Програма розвитку ринку Бобринецького району на 2016-2020 роки

 

м. Бобринець

2016

ЗМІСТ

 

Вступ

 

3

РОЗДІЛ I.

Загальні положення

4

 

РОЗДІЛ ІI.

Мета Програми

4

 

РОЗДІЛ ІІІ.

 

Аналіз сучасного стану розвитку ринку Бобринецького району

 

4

 

РОЗДІЛ ІV.

 

Основні завдання Програми

 

5

РОЗДІЛ V.

Фінансове забезпечення Програми

5

 

РОЗДІЛ VI.

 

Результати, які очікуються від реалізації Програми

 

6

 

ДОДАТОК.

Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку ринку Бобринецького району на 2016-2020 роки

 

 

7

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення третьої сесії Бобринецької

районної ради сьомого скликання

26 лютого 2016 року № 51

 

ПРОГРАМА

розвитку ринку

Бобринецького району на 2016-2020 роки

ВСТУП

 

Програма вдосконалення функціонування ринку Бобринецького району на 2016-2020 роки (далі – Програма) розроблена на підставі положень Конституції України, Закону України “Про безпечність та якість харчових продуктів”, Указу Президента України від 23 травня 2001 року № 334/2001 “Про заходи щодо вдосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих, непродовольчих товарів”, постанов Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 868 “Деякі питання організації діяльності продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків” та від 24 червня 2009 року № 632 “Про затвердження Програми розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2012 року”, Правил торгівлі на ринках, затверджених спільним наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26 лютого 2002 року № 57/188/84/105, пункту 7 протокольного доручення обласної державної адміністрації від 28 вересня 2015 року №01-15/222/3.

Програма спрямована на виконання пріоритетних завдань і вирішення питань реалізації державної політики щодо вдосконалення діяльності роздрібного ринку (далі – ринок),  основними функціональними обов’язками якого є:

- забезпечення належних умов для здійснення процесу купівлі-продажу товарів народного споживання і надання різноманітних послуг споживачам, виробникам та продавцям;

- забезпечення оптимального руху товарно-грошових та інформаційних потоків між товаровиробниками і споживачами в загальній інфраструктурі внутрішньої торгівлі.

Програма є довгостроковою. Вона передбачає поступове вдосконалення функціонування спеціалізованого ринку та перетворення його у торговельно-сервісний комплекс, який буде представляти собою сукупність функціонально та організаційно взаємопов’язаних, організованих згідно з вимогами чинного законодавства, об’єктів торгівлі та надання послуг, у т.ч. ринкових, зосереджений у єдиний будівельно-архітектурний комплекс, який матиме сучасно оформлений периметр, упорядковану прилеглу територію, зі спільним органом управління, функціонування якого забезпечують суб’єкти господарської або підприємницької діяльності.

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Ринок – це суб'єкт господарювання, створений на відведеній за рішенням органу місцевого самоврядування земельній ділянці, зареєстрований в установленому порядку .

Функціональними обов'язками ринків є надання послуг та створення для торговців і споживачів належних умов у процесі роздрібних купівлі-продажу товарів за цінами, що складаються залежно від попиту і пропозиції.

У цій Програмі під функціонуванням ринків розуміється діяльність ринку Бобринецького району, на якому забезпечується:

-   належні умови для:

а) купівлі-продажу товарів однієї з груп - продовольчих чи непродовольчих;

б) надання послуг продавцям, покупцям і товаровиробникам;

-   належний контроль за додержанням:

а) прав споживачів;

б) правил торгівлі;

в)  санітарних вимог;

г) якості та безпеки товарів (робіт, послуг), що реалізуються в межах ринку.

Удосконалення функціонування ринку району – це поступове поліпшення його діяльності в зазначених напрямах.

 

Розділ ІІ. МЕТА ПРОГРАМИ

 

Основною метою Програми є:

-       вдосконалення сучасного стану функціонування ринку;

-       розв’язання проблем, пов'язаних із функціонуванням ринку, які заважають ринковим об'єктам розвиватися, поліпшувати умови для суб'єктів, що здійснюють торгівлю на ринку та споживачів, які скуповують на ринку товари;

-        удосконалення відносин між суб’єктами підприємницької діяльності, виробниками та споживачами;

-     підвищення економічної та соціальної ефективності ринку;

-         формування основних пріоритетних напрямів розвитку ринку, які забезпечать вирішення існуючих на ринку проблем та створять умови для перетворення ринку у сучасні торговельні комплекси.

 

Розділ ІІІ. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ РИНКУ БОБРИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ

Ринок як елемент інфраструктури внутрішньої торгівлі відіграє певну позитивну роль в умовах розвитку ринкової економіки:

-   забезпечує зайнятість і соціальну підтримку певної частини населення;

-    надає організаційну підтримку суб’єктам малого та середнього бізнесу шляхом створення для них додаткової кількості торгових місць.

Станом на 01 січня 2016 року у Бобринецькому районі функціонує1 ринок (колективне підприємство “Ринок” Бобринецького районного споживчого товариства) загальною площею12298 м2. На території ринку розміщено 28 павільйонів, 20 кіосків, 66 контейнерів, 2 павільйони (по 40 торговельних місць для реалізації молочної та м’ясної продукції),  236 торговельних місць, де реалізується овочі, продукція переробної промисловості та лишки сільськогосподарської продукції.

Середня заповнюваність площадок торгуючими складає 70,0%.

Позитивними тенденціями є те, що торгівля на ринку є відчутним чинником формування конкурентного середовища на внутрішньому споживчому ринку. На сьогодні роздрібні ціни на продовольчі товари дещо нижчі від роздрібних цін у стаціонарній роздрібній мережі. Зміцнюється матеріально-технічна база ринку в результаті введення в дію критих павільйонів, відкриття нових магазинів, що сприяє поліпшенню умов праці продавців, підвищенню рівня торговельного обслуговування населення.

Разом з тим, на ринку є деякі проблем, а саме:

- роботи з благоустрою ринку проводяться на недостатньо належному рівні. Мають місце проблеми незадовільного матеріально-технічного стану ринку, зокрема недостатнє забезпечення холодильним, ваговимірювальним та іншим торгово-технологічним обладнанням;

- стан протипожежного захисту ринку потребує поліпшення;

- вдосконалення нормативно-правової бази в частині регулювання взаємовідносин ринку з місцевими органами виконавчої влади, суб’єктами підприємницької діяльності, товаровиробниками, споживачами.

РОЗДІЛ ІV. основні завдання ПРОГРАМИ

Необхідною передумовою для розвитку ринку є запровадження у всьому комплексі організаційно-технічного забезпечення чітких правил і норм, дотримання яких дозволить визначити спеціалізацію об'єкта, шляхи розвитку матеріально-технічної та інформаційної бази, сформувати перспективний план розвитку ринку.

Програмою передбачено впровадження рекомендацій щодо організації роботи та провадження торговельної діяльності на ринку Бобринецького району. Заходи щодо виконання основних завдань Програми додаються.

 

Розділ V. Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансове забезпечення виконання Програми проводити шляхом залучення коштів ринку, інвесторів, суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють торгівлю на ринку.

Розділ VI. Результати, які очікуються

від реалізації Програми

 

Як результат реалізації Програми очікується:

- формування на території району інфраструктури сучасно оформленого і оснащеного ринку, який відповідає чинному законодавству України, нормативно-правовим актам та потребам населення у споживанні товарів і послуг;

-    оптимізація системи руху споживчих товарів від виробника до споживача, який купує товари на ринку, зменшення кількості посередників у ланцюгу просування товару від виробника до споживача.

Реалізація Програми не передбачає фінансування з державного або місцевих бюджетів.

 

Додаток

Заходи

щодо виконання основних завдань програми розвитку ринку

Бобринецького району на 2016-2020 роки

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

1

Проведення перевірок ринку щодо встановлення фактів здійснення роздрібної торгівлі громадянами без державної реєстрації

Щокварталу протягом

2016-2020 роки

Бобринецьке відділення Долинської ОДПІ Головного управління ДФС у Кіровоградській області, управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

Підвищення рівня торговельного обслуговування населення та дотриманням суб’єктами господарювання вимог чинного законодавства України

2

Забезпечення додаткового протипожежного водопостачання та укомплектування первинними засобами пожежогасіння всіх торговельних точок розташованих на території ринку

Постійно

Бобринецький районний відділ управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області, Бобринецьке райспоживтовариство

Належний протипожежний захист ринку

3

Заборона використання не сертифікованих приладів для опалення приміщень

Постійно

Бобринецький районний відділ управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області, Бобринецьке райспоживтовариство

Безпека продавців та відвідувачів ринку

4

Проходження функціонального навчання з пожежної безпеки всіма фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність на території ринку та проведення відповідних інструктажів з правил пожежної безпеки

Щороку

Бобринецький районний відділ управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області, Бобринецьке райспоживтовариство

Підвищення рівня обізнаності у сфері пожежної та техногенної безпеки

5

Збереження протипожежних розривів (проїздів) для проїзду пожежних автомобілів

Постійно

Бобринецький районний відділ управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області, Бобринецьке райспоживтовариство

Забезпечення виконання правил та норм пожежної безпеки

6

Дотримання товарного сусідства під час продажу продуктів харчування, упорядкування торгівлі, недопущення розміщення товарів за межами пунктів продажу (стихійної торгівлі)

Постійно

Управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, сектор державного санітарно-епідеміологічного нагляду у Бобринецькому районі Новгородківського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Кіровоградській області, управління державної ветеринарної медицини у Бобринецькому районі, Бобринецьке райспоживтовариство, Бобринецький відділ поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області

Задоволення потреб мешканців району в якісних та безпечних товарах, у першу чергу продуктах харчування

7

Ремонт твердого покриття території ринку

Щороку

Бобринецьке райспоживтовариство

Покращення побутових умов для торгівлі

8

Забезпечення м’ясного павільйону опаленням

2016-2017 роки

 

Бобринецьке райспоживтовариство

Належне функціонування м’ясного павільйону, поліпшення умов праці продавців в ньому, підвищення рівня торговельного обслуговування

9

Встановлення холодильного обладнання у м’ясному павільйоні для зберігання непроданих м’ясопродуктів

2016-2017 роки

Бобринецьке райспоживтовариство

Насичення споживчого ринку якісною м’ясною продукцією

10

Забезпечення молочного павільйону опаленням та вентиляцією

2017-2018 роки

 

Бобринецьке райспоживтовариство

Належне функціонування молочного павільйону, поліпшення умов праці продавців в ньому, підвищення рівня торговельного обслуговування

11

Першочергове проходження молочної продукції в лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи перед реалізацією

Постійно

Управління державної ветеринарної медицини у Бобринецькому районі,

сектор державного санітарно-епідеміологічного нагляду у Бобринецькому районі Новгородківського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Кіровоградській області, Бобринецьке райспоживтовариство

Забезпечення потреб населення у споживанні якісної та безпечної молочної продукції

12

Продовження облаштування нових павільйонів закритого типу для продажу продуктів та переведення в них вже існуючих підприємців

2016-2020 роки

 

Бобринецьке райспоживтовариство

Удосконалення умов для здійснення купівлі-продажу товарів, збільшення обсягів привозу та реалізації продукції, забезпечення зайнятості населення

13

Приведення у відповідність з вимогами ветеринарно-санітарних правил робочі місця по торгівлі свіжою рибою, овочами, фруктами

2016-2020 роки

Управління державної ветеринарної медицини у Бобринецькому районі,

сектор державного санітарно-епідеміологічного нагляду у Бобринецькому районі Новгородківського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Кіровоградській області, Бобринецьке райспоживтовариство, управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

Підвищення ефективності системи запобігання потраплянню небезпечних або товарів неналежної якості на споживчий ринок району

14

Встановлення радіовузла або гучномовця з метою проведення санітарно-освітньої роботи, реклами товарів, інформування населення та продавців про правила торгівлі на ринку

2019 рік

 

Бобринецьке райспоживтовариство

Достовірність інформації про торговельну діяльність та продукцію, яка реалізується на ринку

15

Дотримання обов’язкового укладання договорів про надання торговельних місць в користування з суб’єктами господарювання, яким ці місця надаються на термін більше одного місяця

2016-2020 роки

 

Бобринецьке райспоживтовариство

Забезпечення відповідних вимог чинного законодавства України та зменшення правових порушень на ринку

16

Оновлення паспорту ринку

Лютий

2016 року

Бобринецьке райспоживтовариство, Бобринецька міська рада

Забезпечення правового функціонування ринку

17

Розроблення та затвердження правил торгівлі на ринку

Травень

2016 року

 

Бобринецька міська рада

Забезпечення додержання торгуючими Правил торгівлі на ринку міста Бобринець та законодавства України про захист прав споживачів, недопущення до реалізації контрабандної, фальсифікованої, контрафактної продукції

_____________________________________

Останні новини

До уваги громадян

Офіс реформ