Восьма сесія Бобринецької районної ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 21 грудня 2016 року                                                               № 172

м.Бобринець

Про затвердження Статуту

комунальної установи Бобринецької

районної ради “Трудовий архів Бобринецького

району” в новій редакції

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, рішення другої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 18 грудня 2015 року  № 37 “Про делегування повноважень Бобринецької районної ради Бобринецькій районній державній адміністрації”, на виконання вимог пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440 “Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до реєстру та виключення з Реєстру”, з метою приведення Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Статут комунальної установи Бобринецької районної ради “Трудовий архів Бобринецького району” в новій редакції, згідно додатку (додається).

2. Контроль покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємства, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

 

Голова районної ради                                                             О.ГАДЕМСЬКА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення восьмої сесії Бобринецької

районної ради сьомого скликання

21 грудня 2016 року № 172

СТАТУТ

комунальної установи

Бобринецької районної ради

Трудовий архів Бобринецького району

(нова редакція)

 

м.Бобринець

2016

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Комунальна установа Бобринецької районної ради “Трудовий архів Бобринецького району”, надалі “Установа”, заснована на комунальній формі власності, що належить до спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району.

1.2. Засновник Установи є Бобринецька районна рада, надалі “Засновник”.

1.3. Управління комунальною установою Бобринецької районної ради “Трудовий архів Бобринецького району” здійснює Бобринецька районна державна адміністрація, надалі “Орган управління”.

1.4. Установа в своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним та Господарським Кодексом України, Законами “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, іншими нормативно- правовими актами чинного законодавства та даним Статутом.

1.5. Установа є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий рахунки в управлінні Державної Казначейської служби України у Бобринецькому районі Кіровоградської області, гербову печатку зі своєю назвою. Кутовий штамп, фірмовий бланк та реквізити юридичної особи.

1.6. Найменування Установи: повне – комунальна установа Бобринецької районної ради “Трудовий архів Бобринецького району”, скорочене – КУ “Трудовий архів Бобринецького району”.

1.7. Юридична адреса та місцезнаходження Установи: 27200, Україна, Кіровоградська обл., м.Бобринець, вул. Незалежності (Орджонікідзе), 80.

 

 

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ

2.1. Установа є самостійною архівною установою, створена з метою централізованого тимчасового зберігання документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду.

2.2. Основними завданнями її діяльності є:

виявлення та внесення до джерел комплектування документами підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, що розташовані на відповідній території;

зберігання відповідно до умов, визначених Держкомархівом, документів з особового складу та документів тимчасового зберігання підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, що розташовані на відповідній території, або ліквідованих підприємств, установ та організацій, що діяли (були зареєстровані) на цій території;

приймання від підприємств, установ і організацій – джерел комплектування архівних документів з особового складу, фінансово-господарської діяльності та інших документів. Строки зберігання яких не закінчилися;

науково – технічне опрацювання документів, що надійшли на зберігання, згідно з правилами Держкомархіву, створення необхідного довідкового апарату до них;

облік документів, що зберігаються, у тому числі шляхом створення та підтримання облікових баз даних;

організація користування документами у службових, соціально – правових, наукових та інших цілях, видавання юридичним особам і громадянам у встановленому Держкомархівом порядку архівних довідок, копій та витягів з документів, що знаходяться на зберігання;

проведення експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, подання на затвердження експертній комісії архівного відділу відповідної районної державної адміністрації, описів тимчасового зберігання, документів з особового складу підприємств, установ і організацій – джерел комплектування та актів про вилучення для знищення документів, строки зберігання яких закінчилися;

участь у заходах з підвищення кваліфікації працівників служб діловодства, архівних підрозділів та експертних комісій підприємств, установ і організацій – джерел комплектування.

 

3. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ УСТАНОВИ

3.1. Установа самостійно планує і організовує свою діяльність та визначає  основні напрями свого розвитку.

Права і обов'язки юридичної особи спорткомплекс набуває з дня його державної реєстрації.

3.2. Установа у відповідності специфіки своєї діяльності має право:

одержувати від підприємства, установ і організацій – джерел комплектування або ліквідаційних комісій (ліквідаторів) архівні документи згідно з номенклатура ми справ з оплатою цими суб’єктами відповідно до цін і тарифів, затверджених в установленому порядку, вартості їхнього опрацювання та наступного зберігання на договірних засадах;

одержувати від підприємств, установ і організацій – джерел комплектування або ліквідаційних комісій (ліквідаторів) відомості, необхідні для роботи;

інформувати керівництво районної ради про стан зберігання документів підприємств, установ і організацій – джерел комплектування та  вносити пропозиції щодо цієї роботи;

надавати рекомендації підприємствам, установам і організаціям – джерел комплектування або ліквідаційним комісіям (ліквідаторам) з питань, що входять до компетенції Установи;

брати участь у засіданнях експертних комісій у разі розгляду на них описів справ тимчасового зберігання, доку4ментів з особового складу підприємств, установ і організацій – джерел комплектування Установи та актів про вилучення для знищення документів. Строки зберігання яких закінчилися;

брати участь у нарадах, які проводить районна рада, районна державна адміністрація, ліквідаційна комісія (ліквідатор). Державний архів області, архівний відділ районної державної адміністрації, в разі розгляду на них питань роботи з документами.

 

4. МАЙНО ТА КОШТИ УСТАНОВИ

4.1. Майно Установи складається з основних фондів, оборотних коштів та інших матеріальних цінностей, переданих та набутих Установою, як за рахунок бюджетного фінансування, так і з інших джерел, вартість яких відображається в самостійному балансі. є комунальною власністю територіальної громади і належить йому на праві господарського відання.

4.2. Джерелами формованная майна Установи є:

майно передане Установі Засновником;

кошти районного бюджету;

кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертв;

в Установі заборонено розподіл отриманих доходів або їх частини серед працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) членів органів управління та інших пов’язаних з ним осіб;

передача активів одній або кільком неприбутковим організаціях відповідного виду, або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті ліквідації, злиття поділу, або перетворення);

доходи (прибутки) Установи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених її установчими документами.

4.3. Майно Установи є спільною власністю територіальних громад сіл, міста району, управління яким здійснює районна державна адміністрація, та закріплене за Установою договором на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства.

4.4. Установа має право за згодою Засновника та Органу управління передавати, продавати, а також списувати з балансу основні засоби.

4.5. Засновник здійснює контроль за використанням та збереженням закріпленого за Установою майна.

4.6. Установа не має права без відповідної згоди Засновника та Органу управління використовувати майно з метою, що не передбачено Статутом або окремим рішенням Органу управління.

 

5.УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ.

5.1. Оперативне управління Установою здійснює завідувач, який призначається на посаду на контрактній основі та звільняється з посади рішенням Органу управління.

5.2. Засновник та Орган управління не втручаються в оперативне керівництво Установою, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

5.3. Завідувач одноосібно управляє всією діяльністю та організовує роботу Установи за встановленим порядком. У межах своєї компетенції завідувач видає накази, обов’язкові для всіх працівників Установи, без доручення діє від імені Установи, представляє її у взаємовідносинах з підприємствами, установами. Організаціями та у відповідних державних органах. Судових установах, розпоряджається майном та коштами Установи, укладає договори, видає доручення, відкриває у банках рахунки Установи, розробляє структуру управління та штатний розпис, у відповідності з трудовим законодавством наймає та звільняє працівників, укладає з ними трудові договори та угоди, виносить заохочення та накладає стягнення на персонал, у передбаченому законом порядку, організовує та здійснює заходи, пов’язані з обліком військовозобов’язаних та цивільною обороною.

5.4. Завідувач несе персональну відповідальність за всю виробничу, організаційно – методичну, адміністративно – господарську і фінансову діяльність Установи. Призначає відповідальних осіб за збереження майна та коштів,виконання правил протипожежної безпеки, санітарних норм та правил експлуатації обладнання і забезпечення безпечних умов праці.

5.5. Завідувач Установи:

5.5.1. Розподіляє завдання між працівниками, контролює їх виконання.

5.5.2. Вирішує відповідно до законодавства питання щодо доступу представників підприємства, установ, організацій – джерел комплектування, інших користувачів до документів, що знаходяться не зберіганні.

5.5.3. Проводить прийом громадян, розглядає звернення, що належать до компетенції Установи.

5.6. Вищим органам самоврядування трудового колективу Установи є Загальні збори, якими реалізуються повноваження трудового колективу шляхом укладання колективного договору згідно до вимог чинного законодавства. Загальні збори скликаються не рідше ніж 2 рази на рік. Інтереси трудового колективу Установи представляє профспілковий представник.

5.7. Орган управління здійснює організаційно – методичне керівництво Установою.

 

6. ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА СРЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УСТАНОВИ

6.1. Установа є неприбутковою організацією і утримується за рахунок районного бюджету.

6.2. Відносини Установи з органами державної влади, іншими установами, організаціями, підприємствами незалежно від форм власності, а також з суб’єктами підприємницької діяльності – фізичними особами. Здійснюється на основі укладених договорів.

6.3. Установа несе повну відповідальність за дотримання умов господарських договорів, договорів цивільно-правового характеру та додержанням за ними розрахункової дисципліни.

6.4. Відповідні відрахування до бюджету Установа здійснює відповідно до вимог чинного податкового законодавства України.

6.5. Завідувач Установи розробляє структуру з урахуванням основних напрямків діяльності і завдань, кількості документів, що знаходяться на зберіганні і підлягають зберіганню в Установі, обсягів довідкової роботи та штатний розпис відповідно до діючих нормативів та в межах фонду оплати праці. Погоджує з Органом управління в особі голови районної державної адміністрації.

6.6. Установа встановлює форми і систему оплати праці, доплати і надбавки до заробітної плати. Інші види матеріального заохочення працівників відповідно до чинного законодавства. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

6.7. Установа створює всім працівникам належні, безпечні і здорові умови праці щодо запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням та є страхувальником життя та здоров’я працівників.

 

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ.

КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ УСТАНОВИ.

7.1. Установа здійснює облік результатів своєї діяльності, веде бухгалтерську та статистичну звітність у встановленому порядку і несе відповідальність за її достовірність.

7.2. Відомості, не передбачені державною статистичною звітністю, Установа може надавати на договірних засадах або на вимогу органів, яким законодавством надано право здійснювати контроль за окремими сторонами діяльності Установи.

7.3. Ревізії діяльності Установи проводяться відповідно до чинного законодавства та на вимогу Засновника або Органу управління. Перевірка господарської діяльності Установи здійснюється відповідно органами в межах їх компетенції.

 

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ

8.1. Припинення діяльності Установи здійснюється у формі реорганізації (злиття, приєднання, перетворення, поділу, виділення) або ліквідації.

8.2. Ліквідація або реорганізація Установи проводиться за рішенням Засновника, суду або господарського суду.

Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з органом управління Спорткомплексу.

8.3. Установа ліквідується:

за ініціативою Засновника;

у разі скасування її державної реєстрації у випадках передбачених Законом;

за інших підстав, визначених чинним законодавством України.

8.4. У випадку ліквідації Установи Засновник або інший орган, який прийняв це рішення, створює ліквідаційну комісію, яка несе відповідальність за діяльність Установи в період ліквідації, складає ліквідаційний баланс, визначає правонаступників по всіх правах та зобов’язаннях, передає майно, що залишилось, іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховує до доходу бюджету, здійснює інші заходи відповідно до чинного законодавства.

8.5. Установа втрачає статус юридичної особи та припиняє існування з дня внесення до Єдиного державного реєстру відповідного запису.

8.6. При реорганізації та ліквідації Установи працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства.

 

9. ЗАТВЕРДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

9.1. Статут Установи затверджується на сесії районної ради.

9.2. Доповнення, зміни до Статуту вносяться Засновником за рішенням районної ради.

 

_________________________


Рішення районної ради 7 скликання

Архів рішень районної ради 6 скликання

Останні новини

  • Василівці прийняли естафету пам'яті
  • Підготовка до відзначення Дня визволення України від фашистських загарбників
  • Відбулося засідання щодо попередження торгівлі людьми
  • Засідання районної комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків
  • Щирі вітання захисникам України!

До уваги громадян

Офіс реформ