Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району” Бобринецької районної ради

ПРОЕКТ

вносить голова Бобринецької районної ради

 

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ __________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ___ __________ 2019 року                                                                        № ____

м. Бобринець

Про затвердження «Порядку складання,

затвердження та контролю виконання

фінансового плану Комунального

некомерційного підприємства "Центр

первинної медико-санітарної

допомоги Бобринецького району»

Бобринецької районної ради

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 78 Господарського кодексу України, з метою вдосконалення системи фінансового планування, підвищення ефективності роботи  Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги Бобринецького району» Бобринецької районної ради

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району» Бобринецької районної ради (Додаток№1).

2. Затвердити Форму фінансового плану «Фінансовий план на _____ рік» (Додаток№2) та Форму звіту «Звіт про виконання фінансового плану» (Додаток№3)

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань: бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення; охорони здоров'я, освіти, праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення, культури та спорту.

Голова районної ради                                                     О.ГАДЕМСЬКА

 

 

Додаток 1

до рішення №_____

Виконавчий комітет

Бобринецької районної ради

від _________ 2019 рокуПОРЯДОК
складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району» Бобринецької районної ради (надалі – Порядок)

 

1. Даний Порядок визначає порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецької районної ради» Бобринецького районної ради (далі Підприємство).

2. Проект фінансового плану Підприємства, згідно Додатку №2 рішення Бобринецької районної ради «Про затвердження «Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району» Бобринецької районної ради № ____ від ______ 2019 року, на наступний фінансовий рік, подається керівником Підприємства до Бобринецької районної ради у трьох примірниках у паперовому вигляді щорічно до 1 листопада.

3.Бобринецька районна рада проводить аналіз проекту фінансового плану Підприємства на предмет відповідності законодавству України та інтересам населення. Після проведення аналізу Бобринецька районна рада приймає рішення щодо погодження чи повернення проекту фінансового плану підприємства на доопрацювання з детальним обґрунтуванням відмови згідно чинного законодавства. Про прийняте рішення Бобринецька районна рада повідомляє керівника Підприємства у письмовій формі протягом п`яти робочих днів з моменту отримання проекту фінансового плану Підприємства. У разі повернення проекту фінансового плану Підприємства керівник забезпечує його доопрацювання, враховуючи зауваження Бобринецької районної ради, та подає його на повторне погодження протягом 3-х робочих днів.

4. Погоджений Бобринецькою районною радою Проект фінансового плану Підприємства розглядається та затверджується на засіданні Виконавчого комітету Бобринецької районної ради не пізніше 1 грудня року, який передує плановому.

5. Зміни до затвердженого фінансового плану підприємства можуть вноситися не більше 4-х разів впродовж планового року та 10-ти в поточному році.

Проект змін до фінансового плану Підприємства, з пояснювальною запискою про причини таких змін, Підприємство готує і подає до Бобринецької районної ради не пізніше 25 числа місяця, коли виникла нагальна потреба в змінах за процедурою, передбаченою п.3 Порядку.

Погоджені зміни до фінансового плану Підприємства затверджує голова районної ради.

На фінансовому плані проставляється відмітка “Зміни“ з датами затвердження та погодження.

6. Контроль за своєчасним складанням фінансового плану Підприємства, а також за виконанням показників, затвердженого фінансового плану Підприємства, здійснює керівник Підприємства.

8. Керівник Підприємства подає до Бобринецької районної ради звіт про виконання фінансового плану Підприємства згідно Додатку №3 рішення виконавчого комітету «Про затвердження «Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району» Бобринецької районної ради № ____ від ______ 2019 року у терміни:

8.1. За звітний рік – до 1 квітня року, який настає за звітним періодом.

8.2. За звітні квартали поточного року – до 31 травня, 31 серпня та 30 листопада кожного року.

9. Бобринецька районна рада погоджує звіт або відправляє на доопрацювання за процедурою згідно п.3 Порядку.

Після погодження, керівник Підприємства передає голові районної ради на затвердження.

10. Затверджений фінансовий план Підприємства керівник публікує на сайті Підприємства та на сайті Бобринецької районної ради.

 

 

 

ПОГОДЖЕНО
______________________________________________________
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
______________________________________________________
М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

______________________________________________________
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
______________________________________________________
М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

______________________________________________________
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
______________________________________________________
М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО
______________________________________________________
(посада, ім'я і прізвище керівника суб'єкта
______________________________________________________
управління підприємством або номер відповідного
______________________________________________________
рішення Кабінету Міністрів України)

М. П. (дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО
______________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта
______________________________________________________
управління підприємством)

М. П. (дата, підпис)

 

 

Рік

Код

Підприємство

за ЄДРПОУ

 

Організаційно-правова форма

за КОПФГ

 

Територія

за КОАТУУ

 

Суб'єкт управління

за СПОДУ

 

Галузь

за ЗКГНГ

 

Вид економічної діяльності

за КВЕД

 

Одиниця виміру, тис. грн                                                                                                                Стандарти звітності П(с)БОУ

 

Форма власності                                                                                                                              Стандарти звітності МСФЗ

 

Середньооблікова кількість штатних працівників

Місцезнаходження

Телефон

Прізвище та ініціали керівника

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на ________ рік

Основні фінансові показники

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий рік

Інформація згідно із стратегічним планом розвитку

плановий рік +1 рік

плановий рік +2 роки

плановий рік +3 роки

плановий рік +4 роки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

-

-

-

-

 

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

-

-

-

-

 

 

 

 

Валовий прибуток/збиток

1020

-

-

-

-

-

-

-

-

Адміністративні витрати

1030

-

-

-

-

 

 

 

 

Витрати на збут

1060

-

-

-

-

 

 

 

 

Інші операційні доходи

1070

-

-

-

-

 

 

 

 

Інші операційні витрати

1080

-

-

-

-

 

 

 

 

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

-

-

-

-

-

-

-

-

EBITDA

1310

-

-

-

-

 

 

 

 

Рентабельність EBITDA

5010

-

-

-

-

-

-

-

-

Дохід від участі в капіталі

1110

-

-

-

-

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

1120

( )

( )

( )

-

 

 

 

 

Інші фінансові доходи

1130

-

-

-

-

 

 

 

 

Фінансові витрати

1140

( )

( )

( )

-

 

 

 

 

Інші доходи

1150

-

-

-

-

 

 

 

 

Інші витрати

1160

-

-

-

-

 

 

 

 

Фінансовий результат до оподаткування

1170

-

-

-

-

-

-

-

-

Витрати з податку на прибуток

1180

( )

( )

( )

-

 

 

 

 

Дохід з податку на прибуток

1181

-

-

-

-

 

 

 

 

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

-

-

-

-

 

 

 

 

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

( )

( )

( )

-

 

 

 

 

Чистий фінансовий результат

1200

-

-

-

-

-

-

-

-

Прибуток

1201

-

-

-

-

 

 

 

 

Збиток

1202

-

-

-

-

 

 

 

 

II. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

-

-

-

-

 

 

 

 

податок на прибуток підприємств

2111

-

-

-

-

 

 

 

 

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

-

-

-

-

 

 

 

 

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

акцизний податок

2114

-

-

-

-

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

-

-

-

-

 

 

 

 

рентна плата за транспортування

2116

-

-

-

-

 

 

 

 

рентна плата за користування надрами

2117

-

-

-

-

 

 

 

 

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)

2120

-

-

-

-

 

 

 

 

Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:

2130

-

-

-

-

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

-

-

-

-

 

 

 

 

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

2133

-

-

-

-

 

 

 

 

Усього виплат на користь держави

2200

-

-

-

-

 

 

 

 

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду

3405

-

-

-

-

x

x

x

x

Цільове фінансування

3040

-

-

-

-

 

 

 

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-

-

-

-

x

x

x

x

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-

-

-

-

x

x

x

x

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-

-

-

-

x

x

x

x

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-

-

-

-

x

x

x

x

Залишок коштів на кінець періоду

3415

-

-

-

-

x

x

x

x

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції

4000

-

-

-

-

 

 

 

 

V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності

5040

-

-

-

-

-

-

-

-

Рентабельність активів

5020

-

-

-

-

x

x

x

x

Рентабельність власного капіталу

5030

-

-

-

-

x

x

x

x

Коефіцієнт фінансової стійкості

5110

-

-

-

-

x

x

x

x

Коефіцієнт зносу основних засобів

5220

-

-

-

-

x

x

x

x

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:

6000

 

 

 

 

x

x

x

x

основні засоби

6001

-

-

-

-

x

x

x

x

первісна вартість

6002

 

 

 

 

x

x

x

x

знос

6003

 

 

 

 

x

x

x

x

Оборотні активи, усього, у тому числі:

6010

 

 

 

 

x

x

x

x

гроші та їх еквіваленти

6011

 

 

 

 

x

x

x

x

Усього активи

6020

 

 

 

 

x

x

x

x

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

6030

 

 

 

 

x

x

x

x

Поточні зобов'язання і забезпечення

6040

 

 

 

 

x

x

x

x

Усього зобов'язання і забезпечення

6050

-

-

-

-

x

x

x

x

У тому числі державні гранти і субсидії

6060

 

 

 

 

 

 

 

 

У тому числі фінансові запозичення

6070

 

 

 

 

x

x

x

x

Власний капітал

6080

 

 

 

 

x

x

x

x

VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:

7000

-

-

-

-

-

-

-

-

довгострокові зобов'язання

7001

 

 

 

-

-

 

 

 

короткострокові зобов'язання

7002

 

 

 

-

-

 

 

 

інші фінансові зобов'язання

7003

 

 

 

-

-

 

 

 

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:

7010

-

-

-

-

-

-

-

-

довгострокові зобов'язання

7011

 

 

 

-

-

 

 

 

короткострокові зобов'язання

7012

 

 

 

-

-

 

 

 

інші фінансові зобов'язання

7013

 

 

 

-

-

 

 

 

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників
(штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами),
у тому числі:

8000

-

-

-

-

x

x

x

x

члени наглядової ради

8001

-

-

-

-

x

x

x

x

члени правління

8002

-

-

-

-

x

x

x

x

керівник

8003

-

-

-

-

x

x

x

x

адміністративно-управлінський персонал

8004

-

-

-

-

x

x

x

x

працівники

8005

-

-

-

-

x

x

x

x

Витрати на оплату праці

8010

-

-

-

-

x

x

x

x

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:

8020

-

-

-

-

x

x

x

x

член наглядової ради

8021

-

-

-

-

x

x

x

x

член правління

8022

-

-

-

-

x

x

x

x

керівник

8023

-

-

-

-

x

x

x

x

адміністративно-управлінський працівник

8024

-

-

-

-

x

x

x

x

працівник

8025

-

-

-

-

x

x

x

x

 

Керівник _________________________
(посада)

_________________________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 1

 

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий рік (усього)

У тому числі за кварталами

Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Доходи і витрати (деталізація)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Витрати на сировину та основні матеріали

1011

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Витрати на паливо

1012

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Витрати на електроенергію

1013

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Витрати на оплату праці

1014

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Відрахування на соціальні заходи

1015

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)

1016

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1017

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Інші витрати (розшифрувати)

1018

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Валовий прибуток (збиток)

1020

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Адміністративні витрати, у тому числі:

1030

-

-

-

-

-

-

-

-

 

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів

1031

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на оренду службових автомобілів

1032

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на консалтингові послуги

1033

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на страхові послуги

1034

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на аудиторські послуги

1035

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на службові відрядження

1036

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на зв'язок

1037

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на оплату праці

1038

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

відрахування на соціальні заходи

1039

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення

1040

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення

1041

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення

1042

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на страхування загальногосподарського персоналу

1043

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

організаційно-технічні послуги

1044

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

консультаційні та інформаційні послуги

1045

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

юридичні послуги

1046

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

послуги з оцінки майна

1047

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу

1048

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

1049

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:

1050

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на поліпшення основних фондів

1050/1

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

1051

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Витрати на збут, у тому числі:

1060

-

-

-

-

-

-

-

-

 

транспортні витрати

1061

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на зберігання та упаковку

1062

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на оплату праці

1063

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

відрахування на соціальні заходи

1064

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1065

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на рекламу

1066

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

інші витрати на збут (розшифрувати)

1067

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Інші операційні доходи, усього, у тому числі:

1070

-

-

-

-

-

-

-

-

 

курсові різниці

1071

 

 

 

-

 

 

 

 

 

нетипові операційні доходи (розшифрувати)

1072

 

 

 

-

 

 

 

 

 

інші операційні доходи (розшифрувати)

1073

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:

1080

-

-

-

-

-

-

-

-

 

курсові різниці

1081

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

нетипові операційні витрати (розшифрувати)

1082

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

витрати на благодійну допомогу

1083

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

відрахування до резерву сумнівних боргів

1084

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

відрахування до недержавних пенсійних фондів

1085

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

інші операційні витрати (розшифрувати)

1086

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

1110

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

1120

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

1130

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Фінансові витрати (розшифрувати)

1140

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Інші доходи, усього, у тому числі:

1150

-

-

-

-

-

-

-

-

 

курсові різниці

1151

 

 

 

-

 

 

 

 

 

інші доходи (розшифрувати)

1152

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Інші витрати, усього, у тому числі:

1160

-

-

-

-

-

-

-

-

 

курсові різниці

1161

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

інші витрати (розшифрувати)

1162

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Фінансовий результат до оподаткування

1170

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Витрати з податку на прибуток

1180

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Дохід з податку на прибуток

1181

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

Чистий фінансовий результат, у тому числі:

1200

-

-

-

-

-

-

-

-

 

прибуток

1201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

збиток

1202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього доходів

1210

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Усього витрат

1220

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Неконтрольована частка

1230

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Розрахунок показника EBITDA

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100

1300

-

-

-

-

-

-

-

-

 

плюс амортизація, рядок 1430

1301

-

-

-

-

-

-

-

-

 

мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071

1302

-

-

-

-

-

-

-

-

 

плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081

1303

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072

1304

-

-

-

-

-

-

-

-

 

плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082

1305

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

 

EBITDA

1310

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:

1400

 

 

 

-

 

 

 

 

 

витрати на сировину та основні матеріали

1401

 

 

 

-

 

 

 

 

 

витрати на паливо та енергію

1402

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Витрати на оплату праці

1410

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

1420

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Амортизація

1430

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати

1440

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Усього

1450

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Керівник _____________________
(посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 2

 

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий рік (усього)

У тому числі за кварталами

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Розподіл чистого прибутку

Чистий фінансовий результат

1200

-

-

-

-

-

-

-

-

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:

2010

-

-

-

-

-

-

-

-

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету

2011

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів

2012

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

у тому числі на державну частку

2012/1

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Перенесено з додаткового капіталу

2020

 

 

 

-

 

 

 

 

Розвиток виробництва

2030

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД

2031

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Резервний фонд

2040

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Інші фонди (розшифрувати)

2050

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Інші цілі (розшифрувати)

2060

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

2070

-

-

-

-

-

-

-

-

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

-

-

-

-

-

-

-

-

податок на прибуток підприємств

2111

 

 

 

-

 

 

 

 

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

 

 

 

-

 

 

 

 

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

акцизний податок

2114

 

 

 

-

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

 

 

 

-

 

 

 

 

рентна плата за транспортування

2116

 

 

 

-

 

 

 

 

рентна плата за користування надрами

2117

 

 

 

-

 

 

 

 

податок на доходи фізичних осіб

2118

 

 

 

-

 

 

 

 

інші податки та збори (розшифрувати)

2119

 

 

 

-

 

 

 

 

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:

2120

-

-

-

-

-

-

-

-

податок на доходи фізичних осіб

2121

 

 

 

-

 

 

 

 

земельний податок

2122

 

 

 

-

 

 

 

 

орендна плата

2123

 

 

 

-

 

 

 

 

інші податки та збори (розшифрувати)

2124

 

 

 

-

 

 

 

 

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:

2130

-

-

-

-

-

-

-

-

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

 

 

 

-

 

 

 

 

митні платежі

2132

 

 

 

-

 

 

 

 

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

2133

 

 

 

-

 

 

 

 

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)

2134

 

 

 

-

 

 

 

 

Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:

2140

-

-

-

-

-

-

-

-

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів

2141

 

 

 

-

 

 

 

 

інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)

2142

 

 

 

-

 

 

 

 

Усього виплат на користь держави

2200

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Керівник _____________________
(посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 3

 

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

План поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий рік (усього)

У тому числі за кварталами

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

 

Надходження грошових коштів від операційної діяльності

3000

-

-

-

-

-

-

-

-

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3010

 

 

 

-

 

 

 

 

Повернення податків і зборів, у тому числі:

3020

 

 

 

-

 

 

 

 

податку на додану вартість

3030

 

 

 

-

 

 

 

 

Цільове фінансування (розшифрувати)

3040

 

 

 

-

 

 

 

 

Надходження авансів від покупців і замовників

3050

 

 

 

-

 

 

 

 

Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3060

-

-

-

-

-

-

-

-

кредити

3061

 

 

 

-

 

 

 

 

позики

3062

 

 

 

-

 

 

 

 

облігації

3063

 

 

 

-

 

 

 

 

Інші надходження (розшифрувати)

3070

 

 

 

-

 

 

 

 

Витрачання грошових коштів від операційної діяльності

3100

-

-

-

-

-

-

-

-

Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)

3110

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Розрахунки з оплати праці

3120

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Відрахування на соціальні заходи

3130

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3140

-

-

-

-

-

-

-

-

кредити

3141

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

позики

3142

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

облігації

3143

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:

3150

-

-

-

-

-

-

-

-

податок на прибуток підприємств

3151

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

податок на додану вартість

3152

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

акцизний податок

3153

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

рентна плата

3154

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

податок на доходи фізичних осіб

3155

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)

3156

-

-

-

-

-

-

-

-

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

3156/1

( )

( )

( )

 

( )

( )

( )

( )

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

3156/2

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Інші платежі (розшифрувати)

3157

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Повернення коштів до бюджету

3160

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Інші витрачання (розшифрувати)

3170

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-

-

-

-

-

-

-

-

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності

3200

-

-

-

-

-

-

-

-

Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:

3210

 

 

 

-

 

 

 

 

надходження від продажу акцій та облігацій

3215

 

 

 

-

 

 

 

 

Надходження від реалізації необоротних активів

3220

 

 

 

-

 

 

 

 

Надходження від отриманих відсотків

3225

 

 

 

-

 

 

 

 

Надходження дивідендів

3230

 

 

 

-

 

 

 

 

Надходження від деривативів

3235

 

 

 

-

 

 

 

 

Інші надходження (розшифрувати)

3240

 

 

 

-

 

 

 

 

Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності

3255

-

-

-

-

-

-

-

-

Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:

3260

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

витрачання на придбання акцій та облігацій

3265

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:

3270

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)

3270/1

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

капітальне будівництво (розшифрувати)

3270/2

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)

3270/3

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Виплати за деривативами

3280

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Інші платежі (розшифрувати)

3290

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-

-

-

-

-

-

-

-

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності

3300

-

-

-

-

-

-

-

-

Надходження від власного капіталу

3305

 

 

 

-

 

 

 

 

Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3310

-

-

-

-

-

-

-

-

кредити

3311

 

 

 

-

 

 

 

 

позики

3312

 

 

 

-

 

 

 

 

облігації

3313

 

 

 

-

 

 

 

 

Інші надходження (розшифрувати)

3320

 

 

 

-

 

 

 

 

Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності

3330

-

-

-

-

-

-

-

-

Витрачання на викуп власних акцій

3335

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3340

-

-

-

-

-

-

-

-

кредити

3341

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

позики

3342

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

облігації

3343

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Сплата дивідендів

3350

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Витрачення на сплату відсотків

3360

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди

3370

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Інші платежі (розшифрувати)

3380

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-

-

-

-

-

-

-

-

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-

-

-

-

-

-

-

-

Залишок коштів на початок періоду

3405

 

 

 

 

 

 

 

 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

 

 

 

-

 

 

 

 

Залишок коштів на кінець періоду

3415

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Керівник _____________________
(посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 4

 

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий рік (усього)

У тому числі за кварталами

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Капітальні інвестиції, усього,
у тому числі:

4000

-

-

-

-

-

-

-

-

капітальне будівництво

4010

 

 

 

-

 

 

 

 

придбання (виготовлення) основних засобів

4020

 

 

 

-

 

 

 

 

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

4030

 

 

 

-

 

 

 

 

придбання (створення) нематеріальних активів

4040

 

 

 

-

 

 

 

 

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

4050

 

 

 

-

 

 

 

 

капітальний ремонт

4060

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Керівник _____________________
(посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 5

 

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника

Код рядка

Оптимальне значення

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий рік

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Коефіцієнти рентабельності та прибутковості

 

 

 

 

 

 

 

 

Валова рентабельність
(валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %

5000

Збільшення

 

 

 

 

 

 

Рентабельність EBITDA
(EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %

5010

Збільшення

 

 

 

 

 

 

Рентабельність активів
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, %

5020

Збільшення

 

 

 

 

Характеризує ефективність використання активів підприємства

 

Рентабельність власного капіталу
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, %

5030

Збільшення

 

 

 

 

 

 

Рентабельність діяльності
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %

5040

Збільшення

 

 

 

 

Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства

 

Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності

 

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA
(довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310

5100

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт фінансової стійкості
(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))

5110

> 1

 

 

 

 

Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел

 

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)
(оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)

5120

> 1

 

 

 

 

Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5

 

Аналіз капітальних інвестицій

 

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації
(капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)

5200

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
(капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)

5210

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт зносу основних засобів
(сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)

5220

Зменшення

 

 

 

 

Характеризує інвестиційну політику підприємства

 

Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта

5300

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник _____________________
(посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 6

 

Інформація
до фінансового плану на ___________ рік

____________________________________________________________________________________________________________
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*

Загальна інформація про підприємство (резюме)

 

Найменування показника

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий рік

Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %

Плановий рік до факту минулого року, %

1

2

3

4

5

6

7

Загальна кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

-

-

-

-

-

-

члени наглядової ради

 

 

 

 

-

-

члени правління

 

 

 

 

-

-

керівник

 

 

 

 

-

-

адміністративно-управлінський персонал

 

 

 

 

-

-

працівники

 

 

 

 

-

-

Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:

-

-

-

-

-

-

члени наглядової ради

 

 

 

 

-

-

члени правління

 

 

 

 

-

-

керівник

 

 

 

 

-

-

адміністративно-управлінський персонал

 

 

 

 

-

-

працівники

 

 

 

 

-

-

Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:

-

-

-

-

-

-

члени наглядової ради

 

 

 

 

-

-

члени правління

 

 

 

 

-

-

керівник

 

 

 

 

-

-

адміністративно-управлінський персонал

 

 

 

 

-

-

працівники

 

 

 

 

-

-

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:

-

-

-

-

-

-

член наглядової ради

-

-

-

-

-

-

член правління

-

-

-

-

-

-

керівник, усього, у тому числі:

-

-

-

-

-

-

посадовий оклад

 

 

 

 

-

-

преміювання

 

 

 

 

-

-

інші виплати, передбачені законодавством

 

 

 

 

-

-

адміністративно-управлінський працівник

-

-

-

-

-

-

працівник

-

-

-

-

-

-

 

____________
* У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

 

Код за ЄДРПОУ

Найменування підприємства

Вид діяльності

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

 

Найменування видів діяльності за КВЕД

Питома вага в загальному обсязі реалізації, %

Фактичний показник за _____ минулий рік

Плановий показник поточного_____ року

Фактичний показник поточного року за останній звітний період _______________________

Плановий ______ рік

за минулий рік

за плановий рік

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

100,0

100,0

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

 

Найменування банку

Вид кредитного продукту та цільове призначення

Сума, валюта за договорами

Процентна ставка

Дата видачі/погашення (графік)

Заборгованість на останню дату

Забезпечення

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

x

x

x

-

 

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

 

Зобов'язання

Заборгованість за кредитами на початок ______ року

План із залучення коштів

План з повернення коштів

Заборгованість за кредитами на кінець ______ року

1

2

3

4

5

Довгострокові зобов'язання, усього

 

 

 

-

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Короткострокові зобов'язання, усього

 

 

 

-

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші фінансові зобов'язання, усього

 

 

 

-

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

-

-

-

-

 

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

 


з/п

Марка

Рік придбання

Мета використання

Витрати, усього

Плановий рік до плану поточного року, %

Плановий рік до факту минулого року, %

факт минулого року

фінансовий план поточного року

плановий рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

Усього

-

-

-

-

-

 

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

 


з/п

Договір

Марка

Мета використання

Дата початку оренди

Витрати, усього

Плановий рік до плану поточного року, %

Плановий рік до факту минулого року, %

 

факт минулого року

фінансовий план поточного року

плановий рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

Усього

 

0

0

0

-

-

 

 

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

 


з/п

Найменування об'єкта

Залучення кредитних коштів

Бюджетне фінансування

Власні кошти (розшифрувати)

Інші джерела (розшифрувати)

Усього

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

-

-

-

-

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

-

-

-

-

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

-

-

-

-

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

-

-

-

-

Усього

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Відсоток

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

 

№ з/п

Найменування об'єкта

Рік початку і закінчення будівництва

Загальна кошторисна вартість

Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року

Незавершене будівництво на початок планового року

Плановий рік

Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)

Документ, яким затверджений титул будови,
із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив

освоєння капітальних вкладень

фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього

у тому числі

власні кошти

кредитні кошти

інші джерела (зазначити джерело)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Усього

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

Керівник _________________________
(посада)

_________________________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

 

 

{Додаток 1 в редакції Наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1394 від 03.11.2015, № 1070 від 31.07.2018}

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 7)

 

 

ЗВІТ
про виконання фінансового плану

за ______________________________________
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника

Код рядка

Факт наростаючим підсумком з початку року

Звітний період (рік)

минулий рік

поточний рік

план

факт

відхилення, +/-

виконання, %

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

-

-

-

-

-

-

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

-

-

-

-

-

-

Валовий прибуток/збиток

1020

-

-

-

-

-

-

Адміністративні витрати, у тому числі:

1030

-

-

-

-

-

-

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів

1031

( )

( )

( )

( )

-

-

витрати на оренду службових автомобілів

1032

( )

( )

( )

( )

-

-

витрати на консалтингові послуги

1033

( )

( )

( )

( )

-

-

витрати на страхові послуги

1034

( )

( )

( )

( )

-

-

витрати на аудиторські послуги

1035

( )

( )

( )

( )

-

-

Витрати на збут

1060

-

-

-

-

-

-

Інші операційні доходи, у тому числі:

1070

-

-

-

-

-

-

курсові різниці

1071

-

-

-

-

-

-

нетипові операційні доходи

1072

-

-

-

-

-

-

Інші операційні витрати, у тому числі:

1080

-

-

-

-

-

-

курсові різниці

1081

( )

( )

( )

( )

-

-

нетипові операційні витрати

1082

( )

( )

( )

( )

-

-

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

-

-

-

-

-

-

EBITDA

1310

-

-

-

-

-

-

Рентабельність EBITDA

5010

-

-

-

-

-

-

Дохід від участі в капіталі

1110

-

-

-

-

-

-

Втрати від участі в капіталі

1120

( )

( )

( )

( )

-

-

Інші фінансові доходи

1130

-

-

-

-

-

-

Фінансові витрати

1140

( )

( )

( )

( )

-

-

Інші доходи, усього, у тому числі:

1150

-

-

-

-

-

-

курсові різниці

1151

-

-

-

-

-

-

Інші витрати, усього, у тому числі:

1160

-

-

-

-

-

-

курсові різниці

1161

( )

( )

( )

( )

-

-

Фінансовий результат до оподаткування

1170

-

-

-

-

-

-

Витрати з податку на прибуток

1180

( )

( )

( )

( )

-

-

Дохід з податку на прибуток

1181

-

-

-

-

-

-

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

-

-

-

-

-

-

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

( )

( )

( )

( )

-

-

Чистий фінансовий результат

1200

-

-

-

-

-

-

Прибуток

1201

-

-

-

-

-

-

Збиток

1202

( )

( )

( )

( )

-

-

Усього доходів

1210

-

-

-

-

-

-

Усього витрат

1220

-

-

-

-

-

-

Неконтрольована частка

1230

-

-

-

-

-

-

Елементи операційних витрат

 

 

 

 

 

-

-

Матеріальні витрати, у тому числі:

1400

-

-

-

-

-

-

витрати на сировину та основні матеріали

1401

-

-

-

-

-

-

витрати на паливо та енергію

1402

-

-

-

-

-

-

Витрати на оплату праці

1410

-

-

-

-

-

-

Відрахування на соціальні заходи

1420

-

-

-

-

-

-

Амортизація

1430

-

-

-

-

-

-

Інші операційні витрати

1440

-

-

-

-

-

-

Усього

1450

-

-

-

-

-

-

II. Розрахунки з бюджетом

Розподіл чистого прибутку

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

2000

-

-

-

-

-

-

Чистий фінансовий результат

1200

-

-

-

-

-

-

Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:

2010

-

-

-

-

-

-

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету

2011

( )

( )

( )

( )

-

-

господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів

2012

( )

( )

( )

( )

-

-

у тому числі на державну частку

2012/1

( )

( )

( )

( )

-

-

Перенесено з додаткового капіталу

2020

-

-

-

-

-

-

Розвиток виробництва

2030

( )

( )

( )

( )

-

-

Резервний фонд

2040

( )

( )

( )

( )

-

-

Інші фонди

2050

( )

( )

( )

( )

-

-

Інші цілі

2060

( )

( )

( )

( )

-

-

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

2070

-

-

-

-

-

-

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

-

-

-

-

-

-

податок на прибуток підприємств

2111

-

-

-

-

-

-

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

-

-

-

-

-

-

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

( )

( )

( )

( )

-

-

акцизний податок

2114

-

-

-

-

-

-

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

-

-

-

-

-

-

рентна плата за транспортування

2116

-

-

-

-

-

-

рентна плата за користування надрами

2117

-

-

-

-

-

-

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)

2120

-

-

-

-

-

-

Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:

2130

-

-

-

-

-

-

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

-

-

-

-

-

-

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

2133

-

-

-

-

-

-

Усього виплат на користь держави

2200

-

-

-

-

-

-

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду

3405

-

-

-

-

-

-

Цільове фінансування

3030

-

-

-

-

-

-

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-

-

-

-

-

-

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-

-

-

-

-

-

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-

-

-

-

-

-

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-

-

-

-

-

-

Залишок коштів на кінець періоду

3415

-

-

-

-

-

-

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:

4000

-

-

-

-

-

-

капітальне будівництво

4010

-

-

-

-

-

-

придбання (виготовлення) основних засобів

4020

-

-

-

-

-

-

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

4030

-

-

-

-

-

-

придбання (створення) нематеріальних активів

4040

-

-

-

-

-

-

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

4050

-

-

-

-

-

-

капітальний ремонт

4060

-

-

-

-

-

-

Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:

4000

-

-

-

-

-

-

залучені кредитні кошти

4000/1

 

 

-

-

-

-

бюджетне фінансування

4000/2

 

 

-

-

-

-

власні кошти

4000/3

 

 

-

-

-

-

інші джерела

4000/4

 

 

-

-

-

-

V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності

5040

-

-

-

x

 

 

Рентабельність активів

5020

-

-

-

x

 

 

Рентабельність власного капіталу

5030

-

-

-

x

 

 

Коефіцієнт фінансової стійкості

5110

-

-

-

x

 

 

Коефіцієнт зносу основних засобів

5220

-

-

-

x

 

 

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:

6000

 

 

 

x

-

-

Основні засоби

6001

-

-

-

x

-

-

первісна вартість

6002

 

 

 

x

-

-

знос

6003

 

 

 

x

-

-

Оборотні активи, усього, у тому числі:

6010

 

 

 

x

-

-

Гроші та їх еквіваленти

6011

 

 

 

x

-

-

Усього активи

6020

 

 

 

x

-

-

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

6030

 

 

 

x

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

6040

 

 

 

x

-

-

Усього зобов'язання і забезпечення

6050

-

-

-

x

-

-

У тому числі державні гранти і субсидії

6060

 

 

 

x

-

-

У тому числі фінансові запозичення

6070

 

 

 

x

-

-

Власний капітал

6080

 

 

 

x

-

-

VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:

7000

-

-

-

-

-

-

довгострокові зобов'язання

7001

 

 

-

-

-

-

короткострокові зобов'язання

7002

 

 

-

-

-

-

інші фінансові зобов'язання

7003

 

 

-

-

-

-

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:

7010

-

-

-

-

-

-

довгострокові зобов'язання

7011

 

 

-

-

-

-

короткострокові зобов'язання

7012

 

 

-

-

-

-

інші фінансові зобов'язання

7013

 

 

-

-

-

-

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

8000

-

x

-

-

-

-

члени наглядової ради

8001

-

x

-

-

-

-

члени правління

8002

-

x

-

-

-

-

керівник

8003

-

x

-

-

-

-

адміністративно-управлінський персонал

8004

-

x

-

-

-

-

працівники

8005

-

x

-

-

-

-

Витрати на оплату праці

8010

-

x

-

-

-

-

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:

8020

-

x

-

-

-

-

член наглядової ради

8021

-

x

-

-

-

-

член правління

8022

-

x

-

-

-

-

керівник

8023

-

x

-

-

-

-

адміністративно-управлінський працівник

8024

-

x

-

-

-

-

працівник

8025

-

x

-

-

-

-

 

Керівник _____________________
(посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 1

 

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника

Код рядка

Факт наростаючим підсумком з початку року

Звітний період (рік)

минулий рік

поточний рік

план

факт

відхилення, +/-

виконання, %

пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Доходи і витрати (деталізація)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

 

 

 

 

-

-

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

-

-

-

-

-

-

 

Витрати на сировину та основні матеріали

1011

( )

( )

( )

( )

-

-

 

Витрати на паливо

1012

( )

( )

( )

( )

-

-

 

Витрати на електроенергію

1013

( )

( )

( )

( )

-

-

 

Витрати на оплату праці

1014

( )

( )

( )

( )

-

-

 

Відрахування на соціальні заходи

1015

( )

( )

( )

( )

-

-

 

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)

1016

( )

( )

( )

( )

-

-

 

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1017

( )

( )

( )

( )

-

-

 

Інші витрати (розшифрувати)

1018

( )

( )

( )

( )

-

-

 

Валовий прибуток (збиток)

1020

-

-

-

-

-

-

 

Адміністративні витрати, у тому числі:

1030

-

-

-

-

-

-

 

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів

1031

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на оренду службових автомобілів

1032

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на консалтингові послуги

1033

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на страхові послуги

1034

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на аудиторські послуги

1035

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на службові відрядження

1036

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на зв'язок

1037

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на оплату праці

1038

( )

( )

( )

( )

-

-

 

відрахування на соціальні заходи

1039

( )

( )

( )

( )

-

-

 

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення

1040

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення

1041

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення

1042

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на страхування загальногосподарського персоналу

1043

( )

( )

( )

( )

-

-

 

організаційно-технічні послуги

1044

( )

( )

( )

( )

-

-

 

консультаційні та інформаційні послуги

1045

( )

( )

( )

( )

-

-

 

юридичні послуги

1046

( )

( )

( )

( )

-

-

 

послуги з оцінки майна

1047

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу

1048

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

1049

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:

1050

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на поліпшення основних фондів

1050/1

( )

( )

( )

( )

-

-

 

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

1051

( )

( )

( )

( )

-

-

 

Витрати на збут, у тому числі:

1060

-

-

-

-

-

-

 

транспортні витрати

1061

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на зберігання та упаковку

1062

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на оплату праці

1063

( )

( )

( )

( )

-

-

 

відрахування на соціальні заходи

1064

( )

( )

( )

( )

-

-

 

амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1065

( )

( )

( )

( )

-

-

 

витрати на рекламу

1066

( )

( )

( )

( )

-

-

 

інші витрати на збут (розшифрувати)

1067

( )

( )

(   )

(   )

-

-

 

Інші операційні доходи, усього, у тому числі:

1070

-

-

-

-

-

-

 

курсові різниці

1071

 

 

 

 

-

-

 

нетипові операційні доходи (розшифрувати)

1072

 

 

 

 

-

-

 

інші операційні доходи (розшифрувати)

1073

 

 

 

 

-

-

 

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:

1080

-

-

-

-

-

-

 

курсові різниці

1081

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

нетипові операційні витрати (розшифрувати)

1082

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

витрати на благодійну допомогу

1083

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

відрахування до резерву сумнівних боргів

1084

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

відрахування до недержавних пенсійних фондів

1085

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

інші операційні витрати (розшифрувати)

1086

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

-

-

-

-

-

-

 

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

1110

 

 

 

 

-

-

 

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

1120

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

1130

 

 

 

 

-

-

 

Фінансові витрати (розшифрувати)

1140

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

Інші доходи, усього, у тому числі:

1150

-

-

-

-

-

-

 

курсові різниці

1151

 

 

 

 

-

-

 

інші доходи (розшифрувати)

1152

 

 

 

 

-

-

 

Інші витрати, усього, у тому числі:

1160

-

-

-

-

-

-

 

курсові різниці

1161

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

інші витрати (розшифрувати)

1162

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

Фінансовий результат до оподаткування

1170

-

-

-

-

-

-

 

Витрати з податку на прибуток

1180

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

Дохід з податку на прибуток

1181

 

 

 

 

-

-

 

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

 

 

 

 

-

-

 

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

Чистий фінансовий результат, у тому числі:

1200

-

-

-

-

-

-

 

прибуток

1201

 

 

 

 

-

-

 

збиток

1202

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

Усього доходів

1210

-

-

-

-

-

-

 

Усього витрат

1220

-

-

-

-

-

-

 

Неконтрольована частка

1230

 

 

 

 

-

-

 

Розрахунок показника EBITDA

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100

1300

-

-

-

-

-

-

 

плюс амортизація, рядок 1430

1301

-

-

-

-

-

-

 

мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071

1302

-

-

-

-

-

-

 

плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081

1303

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072

1304

-

-

-

-

-

-

 

плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082

1305

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

 

EBITDA

1310

-

-

-

-

-

-

 

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:

1400

 

 

 

 

-

-

 

витрати на сировину та основні матеріали

1401

 

 

 

 

-

-

 

витрати на паливо та енергію

1402

 

 

 

 

-

-

 

Витрати на оплату праці

1410

 

 

 

 

-

-

 

Відрахування на соціальні заходи

1420

 

 

 

 

-

-

 

Амортизація

1430

 

 

 

 

-

-

 

Інші операційні витрати

1440

 

 

 

 

-

-

 

Усього

1450

-

-

-

-

-

-

 

 

Керівник _____________________
(посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 2

 

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника

Код рядка

Факт наростаючим підсумком з початку року

Звітний період (рік)

минулий рік

поточний рік

план

факт

відхилення, +/-

виконання, %

1

2

3

4

5

6

7

8

Розподіл чистого прибутку

Чистий фінансовий результат

1200

0

0

0

0

-

-

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

2000

 

 

 

 

-

-

Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:

2010

-

-

-

-

-

-

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету

2011

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів

2012

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

у тому числі на державну частку

2012/1

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Перенесено з додаткового капіталу

2020

 

 

 

 

-

-

Розвиток виробництва

2030

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД

2031

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Резервний фонд

2040

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Інші фонди (розшифрувати)

2050

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Інші цілі (розшифрувати)

2060

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

2070

-

-

-

-

-

-

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

-

-

-

-

-

-

податок на прибуток підприємств

2111

 

 

 

 

-

-

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

 

 

 

 

-

-

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

акцизний податок

2114

 

 

 

 

-

-

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

 

 

 

 

-

-

рентна плата за транспортування

2116

 

 

 

 

-

-

рентна плата за користування надрами

2117

 

 

 

 

-

-

податок на доходи фізичних осіб

2118

 

 

 

 

-

-

інші податки та збори (розшифрувати)

2119

 

 

 

 

-

-

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:

2120

-

-

-

-

-

-

податок на доходи фізичних осіб

2121

 

 

 

 

-

-

земельний податок

2122

 

 

 

 

-

-

орендна плата

2123

 

 

 

 

-

-

інші податки та збори (розшифрувати)

2124

 

 

 

 

-

-

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:

2130

-

-

-

-

-

-

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

 

 

 

 

-

-

митні платежі

2132

 

 

 

 

-

-

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

2133

 

 

 

 

-

-

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)

2134

 

 

 

 

-

-

Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:

2140

-

-

-

-

-

-

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів

2141

 

 

 

 

-

-

інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)

2142

 

 

 

 

-

-

Усього виплат на користь держави

2200

-

-

-

-

-

-

 

Керівник _____________________
(посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Таблиця 3

 

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника

Код рядка

Факт наростаючим підсумком з початку року

Звітний період (рік)

минулий рік

поточний рік

план

факт

відхилення, +/-

виконання, %

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

Надходження грошових коштів від операційної діяльності

3000

-

-

-

-

-

-

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3010

 

 

 

 

-

-

Повернення податків і зборів, у тому числі:

3020

 

 

 

 

-

-

податку на додану вартість

3030

 

 

 

 

-

-

Цільове фінансування (розшифрувати)

3040

 

 

 

 

-

-

Надходження авансів від покупців і замовників

3050

 

 

 

 

-

-

Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3060

-

-

-

-

-

-

кредити

3061

 

 

 

 

-

-

позики

3062

 

 

 

 

-

-

облігації

3063

 

 

 

 

-

-

Інші надходження (розшифрувати)

3070

 

 

 

 

-

-

Витрачання грошових коштів від операційної діяльності

3100

-

-

-

-

-

-

Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)

3110

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Розрахунки з оплати праці

3120

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Відрахування на соціальні заходи

3130

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3140

-

-

-

-

-

-

кредити

3141

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

позики

3142

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

облігації

3143

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:

3150

-

-

-

-

-

-

податок на прибуток підприємств

3151

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

податок на додану вартість

3152

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

акцизний податок

3153

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

рентна плата

3154

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

податок на доходи фізичних осіб

3155

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)

3156

-

-

-

-

-

-

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

3156/1

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

3156/2

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Інші платежі (розшифрувати)

3157

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Повернення коштів до бюджету

3160

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Інші витрачання (розшифрувати)

3170

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-

-

-

-

-

-

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності

3200

-

-

-

-

-

-

Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:

3210

 

 

 

 

-

-

надходження від продажу акцій та облігацій

3215

 

 

 

 

-

-

Надходження від реалізації необоротних активів

3220

 

 

 

 

-

-

Надходження від отриманих відсотків

3225

 

 

 

 

-

-

Надходження дивідендів

3230

 

 

 

 

-

-

Надходження від деривативів

3235

 

 

 

 

-

-

Інші надходження (розшифрувати)

3240

 

 

 

 

-

-

Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності

3255

-

-

-

-

-

-

Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:

3260

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

витрачання на придбання акцій та облігацій

3265

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:

3270

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)

3270/1

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

капітальне будівництво (розшифрувати)

3270/2

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)

3270/3

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Виплати за деривативами

3280

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Інші платежі (розшифрувати)

3290

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-

-

-

-

-

-

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності

3300

-

-

-

-

-

-

Надходження від власного капіталу

3305

 

 

 

 

-

-

Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3310

-

-

-

-

-

-

кредити

3311

 

 

 

 

-

-

позики

3312

 

 

 

 

-

-

облігації

3313

 

 

 

 

-

-

Інші надходження (розшифрувати)

3320

 

 

 

 

-

-

Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності

3330

-

-

-

-

-

-

Витрачання на викуп власних акцій

3335

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3340

-

-

-

-

-

-

кредити

3341

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

позики

3342

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

облігації

3343

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Сплата дивідендів

3350

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Витрачення на сплату відсотків

3360

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди

3370

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Інші платежі (розшифрувати)

3380

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-

-

-

-

-

-

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-

-

-

-

-

-

Залишок коштів на початок періоду

3405

 

 

 

 

-

-

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

 

 

 

 

-

-

Залишок коштів на кінець періоду

3415

-

-

-

-

-

-

 

Керівник _____________________
(посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 4

 

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника

Код рядка

Факт наростаючим підсумком з початку року

Звітний період (рік)

минулий рік

поточний рік

план

факт

відхилення, +/-

виконання, %

1

2

3

4

5

6

7

8

Капітальні інвестиції, усього,
у тому числі:

4000

-

-

-

-

-

-

капітальне будівництво

4010

 

 

 

 

-

-

придбання (виготовлення) основних засобів

4020

 

 

 

 

-

-

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

4030

 

 

 

 

-

-

придбання (створення) нематеріальних активів

4040

 

 

 

 

-

-

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

4050

 

 

 

 

-

-

капітальний ремонт

4060

 

 

 

 

-

-

 

Керівник _____________________
(посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 5

 

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника

Код рядка

Оптимальне значення

Факт наростаючим підсумком з початку року

Звітний період (рік)

Примітки

минулий рік

поточний рік

минулий рік

поточний рік

1

2

3

4

5

6

7

8

Коефіцієнти рентабельності та прибутковості

 

 

 

 

 

 

Валова рентабельність
(валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %

5000

Збільшення

 

 

 

 

 

Рентабельність EBITDA
(EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %

5010

Збільшення

 

 

 

 

 

Рентабельність активів
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, %

5020

Збільшення

 

 

 

 

Характеризує ефективність використання активів підприємства

Рентабельність власного капіталу
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, %

5030

Збільшення

 

 

 

 

 

Рентабельність діяльності
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %

5040

Збільшення

 

 

 

 

Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства

Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA
(довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310

5100

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт фінансової стійкості
(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))

5110

> 1

 

 

 

 

Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)
(оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)

5120

> 1

 

 

 

 

Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5

Аналіз капітальних інвестицій

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації
(капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)

5200

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
(капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)

5210

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт зносу основних засобів
(сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)

5220

Зменшення

 

 

 

 

Характеризує інвестиційну політику підприємства

Ковенанти / обмежувальні коефіцієнти

 

 

 

 

 

 

 

Інші коефіцієнти / ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта

5300

 

 

 

 

 

 

 

Керівник _____________________
(посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 6

 

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за ___________ (квартал, рік)

__________________________________________________________________________________________
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*

Загальна інформація про підприємство (резюме)

 

Найменування показника

Факт відповідного періоду минулого року

План звітного періоду

Факт звітного періоду

Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)

Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)

1

2

3

4

5

6

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

-

-

-

-

-

члени наглядової ради

 

 

 

-

-

члени правління

 

 

 

-

-

керівник

 

 

 

-

-

адміністративно-управлінський персонал

 

 

 

-

-

працівники

 

 

 

-

-

Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:

-

-

-

-

-

члени наглядової ради

 

 

 

-

-

члени правління

 

 

 

-

-

керівник

 

 

 

-

-

адміністративно-управлінський персонал

 

 

 

-

-

працівники

 

 

 

-

-

Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:

-

-

-

-

-

члени наглядової ради

 

 

 

-

-

члени правління

 

 

 

-

-

керівник

 

 

 

-

-

адміністративно-управлінський персонал

 

 

 

-

-

працівники

 

 

 

-

-

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:

-

-

-

-

-

член наглядової ради

-

-

-

-

-

член правління

-

-

-

-

-

керівник, усього, у тому числі:

-

-

-

-

-

посадовий оклад

 

 

 

-

-

преміювання

 

 

 

-

-

інші виплати, передбачені законодавством

 

 

 

-

-

адміністративно-управлінський працівник

-

-

-

-

-

працівник

-

-

-

-

-

 

__________
* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

 

Код за ЄДРПОУ

Найменування підприємства

Вид діяльності

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

 

Найменування видів діяльності за КВЕД

План

Факт

Відхилення, +/-

Виконання, %

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

кількість продукції / наданих послуг

зміна ціни одиниці (вартості продукції / наданих послуг)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

Усього

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

 

Найменування банку

Вид кредитного продукту та цільове призначення

Сума, валюта за договорами

Процентна ставка

Дата видачі / погашення (графік)

Заборгованість на останню дату

Забезпечення

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

x

x

x

-

 

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

 

 

Зобов'язання

Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду

Отримано залучених коштів за звітний період

Повернено залучених коштів за звітний період

Заборгованість на кінець звітного періоду

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

Довгострокові зобов'язання, усього

 

 

 

 

 

-

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Короткострокові зобов'язання, усього

 

 

 

 

 

-

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші фінансові зобов'язання, усього

 

 

 

 

 

-

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

-

-

-

-

-

-

 

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

 


з/п

Марка

Рік придбання

Мета використання

Витрати, усього

Відхилення, +/-
(факт звітного періоду / план звітного періоду)

Виконання, %
(факт звітного періоду / план звітного періоду)

факт відповідного періоду минулого року

план звітного періоду

факт звітного періоду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

Усього

-

-

-

-

-

 

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

 

 


з/п

Договір

Марка

Мета використання

Дата початку оренди

Витрати, усього

Відхилення, +/-
(факт звітного періоду /
план звітного періоду)

Виконання, %
(факт звітного періоду / план звітного періоду)

 

факт відповідного періоду минулого року

план звітного періоду

факт звітного періоду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

Усього

-

-

-

-

-

 

 

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

 


з/п

Найменування об'єкта

Залучення кредитних коштів

Бюджетне фінансування

Власні кошти (розшифрувати)

Інші джерела (розшифрувати)

Усього

план

факт

відхилення, +/-

виконання, %

план

факт

відхилення, +/-

виконання, %

план

факт

відхилення, +/-

виконання, %

план

факт

відхилення, +/-

виконання, %

план

факт

відхилення, +/-

виконання, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

-

-

-

-

 

Усього

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Відсоток

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

 

 

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

 


з/п

Найменування об'єкта

Рік початку і закінчення будівництва

Загальна кошторисна вартість

Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду

Незавершене будівництво на початок звітного періоду

Звітний період (рік)

Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)

Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив

освоєння капітальних вкладень

фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього

у тому числі

власні кошти

кредитні кошти

інші джерела (зазначити джерело)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Усього

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Керівник _____________________
(посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

 

 

До уваги громадян