2018 років здійснюватиме районна державна адміністрація, районна рада, міськрада, центральна районна лікарня.

____________________________

Додаток 1

до районної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції /СНІДу на 2015-2018 роки затвердженої рішенням 38 сесії районної ради

від 28 серпня 2015 року № 562

 

 

Ресурсне забезпечення районної програми

Тис.грн.

Джерела фінансування

Обсяг фінансування

В тому числі за роками

 

 

2015р.

2016 р.

2017 р.

2018 р.

Державний бюджет

 

 

 

 

 

Місцеві бюджети

49912

12478

12478

12478

12478

Обласний бюджет

 

 

 

 

 

Інші джерела

(глобальний фонд)

 

 

 

 

 

УСЬОГО

49912

12478

12478

12478

12478

 

 

 

 

________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до районної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції /СНІДу на 2015-2018 роки затвердженої рішенням 38 сесії районної ради

від 28 серпня 2015 року № 562

 

Розрахунки кількісних та якісних показників Районної цільової

соціальної програми протидії ВІЛ/СНІДу на 2015-2018 роки

 

з/п

Назва показника

Од.

виміру

Вихідні дані на початок дії 2014р. районної програми

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Усього за період дії районної програми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

І.

Показники продукту районної програми

1.

Кількість вперше виявлених хворих на ВІЛ-інфекцію

осіб

14

 

 

 

 

Збільшення на 12%

ІІ.

Показники ефективності реалізації районної програми

1.

Відсоток населення, що дали згоду на обстеження на ВІЛ-інфекцію

%

6,2

 

 

 

 

Збільшення на 0,5%

2.

Забезпечення дітей препаратами для профілактики опортуністичних інфекцій

%

0

 

 

 

 

100%

3.

Забезпечення хворих дорослих препаратами для лікування опортуністичних інфекцій

%

0

 

 

 

 

20%

ІІІ.

Показники якості районної програми

1.

Смертність від СНІДу

На 100 тис. нас.

11,3

 

 

 

 

Досягнення рівня стабілізації

2.

Відсоток вагітних, що обстежені на ВІЛ-інфекцію імунофермент-ним методом

%

100

 

 

 

 

100%

3.

5% обстеження різних верст населення району на ВІЛ

%

6,2

 

 

 

 

Збільшення до 5%

4.

Відсоток дітей, яким проведено лікування опортуністичних інфекцій

%

100

 

 

 

 

100%

5.

Відсоток дітей, які забезпечені адаптованими молочними сумішами до 1 року

%

100

 

 

 

 

100%

_______________________

До уваги громадян

Офіс реформ