Восьма сесія Бобринецької районної ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 21 грудня 2016 року                                                               № 174

м.Бобринець

Про затвердження Статуту комунального

лікувального закладу “Центр первинної

медико-санітарної допомоги Бобринецького району”

Бобринецької районної ради в новій редакції

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 133 Податкового кодексу України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, рішення другої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 18 грудня 2015 року № 37 “Про делегування повноважень Бобринецької районної ради Бобринецькій районній державній адміністрації”, на підставі клопотання Бобринецької районної державної адміністрації, з метою приведення Статуту до вимог чинного законодавства

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Статут комунального лікувального закладу “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району” Бобринецької районної ради в новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії Бобринецької районної ради з питань: бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення; охорони здоров’я, освіти, праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення, культури та спорту.

 

Голова районної ради                                                              О.ГАДЕМСЬКА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення восьмої сесії Бобринецької

районної ради сьомого скликання

21 грудня 2016 року № 174

СТАТУТ

комунального лікувального закладу “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району”

Бобринецької районної ради

(нова редакція)

 

м.Бобринець

2016

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Комунальний лікувальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району» Бобринецької районної ради (далі Центр) є комунальним закладом охорони здоров'я і належить до спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району Кіровоградської області.

1.2. Центр надає первинну медико-санітарну допомогу (далі - ПМСД) відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» населенню безкоштовно.

1.3. Центр утворений рішенням Бобринецької районної ради за поданням голови Бобринецької районної державної адміністрації.

1.4. Центр заснований на базі майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району.

1.5. Засновником Центру є Бобринецька районна рада (далі - Власник).

1.6. Органом управління Центру є Бобринецька районна державна адміністрація (далі - Орган управління).

1.7. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я України, рішеннями районної ради, розпорядженнями голови районної державної адміністрації та іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.

 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

 

2.1. Найменування:

повне українською мовою: «Комунальний лікувальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району» Бобринецької районної ради:

скорочене українською мовою: КЛЗ «ЦІІМСД Бобринецького району»

2.2. Юридична адреса:

27200, Кіровоградська область, м. Бобринець, провулок Василя Порика, 6.

 

3. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

 

3.1. Центр створений з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, що передбачає проведення на території Бобринецького району заходів, спрямованих на:

забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарної допомогою.

забезпечення керованості та безперервності медичної допомоги.

3.2. Основними завданнями Центру є:

3.2.1. Організація надання прикріпленому населенню ПМСД.

3.2.2. Забезпечення належної доступності та якості ПМСД для прикріпленого населення.

3.2.3. Організація взаємодії із закладами охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану)

медичну допомогу (далі - ВМД), третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (далі - ТМД) та екстрену медичну допомогу (далі - ЕМД).

3.2.4. Організація та надання невідкладної медичної допомоги населенню.

3.2.5. Планування розвитку ПМСД.

3.2.6. Проведення організаційно-методичної роботи за напрямом ПМСД.

3.2.7. Здійснення фінансового,матеріально-технічного та кадрового забезпечення ПМСД.

3.2.8. Забезпечення взаємодії між підрозділами Центру в інтересах збереження та зміцнення здоров'я населення.

3.2.9. Сприяння доступності для населення сільської місцевості стоматологічної та екстреної допомоги.

3.3. Відповідно до покладених на нього завдань Центр забезпечує:

3.3.1. Надання населенню ПМСД.

3.3.2. Належну та рівну доступність ПМСД для населення шляхом розвитку мережі підрозділів ПМСД, наближених до місць проживання населення.

3.3.3. Реалізацію права громадян вільно вибирати лікаря, що надає ПМСД (лікар загальної практики - сімейний лікар, у тому числі

лікар загальної практики - сімейний лікар, що провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа - підприємець,

що перебуває з Центром у цивільно-правових відносинах, лікар-терапевт/педіатр дільничний).

3.3.4. Наступність та послідовність обстеження, лікування та реабілітації пацієнтів у взаємодії з іншими закладами охорони здоров'я

відповідно до медичного маршруту пацієнта.

3.3.5. Скерування пацієнтів для отримання медичної допомоги на вторинному та третинному рівнях.

3.3.6. Здійснення диспансеризації населення.

3.3.7. Діяльність з придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, їх аналогів або

прекурсорів, замісників їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих засобів, психотропних

речовин за наявності ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності у Центрі, амбулаторіях як його відокремлених підрозділах у

порядку,встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 року N589 "Про затвердження Порядку провадження

діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів,психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом" (з послідуючими змінами

та доповненнями).

3.3.8.Надання паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів,

спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів.

3.3.9.Проведення санітарно-просвітницької роботи, навчання населення здоровому способу життя, основам надання самодопомоги та взаємодопомоги.

3.3.10. Раннє виявлення та профілактику неінфекційних захворювань.

3.3.11. Раннє виявлення та профілактику соціально небезпечних захворювань.

3.3.12. Проведення заходів масової та індивідуальної профілактики інфекційних захворювань.

3.3.13.Встановлення наявності показань та здійснення відбору хворих для отримання санаторно-курортного лікування.

3.3.14. Проведення експертизи тимчасової втрати працездатності.

3.3.15. Направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу, спрямування пацієнтів на

медико-соціальну реабілітацію.

3.3.16. Виписку рецептів для пільгового забезпечення медикаментами окремих груп населення відповідно до чинного законодавства.

3.3.17. Взаємодію своїх структурних підрозділів з дитячими дошкільними закладами, навчальними закладами, соціальними службами,

правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, громадськими організаціями

в інтересах збереження та зміцнення здоров'я населення.

3.3.18. Управління та контроль кості надання медичної допомоги у структурних підрозділах.

3.3.19. Організаційно-методичну роботу з надання ПМСД у структурних підрозділах за такими напрямами:

3.3.19.1. Збір, узагальнення та контроль достовірності статистичної інформації.

3.3.19.2.Звітування відповідно до підпорядкування та надання оперативної інформації.

3.3.19.3. Аналіз стану здоров'я населення.

3.3.19.4. Вивчення і прогнозування потреби населення у ПМСД.

3.3.19.5. Планування лікувально-профілактичних заходів відповідно до потреб населення.

3.3.19.6. Аналіз доступності ПМСД для населення, планування розвитку мережі та її кадрового забезпечення.

3.2.19.7. Організацію підвищення кваліфікації кадрів, у тому числі безперервне навчання кадрів без відриву від виробництва (разом

з вищими медичними навчальними закладами).

3.3.19.8. Впровадження сучасних методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих, передового досвіду щодо

організації ПМСД, сучасних інформаційних технологій.

3.3.19.9. Впровадження та вдосконалення системи управління якістю надання ПМСД.

3.3.20. Аналіз стану фінансового забезпечення Центру і його структурних підрозділів та розробляє фінансові плани.

3.3.21. Здійснення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення,медичного обладнання та інвентарю, інших

засобів, необхідних для функціонування Центру та його підрозділів.

3.3.22. Утримання будівель, споруд і технічних засобів Центру та його підрозділів у належному стані.

3.3.23. Належну експлуатацію та функціонування медичного обладнання у підрозділах Центрі.

3.3.24. Контроль за використанням матеріально-технічних ресурсів у підрозділах Центрі.

3.3.25. Облік матеріальних цінностей, у тому числі медичного обладнання та інвентарю.

3.3.26. Планування ремонтно-будівельних робот, оснащення медичним обладнанням та інвентарем.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. ЦПМСД для виконання покладених на нього завдань має право самостійно:

4.1.1. Здійснювати планування роботи відповідно до державних замовлень та програм.

4.1.2. Організовувати свою діяльність щодо забезпечення виконання договору про медичне обслуговування населення.

4.1.3. Здійснювати розподіл фінансових та майнових ресурсів між своїми підрозділами.

4.1.4. Укладати договори, угоди, виступати позивачем та відповідачем у суді.

4.2. Центр для виконання покладених на нього завдань має право за погодженням із Засновником:

4.2.1.Укладати договори з іншими комунальними та державними закладами охорони здоров'я про проведення діагностичних досліджень, що входять до компетенції ПМСД, але для їх виконання у Центрі відсутні умови.

4.3. Центр забезпечує:

4.3.1. Надання медичної допомоги відповідно до договору про медичне обслуговування населення за бюджетні кошти та інших укладених договорів.

4.3.2. Дотримання встановленого порядку звітування.

4.3.3. Надання оперативної інформації за запитом відповідно до підпорядкування.

4.3.4. Належне ведення обліково-звітної документації.

4.3.5.Координацію взаємодії лікарських амбулаторій та організацій, де є організовані контингенти населення, щодо надання невідкладної медичної допомоги, проведення заходів диспансеризації та масової профілактики інфекційних захворювань.

4.3.6.Своєчасну сплату податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

4.3.7. Цільове використання закріпленого за ним майна та виділених бюджетних коштів.

4.3.8. Утримання у належному стані рухомого і нерухомого майна.

4.3.9.Створення належних умов для високопродуктивної праці, забезпечення додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки.

4.3.10. Здійснення заходів з удосконалення оплати праці працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості у результатах особистої роботи та у загальних результатах діяльності Центру.

4.3.11.Відповідає за виконання покладених на Центр завдань та функцій, дотримання вимог законодавства з питань охорони праці, пожежної безпеки його головний лікар. Обов'язки та права інших працівників Центру визначаються посадовими інструкціями, затвердженими головним лікарем.

V.УПРАВЛІННЯ

5.1.Управління Центром здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав «Власника» та «Органу управління» щодо господарського використання майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району.

5.2. Очолює Центр головний лікар, який призначається рішенням Бобринецької районної ради за поданням голови Бобринецької районної державної адміністрації на умовах контракту укладеного з толовою Бобринецькою районної державної адміністрації. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

5.2. Повноваження головного лікаря:

5.2.1. Здійснює загальне керівництво Центром.

5.2.2. Спрямовує і координує заходи, що належать до компетенції Центру.

5.2.3. Призначає своїх заступників та керівників структурних підрозділів Центру.

5.2.4.Здійснює прийом працівників на роботу та звільнення з роботи у Центрі за погодженням з керівниками структурних підрозділів.

5.2.5. Затверджує плани роботи Центру та його структурних підрозділів.

5.2.6. Затверджує режим роботи Центру та його структурних підрозділів за поданням їх керівників.

5.2.7.Організує контроль за виконанням планів та дотриманням графіків роботи підрозділів Центру;

5.2.8. Видає накази по Центу.

5.2.9. Затверджує посадові інструкції працівників Центру.

5.2.10. Забезпечує впровадження і вдосконалення системи управління якістю у Центру.

5.2.11. Забезпечує впровадження і вдосконалення системи мотивації праці у Центрі.

5.2.12. Здійснює заходи по заохоченню працівників та накладає стягнення у встановленому законодавством порядку та в межах затвердженого кошторису фонду оплати праці.

5.2.13. Укладає договори від імені Центру.

5.2.14. Представляє інтереси Центру в органах судової влади.

5.2.15. Від імені власника підписує колективний договір з одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом Центру органами, а у разі відсутності таких органів - представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом Центру.

VІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

6.1.Структурними підрозділами Центру є:

6.1.1.Адміністративно-управлінський підрозділ.

6.1.2.Допоміжні підрозділи, в тому числі господарчі.

6.1.3.Лікувально-профілактичні заклади району:

-  лікарські амбулаторії загальної практики-сімейної медицини;

-  фельдшерсько-акушерські пункти;

-  фельдшерські пункти;

-  медичні пункти;

6.2. У сільській місцевості до складу амбулаторій можуть входити медичні пункти з надання долікарської допомоги, фельдшерсько-акушерські/фельдшерські пункти (далі - ФАП/ФП).

6.3. З метою збільшення доступності ПМСД для населення віддалених від місця розташування амбулаторій та ФАП/ФП населених пунктів за ініціативою органу місцевого самоврядування, керівництва підприємства,установи або організації за погодженням з головним лікарем можуть організовуватись медичні пункти тимчасового базування.

6.4.Порядок внутрішньої організації структурних підрозділів Центру затверджуються керівником Центру.

 

VIІ. ВЗАЄМОДІЯ ТА КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ

7.1. За необхідності надання пацієнту ВМД або ТМД спеціалізованої або високоспеціалізованої допомоги Центру направляє пацієнтів згідно з показаннями до закладів охорони здоров'я ВМД або ТМД відповідної спеціалізації.

7.2. За необхідності надання пацієнту екстреної медичної допомоги або наявності показань до екстреної госпіталізації (консультації)у заклад ВМД або ТМД Центр здійснює виклик бригади швидкої медичної допомоги.

7.3. Центр взаємодіє із закладами охорони здоров'я та іншими закладами і установами, громадськими організаціями при вирішенні питань організації і надання ПМСД.

7.4. Контроль якості надання медичної допомоги хворим у Центрі здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги вимогам державним стандартів, нормативів, клінічних протоколів, інших документів з медичної практики.

7.5.Здійснення внутрішнього контролю якості надання медичної допомоги покладається на завідувачів лікарських амбулаторій.

7.6.Здійснення вибіркового внутрішнього контролю якості роботи підрозділів Центру покладається на заступника головного лікаря Центру.

7.7. Координуюча, консультативна та дорадча функції з питань організації управління якістю медичної допомоги в Центру покладаються на медичну раду закладу, яку очолює головний лікар.

 

VIIІ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

 

8.1. Майно Центру становлять необоротні та обороті активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Центру.

8.2. Майно Центру є спільною власністю територіальних громад сіл та міста Бобринецького району і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Центр користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства, крім відчуження, передачі в оренду, під заставу, v концесію, та таке інше без відповідного рішення районної ради.

Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Центру або її відчуження, вирішуються виключно «Власниками».

8.3.Джерелами формування майна Центру :

8.3.1. Кошти місцевих бюджетів.

8.3.2.Власні надходження Центру:

від господарської діяльності;

за оренду манна;

від реалізації майна.

8.3.3.Інші власні надходження Центру.

8.3.4.Благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів.

8.3.5.Інші джерела не заборонені законодавством.

8.4. Центр має право:

передавати з балансу на баланс матеріальні цінності між своїми структурними підрозділами, а також здавати в оренду юридичним та фізичним особам закріплене за ним майно згідно із законодавством та за погодженням з Органом управління;

за погодженням з Органом управління реалізувати застаріле обладнання, прилади, апаратуру та використовувати кошти від реалізації вказаного майна на оновлення матеріально-технічної бази Центру у визначеному законодавством порядку.

8.5.Структура, штатний розпис та кошторис Центру затверджуються Органом управління.

8.6. Фінансування Центру:

фінансування діяльності Центру здійснюється у встановленому порядку за рахунок місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством України:

перевірка та ревізія порядку використання майна, господарської та фінансової діяльності Центру здійснюється уповноваженими органами, Власником та Органом управління у визначеному законодавством порядку.

8.7. Центр самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Центру у визначеному законодавством порядку.

Керівництво Центру несе відповідальність перед «Власником» та «Органом управління», перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

 

ІХ. ПРАВОВИЙ СТАТУС

 

9.1.Центр є юридичною особою публічного права.

9.2.Центр є бюджетною установою.

9.3.Центр користується закріпленим за ним майном спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району на праві оперативного управління.

9.4.Для забезпечення статутної діяльності Центр залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

9.5. В Центрі заборонено розподіл отриманих доходів або їх частини серед працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

9.6. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування  випадків на утримання  такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених її установчими документами.

9.7.Центрмає самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, у тому числі в іноземній валюті, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

9.8.Орган управління та Власник не відповідають за зобов'язаннями Центру, а Центр не відповідає за зобов'язаннями Органу управління та Власника, окрім випадків, передбачених законодавством.

9.9.Центр має право, в межах визначених повноважень, укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

Х. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

10.1. Працівники Центру провадять свою діяльність відповідно до законодавства та колективного договору.

 

 

ХІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

 

11.1. Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням «Власника», a у випадках, передбачених законом України, - за рішенням суду.

11.2. У разі реорганізації Центру вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

11.3. Ліквідація Центру здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється рішенням Власника або за рішенням суду.

11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред'явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Центру.

Кошти, що залишились після задоволення усіх законних вимог кредиторів, зараховується до районного бюджету. Майно, що є спільною власністю територіальних громад сіл та міста району, яке закріплене за ЦПМСД, передається органу управління в порядку, встановленому чинним законодавством.

11.5. Ліквідаційна комісія розмішує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки. Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Центру та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Центру.

11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Центром. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Власнику. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку.

Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Центру, що ліквідується.

11.7.Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

11.8.Працівникам Центру, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

11.9. Центр є такий, що припиняється з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

 

 


Рішення районної ради 7 скликання

Архів рішень районної ради 6 скликання

Останні новини

  • Василівці прийняли естафету пам'яті
  • Підготовка до відзначення Дня визволення України від фашистських загарбників
  • Відбулося засідання щодо попередження торгівлі людьми
  • Засідання районної комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків
  • Щирі вітання захисникам України!

До уваги громадян

Офіс реформ