Програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2016 рік

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Розділ І. МЕТА ПРОГРАМИ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ БОБРИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ

 

Розділ ІІ. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РАЙОНУ

 

1.  Агропромисловий комплекс, як основа сталого функціонування економіки району

2.  Стале функціонування промисловості

3.  Енергозбереження та енергоефективність

4.  Розвиток сільських територій та розбудова соціальної інфраструктури

5.  Підвищення ролі та функціональних можливостей міста Бобринець  у подальшому розвитку району

 

Розділ ІІІ. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток

 

 1. Розвиток транспортно-транзитного потенціалу
 2. Забезпечення стабільного розвитку туристично-рекреаційного комплексу
 3. Будівництво та житлова політика
 4. Житлово-комунальне господарство
 5. Екологічна ситуація, використання природних ресурсів

 

Розділ ІV. СТАНДАРТИ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

 

1. Демографічна ситуація, забезпечення підтримки дітей, сім’ї та молоді

2. Доходи та соціальний захист населення

3. Підтримка армії, військовослужбовців та населення, яке постраждало від окупації та проведення антитерористичної операції

4. Освіта та наука.

5. Фізична культура та спорт

6. Охорона здоров’я

7. Культурний простір та збереження культурної спадщини

8. Розвиток споживчого ринку району, зниження інфляції та захист прав споживачів

 

Розділ V. ЗАПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ТА УСПІШНИХ ПРАКТИК УПРАВЛІННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ

 

 1. Вдосконалення системи регіонального управління
 2. Стратегічні пріоритети:

1)     стратегічний пріоритет 1: децентралізація влади, реформування місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою

2)     стратегічний пріоритет 2: підвищення якості державного управління регіональним розвитком

3)     стратегічний пріоритет 3: посилення міжгалузевої координації в процесі формування та реалізації регіональної політики

4)     стратегічний пріоритет 4: удосконалення системи надання публічних послуг та активізація співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства

5)     стратегічний пріоритет 5: забезпечення виконання на належному рівні заходів із цивільного захисту населення, мобілізаційної підготовки і мобілізації в районі

 

 1. Очікувані показники  та результати виконання основних завдань
 2. Механізми і засоби реалізації  основних завдань:

 

Розділ VІ. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

 

Розділ VІІ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

 

Розділ VІІI.         ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ

 

1. Основні показники програми економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2016 рік

2. Перелік інвестиційних проектів, реалізація яких передбачається  у рамках програми економічного і соціального розвитку на 2016 рік у Бобринецькому районі

3. Перелік соціальних заходів, реалізація яких доцільна у рамках програми економічного і соціального розвитку на 2016 рік  у Бобринецькому районі

4. Перелік проектів міжнародної технічної допомоги,  реалізація яких передбачається у 2016 році у  рамках програми  економічного і соціального розвитку на 2016 рік

5. Паспорт програми

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення другої сесії Бобринецької

районної ради сьомого скликання

18 грудня 2015 року № 12

ПРОГРАМА

економічного і соціального розвитку Бобринецького району

на 2016 рік

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2016 рік (далі – Програма) розроблена на основі Плану заходів на  2015-2017 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року, затвердженого рішенням обласної ради від  29 вересня  2015 року №787.

 

Під час формування Програми враховано положення Стратегії економічного і соціального розвитку Бобринецького району на період до 2020 року.

 

Методологічною основою розроблення Програми є:

Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" (стаття 11);

постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року
№ 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету" (із змінами і  доповненнями).

 

Розділ І. МЕТА ПРОГРАМИ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ БОБРИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ

 

Метою Програми є створення умов для сталого функціонування підприємств реального сектору економіки, закладів і установ соціальної сфери на основі проведення реформ у різних галузях і сферах діяльності, розвитку міжнародної співпраці та міжрегіонального співробітництва для поліпшення умов життєдіяльності населення та підвищення його добробуту.

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

розвитку Бобринецького району на 2016 рік

 

Програма 1.  Підвищення рівня ефективності використання  економічного потенціалу району

Напрям  1.А Розвиток інноваційного та конкурентного виробничого сектору району:

Пріоритет 3. Підвищення конкурентоспроможності харчової промисловості, розвиток коопераційних зв’язків та мережевого співробітництва в галузі:

1) сприяння промисловим підприємствам у розвитку їх зовнішньоекономічної, інвестиційної та виставкової діяльності з метою просування продукції на внутрішні та зовнішні ринки;

2) забезпечення ефективного використання виробничих потужностей та збільшення обсягів виробництва;

3) вжиття заходів щодо вирішення проблемних питань функціонування та задіяння потенціалу підприємств з переробки сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки;

4) захист інтересів місцевих товаровиробників та їх підтримка у рамках реалізації проекту "Купуй своє, купуй Кіровоградське";

5) розширення інтеграційних і технологічних зв’язків між сільгосптоваровиробниками та підприємствами харчової промисловості;

6) вжиття заходів щодо зниження рівня енергоємності виробництва продукції,  виконання робіт, надання послуг підприємствами промисловості.

Напрям 1.В Зростання конкурентоспроможності аграрного сектору:

Пріоритет 2. Розвиток рослинництва як основи продовольчої безпеки регіону:

1) впровадження у виробництво нових екологічно безпечних, ресурсо – і  енергозберігаючих ґрунтозахисних технологій;

2) розширення виробництва овочевої продукції та картоплі у сільгосппідприємствах району;

3) забезпечення вжиття заходів щодо збереження родючості ґрунтів.

Пріоритет 3. Розвиток тваринницької  галузі:

1) забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в районі;

2) здійснення державного контролю та нагляду за дотриманням суб’єктами господарювання району ветеринарних та санітарних вимог;

3) формування стабільної кормової бази за рахунок сприяння створенню господарствами культурних та поліпшення природних пасовищ;

4) посилення селекційно – племінної роботи.

Напрям 1.С Розвиток сільських територій та розбудова соціальної інфраструктури:

Пріоритет  1. Розвиток аграрного бізнесу, підприємств виробничої галузі та сфери послуг:

1) забезпечення пріоритетності розвитку великотоварного сільськогосподарського виробництва;

2) сприяння залучення інвестицій у розвиток підприємств агропромислового комплексу і сільських населених пунктів;

3) формування сучасної інфраструктури аграрного ринку;

4) створення обслуговуючих кооперативів зі зберігання та маркетингу зерна.

Пріоритет 2. Поліпшення якості автомобільних доріг, забезпечення населених пунктів централізованим водопостачанням та водовідведенням:

1) буріння артезіанських свердловин у населених пунктах, що користуються привізною водою;

2) поетапне оснащення всіх споживачів житлово-комунальних послуг приладами обліку витрачання води і енергії;

3) приведення тарифів до економічно обґрунтованих витрат на виробництво житлово-комунальних послуг;

4 проведення робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів, експлуатаційного утримання автомобільних доріг та вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах району в межах можливостей  бюджетів різних рівнів.

Програма 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток:

Напрям 2.А Розвиток транспортно-транзитного потенціалу:

Пріоритет 5. Сприяння комплексному розвитку сфери культури в регіоні:

1) збереження існуючої мережі закладів культури, мистецтв, музейної справи та їх поступовий розвиток;

2) забезпечення на належному рівні надання закладами культури і мистецтв культурно-дозвіллєвих послуг населенню району, підготовка та проведення соціально важливих культурно-мистецьких заходів різних рівнів;

3) забезпечення належного функціонування сільських закладів культури, надання культурних послуг жителям сіл та міста;

4) модернізація мережі бібліотек шляхом її інформатизації та формування єдиного інформаційно-бібліотечного простору;

5) надання фінансової підтримки для творчої діяльності місцевих осередків національних творчих спілок району, творчих особистостей та їх ініціатив, спрямованих на розвиток національної літератури, культури та мистецтв;

6) збереження контингенту учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів;

7) здійснення інвентаризації та паспортизації об’єктів і пам’яток культурної спадщини;

8) проведення ремонтно-реставраційних робіт на будівлях-пам'ятках історії, архітектури та містобудування району;

9) застосування об’єктів культурної спадщини для провадження туристичної діяльності, забезпечення інфраструктурного облаштування визначних об’єктів історико-культурної спадщини та визначних об’єктів природно-заповідного фонду в складі національної та районної мереж туристично-екскурсійних маршрутів.

Напрям 2.С Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання:

Пріоритет 3. Досягнення відповідності системи освіти потребам ринку праці, створення єдиного освітнього простору, забезпечення якості та доступності освіти, ефективності управління нею:

1) забезпечення охоплення дошкільною освітою 95% дітей віком від 3 до 5 років та 100% дітей 5-річного віку;

2) модернізація навчально-матеріальної бази та комп’ютеризація дошкільних закладів;

3) модернізація матеріально-технічної бази;

4) забезпечення  збереження та утримання матеріальної бази навчальних закладів;

5) забезпечення регулярного підвезення учнів та педагогічних працівників у сільській місцевості до місць проведення занять  і додому;

6) реконструкція,  капітальні та поточні ремонти в об'єктах закладів освіти;

7) придбання  шкільних меблів;

8) виховання позитивного відношення до здорового способу життя шляхом проведення інформаційно-просвітницької та інформаційно-освітньої роботи, спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів;

9) участь старшокласників у районному та обласному етапах фестивалю “Молодь обирає здоров’я ”;

10) підтримка різних форм активного літнього відпочинку школярів (туристичні походи, профільні табори, табори відпочинку на базі загальноосвітніх навчальних закладів).

Пріоритет 5. Завершення реформування системи охорони здоров’я:

1) забезпечення закладів охорони здоров’я відповідним обладнанням, транспортними засобами;

2) підвищення якості надання первинної медичної допомоги, використання ресурсів, якості та доступності вторинної медичної допомоги;

3)поліпшення медикаментозного і матеріально - технічного забезпечення лікувально - профілактичних закладів району;

4) оптимізація ліжкового фонду, впровадження стандартів діагностики, розвиток мережі закладів загальної лікарської практики – сімейної медицини;

5) забезпечення пріоритетного, першочергового комплектування лікарськими кадрами та середнім медичним персоналом закладів охорони здоров’я сільської мережі, реалізація заходів щодо залучення та закріплення молодих спеціалістів – лікарів для роботи в медичних закладах району шляхом створення належних умов для їх праці та проживання.

 

Розділ ІІ. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РАЙОНУ

1. Агропромисловий комплекс, як основа сталого

функціонування економіки району

Бобринецький район має значний потенціал для розвитку галузі сільського господарства.

В районі сконцентровано 135582 га земель сільськогосподарського призначення, або 6,7 % загальної площі сільгоспугідь  Кіровоградської області.

Виробництвом сільськогосподарської продукції займаються                             228 сільськогосподарських агроформування, з яких 202 фермерські господарства.

1. Головні проблеми:

зростання вартості матеріальних ресурсів  під час виробництва продукції сільського господарства, що спричиняє підвищення її собівартості;

зниження якості ґрунтів через розширення посівних площ під вирощування грунтовиснажуючих культур (соняшника та ріпака) та ерозію ґрунтів;

домінування дрібнотоварного виробництва продукції тваринництва та плодоовочівництва;

зниження потенціалу галузі тваринництва: скорочення поголів’я тварин і зменшення обсягів виробництва продукції;

недостатнє використання зрошуваних земель та зрошувальних систем у зоні ризикованого виробництва та в умовах кліматичних змін у природі;

довготривалість процесу затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності відповідно до статті 23 Закону України "Про оцінку земель" (рішення районної ради).

 

2. Стратегічні пріоритети:

1) стратегічний пріоритет 1: підвищення доданої вартості в аграрній сфері;

основні завдання:

вжиття заходів щодо формування інтегрованих агропромислових структур (кластерів) на регіональному рівні;

підвищення дохідності сільського господарства за рахунок суттєвого збільшення продуктивності рослинництва і тваринництва,

сприяння випереджаючому розвитку галузей, що виробляють продукцію з високим часткою доданої вартості; нарощування обсягів її експорту;

створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та сприяння і моніторинг їх діяльності;

проведення модернізації діючих та будівництво нових сучасних ємностей для зберігання сільськогосподарських культур;

сприяння удосконаленню структури сільського господарських угідь та посівів, дотриманню оптимальної структури посівних площ за рахунок поєднання заходів економічного розвитку сільського господарських землекористувачів та їх юридичної відповідальності у сфері охорони земель;

організація та проведення тренінгів, семінарів та курсів.

 

2) стратегічний пріоритет 2: розвиток рослинництва як основи продовольчої безпеки регіону;

основні завдання:

сприяння нарощуванню виробництва рослинницької продукції за рахунок впровадження сучасних енергоощадних та екологічних технологій в сільському господарстві (органічного землеробства, технологій No-Till тощо);

розроблення системи заходів щодо модернізації системи зрошення та розширення площ зрошуваних земель за рахунок реконструкції діючих та придбання нових систем дощувальної техніки;

стимулювання вирощування плодоовочевої продукції сільськогосподарськими підприємствами; шляхом надання першочергової переваги сільськогосподарським підприємствам по вирощуванню плодоовочевої продукції для участі у виставково- ярмаркових заходах;

проведення робіт із модернізації діючих та будівництва нових сучасних овоче- та фруктосховищ, забезпечення закладення до них на зберігання картоплі, овочів і плодів урожаю 2016 року;

посилення інформаційно-консультативного супроводу сільськогосподарських товаровиробників з метою сприяння збільшенню внесення мінеральних та органічних добрив;

сприяння розвитку системи селекції та насінництва, що сприятиме нарощуванню виробництва сільськогосподарської продукції на основі використання сортів сільськогосподарських культур, адаптованих до регіональних природно-кліматичних умов;

посилення співпраці дослідних господарств і дослідних станцій науково-дослідних установ, дослідних та навчально-дослідних господарств навчальних закладів, суб’єктів насінництва та розсадництва, що виконують роботи із селекції сільськогосподарських культур, з метою збільшення виробництва оригінального та високорепродукційного насіння сільськогосподарських культур;

здійснення агрохімічного обстеження ґрунтів, а також контролю за змінами їх якісного стану, проведення агрохімічної паспортизації земельних ділянок;

надання вільних земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва виключно через земельні торги (аукціони), що дасть можливість зменшити корупцію у процесі розпорядження земельними ділянками державної та комунальної власності;

 

 

3) стратегічний пріоритет 3: розвиток тваринницької галузі;

основні завдання:

створення умов для залучення інвестицій у будівництво, проведення реконструкції тваринницьких комплексів;

формування високопродуктивного поголів’я у господарствах всіх форм власності за рахунок племінних ресурсів племпідприємств та забезпечення дрібнотоварних виробників високоякісним генетичним матеріалом для штучного осіменіння тварин та поліпшення генетичного потенціалу худоби;

упровадження інтенсивних енерго- і ресурсозберігаючих технологій вирощування кормових культур та заготівлі сіна, силосу, сінажу тощо;

посилення селекційно-племінної роботи в тваринництві, створення племінних репродукторів сільськогосподарських тварин з метою сприяння відтворенню високоефективних порід тварин та поліпшення племінного потенціалу маточного стада;

4) стратегічний пріоритет 4: розвиток інфраструктури аграрного ринку;

основні завдання:

здійснення заходів щодо розвитку сервісних і дорадчих послуг в сільському господарстві;

сприяння розвитку місцевих сільськогосподарських ринків та ярмарків, забезпечення на них умов для зберігання, обробки та пакування сільськогосподарської продукції, а також перевірки та контролю її якості;

модернізація та будівництво сучасних складів із зберігання зерна, зокрема шляхом створення сільськогосподарськими товаровиробниками мережі кооперативних елеваторів;

надання організаційно-методичної підтримки створенню молочарських та зернових кооперативів з метою заохочення збільшення поголів’я тварин;

 

5) стратегічний пріоритет 5: екологічне поліпшення агроландшафтів та розвиток органічного виробництва;

основні завдання:

заохочення впровадження альтернативних ресурсозберігаючих і безпечних технологій та систем землеробства, насамперед, на основі запровадження екологічного землеробства, що дозволить знизити рівень забруднення земель і підвищити їхню якість;

сприяння запровадженню інтегрованої системи захисту рослин, яка зорієнтована насамперед на використання агротехнічного та біологічного методів і спрямована на зменшення обробітку сільгоспкультур хімічними реагентами, що збільшить виробництво екологічно чистої продукції;

систематичне ведення екологічного моніторингу та контролю за ефективністю використання земельних ресурсів, обсягами внесення мінеральних добрив, засобів захисту рослин від хвороб та шкідників сільгоспкультур з метою своєчасного виявлення зміни якісного стану земель і властивостей ґрунтів внаслідок нераціонального їх використання;

проведення контролю за використанням земель водного фонду, а також за екологічним станом поверхневих вод, що використовуються для потреб сільського господарства;

3. Очікувані показники  та результати виконання основних завдань:

Вид продукції

Роки:

2016 р., прогноз

2016 р. до 2015 р., %

2014 рік, факт

2015 рік, очікуване

2015 рік, у % до 2014 р.

1

5

6

7

 

 

Індекс виробництва сільського господарства, %

95,8

101,1

9,1

100,8

-0,3

Рослинництво

 

 

 

 

 

Зернові та зернобобові культури, тис.т

98975

97857

99

87383

89

Соняшник, тис.т

124692

131526

105

133000

101

Цукровий буряк, тис.т

-

-

-

-

-

Картопля, тис.т

14888

12857

86

13440

105

у т.ч. сільськогосподарські підприємства

7,5

2,5

33

8

320

Овочі, тис.т

5586

4242

76

4620

109

у т.ч. сільськогосподарські підприємства

5,8

4,2

72

10

238

з них: капуста, т

644

594

92

610

102,6

у т.ч. сільськогосподарські підприємства

0,5

0,5

100

0,7

140

буряк, т

329

311

95

380

122

у т.ч. сільськогосподарські підприємства

0,5

0,5

100

0,7

140

морква, т

289

243

84

350

144

у т.ч. сільськогосподарські підприємства

0,5

0,5

100

0,7

100

цибуля, т

1137

1102

96

1290

117

у т.ч. сільськогосподарські підприємства

0,5

0,5

100

0,9

160

Тваринництво

 

 

 

 

 

Худоба та птиці (ж.в.), тис.т

2361

2370

100,3

2375

100,2

у т.ч. сільськогосподарські підприємства

146

146

100

150

102,7

Молоко, тис.т

13754

13750

99,9

13760

100

у т.ч. сільськогосподарські підприємства

268

220

83

221

100,5

Яйця, млн.штук

21500

21600

100,5

21800

101

у т.ч. сільськогосподарські підприємства

-

-

-

-

-

розширення мережі об’єктів інфраструктури із обслуговування агропромислового комплексу;

поліпшення екологічної ситуації в області;

спрощення доступу до землі потенційних інвесторів сприятиме активізації розвитку реального сектору економіку області;

впровадження конкурентних способів продажу земельних ділянок або прав на них (оренда).

4.  Механізми і засоби реалізації  основних завдань:

Виконання основних завдань програми буде здійснюватись із використанням коштів:

державного бюджету – на надання фінансової підтримки сільгосптоваровиробникам та інші заходи у рамках бюджетних програм державного бюджету (за умови їх врахування у Державному бюджеті України на 2016 рік);

місцевих бюджетів – у вигляді співфінансування проектів, які передбачають створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; які пройшли конкурсний відбір для фінансування через Регіональний фонд підтримки підприємництва, та на інші цілі, у т.ч. обласна премія ім. О.Гіталова;

сільськогосподарських товаровиробників – на оновлення техніки, придбання насіння, засобів захисту рослин, обладнання тощо;

міжнародної технічної допомоги – на створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, на інші цілі;

населення – на придбання садивного матеріалу, молодняка тварин, продукції тваринництва і рослинництва, овочів, картоплі тощо.

2. Стале функціонування промисловості

1) головні проблеми:

недостатня конкурентоспроможність промислової продукції через високу енергоємність продукції промисловості;

обмеженість робіт з модернізації та сучасного технічного переозброєння галузей промисловості;

зношеність основних виробничих фондів у галузі промисловості;

низький рівень впровадження інновацій та недостатня інноваційна активність промислових підприємств;

уповільнення інвестиційної діяльності у галузі промисловості, низька інвестиційна привабливість підприємств, що обумовлене скороченням банківського кредитування та обмеженням власних фінансових ресурсів підприємств;

зростання витрат на сировину, матеріали та енергоресурси;

недостатність власних обігових коштів підприємств не дає змоги оновлювати матеріальну базу підприємств, сучасним прогресивним устаткуванням та впроваджувати сучасні технології.

2) метою програми є зміцнення потенціалу промисловості, підвищення технологічного рівня, конкурентоспроможності продукції та сприяння     адаптації підприємств до діяльності в умовах євроінтеграції;

3) стратегічні завдання:

захист інтересів місцевих товаровиробників та сприяння їм у розробці і реалізації сучасних інвестиційних проектів, розвитку зовнішньоекономічної діяльності, налагодженні нових господарських зв'язків;

сприяння промисловим підприємствам у розвитку їх зовнішньоекономічної, інвестиційної та виставкової діяльності з метою просування продукції на внутрішні та зовнішні ринки;

забезпечення ефективного використання виробничих потужностей та збільшення обсягів виробництва:

вжиття заходів щодо вирішення проблемних питань функціонування та задіяння потенціалу підприємств з переробки сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки;

захист інтересів місцевих товаровиробників та їх підтримка у рамках реалізації проекту "Купуй своє, купуй Кіровоградське";

розширення інтеграційних і технологічних зв’язків між сільгосптоваровиробниками та підприємствами харчової промисловості;

вжиття заходів щодо зниження рівня енергоємності виробництва продукції,  виконання робіт, надання послуг підприємствами промисловості;

 

4) ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватися переважно за рахунок власних коштів підприємств та інвесторів.

 

5) кількісні і якісні критерії виконання програми:

№ з/п

Показники

Одиниця

виміру

Роки:

2014 рік

2015 рік., очікуване

2015 р. %              2014 р.

2016 р. прогноз

2016 р., % до 2015 р.

1.

Обсяг реалізованої промислової продукції,  у відпускних цінах підприємств

тис. грн.

7335,0

11117,0

151,6

12284,5

110,5

2.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу

грн.

277,5

367,0

132,3

405,5

110,5

 

3. Енергозбереження та енергоефективність

Сфера енергозабезпечення є важливою складовою економіки району та має істотний вплив на стан розвитку виробництва, соціальної сфери і рівень життя громадян.

Забезпечення електроенергії в районі здійснює                                                 ПАТ “Кіровоградобленерго”.

В умовах зростання цін на енергоносії особливої актуальності набуває використання альтернативних видів палива, впровадження енергоефективних заходів і технологій.

1) головні проблеми:

значні обсяги споживання та неефективне використання енергоресурсів бюджетними установами, обмеженість коштів на їх оплату в умовах постійного зростання цін на енергоносії;

велика енергоємність виробництва продукції та її низька конкурентоспроможність;

2) метою програми є ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів у галузях економіки і соціальній сфері району, впровадження енергозберігаючих заходів та технологій, зменшення енергоємності виробництва;

3) стратегічні завдання:

реалізація заходів Програми енергоефективності Бобринецького району на 2016 - 2020 роки;

спрямування державних та місцевих інвестиційних ресурсів за відповідними бюджетними програмами на здійснення заходів з енергозбереження, ведення обліку споживання енергоресурсів у бюджетній та невиробничій сферах;

сприяння розробці будівництва електростанції з використанням сонячної енергії;

проведення роботи з утеплення будівель бюджетної сфери з метою економії паливно-енергетичних ресурсів;

реалізація інвестиційних проектів щодо заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних та інших джерел енергії, насамперед в об’єктах соціальної сфери;

 

4) ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань енергозабезпечення та енергозбереження буде здійснюватись за рахунок власних коштів підприємств, інвесторів, коштів державного та місцевих бюджетів.

 

 

5) якісні критерії виконання програми:

зменшення споживання енергоресурсів в галузях економіки, у т.ч. у бюджетній сфері області;

зменшення споживання енергоресурсів в галузях економіки, в бюджетній  сфері області у межах 20%.

 

4. Розвиток сільських територій та розбудова соціальної інфраструктури

 

Бобринецький район на даний час нараховує 24 сільські ради та 80 сільських населених пунктів.  Сільське населення станом на 01 січня 2015 року становило 15,1 тис.осіб, або 57,9% від загальної чисельності населення в районі.

Маючи значний потенціал, впроваджуючи сучасні технології і техніку та демонструючи стабільність навіть у кризовий період, агропромисловий комплекс не в змозі забезпечити достатню зайнятість для сільського населення, що призводить до знелюднення сільських територій. Чисельність сільського населення зменшилась порівняно із 2001 роком на 21,7%.

Згідно із останніми статистичними даними в районі:

у 8 селах, або 6,4% від їх загальної кількості, зовсім  відсутнє населення;

у 18 селах, або 22,5%,  чисельність населення становить менше 50 осіб,

у 17 селах, або 21,3% - чисельність населення становить від 50 до                     99 осіб;

у 8 селах, або 6,4% - чисельність населення становить осіб від 100 до 199 осіб;

 

У сільській місцевості зосереджено значну частину закладів освіти, охорони здоров’я і культури (близько 80% від загальної мережі в районі). Сучасна сільська інфраструктура, в більшості, знаходиться у вкрай занедбаному стані і для виправлення ситуації потребує значних  інвестицій. Потребують капітального ремонту амбулаторій, ФАПи, заклади культури, бібліотеки,  ДНЗ,  школи.

Рівень розвитку інфраструктури у сільській місцевості є вкрай недостатнім: забезпечені:

водопроводами – 25 сільських населених пунктів (31,3%);

каналізацією – 24 сільських населених пункта (30,0%),

не мають освітлення вулиць - 15 сіл (18,8% від загальної кількості сільських населених пунктів);

регулярним пасажирським сполученням не охоплено 17,5% сільських населених пунктів, у тому числі через критичний стан автомобільних доріг.

 

1. Головні проблеми:

неналежний рівень розвитку інфраструктури у сільській місцевості та стан матеріально-технічної бази наявних об’єктів інфраструктури;

складна демографічна ситуація у сільській місцевості;

складна ситуація у сфері зайнятості сільського населення.

 

2. Стратегічні пріоритети:

1) стратегічний пріоритет 1: розвиток аграрного бізнесу, підприємств виробничої галузі та сфери послуг

основні завдання:

створення рівних умов для підтримки сільськогосподарських виробників незалежно від їх виду, типу, розміру, форми власності та господарювання

сприяння створенню заготівельно-збутових сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

2) стратегічний пріоритет 2: поліпшення якості автомобільних доріг, забезпечення населених пунктів централізованим водопостачанням та водовідведенням

основні завдання:

передбачення видатків у місцевих бюджетах на проведення робіт, пов’язаних із ремонтом, реконструкцією автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах району;

вжиття заходів щодо забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів;

3) стратегічний пріоритет 3: розвиток соціальної інфраструктури  села;

основні завдання:

підвищення рівня благоустрою та комунального обслуговування сільських населених пунктів;

сприяння створенню збалансованої інфраструктури об’єктів торгівлі та підприємств побутового обслуговування населення в сільській місцевості;

поліпшення житлових і соціально-побутових умов для жителів сільських населених пунктів та підвищення рівня інженерного облаштування села шляхом надання фінансової підтримки індивідуальним сільським забудовникам;

3. Очікувані показники  та результати виконання основних завдань:

збільшення кількості нових підприємств та нових видів економічної діяльності у сільських територіях;

поліпшення умов життєдіяльності населення у сільських населених пунктах;

поліпшення рівня надання послуг сільському населенню у закладах освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури і спорту;

підвищення рівня охоплення дітей дошкільними навчальними закладами у сільській місцевості;

підвищення рівня обладнання загальної площі житлового фонду водопроводом у сільській місцевості до;

зменшення загального коефіцієнту вибуття сільського населення;

підвищення спроможності територіальних громад до розвитку;

підвищення рівня доступу населення насамперед віддалених та малозаселених територій до основних адміністративних та інших послуг.

 

4.  Механізми і засоби реалізації  основних завдань:

Виконання основних завдань і реалізація проектів програми буде здійснюватись:

1)                 через залучення до участі у розвитку сільських територій  сільгосптоваровиробників, фермерських та інших господарств;

2)      за рахунок  коштів:

державного бюджету – на впровадження проектів із будівництва, реконструкції і капітальних ремонтів у закладах бюджетної сфери;

місцевих бюджетів – на співфінансування проектів, які фінансуються за рахунок коштів державного і районного бюджету, надання підтримки індивідуальним сільським забудовникам, на виконання робіт, пов’язаних із утриманням, капітальним ремонтом і реконструкцією автомобільних доріг загального користування, на інші проекти;

міжнародної технічної допомоги;

громадських організацій та населення.

 

5 Підвищення ролі та функціональних можливостей міста Бобринець  у подальшому розвитку району

 

1) головні  проблеми:

необхідність  капітального, або поточного ремонту більшості доріг в місті;

зношеність водопровідної мережі міста;

проблеми розвитку житлово-комунального господарства та відсутність нового доступного житла;

недостатність дитячих садків;

2) Метою програми є забезпечення сталого соціально-економічного розвитку Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади, ефективного використання економічного, трудового та природного потенціалу;

3) основні завдання:

розвиток високопродуктивного агропромислового комплексу;

освоєння та видобування місцевих  природних ресурсів, розвиток мінерально – сировинної бази: розробка міського родовища гранітів для  подальшого виробництва побутового каменю і щебеню;

модернізація інфраструктури, що сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості міста;

удосконалення системи надання послуг та зміцнення матеріально-технічної бази закладів гуманітарної сфери;

 

4) кількісні та якісні показники виконання програми:

продовження реалізації  проекту “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури”;

продовження проведення ремонту водопровідної та каналізаційних колодязів;

проведення реконструкції, капітального та поточного ремонту доріг міста;

продовження реконструкції міського парку ім.. М.Л.Кропивницького;

проведення реконструкції та будівництва тротуарів на вулицях міста;

оновлення містобудівної документації, в т.ч. першу чергу Генерального плану;

5) механізми і засоби реалізації  основних завдань:

Виконання завдань і реалізація проектів цієї програми можливе через залучення коштів:

державного бюджету інвестиційного спрямування: Державного фонду регіонального розвитку, субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, інших бюджетних програм;

місцевих бюджетів;

міжнародної технічної допомоги;

забудовників – у якості пайової участі у розвитку соціальної інфраструктури міст;

підприємств, організацій і установ, громадських організацій, а також населення;


Орієнтовний фінансовий план розвику Боринецької міської об’єднаної територіальної громади

Назва проектів

Термін реалізації проектів

Загальна вартість, тис.грн.

Освоєння на 01 січня
2016 року
тис.грн.

Потреба
на 2016 рік,
тис.грн.

дата початку

дата закінчення

 

 

Капітальний та поточний ремонт доріг м. Бобринець

01.04.2016

01.12.2016

30,00

0,00

30,00

Реконструкція тепло генераторної “Міського центру дозвілля молоді”

м. Бобринець з влаштуванням  твердопаливного котлоагрегату для заміщення споживання газу

01.01.2016

30.12.2016

376,16

0,00

376,16

Оптимізація роботи системи централізованого водопостачання і водовідведення м.Бобринець Кіровоградська обл. Облаштування   артсвердловини, реконструкція

01.01.2016

30.12.2016

419,78

0,00

419,78

Усього за програмою 3 проекта

825,94

0,00

825,94


Розділ ІІІ. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток

1. Розвиток транспортно-транзитного потенціалу

Транспорт – відіграє важливу роль у розвитку економіки та задоволенні потреб населення. Зв’язок є складовою інфраструктури, яка постійно розвивається та зазнає істотних змін. З кожним роком підвищується якість надання послуг телефонного, комп’ютерного та поштового зв’язку завдяки впровадженню новітніх технологій в дану сферу. Сітка доріг місцевого значення, які перебувають у межах району і які є за межами населених пунктів нараховує загалом 343,8 км (174,6 км доріг обласного значення та 139,3 км районних доріг і 29,3 км  територіальних доріг).

головні проблеми:

недостатня кількість пасажирських автобусів великої місткості на маршрутах, непристосованість їх до обслуговування пасажирів з обмеженими фізичними можливостями;

високий ступінь зношеності основних фондів усіх видів транспорту та дорожнього господарства;

не повне охоплення регулярним автобусним сполученням населених пунктів у сільській місцевості;

повільне оновлення та модернізація автомобільного транспорту;

нерівномірність забезпечення телекомунікаційними послугами та обмеженість доступу користувачів до загальнодоступних телекомунікаційних послуг, зокрема у сільській місцевості;

незадовільний стан покриття автомобільних доріг району особливо у сільській місцевості через  недостатнє фінансування потреб дорожньої галузі;

 

2) метою програми є поліпшення якості послуг пасажирського транспорту, поліпшення стану  та безпеки транспортної мережі району задоволення потреб споживачів у послугах зв’язку та впровадження нових технологій і послуг, створення безпечних умов для учасників дорожнього руху шляхом приведення автомобільних доріг району у відповідність із сучасними технічними вимогами.

3) основні завдання:

а) у сфері автотранспорту:

розширення надання послуг автомобільного транспорту для громадян з обмеженими фізичними можливостями шляхом придбання перевізниками автотранспорту, пристосованого до потреб цієї категорії пасажирів;

оновлення пасажирського та вантажного автотранспорту;

зростання рівня охоплення населених пунктів району регулярним автобусним сполученням;

здійснення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху;

проведення робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів, експлуатаційного утримання автомобільних доріг та вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах району в межах можливостей  бюджетів різних рівнів;

б) у галузі зв’язку:

сприяння розбудові Fm-мережі державних (комунальних) мовників для забезпечення інформаційної безпеки держави;

сприяння трансляції телевізійних програм Філії Національної телекомпанії України "Кіровоградська регіональна дирекція" у мережах провайдерів програмної послуги (операторів кабельного телебачення), що діють на території області;

проведення робіт з забезпечення широкого доступу до мережі Інтернету, універсальних послуг поштового зв’язку, поліпшення якості їх надання та розширення спектра нових послуг ;

висвітлення стану реалізації програми економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2016 рік, пріоритетних напрямків діяльності центральних органів виконавчої влади, у місцевих друкованих та електронних засобах масової інформації та інформаційних інтернет-виданнях, оперативне реагування на негативні інформаційні впливи з боку іноземних держав;

забезпечення умов для доступу до публічної інформації;

 

4) ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватись за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, власних коштів підприємств, інвесторів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством;

 

5) якісні критерії виконання програми:

збільшення обсягів перевезень пасажирів усіма видами транспорту порівняно із 2015 роком;

збільшення обсягу реалізації послуг зв’язку порівняно із 2015 роком;

впровадження новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій у діяльність підприємств зв’язку району;

підвищення якості асфальтобетонного покриття та забезпечення безпеки  дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування.

 

 1. 2. Забезпечення стабільного розвитку туристично-рекреаційного комплексу

Дедалі більшого значення для економіки та соціальної сфери району набуває туристична галузь. Пріоритетний напрям розвитку в’їзного та внутрішнього туризму є важливим чинником підвищення рівня життя в районі, утворення додаткових робочих місць. Розвиток туризму в районі істотно впливає на такі сектори економіки як транспорт, торгівля, зв’язок, будівництво, сільське господарство і є одним з найбільш перспективних напрямів структурної перебудови економіки. У свою чергу, важливими факторами розвитку туристичної галузі є природно – рекреаційний та історико – культурний потенціал району.

1) головні проблеми:

-  відсутність цілісної системи державного управління туризмом в районі та місті;

-  відсутність відповідних об’єктів для розвитку туристичної діяльності в сільській місцевості;

-  незадовільний станом туристичної, сервісної та інформаційної інфраструктури в зонах автомобільних доріг та міжнародних транспортних коридорів;

-  недосконалість туристичної інфраструктури, неефективність використання рекреаційних ресурсів;

-  недостатнє забезпечення туристичної галузі матеріально – технічною базою;

-  недостатність методичної, організаційної, інформаційної та матеріальної підтримки суб’єктів підприємства  туристичної галузі;

-  повільний темп зростання обсягів інвестицій у розвиток матеріальної бази туризму;

-  недостатня підтримка органів влади та комплексного підходу до рекламування туристичного продукту на внутрішньому та  міжнародному ринку туристичних послуг;

-  недостатністній рівень розвитку інформаційної інфраструктури;

 

2) метою програми є створення в районі конкурентоспроможного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби мешканців району та його гостей, удосконалення туристичної інфраструктури району;

4) основні завдання:

забезпечення інфраструктурного облаштування визначних об’єктів історико-культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду в складі національної та районної мереж туристично-екскурсійних маршрутів;

формування та забезпечення належного функціонування  районних мереж туристично-екскурсійних маршрутів;

представлення туристичного потенціалу району під час спеціалізованих виставкових заходів, проведення рекламних кампаній, інфотурів, підтримка заходів та акцій, спрямованих на популяризацію внутрішнього туристичного продукту, започаткування іміджевих масових туристичних подій;

проведення роботи щодо формування та забезпечення належного функціонування районної мережі туристично-інформаційних центрів і пунктів, єдиної інформаційної системи з повним банком даних, зокрема про споживчі характеристики туристичних ресурсів;

забезпечення захисту та безпеки туристів, надання усіх видів допомоги, відповідності санітарно-гігієнічним вимогам на туристичних об’єктах та маршрутах;

координація роботи щодо створення умов для розвитку мереж доступних засобів тимчасового розміщення, зокрема молодіжних готелів (хостелів), осель зеленого туризму на територіях, прилеглих до національної та регіональних мереж туристично-екскурсійних маршрутів;

створення сприятливих умов для залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій, впровадження інвестиційних та інноваційних проектів,спрямованих на розвиток туристичної інфраструктури, підтримку середнього та малого підприємництва (зокрема в сільській місцевості) у сфері туризму і діяльності курортів, забезпечення їх промоції;

 

4) ресурсне забезпечення:

реалізація заходів програми буде здійснюватись із залученням коштів державного, районного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чиним законодавством;

 

5) кількісні і якісні критерії ефективності виконання програми:

реалізація основних завдань програми сприятиме розвитку туристичної галузі в районі, а саме:

забезпечення реалізації прав жителів району на активний відпочинок культурно-пізнавального та рекреаційного характеру;

досягнення якісно нового рівня культури сприйняття жителями та гостями району природних та духовних багатств краю;

підвищення інтересу населення до історичного минулого та природи району;

підвищення якості надання туристичних послуг населенню, забезпечення безпеки споживачів туристичного продукту;

розбудові туристичної інфраструктури й удосконаленню номенклатури туристичного продукту району, що дозволить підвищити рівень зацікавленості населення щодо туристичних можливостей регіону.

3. Будівництво та житлова політика

Будівельна галузь є однією із важливих галузей економіки, від якої залежить функціонування суміжних галузей у районі та області.

 

1) головні проблеми:

низький рівень забезпечення соціальним житлом громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства;

відсутність бюджетного фінансування для будівництва житла, призупинення будівництва житла за рахунок коштів підприємств усіх форм власності;

низький рівень забезпеченості адміністративно-територіальних одиниць району містобудівною документацією, що суттєво стримує розвиток будівництва з причини відсутності правових підстав для вибору земельних ділянок, видачі вихідних даних на проектування;

високі ставки банківських кредитів та обмежені фінансові можливості громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

 

2) метою програми є створення сприятливих умов для стимулювання розвитку житлового будівництва та ринку доступного житла, збільшення обсягів будівництва в районі та концентрація капітальних вкладень на фінансування об'єктів, які забезпечують приріст потужностей та вводяться в експлуатацію;

 

3) основні завдання:

збільшення інвестицій у житлове будівництво з різних джерел фінансування, оптимізація існуючих та запровадження нових ефективних фінансово-інвестиційних механізмів підтримки будівництва, придбання  доступного житла;

забезпечення створення належної інженерно-транспортної інфраструктури навколо будівництва об'єктів доступного житла;

збільшення обсягів житлового фонду шляхом нового будівництва, реконструкції наявних житлових будинків, гуртожитків, перепрофілювання об'єктів комунальної (соціальної) інфраструктури, що не використовуються за призначенням;

розроблення (коригування) схем планування території району;

забезпечення населених пунктів району містобудівною документацією (генеральними  планами, планами зонування та детальні плани територій);

нарощування потужностей підприємств будівельного комплексу району шляхом використання будівельних матеріалів та конструкцій, які виробляються місцевими підприємствами будівельної індустрії, залучення до виконання будівельно-монтажних робіт місцевих будівельних підприємств усіх форм власності;

4) ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів державного та місцевих бюджетів, коштів інвесторів, кредитних ресурсів та власних коштів громадян;

 

5) кількісні критерії виконання програми:

введення в експлуатацію 500 кв.м і більше житла, що дасть можливість залучити до будівництва будівельні підприємства і організації району.

 

4. Житлово-комунальне господарство

Житлово-комунальне господарство району - важлива сфера обслуговування населення та підприємств, яка надає послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, експлуатації та ремонту житла, розвитку, поновлення, утримання елементів благоустрою, а також ритуальних послуг.

Весь багатоквартирний житловий фонд міста Бобринець та сільських населених пунктів переведено на індивідуальне опалення.

Наданням житлово-комунальних послуг у районі займаються два міські комунальні підприємства ”Комунальник” та ”Міськводоканал”, які надають послуги з утримання будинків, вивезення сміття, водопостачання та водовідведення. У сільських населених пунктах існують 7 комунальних підприємств які надають послуги з водопостачання, а у 18 сільських радах   послуги з водопостачання надають самі сільські ради.

1) головні проблеми:

високий ступінь енергоспоживання та витрат енерго- та матеріальних ресурсів у житлово-комунальному секторі;

значна зношеність основних фондів підприємств житлово-комунальних господарств не дає можливості покращити якість надання послуг;

недостатня конкуренція на ринку послуг з управління та утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, адже наданням послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій займається лише одне підприємство - КП ”Комунальник”;

складний фінансовий стан підприємств (збитковість, наявність значної дебіторської та кредиторської заборгованості);

невідповідність тарифів для населення фактичній вартості житлово-комунальних послуг, адже тарифи на житлово-комунальні послуги покривають лише 60-80 відсотків їх собівартості;

висока собівартість виробництва послуг через значне енергоспоживання підприємств галузі;

недостатність забезпечення якісною питною водою мешканців району;

 

2) метою програми є здійснення заходів щодо стабільного та надійного забезпечення потреб населення та закладів соціальної сфери якісними житлово-комунальними послугами на основі поетапного реформування галузі;

3) основні завдання:

забезпечення технічного переоснащення галузі на основі широкого застосування вітчизняних і зарубіжних науково-технічних досягнень, впровадження ресурсо - і енергозберігаючих технологій під час надання житлово-комунальних послуг;

вжиття заходів щодо заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, насамперед в об’єктах соціальної сфери;

проведення реконструкції та капітального ремонту житлового фонду із залученням різних джерел фінансування;

створення та функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (запровадження нових форм управління житловими будинками);

поетапне оснащення всіх споживачів житлово-комунальних послуг приладами обліку витрачання води і енергії;

приведення тарифів до економічно обґрунтованих витрат на виробництво житлово-комунальних послуг;

впровадження новітніх технологій очистки води та доведення її якості до санітарних норм питної води, призначеної для споживання;

буріння артезіанських свердловин у населених пунктах, що користуються привізною водою;

створення нових зелених насаджень; впорядкування прибудинкових територій населених пунктів;

впровадження енергозберігаючих технологій вуличного освітлення;

забезпечення підприємств житлово-комунального господарства району сучасною технікою для вивезення/утилізації твердих побутових відходів і дотриманням екологічних стандартів;

надання фінансової підтримки малому комунальному підприємству “Дім Бобринець”;

 

4) ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватися за рахунок:

коштів державного та місцевих бюджетів;

власних коштів підприємств та населення;

коштів міжнародних фінансових організацій;

інших фінансових ресурсів, незаборонених чинним законодавством;

5) якісні критерії виконання програми:

забезпечення якісною питною водою населених пунктів району;

забезпечення рівня оплати житлово-комунальних послуг населенням не менше 100 %;

зменшення обсягів використання природного газу та інших енергоресурсів;

формування на регіональному рівні сучасного, конкурентного ринку житлово-комунальних послуг;

впровадження систем автоматизованого обліку відпуску спожитої води на всіх підприємствах житлово-комунального господарства району.

5. Екологічнаситуація, використання природних ресурсів

Оскільки район має недостатньо розвинену промисловість, то екологічна ситуація в цілому  задовільна.

1)головні проблеми:

достатній рівень техногенного навантаження на навколишнє природне середовище через відсутність дієвої системи сортування, утилізації та захоронення твердих побутових відходів;

технічний стан каналізаційних очисних споруд потребує  удосконалення, модернізації;

щосезонне бракон’єрське вирубування зелених насаджень (дерев), з метою збуту та отримання прибутків,  спалювання стерні, пожнивних решток, сухих рослинних залишків та побутового сміття населенням;

недостатність обігових коштів у підприємства лісового господарства для розширення інфраструктури мисливського господарства;

2) метою програми є поліпшення екологічної ситуації в районі, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття,  відтворення природних комплексів, земельних та водних ресурсів, розвиток лісового господарства;

3) основні завдання:

проведення модернізації систем водовідведення за рахунок впровадження нових прогресивних технологій для очистки господарсько - побутових стічних вод;

проведення комплексу заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел: впровадження нових екологічно безпечних технологій виробництва, проведення реконструкції та модернізації систем пило-газоочисних установок;

збільшення територій та об'єктів природно-заповідного фонду району, винесення їх меж в натуру (на місцевість);

виконання заходів з протиповеневого захисту територій;

забезпечення через засоби масової інформації систематичної роз’яснювальної роботи з громадськістю, виявлення порушників правил пожежної безпеки;

 

4) ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів державного, місцевих бюджетів, коштів інвесторів та власних коштів підприємств, установ, організацій;

5) кількісні критерії виконання програми:

залучення коштів місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища на виконання природоохоронних заходів.


Розділ ІV. СТАНДАРТИ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

1. Демографічна ситуація, забезпечення підтримки дітей, сім’ї та молоді

 

Демографічна ситуація в районі є складною. Населення району в останні роки постійно зменшувалось.

 

1) головні проблеми:

погіршення стану здоров’я молоді;

поширення в молодіжному середовищі наркоманії та епідемії ВІЛ/СНІДу;

проблематичність працевлаштування молоді, що не має практичного досвіду роботи;

недостатній рівень матеріального добробуту молоді;

недостатня кількість кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, які бажають взяти на виховання та спільне проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, старшого шкільного віку;

збільшення кількості бездоглядних дітей, виявлених під час рейдів;

 

2) метою програми є послаблення негативних демографічних тенденцій шляхом поліпшення умов життєдіяльності населення, поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення та підвищення його матеріального добробуту, реалізації комплексу заходів у сфері молодіжної і сімейної політики;

 

3) основні завдання:

пропаганда здорового способу життя;

створення  умов  для  патріотичного  виховання  молоді,  для  забезпечення  зайнятості учнівської та студентської молоді у вільний від навчання час;

запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі шляхом залучення до участі у всеукраїнських і регіональних інформаційно-просвітницьких та мистецьких акціях і заходах;

проведення профорієнтаційної роботи серед дітей та молоді;

розширення мережі прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, збільшення чисельності дітей, які виховуються під опікою, піклуванням;

проведення профілактичних заходів (рейдів) “Діти вулиці”, “Вокзал”, як засіб своєчасного виявлення дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах;

забезпечення ефективної діяльності фахівців із соціальної роботи та підвищення якості надання ними професійних соціальних послуг;

забезпечення виявлення, обліку та здійснення соціальної роботи з різними категоріями сімей і осіб, які опинились у складних життєвих обставинах;

запобігання виникненню раннього соціального сирітства в районі;

здійснення заходів, спрямованих на соціальну реабілітацію осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, у тому числі через забезпечення ефективної роботи обласного центру соціально-психологічної допомоги;

створення умов для соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;

4) ресурсне забезпечення

реалізація заходів програми буде здійснена із залученням коштів:

державного та місцевих бюджетів - на реалізацію молодіжної, сімейної і гендерної політики, оздоровлення і відпочинку дітей, молоді та сімей з дітьми;

інших джерел, не заборонених чинним законодавством;

коштів населення;

 

5) кількісні та якісні критерії ефективності виконання :

забезпечення охоплення сімейними формами виховання 84% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, від загальної кількості дітей зазначеної категорії;

забезпечення щотижневого проведення профілактичних заходів (рейдів) “Діти вулиці”, “Вокзал” з метою попередження дитячої бездоглядності та безпритульності.

 

2. Доходи та соціальний захист населення

 

Основним завданням органів виконавчої влади протягом останніх років є створення економіко-правових умов для збільшення доходів населення району, підвищення його економічної активності, погашення боргів із заробітної плати та недопущення затримок з її виплати.

1) головні проблеми:

низький рівень доходів населення через низький розмір заробітної плати в окремих галузях економіки і бюджетної сфери в умовах підвищення цін і тарифів на послуги;

недостатня кількість робочих місць для населення у сільській місцевості;

наявність тіньових відносин у сфері зайнятості населення та безробітного населення, особливо у сільській місцевості;

недостатній розвиток малого і середнього підприємництва у сільській місцевості;

відсутність коштів для матеріального стимулювання працівників ветеранської ради;

відсутність пожежної сигналізації  в архівосховищі;

відсутність окремого архівосховища для  документів з особового складу та документів тимчасового зберігання ліквідованих підприємств, установ та організацій району;

недостатнє матеріально-технічне забезпечення ветеранської організації;

значна віддаленість  населених пунктів від районного центру, що становить певні труднощі для отримання соціальних послуг

2) метою програми є сприяння ефективній зайнятості населення, захисту населення від безробіття, забезпечення підвищення доходів громадян, соціальна підтримка малозабезпечених верств населення;

3) основні завдання:

реалізація заходів програми зайнятості населення Бобринецького району Кіровоградської області до 2017 року;

підвищення рівня зайнятості населення та зниження рівня безробіття; спрощення для переселенців процедур реєстрації в органах державної влади, сприяння у працевлаштуванні;

забезпечення доступу переселенців до соціальних послуг, закладів освіти та охорони здоров'я;

організація професійного навчання безробітних громадян під конкретне замовлення роботодавців або для само-зайнятості та провадження підприємницької діяльності;

проведення системної інформаційно-роз'яснювальної роботи з роботодавцями, яка спрямована на виявлення та задоволення їх потреб у працівниках відповідно до особливостей та специфіки виробництва;

стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць шляхом виплати компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску при працевлаштуванні безробітних осіб;

забезпечення інформування населення про законодавство у сфері зайнятості, соціальні послуги державної служби зайнятості, проведення інформаційно-довідкових заходів з використанням сучасних технологій обслуговування населення та роботодавців;

проведення роботи із керівниками підприємств щодо підвищення розміру середньомісячної заробітної плати найманих працівників;

вжиття заходів щодо недопущення випадків використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин;

забезпечення своєчасного фінансування виплат пенсій, перерахунків її розмірів;

забезпечення своєчасності надання та виплати різних видів державної допомоги (сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, та тимчасової допомоги дітям) та компенсацій, житлових субсидій та пільг відповідно до чинного законодавства;

забезпечення реалізації підготовчих заходів до функціонування накопичувальної системи пенсійного страхування;

впровадження технологій електронного урядування в соціальній сфері, спрощення взаємовідносин між страхувальниками та управлінням  Пенсійного фонду району шляхом розвитку електронного документообігу;

формування та ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, ведення Єдиного Державного автоматизованого Реєстру осіб, які мають право на пільги;

забезпечення функціонування  територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) райдержадміністрації ;

забезпечення технічними засобами пересування та реабілітації (палицями, милицями, візками тощо);

забезпечення санаторно-курортним лікуванням інвалідів та ветеранів війни; надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян на лікування, вирішення соціально-побутових проблем;

вжиття заходів щодо безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до закладів соціального захисту населення;

виконання комплексу заходів щодо соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЄС;

забезпечення взаємодії з громадськими організаціями інвалідів, ветеранів у питаннях дотримання їх прав на соціальний захист та з інших питань;

вжиття заходів щодо соціального забезпечення учасників АТО та членів їх сімей;

всебічний захист законних прав, соціальних, економічних, вікових інтересів ветеранів війни, праці, дітей війни, ветеранів військових служб, пенсіонерів, громадян похилого віку як головна мета ветеранської ради;

надання в межах компетенції юридичної, організаційної та іншої допомоги членам ветеранської ради у поліпшенні житлових умов, медичного, торгового, побутового, транспортного та іншого обслуговування;

здійснення благодійницьких заходів, акцій милосердя;

сприяння поліпшення медичного обслуговування та медикаментозного забезпечення ветеранів війни, праці, дітей війни, громадян похилого віку;

турбота про героїко-патріотичне виховання молоді на кращих традиціях старшого покоління.

виявлення та внесення до джерел комплектування документами підприємств,установ і організацій незалежно від форм власності,що розташовані на відповідній території;

приймання від підприємств,установ і організацій –джерел комплектування архівних документів з особового складу,фінансово-господарської діяльності та інших документів,строки зберігання яких не закінчилися;

організація користування документами у службових,соціально-правових, наукових та інших цілях,видавання юридичним особам і громадянам  архівних довідок,копій та витягів з документів,що знаходяться на зберіганні;

посилення адресності та підвищення якості надання соціальної допомоги населенню району, задоволення соціальних потреб та забезпечення прав й законних інтересів громадян шляхом збереження і використання архівних документів  району, комунальною установою Бобринецької районної ради “Трудовий архів Бобринецького району”;

централізоване тимчасове зберігання документів комунальною установою Бобринецької районної ради “Трудовий архів Бобринецького району”, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, та інших архівних документів, що не належать до Національного фонду;

всебічна допомога Ветеранській організації Бобринецького району,  що створена відповідно до Статуту організації ветеранів України, яка об’єднує                26 первинних організацій, що розташовані на території сільських рад району;

продовження роботи районного мобільного соціального офісу з метою здійснення комплексного виїзного обслуговування населення, що звертається за призначенням усіх видів соціальної допомоги та субсидій;

суттєве покращення соціального обслуговування та надання усіх видів соціальної допомоги і субсидій населенню району шляхом обслуговування безпосередньо за місцем проживання.

 

4) якісні критерії виконання програми:

забезпечення належних умов проживання пенсіонерів та інвалідів в стаціонарному відділенні територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) райдержадміністрації;

надання пільг, компенсацій та допомог 327 громадянам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

охоплення соціальним обслуговуванням понад 5 тис.осіб, які потребують різних видів соціальних послуг.

оздоровлення 20  інвалідів та ветеранів війни;

забезпечення за рахунок коштів державного бюджету понад 1 тис. інвалідів та інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації;

з/п

Показник

2015 рік, очікуване

2016 рік, прогноз

1.

Середньомісячна заробітна плата, грн.

2650,0

3180,0

2.

Темп росту середньомісячної заробітної плати, у % до попереднього року

113,4

120,0

 

5)ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватись за рахунок коштів: державного бюджету - на забезпечення соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, громадян, які тимчасово переміщуються із тимчасово окупованої території та території проведення антитерористичної операції;

надання різних видів державної допомоги (сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, та тимчасової допомоги дітям),  житлових субсидій  7,5 тис. домогосподарств;

обласного та місцевих бюджетів на:

утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) райдержадміністрації;

підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих;

надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів;

надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян на лікування, вирішення соціально-побутових проблем;

підготовку та проведення заходів, пов’язаних із відзначенням держаних свят, пам’ятних та знаменних дат;

виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям - інвалідам, хворим, які  не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;

фінансування видатків на фінансову підтримку комунальному підприємству “Трудовий архів” за рахунок видатків бюджетів сіл та міста.

 

 1. 3. Підтримка армії, військовослужбовців та населення, яке постраждало від окупації та проведення антитерористичної операції

Тимчасова окупація Автономної Республіки Крим та проведення в Україні антитерористичної операції (далі - АТО) обумовило значне погіршення умов життєдіяльності громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території та територій, на яких здійснюється антитерористична операція, а також збільшення потреб у забезпеченні осіб, які приймали чи приймають участь в АТО та членів їх сімей.

 

1) головні проблеми:

недостатність вільних, належно облаштованих і придатних для проживання приміщень для осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території та територій, на яких здійснюється антитерористична операція;

недостатність спроможність місцевих бюджетів для надання матеріальної, грошової та інших видів підтримки особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території та територій, на яких здійснюється антитерористична операція, а також для забезпечення осіб, які приймали чи приймають участь в АТО та членів їх родин;

неналежний рівень взаємодії і координації роботи громадських, благодійних, волонтерських організацій по наданню допомоги учасникам АТО, сім'ям загиблих (постраждалих) під час проведення АТО, особам, які тимчасово переміщені із окупованих територій;

 

2) метою програми є забезпечення належних умов життєдіяльності для учасників АТО та членів їх сімей, а також осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території та територій, на яких здійснюється антитерористична операція;

3) основні завдання:

виконання Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб";

підготовка і направлення центральним органам виконавчої влади пропозицій і клопотань щодо вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням потреб учасників АТО та членів їх сімей, а також осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території та територій, на яких здійснюється антитерористична операція;

забезпечення функціонування: Координатора з надання допомоги учасникам АТО і членам їх сімей; оперативного штабу з питань, пов'язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції;

забезпечення надання на належному рівні медичної допомоги учасникам АТО і членам їх сімей у закладах охорони здоров'я району;

координація роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері врегулювання питань, пов’язаних із забезпеченням потреб учасників АТО, сімей загиблих (постраждалих) під час проведення АТО, осіб, які тимчасово переміщені із окупованих територій та територій, на яких здійснюється антитерористична операція;

координація роботи громадських, благодійних, волонтерських, релігійних організацій для надання грошової, матеріальної, психологічної та іншої допомоги учасникам АТО, сім'ям загиблих (постраждалих) під час проведення АТО, особам, які тимчасово переміщені із окупованих територій та територій, на яких здійснюється антитерористична операція;

влаштування дітей, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих у районах проведення антитерористичної операції, шляхом встановлення опіки та піклування над такими дітьми, їх усиновлення, передачі до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;

проведення заходів з відзначення Дня Гідності та Свободи в районі;

 

4) ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватись за рахунок коштів: державного бюджету - на забезпечення соціальних гарантій учасникам АТО та членам їх сімей, особам, що переміщуються з тимчасово окупованої території та територій, де здійснюється АТО;

надання військовослужбовцям, які виконують завдання із здійснення антитерористичної операції, та членам їх сімей, у власність земельні ділянки для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд, для ведення садівництва, для ведення особистого селянського господарства, для індивідуального дачного будівництва;

обласного та місцевих бюджетів на:

забезпечення осіб, які тимчасово переміщені із окупованих територій та територій, на яких здійснюється антитерористична операція;

благодійних фондів та з інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством;

коштів підприємств, організацій і населення;

5) кількісні та якісні критерії ефективності виконання програми:

підвищення рівня соціального захисту, поліпшення соціально- психологічного мікроклімату в родинах сімей, члени яких беруть участь в АТО, сімей, загиблих (постраждалих) учасників АТО,

задоволення у соціально-важливих послугах осіб, що переміщуються з тимчасово окупованої території та територій, де здійснюється АТО.

 

 1. 4. Освіта та наука

 

У районі послуги у сфері загальноосвітньої, дошкільної, позашкільної освіти надають: 30 загальноосвітніх навчальних закладів, 24 дошкільні навчальні заклади (рівень охоплення дітей дошкільною освітою – 96%), 2 позашкільні заклади.  

1) головні проблеми:

недостатній рівень охоплення дітей дошкільною освітою;

наявність малокомплектних шкіл, що негативно впливає на рівень якості надання освітніх послуг у сільській місцевості;

недостатній рівень оснащення навчальних закладів сучасними комп’ютерними технологіями і технікою через обмеженість фінансування;

 

2)  метою є продовження роботи щодо надання та забезпеченості прав громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти, розвитку вищої освіти;

3) основні завдання:

у сфері дошкільної освіти:

забезпечити підтримання охоплення дошкільною освітою на рівні 96% дітей віком від 3 до 5 років та 100% дітей 5-річного віку шляхом проведення ремонтних та відновлюючих робіт у дошкільних навчальних закладів;

у сфері загальної середньої освіти:

модернізація матеріально-технічної бази в межах затверджених кошторисних призначень;

забезпечення збереження та утримання матеріальної бази навчальних закладів;

забезпечення регулярного підвезення учнів та педагогічних працівників у сільській місцевості до місць проведення занять і додому згідно рішень органів місцевого самоврядування;

забезпечення у 2016 навчальному році безкоштовним харчуванням учнів   1-4 класів не пільгових категорій за рахунок коштів місцевих бюджетів;

реконструкція, капітальні та поточні ремонти на об'єктах закладів освіти;

придбання шкільних меблів.

З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти, раціонального та ефективного використання бюджетних коштів, налагодження тісної співпраці між навчальними заклади передбачається створення одного Бобринецького  освітнього округу

у сфері позашкільної освіти:

виховання позитивного відношення до здорового способу життя шляхом проведення інформаційно-просвітницької та інформаційно-освітньої роботи, спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходах;

участь старшокласників у районному та обласному етапах фестивалю “Молодь обирає здоров’я”;

підтримка різних форм активного літнього відпочинку школярів (туристичні походи, профільні табори, табори відпочинку на базі загальноосвітніх навчальних закладів).

 

4) ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених чинним законодавством;

фінансування закладів, підпорядкованих відділу освіти Бобринецької райдержадміністрації;

фінансування дошкільних навчальних закладів району у 2015 році здійснюватиметься за рахунок видатків бюджетів сіл та міста з урахуванням субвенції з районного бюджету  на утримання соціально-культурної сфери міста та сіл району.

 

5) кількісні і якісні критерії виконання програми:

збільшення рівня охоплення дітей дошкільною освітою до 96%, забезпечення 100% охоплення дошкільною освітою дітей 5-річного віку.

придбання шкільних меблів.

 

5. Фізична культура та спорт

 

В Бобринецькому районі діє одна дитячо-юнацька спортивна школа, у якій фізичною культурою і спортом займаються 402 особи.

Функціонує 5 фізкультурно-спортивниих клубів при сільських радах, де різними видами фізкультурно-оздоровчої роботи охоплено 612 осіб.

Матеріально-технічна база району складається з 1 спортивного комплексу на якому проведена реконструкцію глядацьких трибун (1500 місць),                              24 спортивних залів, 16 футбольних полів, 96 площинних спортивних споруд,                              25 спортивних майданчиків з нестандартним спортивним обладнанням, 55 інших майданчиків, 6 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять.

1) головні проблеми:

низький рівень охоплення громадян фізичною культурою і масовим спортом через невідповідність простіших спортивних споруд району елементарним вимогам сучасності та відсутність спортивного обладнання і інвентарю для занять фізичною культурою і спортом, а також недостатньо налагоджена система матеріально-технічного та кадрового забезпечення;

2) метою є створення та забезпечення умов для залучення широких верств населення до масового спорту, як важливої складової здорового способу життя, зміцнення здоров’я нації та розвитку спорту вищих досягнень;

3) пріоритетні напрямки розвитку:

створення умов для залучення населення до регулярних занять фізичною культурою і масовим спортом та розвиток інфраструктури масового спорту;

створення та розвиток матеріально — технічної бази дитячо — юнацького спорту, удосконалення матеріального стимулювання спортсменів високого класу та їх тренерів;

4) основні завдання:

збільшення охоплення громадян фізичною культурою і масовим спортом та розвиток інфраструктури масового спорту шляхом;

забезпечення функціонування фізкультурно-оздоровчих клубів при сільських школах й забезпечення їх відповідним фінансуванням та кадрами;

проведення різноманітних фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, конкурсів, фестивалів, спортивних свят за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення;

ремонт та оновлення існуючих спортивних майданчиків за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення;

розвиток дитячо-юнацького спорту, створення та розвиток сучасної матеріально-технічної бази для підготовки спортсменів високого класу;

забезпечення підготовки спортсменів, членів збірних команд району, області, України, які беруть участь в змаганнях різних рівнів.

 

5) ресурсне забезпечення:

реалізація заходів здійснюватиметься із залученням:

коштів державних та місцевих бюджетів - на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, підготовку та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів;

інших коштів, не заборонених чинним законодавством;

плата за навчання у дитячо-юнацькій спортивній школі, крім дітей- інвалідів, дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та із багатодітних та малозабезпечених сімей;

6) кількісні та якісні критерії ефективності виконання програми:

охоплення населення всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи             складатиме 11,6 % від загальної кількості населення району;

 

 

 

6. Охорона здоров’я

В останні роки вжито комплекс заходів щодо поліпшення матеріально - технічної бази закладів охорони здоров’я та надання медичної допомоги населенню.

 

1) головні проблеми:

обмеженість медикаментозного і матеріально - технічного забезпечення закладів охорона здоров’я;

зростання показника смертності та інвалідності від хвороб системи кровообігу;

зростання захворюваності на туберкульоз;

зростання питомої ваги бацилярних форм туберкульозу серед вперше виявлених;

складна кадрова ситуація у галузі охорони здоров'я в районі, у першу чергу в сільській місцевості.

 

2) метою галузі охорони здоров'я району є забезпечення доступності та підвищення якості медичних послуг, зниження захворюваності, інвалідизації та смертності населення, утвердження здорового способу життя;

3) основні завдання :

забезпечення закладів охорони здоров’я, відповідним обладнанням, транспортними засобами;

підвищення якості надання первинної медичної допомоги;

підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та доступності вторинної медичної допомоги;

поліпшення медикаментозного і матеріально-технічного забезпечення  лікувально-профілактичних закладів району;

підвищення ефективності використання кадрових, фінансових та матеріальних ресурсів охорони здоров’я;

оптимізація ліжкового фонду, впровадження стандартів діагностики, розвиток мережі закладів загальної лікарської практики – сімейної медицини;

проведеня профілактики найбільш поширених захворювань, проведення широкої санітарно – просвітницької роботи серед населення по їх профілактиці;

забезпечення пріоритетного, першочергового комплектування лікарськими кадрами та середнім медичним персоналом закладів охорони здоров’я сільської мережі, реалізація обласних заходів щодо залучення та закріплення молодих спеціалістів-лікарів для роботи в медичних закладах району шляхом створення належних умов для їх праці та проживання;

поліпшення своєчасної та ранньої діагностики раку, підвищення з цією метою кваліфікації медичних працівників з питань раннього виявлення захворювання та забезпечення лікування хворих на рак у спеціалізованих онкологічних закладах, постійний моніторинг рівня захворюваності населення;

забезпечення профілактичного напряму діяльності медичної галузі району через проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо подолання негативного впливу природних факторів на стан здоров’я населення, широка популяризація та утвердження у районі як норми життєдіяльності стандартів здорового способу життя;

підтримка ТМО Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області шляхом надання субвенції з районного бюджету обласному бюджету.

 

4) ресурсне забезпечення:

реалізація заходів програми буде здійснюватись із залученням коштів державного, обласного, районного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством;

 

5) кількісні та якісні критерії виконання програми:

зниження дитячої та материнської смертності;

поліпшення стану здоров’я матерів та дітей;

зниження смертності від туберкульозу;

збільшення рівня охоплення жіночого населення цитологічним скринінгом.

 

 

7. Культурний простір та збереження культурної спадщини

 

В районі здійснюються заходи щодо збереження і розвитку народної творчості, професійного і аматорського мистецтва, зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, поліпшення якості і розширення переліку послуг для населення району, забезпечення тісної взаємодії із творчими спілками району охорони та збереження пам'яток культурної спадщини.

1) головні проблеми:

відсутність державної галузевої програми розвитку культури та визначених державних стандартів надання послуг населення у сфері культури;

невідповідність стану матеріально-технічної бази установ і закладів галузі культури сучасним вимогам;

обмежене фінансове забезпечення на утримання та розвиток галузі культури, у тому числі на поповнення бібліотечних та музейних фондів, оновлення основних засобів закладів культури і мистецтв, ремонтно-реставраційні роботи пам'яток культурної спадщини;

незадовільний рівень паспортизації та інвентаризації об’єктів та пам’яток культурної спадщини;

2) метою програми є поліпшення задоволення культурно-дозвільних, мистецьких, інформаційних та освітніх потреб населення у закладах культури і мистецтв району,  збереження об’єктів культурної спадщини;

1) основні завдання:

збереження мережі базових закладів культури і мистецтв району оновлення їх матеріально-технічної бази, у тому числі впровадження  ресурсо - та енергозберігаючих технологій;

забезпечення  надання закладами культури і мистецтв якісних культурно-дозвільних послуг населенню району;

надання фінансової підтримки для творчої діяльності творчих особистостей та їх ініціатив, спрямованих на розвиток національної літератури, культури та мистецтва;

активізація роботи щодо виявлення, розвитку і популяризації досягнень народної творчості, усіх видів аматорської художньої творчості, підвищення їх майстерності;

проведення  інвентаризації та паспортизації пам’яток культурної спадщини району з метою занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам'яток;

активізація досліджень з метою виявлення  не облікованих археологічних об'єктів та взяття їх на облік;

здійснення контролю за розробленням історико-архітектурних опорних планів історичних населених місць району, проектів зон охорони пам'яток, визначення та затвердження їх меж і режимів використання;

активна популяризації заходів з охорони культурної спадщини шляхом організації видавничої та експозиційно-виставкої діяльності;

сприяння залученню позабюджетних інвестицій для збереження культурної спадщини;

4) ресурсне забезпечення:

фінансування заходів програми буде здійснюватися за рахунок коштів:

державного, обласного, місцевих бюджетів – у межах виділених на ці цілі  асигнувань;

населення;

з інших джерел, не забороненим чинним законодавством;

фінансування сільських та міських палаців і будинків культури, клубів та бібліотек  у 2016 році здійснюватиметься за рахунок видатків бюджетів сіл та міста з урахуванням субвенції з районного бюджету на утримання соціально-культурної сфери міста та сіл району.

 

5) кількісні і якісні критерії ефективності виконання програми:

покращення якості надання послуг культури населенню;

підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення закладів культури і мистецтва району, матеріального забезпечення працівників галузі культури, розширення культурно-мистецьких послуг;

формування позитивного  іміджу Бобринеччини в області,  Україні та світі.

8. Розвиток споживчого ринку району, зниження інфляції та захист прав споживачів

 

Сфера торгівлі відіграє важливу роль у соціально-економічному розвитку району. Матеріально-технічна база торгівлі станом на 01 січня 2015 року представлена 314 одиницями магазинів та кіосків, 17 закладами ресторанного господарства, 22 закладами побутового обслуговування населення, 1 ринок з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, 10 аптеками,                                             7 автозаправними станціями.

Ускладнення суспільно-політичної та економічної ситуації в Україні, значне зростання цін і тарифів, курсу вільноконвертованих валют обумовили уповільнення позитивних тенденцій на споживчому ринку району.

 

1) основні проблеми:

недостатній рівень обслуговування населення на ринку та об’єктах дрібно-роздрібної торгівлі;

розповсюдження товарів, які не відповідають вимогам технічних регламентів та нормативних документів щодо їх безпеки і якості;

зменшення платоспроможного попиту населення через значне підвищення цін на товари, лікарські засоби, паливно-мастильні матеріали та комунальні послуги, тарифів на пасажирські перевезення та на інші послуги;

 

2) метою програми є поліпшення якості торговельного обслуговування населення, насичення споживчого ринку товарами місцевого виробництва, запобігання необґрунтованому зростанню цін на основні продовольчі товари, дотримання прав споживачів;

 

3) основні завдання:

задоволення потреб населення у якісних товарах та послугах за  доступними цінами, запобігання необґрунтованому зростанню цін на  споживчому ринку, у тому числі на соціально значущі продовольчі товари;

проведення роботи із керівниками підприємств торгівлі з питань недопущення необґрунтованого підвищення цін на основні продовольчі товари та непродовольчі товари першої необхідності;

забезпечення реалізації проекту "Купуй Кіровоградське";

організації проведення ярмарково-виставкових заходів за безпосередньої участі товаровиробників;

приведення функціонування об'єктів дрібно-роздрібної торгівлі до вимог  нормативно-правових актів;

впорядкування розміщення реклами у підприємствах торгівлі відповідно до вимог чинного законодавства;

створення умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо товаровиробниками;

створення умов для розвитку мережі підприємств торгівлі, закладів ресторанного господарства, побутового обслуговування населення, особливо у сільській місцевості;

сприяння розвитку і функціонуванню мережі книжкової торгівлі, залучення суб'єктів підприємництва, що реалізують книжкову продукцію до участі у виставково-ярмаркових заходах, з метою популяризації читання;

посилення захисту прав споживачів щодо безпеки та якості товарів робіт і послуг, що реалізуються на внутрішньому споживчому ринку району;

сприяння розвитку мережі підприємств з надання побутових послуг населенню району;

здійснення регулювання цін і тарифів на соціально значущі товари, роботи та послуги у порядку згідно із чинним законодавством, здійснення моніторингу цін на соціально важливі товари і послуги;

здійснення контролю за додержанням державної дисципліни цін на товари, продукцію і послуги, які реалізуються за регульованими цінами;

4) ресурсне забезпечення

реалізація основних завдань програми буде здійснюватись із залученням  коштів підприємств торгівлі, інвесторів, населення, а також місцевих бюджетів на підтримку місцевого товаровиробника, створення соціальних магазинів (відділів);

 

5) кількісні та якісні критерії виконання програми:

забезпечення обсягів обороту роздрібної торгівлі на рівні попереднього року;

посилення захисту прав споживачів щодо безпеки і якості товарів, робіт і послуг;

забезпечення умов для нарощування обсягів реалізації товарів місцевих товаровиробників.

 

 

 

 

 

 

Розділ V. ЗАПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ТА УСПІШНИХ ПРАКТИК УПРАВЛІННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ

 1. 1. Вдосконалення системи регіонального управління

 

Метою напряму є підвищення якості державного управління регіональним розвитком, активне залучення громадськості до вирішення актуальних завдань у розвитку території району

 

1. Головні проблеми:

недостатня поінформованість населення територіальних громад про завдання і суть реформи з децентралізації влади;

незабезпеченість належного доступу громадян, які проживають у сільській місцевості, у першу чергу у віддалених селах, до публічної інформації, отримання адміністративних послуг;

відсутність у територіальних громад повноважень щодо розпорядження землями  комунальної власності за межами населених пунктів;

неврегульованість питання щодо забезпечення організаційної діяльності виконавчих органів новоутворених об’єднаних територіальних громад;

незабезпеченість органів місцевого самоврядування достатньою кількістю кваліфікованих фахівців, спроможних надавати якісні адміністративні послуги, у тому числі у системі державного архітектурно-будівельного контролю, в інвестиційній діяльності, в інших сферах;

нерозвиненість інвестиційної інфраструктури в районі;

низький рівень громадянської діяльності неурядових громадських організацій  у процесі формування та реалізації  регіональної політики району;

низька конкурентоспроможність комунальних підприємств спільної власності територіальних громад району;

відсутність ефективних механізмів співпраці територіальних громад та органів місцевого самоврядування.

2. Стратегічні пріоритети

1) стратегічний пріоритет 1: децентралізація влади, реформування місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою

основні завдання:

проведення просвітницько-роз’яснювальної роботи з питань впровадження в районі процесів децентралізації влади;

проведення роботи із формування спроможних територіальних громад, передачі функцій виконавчої влади від райдержадміністрації виконавчим органам відповідних об’єднаних територіальних громад;

координація роботи об’єднаних територіальних громад стосовно розроблення інвестиційних програм і проектів, що можуть фінансуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, які спрямовані на посилення інфраструктурної спроможності таких громад;

координація роботи об’єднаних територіальних громад стосовно забезпечення доступності та якості публічних послуг;

впровадження практики фінансування інфраструктурних проектів на засадах співпраці та дольової участі територіальних громад;

оновлення основних фондів об’єктів спільної власності територіальних громад району;

надання в оренду майна, що не використовується за призначенням, розширення переліку та збільшення обсягів надання послуг населенню;

 

2) стратегічний пріоритет 2: підвищення якості державного управління регіональним розвитком

основні завдання:

вжиття необхідних заходів щодо розробки програми інформатизації Бобринецького району  на період до 2020 року ;

реалізація заходів комплексної програми цивільного захисту у Бобринецькому районі на період до 2020 року;

розробка та реалізація заходів  районної  комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції і членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на 2016-2017 роки;

реалізація Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року із залученням до цього широкого кола організацій, установ  і органів місцевого самоврядування району;

проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики;

вжиття заходів щодо залучення та реалізації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, основні із яких визначено у додатку 4 до Програми;

забезпечення участі у семінарах-навчаннях із підвищення кваліфікації державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування із питань залучення міжнародної технічної допомоги, інвестиційної діяльності;

залучення громадських об’єднань до формування пріоритетних напрямів розвитку району, їх реалізації та здійсненні контролю за реалізацією.

 

3) стратегічний пріоритет 3: посилення міжгалузевої координації в процесі формування та реалізації регіональної політики

основні завдання:

розроблення (коригування) схем планування території районів;

забезпечення населених пунктів району містобудівною документацією (генеральні плани, плани зонування та детальні плани територій);

розроблення інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

розроблення райдержадміністрацією, міськвиконкомом, територіальними громадами  інвестиційних проектів, які можуть фінансуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку;

впровадження системи електронних державних закупівель товарів в районі;

впровадження системи дистанційного обслуговування головних розпорядників бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби;

координація роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в частині виконання повноважень у сфері державної цінової політики, забезпечення торговельного і побутового обслуговування населення, захисту прав споживачів тощо;

проведення роз’яснювальних заходів щодо механізмів залучення фінансових ресурсів та іноземних інвестицій для розвитку територій для керівників і спеціалістів економічних підрозділів райдержадміністрації, міськвиконкому;

сприяння впровадженню на території району проектів міжнародної технічної допомоги, зокрема в галузі енергоефективності;

координація та моніторинг реалізації в районі проекту "Сприяння розвитку соціальної інфраструктури".

активізація роботи щодо ініціювання проектів і програм, для реалізації яких є можливість залучити міжнародну технічну допомогу та ресурси міжнародних фінансових організацій.

 

4) стратегічний пріоритет 4: удосконалення системи надання публічних послуг та активізація співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства

основні завдання:

забезпечення на належному рівні надання адміністративних послуг через центр надання адміністративних послуг в умовах децентралізації повноважень та розширення переліку адміністративних послуг, які надаються;

координація роботи в частині забезпечення дотримання норм і принципів державної регуляторної політики;

забезпечення відкритості використання державних коштів, доступу до публічної інформації,

налагодження дієвого зворотного зв’язку органів влади з громадськістю щодо звернень жителів району та громадських організацій з приводу вирішення актуальних питань місцевого (регіонального) розвитку;

 

5) стратегічний пріоритет 5: забезпечення виконання на належному рівні заходів із цивільного захисту населення, мобілізаційної підготовки і мобілізації в районі

основні завдання:

розробка та реалізація заходів комплексної програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру у Бобринецькому районі на 2016-2020 роки;

постійне забезпечення з резервного фонду паливо-мастильними матеріалами для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків;

координація дій районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, спрямованих на забезпечення захисту населення і територій у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

 

підвищення рівня якості підготовки керівного складу цивільного захисту району та особового складу формувань при проведені тактико-спеціальних навчань, командно-штабних тренувань органів управління та сил реагування;

забезпечення готовності захисних споруд цивільного захисту Бобринецького району.

3. Очікувані показники  та результати виконання основних завдань:

 

з/п

Показник

2015 рік, очікуване

2016 рік,

прогноз

1.

Обсяг капітальних інвестицій, млн.грн.

64806,5

65000,0

2.

Обсяг капітальних інвестицій,

% до відповідного періоду попереднього

94,4

100,3

 

збільшення міжнародної технічної допомоги у регіональний розвиток;

поліпшення стану надання адміністративних послуг суб’єктам звернень за одержанням адміністративних послуг;

забезпечення надання допомоги учасникам АТО і членам їх сімей, тимчасово переміщеним особам у максимально можливих обсягах;

підвищення якості та результативності діяльності інститутів  громадянського  суспільства;

зменшення рівня зношеності основних фондів підприємств, установ та організацій спільної власності району до 45%;

збільшення кількості малих та середніх підприємств.

 

4. Механізми і засоби реалізації  основних завдань:

Виконання основних завдань і реалізація проектів програми буде здійснюватись із залученням коштів:

1) державного бюджету інвестиційного спрямування (Державного фонду регіонального розвитку, державних капітальних видатків, що розподіляються Кабінетом Міністрів України, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій);

2) місцевих бюджетів;

3) міжнародної технічної допомоги на соціально-економічний розвиток територіальних громад, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

4) власних коштів підприємств, коштів інвесторів, населення, громадських організацій та з інших джерел, не заборонених законом.

 

Розділ VІ. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

 

Виконання завдань та досягнення мети Програми буде забезпечено за рахунок:

1) укладання та реалізації угод про співпрацю, меморандумів порозуміння з підприємствами, інвесторами, громадськими організаціями, організаціями роботодавців тощо;

 

2) врахування завдань та основних показників Програми під час формування:

пропозицій обласній державній адміністрації до проектів програмних документів з питань економічного і соціального розвитку, бюджету, цільових програм;

 

3) залучення міжнародної технічної допомоги у розвиток економіки і соціальної сфери району за переліком згідно із додатком 4 до Програми;

 

4) узгодження цілей, пріоритетів, завдань і заходів органів місцевого самоврядування щодо розв’язання поточних проблем регіонального розвитку та досягнення довгострокових стратегічних цілей;

 

5) залучення громадськості, підприємств, установ і закладів до участі у заходах різних рівнів;

 

6) об'єднання зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників бізнесу, громадських організацій на вирішенні завдань Програми.

 

Коригування Програми може здійснюватись у міру вирішення поставлених завдань або зміни умов її реалізації, а також нових завдань щодо регіонального розвитку, які будуть визначені законодавчими і нормативно-правовими актами України.

 

Розділ VІІ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

 

1. Контроль за виконанням Програми здійснюється районною державною адміністрацією та районною радою.

2. Оцінка результатів виконання Програми буде здійснюватись на основі проведення статистичних досліджень стану та показників розвитку галузей (сфер діяльності), району у цілому.

 

3. Основними формами контролю за реалізацією завдань та основних показників Програми будуть:

1) розпорядження голови райдержадміністрації про організацію виконання Програми;

2) здійснення аналізу стану виконання Програми та вжиття додаткових заходів, спрямованих на виконання Програми;

3) здійснення моніторингу стану реалізації інвестиційних проектів та виконання робіт в об'єктах соціальної сфери;

4) звітність про стан реалізації Програми постійним комісіям районної ради та на пленарних засіданнях районної ради, засіданнях колегії райдержадміністрації та інших дорадчих органів;

5) обстеження населених пунктів району і міста робочими групами, утвореними райдержадміністрацією, з питань вивчення стану реалізації Програми та вивчення стану організації роботи із забезпечення виконання Програми у місті і сільських радах району з виїздом на місце;

6) проведення моніторингу та надання узагальненої звітності про хід реалізації Програми керівництву районної ради та районної державної адміністрації;

7) залучення  засобів  масової інформації для висвітлення ходу реалізації Програми.

 

 

 

Останні новини

 • На Покровському ярмарку представлено Бобринецький район
 • За результатами голосування депутати ухвалили 16 рішень
 • Районними обранцями змінено назви 5 шкіл району
 • Депутатами прийнято дві районні програми
 • Затверджено кандидатури до Госпітальної ради

До уваги громадян

Офіс реформ