Восьма сесія Бобринецької районної ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 21 грудня 2016 року                                                               № 173

м.Бобринець

Про затвердження Статуту

Бобринецької центральної районної

лікарні в новій редакції

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункт 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, рішення другої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 18 грудня 2015 року №37 “Про делегування повноважень Бобринецької районної ради Бобринецькій районній державній адміністрації”, на виконання вимог пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440 “Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до реєстру та виключення з Реєстру”, з метою приведення Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Статут Бобринецької центральної районної лікарні в новій редакції згідно додатку, що додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії Бобринецької районної ради з питань: бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення; охорони здоров’я, освіти, праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення, культури та спорту.

 

Голова районної ради                                                О.ГАДЕМСЬКА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення восьмої сесії Бобринецької

районної ради сьомого скликання

21 грудня 2016 року № 173

 

СТАТУТ

Бобринецької центральної районної лікарні

(нова редакція)

 

м.Бобринець

2016

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. БОБРИНЕЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ (далі – Лікарня) заснована на базі майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району.

Засновником лікарні є Бобринецька районна рада (далі - Засновник ), яка на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” делегує Бобринецькій районній державній адміністрації (далі – Орган управління) контроль за виконанням завдань та обов’язків покладених на Лікарню державою.

1.2.Лікарня, як самостійний господарюючий статутний суб'єкт, є лікувально-профілактичним закладом із статусом некомерційної (неприбуткової) установи.

Лікарня є юридичною особою та наділена усіма правами юридичної особи з дня її державної реєстрації, має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, гербову печатку, штампи та фірмові бланки зі своїм найменуванням.

1.3.Лікарня має право здійснювати виробничу, науково-дослідницьку та інші види діяльності з метою надання медичних послуг населенню та одержання відповідних надходжень, згідно з функціональними повноваженнями, на підставі чинного законодавства України.

Лікарня має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем та відповідачем у суді.

1.4. В своїй діяльності Лікарня керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України, законами України, указами Президента України, постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, нормативними документами Міністерства охорони здоров'я України, нормативними актами управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, рішеннями сесій та розпорядженнями голови Бобринецької районної ради, розпорядженнями голови Бобринецької районної державної адміністрації та цим Статутом.

1.5. Лікарня має право за погодженням з засновником створювати філіали, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи без створення юридичної особи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків і затверджувати Положення про них, вступати до складу асоціацій, консорціумів, концернів та інших об'єднань.

1.6. Лікарня може вести зовнішньо-економічну діяльність, відкривати свої валютні рахунки в установах банків на підставі чинного законодавства України.

1.7. Регіон обслуговування: адміністративно-територіальні одиниці Бобринецького району та місто Бобринець.

1.8. Структура Лікарні встановлюється її адміністрацією за погодженням з управлінням охорони здоров'я обласної державної адміністрації.

 

Розділ II. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Повна назва – БОБРИНЕЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ, скорочена назва – БОБРИНЕЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ.

2.2. Юридична адреса: 27200 Україна Кіровоградська область м.Бобринець, провулок Василя Порика, будинок 6.

 

Розділ IІI. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРНІ

 

Метою діяльності Лікарні є:

3.1.Надання населенню, згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів, медичних послуг, спрямованих на збереження та відновлення здоров'я населення району і міста.

3.2.Забезпечення висококваліфікованої спеціалізованої стаціонарної, невідкладної, діагностичної допомоги населенню Бобринецького району і м.Бобринець.

3.3.Розробка заходів, спрямованих на підвищення якості медичної допомоги населенню району. Організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров'я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.

3.4.Створення економічних, матеріально-технічних та соціальних умов для підвищення якості медичної допомоги.

Предметом діяльності Лікарні є:

3.5.Надання населенню медичної допомоги, консультативно-діагностичних послуг, як безоплатно, так і на платній основі, відповідно до чинного законодавства України.

3.6. Проведення профілактичних оглядів з метою ранньої, своєчасної діагностики окремих видів захворювань.

3.7. Надання невідкладної медичної допомоги населенню при гострих і раптових захворюваннях, травмах, отруєннях та інших випадках незалежно від місця проживання.

3.8. Забезпечення готовності підрозділів Лікарні до роботи в умовах виникнення надзвичайних ситуацій.

3.9. Розробка пропозицій для органів влади з питань охорони здоров'я населення.

3.10. Проведення підготовки лікарів-інтернів для Лікарні та післядипломна підготовка середніх медпрацівників лікувально-профілактичних закладів району.

3.11. Підтримання зовнішніх зв'язків з медичними науково-дослідницькими інститутами держави та іноземних держав:

- практичне впровадження передових наукових розробок інститутів, сучасних медичних технологій;

- участь в науково-практичних конференціях, нарадах, які проводять наукові заклади держави та іноземні держави.

3.12. Надання платних послуг, згідно з функціональними повноваженнями Лікарні, передбаченим Статутом на підставі договорів (контрактів) з юридичними і фізичними особами, як на внутрішньому, так і зовнішньоекономічному ринках.

3.13. Здійснення додаткової стаціонарної і амбулаторно-поліклінічної допомоги, диспансеризація працівників державних підприємств, господарських товариств, приватних підприємств, працівників АПК, організацій та індивідуальних громадян на підставі укладених договорів (угод).

3.14. Профілактична, лікувально-діагностична і оздоровча допомога з використанням нових методик, не передбачених до застосування як обов'язкових.

3.15. Організація та надання додаткового платного харчування хворим, які знаходяться на стаціонарному лікуванні та надання додаткових платних соціально -побутових послуг на їх вимогу.

3.16. Надання одноразових платних медично-соціальних послуг, не передбачених обов'язковою програмою лікування, в тому числі по соціальних та вікових показниках, проведення на дому лабораторно - діагностичного дослідження і лікувально-оздоровчих процедур.

3.17. Згідно “Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів” Лікарня має право на придбання, зберігання, перевезення, реалізацію (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів (списку 1 таблиці ІІ та списку 1 таблиці ІІІ), психотропних речовин (списку 2 таблиці ІІ та списку 2 таблиці ІІІ), прекурсорів (списку 1 таблиці ІV та списку 2 таблиці ІV).

3.18. Лікарня може самостійно розширювати номенклатуру та асортимент послуг у рамках видів діяльності, дозволеної законодавством України.

Дозвіл на право надання платних послуг оформляється у встановленому законодавством порядку.

3.19. Лікарня є володільцем баз персональних даних:

- База персональних даних “Працівники”, яка ведеться в електронній формі та у формі картотек.

- База персональних даних “Пацієнти”, яка ведеться в електронній формі та у формі картотек.

Метою обробки персональних даних бази “Працівники” є забезпечення реалізації трудових відносин, адміністративно-правових відносин, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері охорони здоров’я відповідно до Кодексу законів про працю України, Податкового кодексу України, спільного наказу держкомстату України та Міноборони України “Про затвердження типової форми первинного обліку №П-2 “Особова картка працівника” від 25.12.2009 р. №495, 656, наказу МОЗ України від 19.12.2006 р. №842 “Про формування автоматизованої бази даних медичних, фармацевтичних, та науково-педагогічних працівників сфери управління МОЗ України” від 19.12.2006 р. №842, Статуту ЦРЛ.

Метою обробки персональних даних бази “Пацієнти” є забезпечення реалізації відносин у сфері охорони здоров’я відповідно до “Основ законодавства про охорону здоров’я” від 1 листопада 1992 року №280-Х11, Ліцензійних умов господарської діяльності з медичної практики, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02 лютого 2011 р. №49, наказу МОЗ України “Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров’я та інструкцій щодо їх заповнення” від 10 липня 2007 року №378, інших наказів МОЗ, що затверджують облікові медичні форми та регулюють правила ведення медичної документації.

Захист персональних даних у базах персональних даних ЦРЛ здійснюється відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 р. №2297-У1 та Положення про захист персональних даних у Бобринецькій ЦРЛ, затвердженого наказом головного лікаря.

Розділ IY. УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ

МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ У ЛІКАРНІ

4.1. Лікарня має право безпосередньо надавати лише ті види медичних послуг та медичної (лікувально-профілактичної) допомоги, які дозволені їй відповідними ліцензіями та за результатами державної акредитації.

4.2. Підставою для отримання медичних послуг Лікарні є стан здоров'я людини та необхідність надання таких послуг, підтверджена наявністю у конкретної особи відповідних медичних показань. Лікарня не має права відмовити у наданні медичних послуг особі через те, що її постійне місце проживання знаходиться поза межами м.Бобринець і Бобринецького району Кіровоградськоїї області чи з огляду на інші, не пов'язані зі станом здоров'я, обставини.

4.3. Черговість доступу осіб, які звернулися до Лікарні, до медичних послуг регулюється виключно медичними критеріями та терміновістю необхідності надання послуг, що ґрунтуються на оцінці ступеня загрози життю та здоров'ю конкретної особи.

4.4. Госпіталізація у стаціонарні відділення Лікарні здійснюється у разі наявності у пацієнта медичних показань, що зумовлюють необхідність цілодобового медичного контролю за станом здоров'я пацієнта та цілодобового медичного втручання, які не можуть бути забезпечені поза стаціонаром, або у разі, коли госпіталізація є обов'язковою у зв'язку з вимогами законодавства.

4.5. Рішення про госпіталізацію у стаціонарні відділення Лікарні приймається лікарем, уповноваженим на це головним лікарем Лікарні (далі - Керівник Лікарні), після ознайомлення зі станом здоров'я особи та отримання згоди цієї особи, або її законного представника ( за винятком випадків, коли згідно з законом, така згода для госпіталізації не є потрібною).

4.6. У разі, коли стан здоров'я особи вимагає невідкладної госпіталізації до Лікарні, але при цьому в Лікарні відсутні вільні місця, або Лікарня не має права надавати необхідні зазначеній особі медичні послуги за умовами ліцензування та державної акредитації, або госпіталізація зазначеної особи до Лікарні є неможливою за епідеміологічними умовами та критеріями, Лікарня, після надання невідкладної допомоги, забезпечує у разі потреби перевезення пацієнта до іншого закладу охорони здоров'я за попереднім погодженням цього питання з відповідним закладом охорони здоров'я. При цьому до іншого закладу охорони здоров'я, куди спрямовується пацієнт, передається копія відповідної медичної документації з інформацією про стан здоров'я, особи та заходи, вжиті у Лікарні.

4.7. У разі коли особа, яка звернулася до Лікарні, потребує медичних послуг, що не можуть бути надані безпосередньо Лікарнею з використанням її власних кадрових та матеріально-технічних ресурсів, Лікарня зобов'язана направити таку особу до іншого закладу охорони здоров'я чи фахівця, який може забезпечити надання відповідних послуг.

4.8. Якщо інше не передбачено законодавством, виписка із стаціонарних відділень Лікарні здійснюється у разі:

- коли стан здоров'я госпіталізованої особи не вимагає подальшого лікування в умовах стаціонару;

- наявності бажання госпіталізованої особи чи її законного представника;

- коли госпіталізована особа порушує правила внутрішнього розпорядку Лікарні, але при цьому відсутня небезпека того, що відмова від продовження перебування такої особи в стаціонарі чи припинення надання їй медичних послуг можуть спричинити безпосередню загрозу для її життя чи здоров'я, або для життя чи здоров'я  інших осіб.

4.9. Якщо законний представник госпіталізованої особи наполягає на виписці цієї особи із стаціонарного відділення Лікарні, а стан здоров'я зазначеної особи вимагає продовження лікування в стаціонарних умовах, Керівник Лікарні, чи уповноважений ним лікар, може відмовити у виписці до моменту винесення рішення у цій справі відповідним органом опіки та піклування чи судом, за винятком випадків,коли законодавством встановлений інший порядок вирішення цього питання.

4.10. Особа, яка вимагає виписки з стаціонарного відділення Лікарні за власним бажанням, повинна бути поінформована лікарем про можливі наслідки, які можуть бути спричинені для її здоров'я припиненням лікування у стаціонарі. Така особа має письмово засвідчити факт виписки з лікарні за власним бажанням та отримання зазначеної у цьому пункті інформації лікаря. У випадку відмови особи від такого засвідчення лікар повинен зробити відповідний запис у медичній документації зазначеної особи.

4.11. Якщо законний представник, опікун чи піклувальник не забирає неповнолітню чи недієздатну особу після виписки з стаціонарного відділення Лікарні, Лікарня має невідкладно повідомити про це голову або секретаря  міської, сільської, селищної ради за місцем проживання виписаної особи. Транспортування такої особи до місця постійного проживання забезпечується за рахунок коштів відповідної місцевої ради.

4.12. При наданні медичних послуг Лікарня зобов'язана забезпечувати дотримання відповідних, пов'язаних з наданням медичної допомоги, особистих немайнових прав особи, встановлених Цивільним кодексом України та іншими законами України.

 

Розділ V. ВІДШКОДУВАННЯ ВАРТОСТІ ТА ОПЛАТА МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЛІКАРНЕЮ

5.1. Громадянам, які проживають і зареєстровані на території Бобринецького району і м.Бобринець Кіровоградської області, всі медичні послуги, за винятком тих, що входять до Переліку платних послуг, затвердженого відповідно до чинного законодавства України (на момент прийняття Статуту – Перелік затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138), Лікарня надає безоплатно за кошти районного бюджету Бобринецького району в межах передбачених обсягів на ці видатки.

5.2. Медичні послуги у рамках швидкої та невідкладної медичної допомоги громадянам, які не проживають і не зареєстровані на території Бобринецького району і м.Бобринець Кіровоградської області, надаються безоплатно. Собівартість інших медичних послуг, що надаються Лікарнею таким громадянам (за винятком послуг, що входять до Переліку платних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138), підлягає відшкодуванню за рахунок власних коштів громадян, або відповідного місцевого бюджету за місцем проживання таких осіб, на основі подання, підписаного Керівником Лікарні, а в разі незгоди сторони, що має відшкодувати кошти – за рішенням суду.

5.3. Питання про компенсацію витрат Лікарні на надання послуг,не пов'язаних з наданням швидкої та невідкладної медичної допомоги безпритульним особам та особам без постійного місця проживання, вирішується окремо в кожному конкретному випадку, виходячи з обставин цього випадку.

5.4. Вартість платних послуг, що входять до Переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138 (надалі з урахуванням змін до Переліку, затверджених відповідно до чинного законодавства), відшкодовується за рахунок особистих коштів громадян, а у випадках, визначених законодавством України – за рахунок інших джерел за цінами, встановленими згідно з вимогами законодавства.

5.5. Вартість медичних послуг, наданих Лікарнею у зв'язку з настанням визначеного законом страхового випадку особам, застрахованим за загальнообов'язковим, державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, відшкодовується за рахунок коштів відповідного фонду соціального страхування в порядку, встановленому законом.

5.6. Собівартість витрат, пов'язаних з продовженням перебування у стаціонарних відділеннях Лікарні неповнолітніх чи недієздатних осіб, стан здоров'я яких не вимагає подальшого лікування в стаціонарі, відшкодовується батьками чи іншими законними представниками таких осіб.

5.7. Особа, яка перебуває у стані алкогольного сп'яніння, всі витрати за надання Лікарнею медичних послуг несе за власний рахунок у разі коли сп'яніння є єдиною та безпосередньою причиною, що зумовила необхідність надання такій особі медичної допомоги, а факт сп'яніння підтверджений результатом дослідження, проведеного в порядку встановленому законодавством.

5.8. Надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, особам, які мають статус біженців, здійснюється в порядку та на умовах, визначених відповідними законами і міжнародними договорами.

5.9. У разі залучення Лікарні до надання медичних послуг в рамках здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру фінансове покриття вартості зазначених медичних послуг забезпечується за рахунок коштів резервного фонду Державного бюджету України, обласного та районного бюджетів у порядку та на умовах, встановлених законодавством.

У разі залучення Лікарні до надання медичних послуг в рамках здійснення заходів боротьби з епідеміями та у випадках масових отруєнь людей, фінансове покриття вартості зазначених медичних послуг забезпечується за рахунок бюджетних асигнувань на заходи боротьби з епідеміями з Державного бюджету України, обласного та районного бюджетів в порядку та на умовах, встановлених законодавством.

5.10. Медичне забезпечення масових заходів здійснюється на договірних засадах.

 

Розділ VІ. МАЙНО ЛІКАРНІ

6.1. Майно Лікарні становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші матеріальні та нематеріальні цінності та активи, вартість яких відображається у самостійному балансі Лікарні.

6.2. Майно Лікарні є спільною власністю територіальних громад , міста  та сіл Бобринецького району Кіровоградської області, що перебуває на балансі Лікарні та безоплатно використовується на праві оперативного управління. Лікарня володіє та користується зазначеним майном. В разі ліквідації Лікарні майно, що належить до спільної власності територіальних громад району, підлягає безоплатній передачі на баланс Засновника.

6.3. Лікарня лише за дозволом Засновника та Органу управління має право розпоряджатися, відчужувати та надавати в оренду (позичку) майно, яке перебуває у спільній власності територіальних громад сіл та міста району.

6.4. Лікарня здійснює користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї  діяльності та чинного законодавства.

6.5. Джерелами формування майна Лікарні є:

- майно, передане їй Засновником;

- кошти, отримані відповідно до затвердженого кошторису;

- доходи, одержані від надання медичних послуг на платній основі;

- доходи, які надійшли за рахунок інших джерел фінансування;

- капітальні вкладення та дотації бюджетів;

- благодійні внески від фізичних та юридичних осіб;

- інші джерела, не заборонені Законами України.

6.6. Збитки, завдані Лікарні в результаті порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами відшкодовуються Лікарні за рішенням суду.

 

Розділ VIІ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛІКАРНІ

7.1 Лікарня має право самостійно:

7.1.1. Визначати стратегію та основні напрями свого розвитку відповідно до державних програм та замовлень, плану фінансування та плану розвитку Лікарні;

7.1.2. Організовувати свою діяльність щодо:

- забезпечення виконання нормативів надання медичної допомоги, затверджених МОЗ України, за рахунок коштів районного бюджету;

- виконання інших укладених договорів.

7.2. Лікарня за погодженням з Засновником та Органом управління:

7.2.1. Здійснює іншу, ніж надання медичних послуг, господарську діяльність за наявності не навантажених виробничих потужностей та за умови, що здійснення такої господарської діяльності не матиме негативного впливу на якість та доступність медичного обслуговування для населення.

7.2.2. Передає в оренду (позичку) майно, яке перебуває в спільній власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району.

7.3.Лікарня зобов'язана:

7.3.1.Забезпечувати надання медичних послуг відповідно до нормативів надання медичних послуг за рахунок коштів районного бюджету та інших укладених договорів;

7.3.2.Забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджету та до державних цільових фондів згідно з законодавством України;

7.3.3.Забезпечувати цільове використання закріпленого за нею майна та виділених бюджетних коштів;

7.3.4.Здійснювати будівництво, реконструкцію, модернізацію, капітальний ремонт основних фондів, а також забезпечувати своєчасне освоєння нових виробничих потужностей;

7.3.5.Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки;

7.3.6.Здійснювати заходи з удосконалення організації своєї діяльності;

7.3.7. Здійснювати заходи з удосконалення організації роботи працівників з метою посилення їх матеріальної заінтересованості як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках діяльності Лікарні;

7.3.8.Виконувати норми і вимоги щодо охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

7.4. Лікарня несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в використанні наданого їй майна згідно з чинним законодавством України. Лікарня не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника.

 

Розділ VIIІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЛІКАРНІ

8.1.Структурними підрозділами лікарні є :

1.Адміністративно-господарський апарат.

2. Інформаційно-аналітичний відділ.

3. Поліклінічне відділення.

4. Стаціонарне відділення:

- акушерське відділення;

- інфекційне боксове відділення;

- педіатричне відділення;

- терапевтичне відділення;

- об’єднане відділення хірургічного профілю з ліжками;

- відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії;

- дитяча консультація;

- жіноча консультація;

- стоматологічне відділення;

- протитуберкульозний кабінет;

- кабінет ультразвукової діагностики;

- кабінет ФГДС фіброгастродуоденоскоп;

- клініко – діагностична лабораторія;

- рентгенівське відділення;

- фізіотерапевтичне відділення;

- патологоанатомічне відділення;

- відділення переливання крові (ВПК);

- денний  стаціонар поліклініки;

- операційне відділення;

- прийомне відділення;

-центральна стерилізація;

- кабінет лікувально – фізкультурний та масажу;

- бухгалтерія;

- господарська служба.

8.2.Порядок внутрішньої організації та сфера діяльності структурних підрозділів Лікарні затверджуються Керівником Лікарні – головним лікарем КЛЗ “Бобринецька ЦРЛ”.

8.3.Структурні підрозділи Лікарні використовують надане їм майно на основі права оперативного використання майна в обсязі, що встановлюється Керівником Лікарні.

8.4. З метою забезпечення своєї господарської діяльності Лікарня забезпечує найм працівників, які мають відповідну професійну підготовку та кваліфікацію, відповідно до вимог чинного законодавства.

8.5. Функціональні обов'язки та посадові інструкції працівників Лікарні затверджуються її Керівником.

8.6. Надання медичних послуг Лікарнею забезпечується у цілодобовому режимі в порядку, що встановлюється Керівником Лікарні з урахуванням вимог відповідного законодавства щодо забезпечення доступності для населення невідкладної медичної допомоги та законодавства про працю.

 

Розділ ІХ. УПРАВЛІННЯ ЛІКАРНЕЮ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

9.1. Реалізацію державної політики в галузі охорони здоров'я здійснює Бобринецька районна державна адміністрація відповідно до повноважень, делегованих їй Бобринецькою районною радою.

9.2. На Лікарню покладено функції органу управління охороною здоров'я Бобринецького району та м. Бобринець.

9.3. Поточне (оперативне) управління Лікарнею здійснює її Керівник – головний лікар КЛЗ “Бобринецька ЦРЛ”. Засновник, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування не мають права втручатись в оперативну діяльність керівника.

9.4. Засновник колегіально призначає на посаду та звільняє з посади Керівника Лікарні рішенням Бобринецької районної ради за поданням голови районної державної адміністрації та попереднім погодженням з управлінням охорони здоров'я  Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Строк найму, права,  обов’язки і відповідальність головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, інші  умови найму визначається  контрактом, який укладається з Органом управління.

9.5. Керівник Лікарні:

9.5.1. розробляє фінансовий план та план розвитку Лікарні і подає на затвердження та здійснення фінансового контролю за її господарською діяльністю Бобринецької районній державній адміністрації;

9.5.2. самостійно вирішує питання діяльності Лікарні за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника;

9.5.3. несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Лікарні, результати її господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності установи, якість послуг, що надаються Лікарнею, використання наданого Лікарні майна згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Лікарнею договорів;

9.5.4. діє без довіреності від імені Лікарні, представляє її у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від її імені документи та делегує право підпису документів іншим посадовим особам Лікарні;

9.5.5. затверджує функціональні обов’язки та  посадові інструкції працівників  Лікарні;

9.5.6. призначає керівників  структурних підрозділів Лікарні;

9.5.7. користується правом розпорядження майном та коштами Лікарні відповідно до законодавства та цього Статуту;

9.5.8. укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахункові та інші рахунки;

9.5.9. у межах своєї компетенції видає накази, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників Лікарні;

9.5.10. забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації;

9.5.11. у строки і в порядку, встановлені законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Лікарню, внесення яких є обов'язковим до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності;

9.5.12. приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Лікарні, а також інші, передбачені законодавством про працю, рішення в сфері трудових відносин;

9.5.13. звітує про діяльність Лікарні перед Засновником, Бобринецькою районною державною адміністрацією, готує на їх запити відповідні документи:

9.5.14. вирішує інші питання, віднесені законодавством України, Засновником, Бобринецькою районною державною адміністрацією, цим Статутом до компетенції Керівника Лікарні.

9.6. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Лікарні, розробляються і приймаються її органами управління за участю трудового колективу.

9.7. До складу трудового колективу Лікарні входять усі працівники, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), що регулює трудові відносини працівника з Лікарнею.

9.8. Трудовий колектив Лікарні:

- розглядає і затверджує проект колективного договору;

- визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам соціальних пільг;

- бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці, заохочує винахідницьку і раціоналізаторську діяльність, порушує клопотання про представлення працівників до державних нагород;

9.9. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами (конференцією).

9.10. Виробничі, трудові і економічні відносини трудового колективу з адміністрацією Лікарні, питання охорони праці, соціального захисту регулюються колективним договором. Колективний договір приймається на загальних зборах трудового колективу Лікарні і повинен відповідати вимогам законодавства про колективні договори.

Розбіжності, що виникають при укладенні або виконанні колективного договору, вирішуються у порядку, встановленому законодавством України.

 

Розділ X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗВІТНІСТЬ

10.1. Джерелом формування фінансових ресурсів Лікарні є кошти районного бюджету, власні надходження від надання платних послуг, дозволених чинним законодавством України, інші надходження.

10.2. Лікарня витрачає кошти, суворо дотримуючись фінансово-бюджетної дисципліни та забезпечуючи максимальну економію матеріальних цінностей і коштів. Додаткові кошти використовуються на розвиток матеріально-технічної бази Лікарні, вирішення соціальних питань колективу відповідно до встановленого законодавством порядку.

10.3. Лікарня здійснює оперативний бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність.

10.4. Службові особи Лікарні за недостовірність державної звітності, несуть установлену законодавством дисциплінарну, матеріальну або кримінальну відповідальність.

10.5. Відомості, не передбачені державною звітністю Лікарні, можуть бути подані на договірній основі.

10.6. Склад і обсяг відомостей, що становлять медичну та господарську таємницю, порядок її захисту визначаються Керівником Лікарні.

10.7. За порушення договірних зобов'язань, кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, вимог до якості надання послуг та інших правил господарської діяльності Лікарня несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

10.8. У разі видання державним чи іншим органом акта, що не відповідає його компетенції або вимогам законодавства, або виникнення у зв'язку з цим спірних питань, Лікарня має право звернутись до суду чи арбітражу з заявою про визначення такого акта недійсним та покриття збитків, завданих Лікарні в результаті здійснення неправомірних дій.

ХІ. ПРАВОВИЙ СТАТУС

11.1. Лікарня є юридичною особою публічного права.

11.2. Лікарня є бюджетною неприбутковою установою.

11.3. Лікарня користується закріпленим за нею майном спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району на праві оперативного управління.

11.4.Для забезпечення статутної діяльності Лікарня залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

11.5. Лікарня має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, у тому числі в іноземній валюті, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

11.6. Орган управління та Власник не відповідають за зобов'язаннями Лікарні, а Лікарня не відповідає за зобов'язаннями органу Управління та Власника, окрім випадків, передбачених законодавством.

11.7. Лікарня має право, в межах визначених повноважень, укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

11.8. В Бобринецькій  центральній  районній  лікарні заборонено розподіл отриманих доходів або їх частини серед працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

11.9. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань)та напрямків діяльності, визначених її установчими документами.

 

Розділ XІІ. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ

12.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) здійснюється відповідно до рішення Засновника, або відповідно до рішення суду.

12.2. Ліквідація Лікарні здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

12.3. Засновник, суд, що прийняли рішення про ліквідацію Лікарні, встановлює порядок і термін проведення ліквідації.

12.4. При реорганізації і ліквідації Лікарні працівникам, які звільняються, гарантується дотримання прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

12.5. У разі реорганізації Лікарні її права і обов'язки переходять до правонаступників.

Розділ XIІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Статут Лікарні затверджується Засновником. Зміни та доповнення до нього вносяться Засновником за пропозицією:

- голови районної ради або його заступника;

- президії, постійних комісій районної ради;

- керівника лікарні;

- трудового колективу.

13.2. Зміни і доповнення до Статуту набувають чинності з моменту їх
державної реєстрації та внесення відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру .

13.3. Цей Статут складено в трьох примірниках і знаходиться:

- перший примірник - у Засновника;

- другий примірник - у Лікарні;

- третій примірник - у державного реєстратора.

Кожен з примірників Статуту має однакову юридичну силу.

 

____________________________________


Рішення районної ради 7 скликання

Архів рішень районної ради 6 скликання

Останні новини

  • Василівці прийняли естафету пам'яті
  • Підготовка до відзначення Дня визволення України від фашистських загарбників
  • Відбулося засідання щодо попередження торгівлі людьми
  • Засідання районної комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків
  • Щирі вітання захисникам України!

До уваги громадян

Офіс реформ