ПРАВИЛА внутрішнього трудового розпорядку виконавчого апарату Бобринецької районної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Бобринецької районної

ради

від 15 січня 2016 року

№ 5 – гр

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку виконавчого апарату

Бобринецької районної ради

 

1.Порядок прийняття та звільнення працівників та службовців виконавчого апарату районної ради.

1.1. При укладенні трудового договору громадяни зобов’язані подати:

паспорт відповідно до законодавства про паспорт та інший документ, що посвідчує особу;

трудову книжку, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, якщо особа поступає на роботу вперше, - довідку, що видана за місцем проживання;

при прийнятті на роботу, яка потребує спеціальних знань,- документ про відповідну освіту;

військовозобов’язані та звільнені з лав Збройних сил України – військовий квиток.

Прийняття на роботу без зазначених документів не допускається.

1.2. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування на посади 5-7 категорій здійснюється на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено законами України.

1.3. Укладення трудового договору оформляється розпорядженням голови районної ради. З розпорядженням про прийняття працівник ознайомлюється під розписку.

1.4. Фактичний допуск працівника до роботи вважається укладенням трудового договору незалежно від того, чи був трудовий договір оформлений належним чином.

1.5. При прийнятті працівника на роботу або при переведенні його на іншу роботу  голова районної ради чи уповноважений ним орган зобов’язані:

ознайомити працівника з дорученою роботою, умовами та оплатою праці, посадовою інструкцією, роз’яснити його права та обов’язки;

ознайомити з правилами трудового розпорядку, що діють в установі;

провести інструкцію з правил техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки та інших правил з охорони праці;

ознайомити посадову особу зі спеціальними обмеженнями, встановленими Законами України “Про державну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про запобігання корупції” під розписку;

1.6. На працівників, які пропрацювали понад 5 днів, ведуться трудові книжки згідно з чинним законодавством. Ця вимога поширюється  на всіх працівників за умови, якщо вони підлягають державному соціальному страхуванню.

1.7.Трудовий договір припиняється тільки на підставах, передбачених законодавством та оформлюється розпорядженням районної ради.

1.8. В останній день працівника його безпосередній керівник зобов’язаний прийняти документи, справи, технічні засоби, тощо та повідомити бухгалтерію про відсутність заборгованості працівника.

1.9. У день звільнення голова районної ради або уповноважений ним орган зобов’язаний видати оформлену трудову книжку та виконати повний розрахунок із працівником. День звільнення вважається останній день роботи.

 

Головні обов’язки працівників та посадових осіб місцевого самоврядування

 

2.1. Працівники та посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані:

працювати чесно та сумлінно, дотримуватись дисципліни праці, своєчасно й точно виконувати розпорядження голови районної ради, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, утримуватись від дій, що заважають іншим працівникам виконувати свої обов’язки;

підвищувати якість роботи та дотримуватись вимог нормативних та законодавчих актів;

дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки, гігієни праці, протипожежної безпеки;

своєчасно вживати заходів щодо усунення причин та умов, що затримують або унеможливлюють нормальну працю, своєчасно повідомляти про це керівництво районної ради;

дотримуватись вимог щодо збереження матеріальних цінностей та документації;

гідно поводитись із відвідувачами та іншими працівниками;

постійно підвищувати свій освітній  та фаховий рівень;

дотримуватись Конституції України та інших актів законодавства;

забезпечувати ефективну роботу за виконання завдань районної ради відповідно до її компетенції;

не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;

безпосередньо виконувати покладені на них службові обов’язки, своєчасно й точно виконувати рішення районної ради та розпорядження голови районної ради;

зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стала їм відома під час виконання обов’язків служби місцевого самоврядування, а також інформацію, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню.

2.2. Функціональні обов’язки кожного працівника визначаються посадовою інструкцією, положеннями про виконавчий апарат та підрозділи, нормативними актами, затвердженими у визначеному законодавством порядку.

 

3.Головні обов’язки голови районної ради та виконавчого апарату районної ради

 

3.1.Голова районної ради або уповноважений ним орган зобов’язані:

забезпечити кожному працівнику можливість працювати за спеціальністю та кваліфікацією на власному робочому місці, своєчасно ознайомлювати з планами та завданнями створити  здорові та безпечні умови праці, наявність ресурсів, необхідних для виконання дорученої роботи;

здійснювати заходи. Спрямовані на зростання продуктивності та ефективності праці, запровадження сучасних технологій, зростання культури роботи;

забезпечувати вивчення досвіду сучасної роботи, підвищення кваліфікації працівників, рівня їх економічних та правових знань;

здійснювати заходи щодо підвищення матеріальної зацікавленості працівників у продуктивній  та ефективній праці, економії ресурсів та праці, своєчасно сплачувати заробітну плату;

забезпечувати суворе дотримання вимог трудової дисципліни, здійснювати заходи, спрямовані на раціональне використання робочого часу та заходи впливу на порушників дисципліни;

неухильно дотримуватись вимог законодавства про працю, забезпечувати відповідний стан та обладнання робочих місць;

у випадках, що передбачені законодавством, своєчасно надавати пільги та компенсації, пов’язані зі шкідливими умовами праці;

уважно ставитись до потреб працівників, забезпечувати поліпшення їх побутових умов;

3.2. Голова районної ради або уповноважений ним орган здійснює свої обов’язки у відповідних випадках разом або за узгодженням із профспілковим комітетом.

 

4. Робочий час та його використання

 

4.1. Працівники районної ради, її виконавчого апарату працюють за календарем п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними – субота та неділя. Тривалість робочого тижня складає 40 годин.

4.2. Робочий час установлюється за наступним розкладом:

початок роботи – о 7 год.45 хв.;

обідня перерва – з 12год. 00хв. до 13год.00хв.;

закінчення роботи – 17год.00 хв.;

щоп’ятниці – закінчення робочого дня – о 15 год.45хв.

4.3. Керуючий справами виконавчого апарату районної ради зобов’язаний забезпечити облік явки працівників на роботу та виходу з роботи, визначити посадову особу, відповідальну за ведення табеля обліку робочого часу працівників.

4.4.Табель підписується головою районної ради та подається до бухгалтерії на оплату щомісячно до 25 числа.

4.5. У робочий час забороняється:

брати участь у громадських заходах та виконання ними громадських обов’язків, які не передбачені з виробничою діяльністю;

скликання зборів та нарад із громадських питань.

4.6. Для виконання невідкладної й непередбаченої роботи  посадові особи місцевого самоврядування  повинні з розпорядженнями голови районної ради, з’являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного законодавства.

4.7.Надання чергових відпусток визначається графіком на календарний рік, який затверджується головою районної ради.

З графіком ознайомлюється кожен працівник під розписку.

4.8. Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, визначених графіком, узгоджується між працівником і головою районної ради не пізніше, ніж за два тижні до початку відпустки.

4.9. Відпустка оформлюється виданням розпорядження, на підставі особистої заяви, за письмовою згодою голови районної ради.

4.10. За розпорядженням голови районної ради працівники районної ради, посадові особи місцевого самоврядування можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки за їх згодою. Частина невикористаної відпустки, яка залишається, надається працівнику у будь-який інший час відповідного року або приєднується до відпустки у наступному році.

 

5.Заохочення за успіхи в роботі

 

5.1.За зразкове виконання службових обов’язків, тривалу та бездоганну роботу, інші досягнення у праці застосовуються наступні заохочення:

оголошення подяки;

видача премії;

нагородження цінним подарунком;

нагородження Грамотою та Почесною Грамотою Бобринецької районної державної адміністрації та Бобринецької районної ради;

позачергове присвоєння рангу.

5.2. Заохочення оголошуються розпорядженням, доводяться до відома колективу та заносяться до трудової книжки працівника.

5.3. Працівникам, які бездоганно виконують свої трудові обов’язки, надаються переваги та пільги в отриманні путівок, першочергове просування по службі.

5.4. За особливі трудові заслуги працівники можуть бути представлені до державних відзнак, почесних завдань та нагород.

 

6.Відповідальнісь за порушення трудової дисципліни

 

6.1. За порушення трудової дисципліни, невиконання або неналежне виконання з провини працівника покладених на нього службових обов’язків, до працівника можуть бути застосовані заходи дисциплінарного, громадського впливу або інші заходи, передбачені законодавством.

6.2. До посадових осіб місцевого самоврядування дисциплінарні стягнення застосовуються також за перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування, а також за вчинок, який порочить його як посадову особу місцевого самоврядування.

6.3. За порушення трудової дисципліни голова районної ради або уповноважений ним орган має право застосовувати тільки один із таких заходів стягнення:

догана;

звільнення.

6.4. До посадових осіб місцевого самоврядування, крім визначених у п.6.3. дисциплінарних стягнень, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

попередження про неповну службову відповідність;

затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або призначенні на вищу посаду.

6.5. Дисциплінарні стягнення застосовуються головою районної ради.

6.6. До застосування стягнення керівник повинен отримати письмові пояснення працівника. Відмова від пояснень не є підставою для незастосування стягнення.

6.7. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців із дня вчинення проступку.

6.8. Розпорядження щодо застосування дисциплінарного стягнення повинно бути доведено до відома працівника під розписку у триденний термін.

6.9. Якщо протягом року від дня накладення стягнення працівника не піддано новому стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

6.10. Протягом терміну дії дисциплінарного стягнення  заходи заохочення до працівника не застосовуються. За власною ініціативою або за поданням керуючого справами, голови районної ради або уповноважений ним орган має право розглянути питання щодо доцільності дострокового зняття стягнення.

6.11. Голова районної ради або уповноважений ним орган мають право замість застосування дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.

 

___________________________

 

До уваги громадян

Офіс реформ