Восьма сесія Бобринецької районної ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 21 грудня 2016 року                                                               № 175

м.Бобринець

Про затвердження Статуту

комунальної установи “Спортивний

комплекс “Олімпієць” Бобринецької

районної ради в новій редакції

Відповідно до статті 43, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, рішення другої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 18 грудня 2015 року №37 “Про делегування повноважень Бобринецької районної ради Бобринецькій районній державній адміністрації”, рішення шостої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 29 липня 2016 року № 110 “Про внесення змін до Статуту спортивного комплексу “Олімпієць”, на виконання вимог пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року №440 “Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств , установ та організацій до реєстру та виключення з Реєстру”, з метою приведення Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Статут комунальної установи “Спортивний комплекс “Олімпієць” Бобринецької районної ради в новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії Бобринецької районної ради з питань: бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення; охорони здоров’я, освіти, праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення, культури та спорту.

Голова районної ради                                                             О.ГАДЕМСЬКА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення восьмої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання

21 грудня 2016 року № 175

 

СТАТУТ

комунальної установи

“Спортивний комплекс “Олімпієць”

Бобринецької районної ради

(нова редакція)

 

2016 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА “СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС “ОЛІМПІЄЦЬ” БОБРИНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ (далі – Спорткомплекс) є комунальною установою, що належить до спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району.

1.2. Спорткомплекс у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, Господарським кодексом України, іншими нормативно-правовими актами України, розпорядженнями голови райдержадміністрації, відповідно до делегованих повноважень районної ради, наказами відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, рішеннями районної ради та цим Статутом.

1.3. Спорткомплекс є юридичною особою, комунальної форми власності, має поточні рахунки в органі Державної казначейської служби, власну печатку і штамп з своїм найменуванням. Права і обов’язки юридичної особи Спорткомплекс набуває з дня його державної реєстрації.

1.4. Спорткомплекс є неприбутковою організацією, яка не є платником податків.

1.5. Бобринецька районна рада здійснює засновницькі права і є власником майна, що належить спільній власності територіальних громад сіл та міста району.

Управління здійснюється районною державною адміністрацією (далі – орган управління) згідно повноважень делегованих районною радою.

Загальне методичне керівництво Спорткомплексом та координацію її роботи здійснює відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації (далі – відділ освіти).

1.6 Повне найменування комунальної установи: комунальна установа “Спортивний комплекс “Олімпієць” Бобринецької районної ради.

1.6 Скорочене найменування комунальної установи: СК “Олімпієць”.

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. Участь у формуванні державної політики у сфері фізичної культури і спорту та забезпечення її реалізації на районному рівні.

2.2. Забезпечення підготовки та проведення спортивних заходів, навчально-тренувальних зборів, заходів щодо участі спортсменів у спортивних змаганнях різних рівнів.

2.3. Організація і проведення фестивалів, конкурсів та інших заходів серед широких верств населення, забезпечення пропаганди здорового способу життя, сприяння розвитку олімпійського та параолімпійського руху.

2.4. Бере участь у зміцнені матеріально-технічної бази об’єктів і споруд спортивного призначення, забезпечує їх належний стан, залучає до цієї роботи інвесторів.

2.5. Залучає до розв’язання актуальних проблем фізкультурно-спортивного руху громадські об’єднання, добровільні спортивні товариства, районні громадські об’єднання фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості.

2.6. Забезпечує організацію навчально-тренувального процесу в установленому порядку за погодженням відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.

2.7. Здійснює контроль за цільовим використанням і технічним станом об’єкта, забезпечує ефективне його використання та відповідає за дотримання правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів.

 

3. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ СПОРТКОМПЛЕКСУ

3.1. Організація та проведення спортивних заходів під відкритим небом або у закритому приміщенні для професіоналів та любителів, що здійснюється суб'єктами, які володіють або не володіють спортивними спорудами.

3.2. Діяльність зі сприяння та підготовки спортивних заходів.

3.3. Самостійна діяльність професійних спортсменів та атлетів, суддів, хронометристів тощо.

3.4. Діяльність навчально-тренувальних центрів та баз, спортивних таборів з підготовки спортсменів до змагань у різних видах спорту.

3.5. Діяльність спортивних клубів.

3.6. Здача в оренду, надання безоплатно в тимчасове користування, найм належні йому споруди, устаткування, інвентар та інші матеріальні цінності здійснюється за погодженням з Власником.

3.7. Функціонування атракціонів, тематичних парків та інші видовищно-розважальні заходи.

 

4. МАЙНО ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ СПОРТКОМПЛЕКСУ

4.1. Матеріально-технічна база спорткомплексу включає майно – будівлі, споруди, приміщення, обладнання та інше майно є спільною власністю територіальних громад сіл та міста району, належить Сторткомплексу на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Спорткомплекс володіє та користується майном згідно з чинним законодавством.

4.2. Джерелами формування майна та фінансових ресурсів Спорткомплексу є:

майно, закріплене за ним Бобринецькою районною радою Кіровоградської області на правах оперативного управління;

майно, що придбане за рахунок бюджетних коштів, які виділяються Спорткомплексу згідно кошторису;

бюджетних асигнувань;

позабюджетних коштів;

безоплатні або благочинні внески, добровільні пожертви юридичних та фізичних осіб;

інші джерела, які не протирічать законодавству України.

кошти об’єднаних територіальних громад на договірних умовах.

в спорткомплексі заборонено розподіл отриманих доходів або їх частини серед працівників (крім оплати їхньої праці,нарахування єдиного  соціального внеску) членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

установчі документи передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціях відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті ліквідації , злиття, поділу, або перетворення);

доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених її установчими документами.

4.3 Спорткомплекс володіє, користується закріпленим за ним праві оперативного управління майном у межах, встановлених чинним законодавством України у відповідності до мети своєї діяльності, сформованою в Статуті.

4.4. Спорткомплекс зобов’язаний ефективно використовувати майно за цільовим призначенням, забезпечити його збереження, не допускати погіршення технічного стану майна (за винятком випадків пов’язаних з нормативним зношенням у процесі експлуатації), здійснює капітальний та поточний ремонт майна.

4.5. Контроль за використанням і збереженням майна, закріпленим за закладом на праві оперативного управління, здійснює власник або уповноважений ним на те орган в установленому порядку.

4.6. Оперативний і бухгалтерський облік виробничої, господарчої та іншої діяльності СК “Олімпієць” здійснюється бухгалтерією, яка веде статистичну та бухгалтерську звітність, звітує про фінансово-господарчу діяльність у терміни, передбачені законом.

4.7. Збитки, завдані Спорткомплексу в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами, державними органами чи органами місцевого самоврядування, відшкодовуються йому в порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

5. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ СПОРТКОМПЛЕКСУ

5.1. Права і обов'язки юридичної особи Спорткомплекс набуває з дня його державної реєстрації.

5.2. Спорткомплекс має право від свого імені укладати договори, набувати майнові та немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в судах.

5.3. Спорткомплекс несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями засновника. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Спорткомплексу.

5.4. Самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрями свого розвитку.

5.5. Вільно поширює інформацію про свою діяльність. Виступає з ініціативами по різних питаннях спортивного громадського життя, вносить пропозиції в органи державної влади, місцевого самоврядування з питань діяльності спорткомплексу.

5.6. Забезпечує своєчасну сплату податків та інших обов’язкових відрахувань згідно з чинним законодавством України.

5.7. Щорічно звітує про свою діяльність і використання комунального майна перед Бобринецькою районною радою.

5.8. Несе інші обов'язки відповідно до діючого законодавства й діючого Статуту.

5.9. Здійснює заходи по вдосконаленню заробітної плати працівників з метою посилення матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Спорткомплексу.

 

6.УПРАВЛІННЯ СПОРТКОМПЛЕКСОМ

6.1. Спорткомплекс очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади рішенням сесії районної ради.

6.2. Структуру Спорткомплексу, фонд оплати праці працівників Спорткомплексу, затверджує районна державна адміністрація відповідно до загальних асигнувань передбачених районним бюджетом на спортивну галузь району.

6.3. Безпосереднє керівництво діяльністю Спорткомплексу здійснює його директор. Директор повинен мати вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” або “магістр”, перевага надається фахівцям за освітньо-кваліфікаційним напрямом “фізичне виховання і спорт”, стаж роботи на керівних посадах у закладах та організаціях не менше трьох років.

6.4. Директор розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. Призначає на посади та звільняє з посади працівників Спорткомплексу.

6.5. Забезпечує виконання покладених на Спорткомплекс завдань щодо реалізації політики у сфері фізичної культури та спорту.

6.6. Розпоряджається коштами у межах асигнувань, передбачених у районному бюджеті на розвиток та утримання установи і несе персональну відповідальність за їх цільове використання.

 

7. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

7.1. Повноваження трудового колективу Спорткомплексу реалізуються загальними зборами працівників.

7.2. Рішення, що стосуються організації діяльності трудового колективу, Спорткомплексу розробляються і приймаються його органом управління за участю трудового колективу, відображаються у колективному договорі.

Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з органом управління Спорткомплексу.

7.3. Право укладання колективного договору від імені Спорткомплексу надається директору, а від імені трудового колективу – уповноваженому трудового колективу.

7.4. Загальні збори трудового колективу вважаються правомочними за умови присутності на них більшості членів трудового колективу. Рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх на зборах

 

8. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ СПОРТКОМПЛЕКСУ

8.1. Ліквідація або реорганізація (злиття, приєднання, розділ, виділення,реформування) Спорткомплексу можуть бути здійсненні на основі рішення Бобринецької районної ради Кіровоградської області за, або рішенням суду у випадках і порядку, які передбачені чинним законодавством.

8.2. Під час ліквідації або реорганізації Спорткомплексу працівникам, що звільнюються, гарантується збереження їхніх прав у відповідності до чинного законодавства України.

8.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управління справами Спорткомплексу. Ліквідаційна комісія від імені Спорткомплексу, що ліквідується, виступає в суді, господарському суді.

8.4. Майно Спорткомплексу передається у повне розпорядження власника у відповідності з чинним законодавством.

8.5. Спорткомплекс вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту внесення про це запису до єдиного державного реєстру юридичних осіб.

8.6. При реорганізації Спорткомплексу всі документи (управлінські, фінансово-господарчі, по особовому складу тощо) передаються у відповідності до встановлених правил юридичній особі – правонаступнику.

 

8.Внесення змін та доповнень до Статуту

8.1. Цей Статут і всі зміни до нього затверджуються районною радою та реєструються відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Умови та види діяльності Спорткомплексу, його права та можливості, які не відображені в Статуті, визначаються згідно з Конституцією України та діючим законодавством України.

8.3. Цей Статут запроваджується в дію з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

_________________________

 


Рішення районної ради 7 скликання

Архів рішень районної ради 6 скликання

Останні новини

  • Василівці прийняли естафету пам'яті
  • Підготовка до відзначення Дня визволення України від фашистських загарбників
  • Відбулося засідання щодо попередження торгівлі людьми
  • Засідання районної комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків
  • Щирі вітання захисникам України!

До уваги громадян

Офіс реформ