Шоста сесія Бобринецької районної ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 29 липня 2016 року                                                      № 132

м.Бобринець

Про затвердження Положення про порядок

закріплення майна спільної власності

територіальних громад сіл та міста

Бобринецького району та примірних договорів

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43,частини 4 статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 7 статті 92 Конституції України, статей 136 і 137 Господарського кодексу України, з метою підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району за підприємствами, установами, закладами на правах господарського відання або оперативного управління, що додається (додаток 1).

2. Затвердити Примірний договір про закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району на праві господарського відання, що додається (додаток 2).

3. Затвердити Примірний договір про закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району на праві оперативного управління, що додається (додаток 3).

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі,споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

 

Голова районної ради О.ГАДЕМСЬКА

 

Додаток 1

до рішення Бобринецької

районної ради

від 29 липня 2016 року № 132

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району за підприємствами, установами, закладами на праві господарського відання або оперативного управління

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Положення про порядок закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району за підприємствами, установами, закладами на праві господарського відання або оперативного управління (далі – Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Господарського кодексу України, рішення другої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 18 грудня 2015 року № 37 “Про делегування повноважень Бобринецької районної ради Бобринецькій районній державній адміністрації”, рішення другої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 18 грудня 2015 року № 44 “Про внесення змін до рішення двадцять третьої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від 25 жовтня 2013 року № 344 “Про внесення змін до Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл та міста району”.

2. Положення визначає порядок закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району за підприємствами, установами, закладами на правах господарського відання або оперативного управління.

3. Дія цього положення поширюється на майно, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району.

4. Об'єктами закріплення згідно з цим Положенням є:

а) цілісні майнові комплекси підприємств, установ, закладів, їх структурних підрозділів. Структурний підрозділ підприємства, установи, закладу може бути об'єктом закріплення після виділення його в установленому порядку у цілісний майновий комплекс на підставі розподільчого балансу;

б) нерухоме майно (будівлі, споруди, у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, а також нежитлові приміщення, після виділення їх в окрему облікову одиницю (інвентарний об'єкт);

в) майно спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району, що не увійшло до статутного фонду господарських товариств, створених у процесі приватизації;

г) інше окреме індивідуально визначене майно (рухоме майно).

5. Ініціатива щодо закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл, селища і міста району на правах господарського відання (оперативного управління) за підприємствами, установами, закладами може виходити від Бобринецької районної державної адміністрації, а також безпосередньо від керівників підприємств, установ, закладів.

 

ІІ. ПОРЯДОК ЗАКРІПЛЕННЯ МАЙНА СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД СІЛ ТА МІСТА БОБРИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЗА ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ, ЗАКЛАДАМИ

 

1. Право господарського відання є речовим правом суб'єкта підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним Власником для здійснення господарської діяльності, з обмеженням правомочності розпорядження майном за згодою власника.

2. Право оперативного управління є речовим правом суб'єкта господарювання, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним Власником для здійснення некомерційної господарської діяльності у межах, встановлених власником майна.

3. Закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району на праві господарською відання за підприємствами, установами, закладами, а також зміна раніше встановленого правового режиму майна здійснюється за рішенням Бобринецької районної ради.

4.Закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району на праві оперативного управління за підприємствами, установами, закладами, а також зміна раніше встановленого правового режиму майна здійснюється за рішенням Бобринецької районної ради.

5.У разі, коли ініціатором закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району за підприємствами, установами, закладами на праві господарського відання або оперативного управління, або ініціатором зміни раніше встановленого правового режиму майна виступає Бобринецька районна державна адміністрація, то не пізніше, ніж за 20 днів до сесії районна державна адміністрація подає голові районної ради проект рішення, в якому зазначається:

назва об'єкта;

його місцезнаходження;

найменування та місцезнаходження підприємства-балансоутримувача.

До пропозицій додається фінансово-економічне обґрунтування (з визначенням етапів, термінів, шляхів та засобів реалізації) ефективного використання майна, що є об'єктом закріплення, доцільності та очікуваних наслідків проведення такого закріплення.

6. У випадку, коли ініціатором закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл, селища і міста району виступає підприємство, установа, заклад, то ініціатор не пізніше, ніж за 25 днів до сесії районної ради подає районній державній адміністрації документи відповідно до вимог пункту 4 розділу 2 цього Положення.

7.Бобринецька районна державна адміністрація впродовж п’яти робочих днів готує відповідний проект рішення щодо закріплення майна для розгляду на сесії районної ради або відмову у закріпленні майна.

8.Проект рішення та відповідні документи вносяться на розгляд профільної комісії Бобринецької районної ради.

9. Закріплення майна на праві господарського відання або оперативного управління здійснюється за рішенням Бобринецької районної ради шляхом укладення Договору між Бобринецькою районною радою та підприємством.

10.Примірний договір “Про закріплення майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району на праві господарського відання” затверджується рішенням Бобринецької районної ради.

11.Примірний договір “Про закріплення майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району на праві оперативного управління” затверджується рішенням Бобринецької районної ради.

12.Невід’ємною частиною Договору на закріплення майна є його акт приймання-передачі.

13.Приймання-передача майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл та міста Бобринецького району та закріплення його на праві господарського або оперативного управління за Підприємствами оформляється актом приймання-передачі.

14.Підготовку проекту Договору про закріплення майна на праві господарського відання або оперативного управління здійснює Бобринецька районна державна адміністрація. Договір укладається в трьох примірниках.

 

ІІІ.УКЛАДЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ ЗАКРІПЛЕННЯ МАЙНА, ЩО Є СПІЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД МІСТА ТА СІЛ БОБРИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ НА ПРАВІ ГОСПОДАРСЬКОГО ВІДАННЯ АБО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

1.Договір про закріплення майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл та міста Бобринецького району між районною радою і Підприємством укладається не пізніше п’яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення сесії.

2.Умови Договору:

2.1. Передача майна не тягне за собою виникнення у Користувача права власності на передане майно.

2.2.Використання майна за цільовим призначенням.

2.3.Страхування майна Користувачем на користь Власника від випадкової загибелі чи пошкодження на суму не меншу ніж його балансова вартість відповідно до норм діючого законодавства.

2.4.Здійснення Користувачем обслуговування теплових, водопровідних, каналізаційних, електричних та вентиляційних мереж, забезпечення доступу до них відповідних організацій з метою їх профілактичного огляду і ремонту.

2.5.Забезпечення Користувачем пожежної безпеки майна.

2.6.Дотримання Користувачем санітарних норм та правил.

2.7.Утримання Користувачем у належному стані майна і прилеглої території та відповідальність за випадкове його знищення та псування.

2.8.Проведення реконструкції, перебудови, поточного і капітального ремонту, технічного переоснащення здійснюється тільки за відповідним погодженням з Власником.

2.9.Право передачі в оренду,  списання майна Користувачем здійснюється відповідно до Порядку управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району, затвердженого рішенням другої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 18 грудня 2015 року № 44 “Про внесення змін до рішення двадцять третьої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від 25 жовтня 2013 року № 344” Про внесення змін до Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл та міста району”.

3.Передача майна здійснюється в трьохденний термін з моменту підписання Договору та оформляється актом приймання-передачі, який підписується Органом управління майном та Підприємством і є невід’ємним додатком до Договору про закріплення майна.

4.Договір про припинення майна припиняється в разі:

прийняття відповідного рішення сесією районної ради;

продажу об’єкта закріплення майна за участю Користувача за рішенням сесії районної ради;

банкрутства Користувача;

загибелі об’єкта користувача;

ліквідації юридичної особи, яка була користувачем;

невиконання умов Договору.

5.Договір про закріплення майна на праві господарського відання або оперативного управління може бути розірвано достроково за погодженням Сторін  на підставі розпорядження голови районної ради з наступним затвердженням на сесії районної ради, а також за рішенням суду на вимогу однієї із Сторін з підстав, передбачених законодавчими актами України та вимог Договору.

6.У разі припинення Договору про закріплення майна чи дострокового його розірвання Користувач зобов’язаний у місячний термін повернути Власнику майно, про що складається відповідний акт приймання-передачі. Якщо користувач допустив погіршення стану майна або його загибель, він повинен відшкодувати власнику збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель майна сталися не з його вини.

 

IV.ПОЛІПШЕННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ЩО Є СПІЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД СІЛ ТА МІСТА БОБРИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЗАКРІПЛЕНОГО НА ПРАВІ ГОСПОДАРСЬКОГО ВІДАННЯ АБО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

1.Користувач має право за рахунок власних коштів здійснювати реконструкцію, перебудову, поточний і капітальний ремонти, технічне переобладнання та поліпшення майна, що використовується відповідно до Договору про закріплення майна спільної власності.

2. При виникненні потреби на проведення робіт, визначених п.1 розділу 4 цього Положення, Користувач звертається до районної ради для отримання дозволу на виконання таких робіт.

3.До заяви додається проектно-кошторисна документація та експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації.

4. Орган управління майном готує відповідні матеріали на розгляд профільної постійної комісії районної ради.

5. Погодження на проведення робіт, зазначених у п.1 розділу 4 цього Положення, надається за рішенням сесії районної ради.

6. При необхідності, Користувач повинен отримати дозвільні документи інспекції державного архітектурно-будівельного контролю для проведення відповідних робіт.

7. Вартість виконаних робіт додається до балансової вартості нерухомого майна за рішенням сесії районної ради.

8. Вартість поліпшення закріпленого майна, виконаних Користувачем, відшкодуванню не підлягає.

9. Після проведення реконструкції, технічного переобладнання та поліпшення майна, у разі необхідності, Власник майна, або Користувач проводить дії, пов’язані із внесенням змін до інвентарної справи (технічного паспорта).

 

V. ПОРЯДОК ОБЛІКУ УКЛАДЕНИХ ДОГОВОРІВ ПРО ЗАКРІПЛЕННЯ МАЙНА НА ПРАВІ ГОСПОДАРСЬКОГО ВІДАННЯ АБО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ, КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ УМОВ ДОГОВОРУ

 

1.Укладені Договори про закріплення майна на праві господарського відання або оперативного управління підлягають обов’язковій реєстрації у Бобринецькій районній раді.

 

___________________________

 

Додаток 2

до рішення районної

ради від 22 липня 2016 № 132

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

про закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району на праві господарського відання

 

м. Бобринець

“___”___________ року

 

 

Бобринецька районна рада (далі – Власник), в особі голови районної ради ___________________________________________, що діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з однієї сторони та ________________________________________________________________ (назва підприємства) (далі – Користувач), що діє на підставі ________________, з другої сторони, (далі – Сторони) уклали цей Договір про наступне:

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.Предметом договору є передача Власником Користувачеві відповідно до рішення _________сесії Бобринецької районної ради __________ скликання від ___________ № __ у господарське відання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища і міста району для здійснення господарської діяльності.

1.2.Власник передає Користувачеві в господарське відання майно, а саме: __________________________________________________________________ (назва підприємства) яке оформляється актом приймання-передачі за формою, що додається.

 

ІІ. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА

 

2.1.Користувач приймає майно згідно з актом приймання-передачі.

2.2.Передача майна не тягне за собою виникнення у Користувача права власності на передане майно. Майно залишається спільною власністю територіальних громад сіл та міста Бобринецького району.

2.3.У випадку прийняття Власником рішення про ліквідацію, реорганізацію Користувача або зміну правового режиму майна, яке було передане йому в господарське відання, Користувач повинен у місячний термін повернути Власнику зазначене майно в задовільному технічному стані, не гіршому, ніж на час передачі в користування, з урахуванням його фізичного зносу.

2.4.Майно вважається повернутим Користувачем Власнику після підписання акту приймання-передачі майна.

2.5.У разі неповернення майна, зазначеного в акті приймання-передачі в господарське відання, з урахуванням його фізичного зносу, збитки нанесені Власнику майна відшкодовуються Користувачем у повному обсязі протягом одного місяця.

 

ІІІ. ОБОВ’ЯЗКИ ВЛАСНИКА

 

3.1.Власник зобов’язується передати майно, зазначене у розділі І цього Договору, відповідно до акта приймання-передачі, який підписується одночасно з цим договором.

3.2.Власник зобов’язується не вчиняти дій, які б перешкоджали Користувачеві користуватися майном.

 

ІV. ПРАВА ВЛАСНИКА

 

4.1.Контролювати наявність, технічний стан, напрямки та ефективність використання майна, переданого в користування та оренду згідно відповідних Договорів.

4.2. Отримувати у Користувача звітність про рух майна згідно балансу, а також іншу необхідну інформацію стосовно переданого в користування майна.

4.3. У разі передачі майна в оренду, контролювати виконання умов договорів оренди.

 

V. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

 

5.1.За актом приймання-передачі прийняти майно.

5.2. Використовувати закріплене майно у відповідності за його цільовим призначенням і умовами цього Договору, забезпечувати його збереження, не допускати знищення та псування.

5.3. Протягом місяця застрахувати передане в користування майно на суму не меншу, ніж його балансова вартість відповідно до норм чинного законодавства. Надати копії договорів страхування Власнику. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк користування майно було застрахованим.

5.4.Утримувати майно, на праві господарського відання та прилеглу територію у належному стані.

5.5. Здійснювати обслуговування теплових, водопровідних, каналізаційних, електричних та вентиляційних мереж, їх необхідний поточний ремонт, а при необхідності забезпечити доступ експлуатаційних організацій до цих мереж з метою їх профілактичного огляду і ремонту.

5.6.Дотримуватися та виконувати усі санітарні норми та правила.

5.7.Проводити необхідний поточний та капітальний ремонт майна.

5.8.Дотримуватися протипожежних правил, вимог, стандартів, а також виконувати приписи і постанови органів державного пожежного нагляду.

5.9.Утримувати у належному стані засоби протипожежного захисту, зв’язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням.

5.10.Питання передачі майна в оренду та розмір орендної плати вирішуються за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення на сесії районної ради.

 

VІ. ПРАВА КОРИСТУВАЧА

6.1. Здійснювати користування майном на праві господарського відання для забезпечення господарської діяльності.

6.2.Пристосовувати закріплене майно (проводити реконструкцію, перебудову, поточний  і капітальний ремонти, технічне переоснащення) тільки за відповідного погодження з Власником.

6.3.Ініціювати та передавати в оренду нерухоме майно, а також рухоме майно з наступним погодженням договорів з Бобринецькою районною радою відповідно до Порядку управління майном спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району.

6.4. Отримувати погодження та проводити списання закріпленого майна, відповідно до Порядку управління майном спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району.

 

VІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

7.1. Відповідальність за випадкове знищення та пошкодження майна несе Користувач.

7.2. За невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.3.Спори між Сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

VІІІ. ТЕРМІН ДІЇ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

 

8.1.Цей Договір набуває чинності з моменту підписання Акту приймання-передачі і діє до прийняття рішення районною радою про ліквідацію, реорганізацію Користувача, невиконання умов Договору, або зміну правового режиму майна, яке було закріплене за Користувачем на праві господарського відання.

8.2.Договір може бути розірвано достроково за погодженням Сторін на підставі розпорядження голови Бобринецької районної ради, з наступним затвердженням на сесії районної ради, а також за рішенням суду на вимогу однієї із Сторін з підстав, передбачених чинним законодавством України та вимогами цього Договору.

 

ІХ. ІНШІ УМОВИ

 

9.1.Взаємовідносини між Сторонами, не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством України.

9.2.Цей договір складено в двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

 

Х. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

 

Власник:                                                                    Користувач:

 

Бобринецька районна рада                                          __________________________

(повна назва Підприємства)

Адреса, індекс                                                              Адреса, індекс

_________________________                                       __________________________

_____________________ ____                                     __________________________

Телефон_________________                                       Телефон___________________

Посада__________________                                        Посада____________________

Підпис_________________                                         Підпис_________________

(ПІБ)                                                                              (ПІБ)

“__”__________20__р.                                                   “__”__________20__р.

М.П.                                                                                  М.П.

 

Додаток до Договору

 

АКТ

приймання-передачі майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району

до договору від____________20__ року №___

Бобринецька районна рада в особі голови районної ради -_____________________________________ передає, а ______________________

(назва Підприємства)

в особі_______________________________________ приймає відповідно до

(ПІБ)

Договору №___ від “__”________20__року майно спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району, а саме:

 

 

з/п

Назва об’єкта

Адреса

Інвентарний номер

Рік введення в експлуатацію

Первісна вартість

Залишкова вартість

Загальна площа, кв.м

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова районної ради                                             Керівник Підприємства

____________________                                     _______________________

підпис                 ПІБ                                                підпис                 ПІБ

“__”___________20__р.                                     “__”___________20__р.

 

 

Додаток 3

до рішення районної

ради від 22 липня 2016 № 132

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

про закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району на праві оперативного управління

 

м. Бобринець

“___”___________20__ року

 

Бобринецька районна рада (далі – Власник), в особі голови районної ради ______________________________________, що діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з однієї сторони та ________________________________________________________________ (назва підприємства) (далі – Користувач), що діє на підставі ________________, з другої сторони, (далі – Сторони) уклали цей Договір про наступне:

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.Предметом договору є передача Користувачеві відповідно до рішення ___________________сесії Бобринецької районної ради __________ скликання від “__”_______ 20__ року № ___ оперативне управління майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району для здійснення господарської діяльності.

1.2.Власник передає Користувачеві в оперативне управління майно, а саме: __________________________________________________________________ (назва підприємства) яке оформляється актом приймання-передачі за формою, що додається.

 

ІІ. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА

 

2.1.Користувач приймає майно згідно з актом приймання-передачі.

2.2.Передача майна не тягне за собою виникнення у Користувача права власності на передане майно. Майно залишається спільною власністю територіальних громад сіл та міста Бобринецького району.

2.3.У випадку прийняття Власником рішення про ліквідацію, реорганізацію Користувача або зміну правового режиму майна, яке було передане йому в господарське відання, Користувач повинен у місячний термін повернути Власнику зазначене майно в задовільному технічному стані, не гіршому, ніж на час передачі в користування, з урахуванням його фізичного зносу.

2.4.Майно вважається повернутим Користувачем Власнику після підписання акту приймання-передачі майна.

2.5.У разі неповернення майна, зазначеного в акті приймання-передачі в оперативне управління, з урахуванням його фізичного зносу, або повернення його у непридатному стані, збитки нанесені Власнику майна відшкодовуються Користувачем у повному обсязі протягом одного місяця.

 

ІІІ. ОБОВ’ЯЗКИ ВЛАСНИКА

 

3.1.Власник зобов’язується передати майно, зазначене у розділі І цього Договору, відповідно до акта приймання-передачі, який підписується головою Бобринецької районної ради.

3.2.Власник зобов’язується не вчиняти дій, які б перешкоджали Користувачеві користуватися майном.

 

ІV. ПРАВА ВЛАСНИКА

 

4.1.Контролювати наявність, технічний стан, напрямки та ефективність використання майна, переданого в користування та оренду згідно відповідних Договорів.

4.2. Отримувати у Користувача звітність про рух майна згідно балансу, а також іншу необхідну інформацію стосовно переданого в користування майна.

4.3. У разі передачі майна в оренду, контролювати виконання умов договорів оренди.

 

V. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

 

5.1.За актом приймання-передачі прийняти майно.

5.2. Використовувати закріплене майно у відповідності за його цільовим призначенням і умовами цього Договору, забезпечувати його збереження, не допускати знищення та псування.

5.3. Протягом місяця застрахувати передане в користування майно на суму не меншу, ніж його балансова вартість відповідно до норм чинного законодавства. Надати копії договорів страхування Власнику. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк користування майно було застрахованим.

5.4.Утримувати майно, закріплене на праві оперативного управління та прилеглу територію у належному стані.

5.5. Здійснювати обслуговування теплових, водопровідних, каналізаційних, електричних та вентиляційних мереж, їх необхідний поточний ремонт, а при необхідності забезпечити доступ експлуатаційних організацій до цих мереж з метою їх профілактичного огляду і ремонту.

5.6.Дотримуватися та виконувати всі санітарні норми та правила.

5.7.Проводити необхідний поточний та капітальний ремонт майна.

5.8.Дотримуватися протипожежних правил, вимог, стандартів, а також виконувати приписи і постанови органів державного пожежного нагляду.

5.9.Утримувати у належному стані засоби протипожежного захисту, зв’язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням.

5.10.Питання передачі майна в оренду та розмір орендної плати вирішуються за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення на сесії районної ради.

 

VІ. ПРАВА КОРИСТУВАЧА

6.1. Здійснювати користування майном на праві оперативного управління  для забезпечення господарської діяльності.

6.2.Пристосовувати закріплене майно (проводити реконструкцію, перебудову, поточний і капітальний ремонти, технічне переоснащення) тільки за відповідного погодження з Власником.

6.3.Ініціювати та передавати в оренду нерухоме майно, а також рухоме майно з наступним погодженням договорів з Бобринецькою районною радою відповідно до Порядку управління майном спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району.

6.4. Отримувати погодження та проводити списання закріпленого майна, відповідно до Порядку управління майном спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району.

 

VІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

7.1. Відповідальність за випадкове знищення та пошкодження майна несе Користувач.

7.2. За невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.3.Спори між Сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

VІІІ. ТЕРМІН ДІЇ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

 

8.1.Цей Договір набуває чинності з моменту підписання Акту приймання-передачі і діє до прийняття рішення районною радою про ліквідацію, реорганізацію Користувача, невиконання умов Договору, або зміну правового режиму майна, яке було закріплене за Користувачем на праві оперативного управління.

8.2.Договір може бути розірвано достроково за погодженням Сторін на підставі розпорядження голови Бобринецької районної ради, з наступним затвердженням на сесії районної ради, а також за рішенням суду на вимогу однієї із Сторін з підстав, передбачених чинним законодавством України та вимогами цього Договору.

 

ІХ. ІНШІ УМОВИ

 

9.1.Взаємовідносини між Сторонами, не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством України.

9.2.Цей договір складено в  двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

 

Х. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

 

Власник:                                                               Користувач:

 

Бобринецька районна рада                                    __________________________

(повна назва Підприємства)

 

 

Адреса, індекс                                                        Адреса, індекс

_________________________                                __________________________

_____________________ ____                               __________________________

Телефон_________________                                Телефон___________________

Посада__________________                                 Посада____________________

Підпис_________________                                   Підпис_________________

(ПІБ)                                                                         (ПІБ)

“__”__________20__р.                                            “__”__________20__р.

 

М.П.                                                                          М.П.

 

Додаток до Договору

 

АКТ

приймання-передачі майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району

до договору від “___”_________20__ року №___

 

Бобринецька районна рада в особі голови районної ради _____________________________________передає, а ______________________

(назва Підприємства)

в особі_______________________________________ приймає відповідно до

(ПІБ)

Договору №___ від “__”________20__року майно спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району, а саме:

 

 

з/п

Назва об’єкта

Адреса

Інвентарний номер

Рік введення в експлуатацію

Первісна вартість

Залишкова вартість

Загальна площа, кв.м

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова районної ради                                             Керівник Підприємства

 

____________________                                     _______________________

підпис                 ПІБ                                                                   підпис                 ПІБ

 

“__”___________20__р.                                     “__”___________20__р.

Архів рішень районної ради 6 скликання

Останні новини

  • Вітаємо випускників дитячої школи мистецтв
  • Щиро приймав гостей ХХVІ Всеукраїнський фестиваль “Калиновий спів”
  • 26 травня - свято Останнього дзвоника!
  • У Благодатному відбувся XII районний фестиваль фольклору
  • Президія районної ради визначилася з датами засідань постійних профільних комісій

До уваги громадян

Офіс реформ