Рішення №1-5 Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Бобринецької районної ради від 23.03.2016 року

 

 

Координаційна рада

з питань місцевого самоврядування при голові Бобринецької районної ради

РІШЕННЯ

 

від  23 березня  2016 року                        № 1

м. Бобринець

 

Про утворення Координаційної

ради з питань місцевого

самоврядування при голові

Бобринецької районної ради

 

 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Сабліної Н.А. заступника голови Бобринецької районної ради щодо необхідності надання організаційно-методичної допомоги та оперативного вирішення соціально-економічних проблем сіл та міста Бобринецького району, з метою вироблення узгоджених пропозицій з питань розвитку місцевого самоврядування та координації діяльності рад району, спрямованої на забезхпечення соціально-економічного і культурного розвитку території

координаційна   рада

вирішила:

  1. Інформацію Сабліної Н.А. заступника голови Бобринецької районної ради про утворення Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Бобринецької районної ради взяти до відома.
  2. Утворити  Координаційну раду з питань місцевого самоврядування при голові Бобринецької районної ради.
  3. Затвердити список членів Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Бобринецької районної ради (згідно з додатком 1).
  4. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань місцевого самоврядування при голові Бобринецької районної ради (згідно з додатком 2).

 

Голова районної ради                                     О.ГАДЕМСЬКА

 

Додаток 2

до рішення Координаційної ради

з питань місцевого самоврядування

при голові  Бобринецької

районної ради

від  23 березня  2016 року №1 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Координаційну раду з питань місцевого

самоврядування при голові Бобринецької районної ради

Розділ І.Загальні положення

1.1. Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові Бобринецької районної ради (далі-Координаційна рада)  у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими Законами України та  цим Положенням.

1.2. Координаційна рада є консультативно-дорадчим колегіальним органом і діє при голові Бобринецької районної ради на громадських засадах, засадах законності, гласності, вільного обговорення та ефективного вирішення питань, протягом сьомого скликання.

1.3.До складу Координаційної ради входять:

голова Бобринецької районної  ради;

заступник голови Бобринецької районної ради;

міський голова;

сільські голови.

1.4. Координаційну раду очолює голова Бобринецької районної ради.

Розділ 2.Організація роботи Координаційної ради

2.1.Основною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

2.2.Засідання Координаційної ради  скликаються за ініціативою її голови або за пропозицією не менше однієї третини від загального складу Координаційної ради.

Засідання Координаційної ради є правомочним за умови присутності на ньому більше половини від її персонального складу.

2.3.Річний план роботи Координаційної ради  затверджується її рішенням.

2.4 Підготовка  засідання Координаційної ради встановлюється  розпорядженням голови районної ради, яке визначає запрошених до участі у засіданні, відповідальних за організаційно-технічне забезпечення засідання.

2.5.Рекомендований порядок денний засідань Координаційної ради формується виконавчим апаратом районної ради відповідно до плану роботи  Координаційної ради.

Під час засідання Координаційної ради ведеться протокол.

Координаційна рада може проводити виїзні засідання.

2.6. Засідання Координаційної ради відкриває і веде голова районної ради, а в разі його відсутності – заступник голови районної ради.

2.7. У засіданнях Координаційної ради можуть брати участь  голови  постійних комісій  районної ради, посадові особи органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади всіх рівнів, керівники асоціацій та об’єднань місцевого самоврядування, інші особи. Питання про кількість та склад запрошуваних осіб вирішується головою районної ради.

2.8.Координаційна рада приймає рішення, які мають рекомендаційний характер.

Рішення Координаційної ради ухвалюються більшістю від її персонального складу.

Рішення Координаційної ради підписуються головою районної ради.

Рішення Координаційної ради надсилаються її членам, а також всім посадовим особам, яких стосується їх виконання, не пізніше 10 днів після їх прийняття.

2.9.Координаційна рада у своїй практичній діяльності взаємодіє з  виконавчим апаратом районної ради, постійними комісіями районної  ради, органами місцевого самоврядування всіх рівнів, Бобринецькою районною державною адміністрацією, іншими установами, закладами, організаціями та підприємствами незалежно  від їх форм власності та відомчого підпорядкування.

2.10. Організаційне та інформаційно- методичне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює виконавчий апарат Бобринецької районної ради.

2.11.Координаційна рада використовує в роботі бланки зі своїм  офіційним найменуванням.

Розділ 3.Функції і повноваження Координаційної ради

3.1.Основними завданнями  Координаційної ради є:

- аналіз політики щодо місцевого самоврядування, обговорення актуальних питань розвитку місцевого самоврядування стосовно здійснення  організаційних і контрольних повноважень щодо затвердження  та реалізації

програм  соціально-культурного розвитку територій;

- аналіз практики органів місцевого самоврядування щодо формування, затвердження і виконання місцевих бюджетів, підготовка пропозицій щодо вдосконалення бюджетного процесу, зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування, забезпечення самодостатності і самостійності місцевих бюджетів;

- пошук оптимальних шляхів подальшого розвитку місцевого самоврядування, спрямованих на гармонійне поєднання централізації і децентралізації у здійсненні публічної влади з метою збалансованого соціально- економічного розвитку району  та територіальних громад району;

- підготовка узгоджених пропозицій щодо вдосконалення законодавства України з питань місцевого самоврядування для забезпечення інтересів територіальних громад;

- сприяння діяльності органів місцевого самоврядування району всіх рівнів з метою більш ефективного здійснення ними своїх повноважень.

3.2. На виконання основних завдань, визначених цим Положенням, Координаційна рада:

- сприяє організації обговорення в органах місцевого самоврядування, депутатами місцевих рад , членами територіальних громад проектів законів, що вносяться  на розгляд Верховної Ради України, узагальненню внесених пропозицій і зауважень, доведенню їх до відома постійних комісій  Бобринецької районної ради, комітетів Верховної Ради України;

- обговорює стан економічного і соціального розвитку  територій району та практичну діяльність органів місцевого самоврядування щодо здійснення організаційних та контрольних повноважень стосовно затвердження і реалізації програм соціально-економісчного  та культурного розвитку на підвідомчих радах територіях, розробляє практичні рекомендації з цієї проблематики;

- аналізує діяльність  органів місцевого самоврядування з питань розробки, затвердження і виконання місцевих бюджетів, готує пропозиції щодо вдосконалення  бюджетного процесу, зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування, забезпечення самодостатності та самостійності місцевих бюджетів;

-  аналізує стан роботи органів місцевого самоврядування щодо здійснення повноважень відповідно до законодавства, підвищення ефективності роботи постійних комісій і виконавчих органів місцевих рад, депутатського корпусу, зміцнення і вдосконалення  зв’язків органів місцевого самоврядування з населенням, депутатів з виборцями;

- аналізує практику розв’язання органами місцевого самоврядування  проблем функціонування місцевого господарства і забезпечення життєдіяльності територій, приватизації майна державної і комунальної власності, соціального захисту населення та розробляє відповідні пропозиції;

- сприяє узагальненню та поширенню кращого досвіду практичної роботи з питань, які відносяться до компетенції місцевого самоврядування;

- сприяє налагодженгню конструктивних зв’язків між органами місцевого самоврядування та районною державною адміністрацією з питань вдосконалення механізмів виконання покладених на них повноважень щодо розвитку підвідомчих їм територій, здійснення контролю за виконанням делегованих повноважень;

- підтримує зв’язки з асоціаціями та іншими добровільними об’єднаннями в системі місцевого самоврядування, рекомендації Ради Європейської Хартії про місцеве самоврядування, рекомендацій впровадження в практику місцевого самоврядування відповідних програм і зарубіжного досвіду.

Додаток 1

до рішення Координаційної ради

з питань місцевого самоврядування

при голові  Бобринецької

районної ради

від   23 березня  2016 року №1 

 

Список

членів Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Бобринецької районної ради

№ пп

 

Прізвище, ім’я, по батькові

посада

Підпис

1

Гадемська

Олена

Антонівна

голова Бобринецької районної ради

2

Сабліна

Наталія

Анатоліївна

заступник голови

Бобринецької районної ради

 

 

 

3

Утулова

Марина

Іванівна

Бобринківський сільський голова

4

Гурдиш

Дмитро

Юрійович

Буховецький сільський голова

5

Курач

Валентин

Петрович

Василівський  сільський голова

6

Секрет

Костянтин

Леонідович

Веселівський сільський голова

7

Руденко

Олена

Станіславівна

Верхньо-Інгульський сільський голова

8

Погосян

Аветік

Артакович

Витязівський сільський голова

9

Гартман

Наталія

Вікторівна

Володимиро-Іллінський сільський голова

 

10

 

Червоняк

Олександр

Васильович

Кетрисанівський сільський голова

11

Ільчишина

Галина

Петрівна

Костомарівський сільський голова

12

Денисова

Валентина

Миколаївна

Куйбишевський сільський голова

13

Цидуляк

Анатолій

Михайлович

Мар’янівський сільський голова

14

Карась

Олена

Анатоліївна

Миколо-Бабанський сільський голова

15

Лисогор

Антоніна

Володимирівна

Новомиколаївський  сільський голова

16

Нечай

Микола

Станіславович

Новоградівський сільський голова

17

Кравченко

Іван

Панасович

Олексіївський сільський голова

18

Мазенко

Віра

Василівна

Павлогірківський

сільський голова

19

Дубчак

Світлана

Федорівна

Рощахівський сільський голова

20

Поліщук

Віктор

Васильович

Свердлівський сільський голова

21

Рябоконь

Ольга

Іванівна

Солонцюватський сільський голова

22

 

Кулікович

Галина

Анатоліївна

Сугокліївський  сільський голова

23

Шворінь

В’ячеслав

Вікторович

Тарасівський сільський голова

24

Дацун

Галина

Михайлівна

Федіївський сільський голова

25

Крамаренко

Микола

Іванович

Чарівненський сільський голова

26

Копотій

Людмила

Миколаївна

Червонозорівський сільський голова

 

_________________________________________________________________________________________

 

РІШЕННЯ

від  23 березня  2016 року                        № 2

м. Бобринець

 

Про план роботи Координаційної

ради з питань місцевого самоврядування при голові Бобринецької районної ради на 2016 рік

 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови Бобринецької районної ради Сабліної Н.А.  про  план роботи Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Бобринецької районної ради на 2016 рік,  враховуючи пропозиції  Бобринецької районної державної адміністрації  та членів Координаційної ради

координаційна   рада

вирішила:

  1. Затвердити план Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові  Бобринецької районної ради на 2016 рік.
  2. Членам Координаційної  ради з питань місцевого самоврядування при голові Бобринецької районної ради вжити заходів щодо виконання плану роботи на 2016 рік.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову  Бобринецької районної ради Сабліну Н.А.

Голова районної ради О.ГАДЕМСЬКА

 

Затверджено

на засіданні  Координаційної ради

з питань місцевого самовряду

при голові

районної ради

від  23 березня  2016 року

 

План роботи

координаційної ради з питань місцевого самоврядування

при голові Бобринецької районної ради

на 2016 рік

І квартал

1.Про реформування освітніх закладів Бобринецького району в умовах децентралізації влади.

Готує: Бобринецька районна державна адміністрація.

Інформація Різуна О.Л.- начальника відділу освіти Бобринецької районної державної адміністрації.

2.Про реалізацію програми розвитку місцевого самоврядування у Бобринецькому районі.

Готує: Бобринецька районна рада.

Інформація Іванової Н.В.- керуючого справами виконавчого апарату

орієнтовний термін проведення- березень

ІІ квартал

1.Про перспективи розвитку територіальних громад Бобринецького району в умовах децентралізації влади.

Готує: Бобринецька районна рада.

Інформація Сабліної Н.А.-  заступник голови Бобринецької районної ради.

2.Про застосування норм Закону України “Про співробітництво територіальних громад”.

Готує: Бобринецька районна рада.

Інформація Сабліної Н.А.-  заступник голови Бобринецької районної ради.

3.Про застосування норм Закону України “Про засади державної регуляторної політики”.

Готує: Бобринецька районна державна адміністрація.

Інформація Кузьмічової М.С.- начальника управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури Бобринецької районної державної адміністрації.

4.Про залучення до фінансування першочергових потреб Бобринецької центральної районної лікарні міської та сільських рад.

Готує: Бобринецька районна державна адміністрація.

Інформація Семенюк Л.В.- головного лікаря Бобринецької ЦРЛ.

5.Про стан утримання, виховання, навчання дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, в сім’ях опікунів,піклувальників, дітей, опинилися у складних життєвих обставинах.

Готує: Бобринецька районна державна адміністрація.

Інформація Неклеси Л.А.- начальник служби у справах дітей Бобринецької районної державної адміністрації.

6.Про оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій, дітей-сиріт, переміщених осіб, дітей учасників АТО влітку 2016 року.

Готує: Бобринецька районна державна адміністрація.

Інформація Матягіної К.В.- начальника управліннясоціального захисту населення.

орієнтовний термін   проведення- липень

ІІІ квартал

1.Про підготовку закладів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період.

Готує: Бобринецька районна державна адміністрація.

Інформація Кузьмічової М.С.- начальника управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури Бобринецької районної державної адміністрації.

2.Про стан підготовки закладів освіти Бобринецького району до навчального періоду.

Готує: Бобринецька районна державна адміністрація.

Інформація Різуна О.Л.- начальника відділу освіти Бобринецької районної державної адміністрації.

Бобринецької районної ради.

3.Про застосування норм Закону України «Про нотаріат» та наказу Міністерства юстиції України від 11.11.2011 року №3306/5 “Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами місцевого самоврядування” на території Бобринецького району.

Готує Бобринецька районна рада.

Інформація Дроздової О.П.- державного нотаріуса у Бобринецькому районі.

4.Про стан організації харчування дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах району.

Готує Бобринецька районна державна адміністрація.

Інформація Різуна О.Л.- начальника відділу освіти Бобринецької районної державної адміністрації.

5.Про стан підготовки дошкільних , загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів району до нового 2016/2017 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період.

Готує Бобринецька районна державна адміністрація.

Інформація Різуна О.Л.- начальника відділу освіти Бобринецької районної державної адміністрації.

6.Про виділення коштів з місцевих бюджетів для надання матеріальної допомоги учасникам АТО та сім’ям загиблих учасників АТО.

Готує: Бобринецька районна державна адміністрація.

Інформація Матягіної К.В.- начальника управліннясоціального захисту населення.

орієнтовний термін проведення- серпень-вересень

ІV квартал

1.Про основні напрямки бюджетної політики Бобринецького району.

Готує:Бобринецька районна державна адміністрація.

Інформація Нестеренко Л.М.- начальника фінансового управління Бобринецької районної державної адміністрації.

орієнтовний термін проведення- жовтень-  грудень

2.Про план роботи Бобринецької районної ради на 2017 рік.

Готує:Бобринецька районна рада.

Інформація Сабліної Н.А.- заступника голови Бобринецької районної ради.

3.Про оздоровлення дітей влітку 2016 року та про план оздоровлення дітей  на 2017 рік.

Готує: Бобринецька районна державна адміністрація.

Інформація Матягіної К.В.- начальника управліннясоціального захисту населення.

орієнтовний термін проведення- жовтень-  грудень

_________________________________________________________________________________________

 

РІШЕННЯ

від  23 березня  2016 року                        № 3

м. Бобринець

 

Про реформування

освітніх закладів

Бобринецького району

 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Різуна О.Л. начальника відділу освіти Бобринецької районної державної адміністрації  про реформування освітніх закладів Бобринецького району

координаційна   рада

вирішила:

1.Інформацію Різуна О.Л. начальника відділу освіти Бобринецької районної державної адміністрації  про реформування освітніх закладів Бобринецького району  взяти до відома.

2.Рекомендувати органам місцевого самоврядування Бобринецького району сприяти виконанню заходів реформування освітніх закладів Бобринецького району.

Голова районної ради                                     О.ГАДЕМСЬКА

__________________________________________________________________________________________

 

РІШЕННЯ

від  23 березня  2016 року                        № 4

м. Бобринець

 

Про реалізацію програми

розвитку місцевого

самоврядування

у Бобринецькому районі

 

 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Іванової Н.В. керуючого справами виконавчого апарату Бобринецької районної ради про реалізацію програми розвитку місцевого самоврядування у Бобринецькому районі, з метою створення належних умов для реалізації територіальними громадами та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених Конституцією та законами України

координаційна   рада

вирішила:

1.Інформацію Іванової Н.В. керуючого справами виконавчого апарату Бобринецької районної ради про реалізацію програми розвитку місцевого самоврядування у Бобринецькому районі, взяти до відома.

2.Рекомендувати органам місцевого самоврядування Бобринецького району

розробити за затвердити програми розвитку місцевого самоврядування на 2016-2020 роки  відповідних  територіальних громад Бобринецького району.

Голова районної ради                                     О.ГАДЕМСЬКА

__________________________________________________________________________________________

 

РІШЕННЯ

від  23 березня  2016 року                        № 5

м. Бобринець

 

Про першочергове надання

земельних ділянок для ведення

особистого селянського

господарства учасникам АТО,

які проживають на території

Бобринецького району

 

 

 

 

 

 

Відповідно до частини 6 статті 118, статей 121,122 Земельного кодексу України, заслухавши та обговоривши інформацію Шевченка С.А. голови Бобринецької районної державної адміністрації про першочергове надання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства учасникам АТО, які проживають на території Бобринецького району

координаційна  рада

вирішила:

  1. Інформацію Шевченка С.А. голови Бобринецької районної державної адміністрації про першочергове надання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства учасникам АТО, які проживають на території Бобринецького району взяти до відома.

Рекомендувати голові  Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади та сільським головам територіальних громад Бобринецького району:

2.1.  Першочергово надавати земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства учасникам АТО, які проживають на території Бобринецького району.

2.2.Враховувати рекомендації “Центру надання в районі допомоги учасникам антитерористичної операції” при Бобринецькій районній державній адміністрації про першочергове надання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства учасникам АТО, які проживають на території Бобринецького району.

3.Доручити голові Бобринецької районної ради Гадемській О.А. звернутись із листом до Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області про першочергове надання  земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства учасникам АТО, які проживають на території Бобринецького району.

Голова районної ради                                     О.ГАДЕМСЬКА

_____________________

 

Останні новини

До уваги громадян

Офіс реформ