Про внесення змін до Методики розрахунку, пропорцій розподілу та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної державної адміністрації

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ _________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від __ _______ 2019 року                                                                        № ___

м.Бобринець

 

Про внесення змін до рішення Бобринецької

районної ради від  22 червня 2018 року № 304

«Про  внесення змін до Методики розрахунку,

пропорцій розподілу та порядок  використання

плати за оренду майна спільної власності

територіальних громад сіл та міста району»

 

Відповідно до пункту 19 статті 43, пункту 5 статті 60 Закону України     «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 4 статті 13, статті 15, статей 10,19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», рішення другої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від  18 грудня            2015 року № 37 «Про делегування повноважень Бобринецької районної ради Бобринецькій районній державній адміністрації»

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни до додатку 1 та  пункту 22 додатку 2 рішення Бобринецької районної ради від  22 червня 2018 року № 304 «Про  внесення змін до Методики розрахунку, пропорцій розподілу та порядок  використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району» шляхом викладення в новій редакції.

 

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

 

 

 

Голова районної ради                                                                          О.ГАДЕМСЬКА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Бобринецької

районної ради

від __________________ № _______

МЕТОДИКА

розрахунку, пропорції розподілу та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району

1. Методику і порядок розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду цілісного майнового комплексу підприємства, комплексу будівель, закладу спільної власності територіальних громад сіл та міста  району, їх структурних підрозділів та окремого індивідуально  визначеного майна підприємств, установ спільної власності територіальних громад сіл та міста району (далі – спільної власності району).

2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем і орендарем. Розрахунок (перерахунок) орендної плати за оренду, суборенду майна підлягає обов’язковому погодженню з орендодавцем.

Орендар за користування об’єктом оренди вносить орендну плату незалежно від наслідків господарської діяльності.

Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.

Орендна плата встановлюється:

відповідно до розрахунку для цілісних майнових комплексів, комплексу будівель (додаток 1);

на підставі орендних ставок, зональних та коефіцієнтів, враховуючих характеристику приміщень (додаток 2);

на підставі експертної оцінки.

3. До оплати за оренду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов’язуються надавати орендарю підприємства, установи спільної власності району, на балансі яких перебуває майно та відшкодування компенсаційних платежів земельного податку.

4. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати та індексів інфляції встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за перший місяць оренди та індексів інфляції, яка фіксується у договорі оренди, розраховується розмір орендної плати за наступні місяці оренди.

Якщо на момент укладення договору оренди індекс інфляції за перший місяць оренди невідомий, то в цьому випадку визначається і вказується у договорі оренди орендна плата за базовий місяць оренди. Базовим місяцем вважається останній місяць оренди, за який Державним комітетом статистики України визначено індекс інфляції з урахуванням розміру орендної плати за перший місяць оренди.

У разі коли термін оренди менший за одну добу або за один місяць, то за основу розміру місячної орендної плати розраховується добова, а у разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна оренда плата.

5. Розмір річної орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та комплексом будівель спільної власності визначається за формулою:

 

Опл

 

=

(Воз + Внм) х Сор.ц 
________________________________, 
100

де Опл - розмір річної орендної плати, грн.; Воз - вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, гривень; Внм - вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, гривень; Сор.ц - орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів підприємств, комплексу будівель визначена згідно з додатком 1.

Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна, встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у разі, коли орендарем є суб'єкт малого підприємництва, - не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки.

Незалежна   оцінка   вартості    об'єкта    оренди    повинна враховувати його  місцезнаходження  і  забезпеченість  інженерними мережами.  Результати  незалежної  оцінки  є  чинними  протягом  6 місяців  від дати оцінки, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.

Оцінка майна при передачі в оренду цілісних майнових комплексів, комплексу будівель підприємств і установ, їх структурних підрозділів здійснюється відповідно до Методики оцінки об’єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року №786.

6. Розмір місячної орендної плати, визначеної за базовими ставками, за перший місяць після укладення договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:

 

Ор.пл. = Б.ст. х (К1 х К2 х К3) х S,

 

де Б. ст. – базова ставка орендної плати згідно з додатком 2;

К1, К2, К3 – коефіцієнти. Враховуючі характеристику приміщень            (додаток 2);

S – площа, що надана в оренду.

7. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

8. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) встановлюється за згодою сторін, але не менше як 10 відсотків вартості орендованого майна, а у разі, коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва, - не менше як 7 відсотків вартості орендованого майна.

9. Розмір місячної орендної плати за оренду нерухомого майна установам та організаціям територіальних органів міністерств і відомств України, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (державного, місцевого) становить  12 грн. за 1 кв. м. згідно площі, визначеної договором між орендодавцем і орендарем.

10. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна, підприємствам, установам та організаціям, утвореним власником майна, місцевим органам виконавчої влади, що фінансуються виключно за рахунок бюджетних коштів становить 4 грн. за 1кв.м. згідно площі, визначеної договором між орендодавцем і орендарем.

11. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, установам, організаціям і прибудинкової території, розподіляється між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної підприємствами, установами, організаціями загальної площі.

12. Плата за суборенду  майна розраховується у такому ж порядку, як і плата за його оренду.

13. Терміни внесення орендної плати визначаються в договорі.

У договорі оренди цілісного майнового комплексу, комплексу будівель рекомендується встановлювати, що сплата орендних платежів має проводитися щокварталу у 5-денний термін від дати, встановленої для подання квартальних бухгалтерських звітів балансів, а за ІV квартал – у 10-денний термін від дати, встановленої для подання річного бухгалтерського звіту (балансу).

14. Суми орендної плати, надмірно перераховані орендодавцю або до бюджету, зараховуються у рахунок наступних платежів або повертаються платникові у 5-денний термін від одержання його письмової заяви.

15. Орендна плата спрямовується:

за цілісні майнові комплекси, комплекси будівель підприємств, установ спільної власності району та їх структурних підрозділів – до районного бюджету;

за нежитлові приміщення та інше окреме індивідуально визначене майно підприємств, установ спільної власності району – підприємству, установі, на балансі яких перебуває це майно, та спрямовується на утримання майна у належному стані, розвиток виробництва, оновлення основних засобів, поповнення власних обігових коштів та інші цілі, передбачені чинним законодавством.

16. Плата за суборенду нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна, яку отримує орендар, не повинна перевищувати орендної плати орендаря.

Суборендна плата в частині, що дорівнює орендній платі за об’єкт суборенди, сплачується суборендарем орендарю.

Орендна плата за об’єкт суборенди визначається відповідно до питомої ваги вартості всього об’єкта оренди, яка була врахована для розрахунку орендної плати.

17. Контроль за надходженням та використанням орендної плати здійснюють орендодавці.

 

Додаток 1

до Методики розрахунку, пропозицій

розподілу та порядку використання

плати за оренду майна спільної власності

територіальних громад сіл та міста району

 

 

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання цілісних майнових комплексів, комплексу будівель

спільної власності територіальних громад сіл та міста району та їх структурних підрозділів

Цілісні майнові комплекси підприємств, закладів спільної власності територіальних

громад сіл та міста району

Орендна ставка, відсотків

торгівлі, громадського харчування, з організації концертно-видовищної діяльності;

з організації виставкової діяльності;

автомобільного транспорту, побутового обслуговування, освіти, науки та охорони здоров’я;

житлово-комунального господарства;

видавництва;

інші об’єкти

10

8

 

5

5

5

10

 

 

Додаток 2

до Методики розрахунку, пропорцій

розподілу та порядку використання

плати за оренду майна спільної власності

територіальних громад сіл та міста  району

 

 

Базові ставки орендної плати

за приміщення спільної власності територіальних громад сіл та міста

району, розташовані у Бобринецькому районі, відповідно до мети використання приміщень орендарем

№ з/п

Використання орендарем приміщень за цільовим призначенням

Базова орендна ставка за 1 кв. м. у місяць, грн.

 

місто

село

1

Розміщення нічних клубів, інших закладів грального та шоу-бізнесу

120

60

2

Розміщення пунктів обміну іноземної валюти

120

60

3

Провадження концертної діяльності, розміщення туристичних агентств, бірж, брокерських, маклерських і рекламних контор, комерційних банків, офісів брокерів, дилерів, авторемонтних майстерень, автозаправних стацій, ресторанів, кафе, барів

120

60

4

Здійснення торгівлі непродовольчими товарами (крім товарів дитячого асортименту)

60

30

5

Розміщення офісів нерезидентів України

120

60

6

Надання юридичних консультацій, консалтингових та нотаріальних послуг

120

60

7

Надання стоматологічних послуг

120

60

8

Здійснення торгівлі продовольчими товарами підакцизної групи

60

30

9

Розміщення офісів резидентів України

60

30

10

Здійснення торгівлі продовольчими товарами (крім товарів підакцизної групи)

40

20

11

Провадження підприємницької діяльності в галузі охорони здоров’я

60

30

12

Розміщення виставок (крім книжкових та образотворчих)

80

40

13

Розміщення підприємств громадського харчування (крім ресторанів, кафе і барів)

20

10

14

Розміщення підприємств по виконанню ремонтно-будівельних робіт

60

30

15

Розміщення закладів культури, кінотеатрів

20

10

16

Видання, виготовлення, розповсюдження книг та торгівля шкільним приладдям

12

6

17

Розміщення громадських організацій, які не займаються комерційною діяльністю

12

6

18

Розміщення відділень Ощадбанку, що приймають платежі від населення, відділень поштового зв’язку

20

10

19

Розміщення закладів науки (крім бюджетних), майстерень художників, скульпторів, народних майстрів, членів інших творчих спілок

12

6

20

Приміщення гаражних, складських або допоміжних при провадженні підприємницької діяльності

20

10

21

Провадження підприємницької діяльності у сфері надання комунальних, побутових послуг (крім послуг автосервісу)

20

10

22

Розміщення аптек, які самостійно виготовляють ліки (реалізують готові ліки)

30

15

23

Здійснення торгівлі непродовольчими товарами дитячого асортименту

12

6

24

Здійснення торгівлі продовольчими товарами для пільгових категорій громадян

10

5

25

Розміщення бібліотек, архівів

12

6

26

Розміщення телерадіоорганізацій, видання вітчизняних друкованих засобів масової інформації, розміщення державних інформаційних агентств

12

6

27

Здійснення торгівлі товарами дитячого харчування, розміщення молочних кухонь

10

5

28

Розміщення дитячих дошкільних закладів, спортивних закладів (для школярів і студентів), організація дозвілля дітей та юнацтва у позаурочний час

10

5

29

Розміщення закладів освіти

8

4

30

Розміщення благодійних організацій, політичних партій, громадських організацій інвалідів, ветеранів війни, праці, всеукраїнських громадських організацій учасників ліквідації наслідків аварії  на Чорнобильській АЕС, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які не займаються комерційною діяльністю

8

4

31

Розміщення закладів охорони здоров’я, підприємств фармацевтичної галузі та соціальної допомоги (з частковим самофінансуванням)

8

4

32

Розміщення установ, підприємств, організацій державної, комунальної власності (крім тих, що утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів та/або у випадку здійснення ними поточного ремонту орендованої площі, площі загального користування, підтримання в робочому стані каналізаційних систем та систем водопостачання за власні кошти, участь у проведенні ремонту фасаду приміщення та прилеглої території, оплати за обслуговування та охорону приміщень, здійснення ними комунальних платежів, а також, крім власників майна та тих кому на баланс або в управління передано майно)

12

6

33

Розміщення територіальних органів міністерств і відомств України (крім установ та організацій, що утримуються за рахунок коштів державного, обласного, районного та бюджетів місцевого самоврядування та у випадку здійснення ними поточного ремонту орендованої площі, площі загального користування, підтримання в робочому стані каналізаційних систем та систем водопостачання за власні кошти, участь у проведенні ремонту фасаду приміщення та прилеглої території, оплати за обслуговування та охорону приміщень, здійснення ними комунальних платежів а також, крім тих кому на баланс або в управління передано майно)

12

6

34

Інше використання

60

30

 

Примітки:

орендні ставки для вітчизняних юридичних і фізичних осіб – суб’єктів малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність, застосовуються з коефіцієнтом 0,8 для будівель – пам’яток архітектури з коефіцієнтом 1,2.

 

 

 

КОЕФІЦІЄНТИ

та їх значення, які враховуються як характеристика нежитлових приміщень, що застосовуються при визначенні ставки орендної плати

К1 – коефіцієнт, що враховує місцезнаходження приміщення (будинку) по зонах міста і села

К2 – коефіцієнт, що враховує розміщення нежитлового приміщення в будинку (для всіх зон)

К3 – коефіцієнт, що враховує відсутність комунальних зручностей (для всіх зон)

Центральна зона                 1,3

Перший поверх                  1,1

Каналізація                     0,95

Перша зона                          1,15

Другий поверх і вище        1,0

Водопровід                     0,95

Друга зона                           1,0

Напівпідвал                         0,9

Центральне опалення    0,95

Сільська місцевість

перша зона                           0,75

Підвал                                  0,7

Разом не менше              0,9

Сільська місцевість

друга зона                            0,5

Гаражі, складські та інші

допоміжні приміщення     0,7

 

 

Зони                                                         Межі зон м. Бобринця

 

Центральна зона:                  в межах вулиць Незалежності, Шевченка, Паркова,

Каштанова

Перша зона:                         в межах вулиць Промислової, Мельниченка, Грицькованська          та р.Бобринка

Друга зона:                           вулиці, що знаходяться за межами центральної та

першої зони

 

 

Зони                                                         Межі зон в сільській місцевості

Перша зона:                            населені пункти з чисельністю 100 і більше чоловік

Друга зона:                          населені пункти з чисельністю до 100 чоловік

 

 

До уваги громадян