Восьма сесія Бобринецької районної ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 21 грудня 2016 року                                                               № 176

м.Бобринець

Про затвердження Статуту комунального закладу

“Бобринецький районний будинок дитячої творчості”

Бобринецької районної ради в новій редакції

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” від 03 березня 2005 року № 2452 (зі змінами та доповненнями від 06 жовтня 2016 року), рішення другої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 18 грудня 2015 року № 37 “Про делегування повноважень Бобринецької районної ради Бобринецькій районній державній адміністрації”, на виконання вимог пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440 “Про затвердження порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ організацій до реєстру та виключення з Реєстру”, постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності”, з метою приведення Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Статут комунального закладу “Бобринецький районний будинок дитячої творчості” Бобринецької районної ради в нові редакції, згідно додатку (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії Бобринецької районної ради з питань: бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення; охорони здоров’я, освіти, праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення, культури та спорту.

 

Голова районної ради                                                             О.ГАДЕМСЬКА

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення восьмої сесії Бобринецької

районної ради сьомого скликання

21 грудня 2016 року № 176

СТАТУТ

комунального закладу “Бобринецький районний будинок дитячої творчості”

Бобринецької районної ради

(нова редакція)

 

м.Бобринець

2016

 

Загальна частина

1.КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “БОБРИНЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ” (надалі – БДТ) – позашкільний навчальний заклад, який здійснює навчання і виховання громадян району у позаурочний та позанавчальний час.

2.Засновником комунального закладу “Бобринецький районний будинок дитячої творчості” є Бобринецька районна рада.

3.БДТ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінетів Міністрів України, наказами центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого він належить, рішеннями Бобринецької районної ради, а також цим Статутом.

4.БДТ за своїми організаційно-правовими формами є навчально-виховний заклад комунальної форми власності, що належить до спільної власності територіальних громад сіл та міста району.

5.Гуртки в БДТ працюють за основним рівнем, тобто, учні розвивають стійкі інтереси, одержують знання, практичні вміння і навички, задовольняють потребу у професійній діяльності.

6.Головними завданнями БДТ, відповідно до попиту дітей, батьків є:

формування соціально зрілої особистості громадянина України, його національної свідомості, громадянської позиції;

створення оптимальних умов для духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей і підлітків, їх трудового виховання і професійного самовизначення;

створення системи пошуку, розвитку і підтримки юних талантів і обдарувань;

виховання морально і фізично загартованої особистості;

організація змістовного дозвілля.

7.Діяльність закладу будується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання.

8.БДТ має право:

користуватись пільгами, що передбачені державою;

визначати форми і засоби організації навчально-виховного процесу;

розробляти і впроваджувати авторські програми роботи гуртків, клубів, які мають бути затверджені на засіданні методичного кабінету;

бути розпорядником рухомого і нерухомого майна;

створювати науково-методичну і матеріально-технічну бази для організації та здійснення навчально-виховного процесу;

видавати документи встановленого зразка.

9.БДТ несе відповідальність перед особою, батьками, суспільством та державою за реалізацію державної політики в галузі позашкільної освіти, збереження життя і здоров’я дітей та учнівської молоді під час навчально-виховної роботи з ними.

10.Відповідно до Закону України про “Про мову” навчально-виховний процес у БДТ проводиться українською мовою.

11.Засновником БДТ є Бобринецька районна рада. Управління БДТ здійснює відділ освіти, молоді та спорту Бобринецької районної державної адміністрації (надалі – орган управління).

 

Організаційно-правові засади діяльності БДТ

12.БДТ є юридичною особою комунальної форми власності. БДТ набуває статусу юридичної особи з дня її державної реєстрації.

13.БДТ має поточні рахунки в органі Державної казначейської служби, власну печатку.

14.БДТ несе відповідальність за своїми зобов’язаннями згідно з чинним законодавством.

15.У разі зміни форми власності або назви БДТ, її перереєстрація здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України.

16.БДТ працює за річним планом роботи, погодженим із відділом освіти, молоді та спорту Бобринецької районної державної адміністрації.

17.Навчально-виховний процес у БДТ здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що затверджуються центральними органами виконавчої влади, а також навчальними планами і програмами, затвердженим відповідним органом и управління.

18.Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними і такими, що передбачають індивідуальне навчання учнів та навчання у групах і гуртках. Залежно від специфіки діяльності навчання проводиться від одного місяця до кількох років.

19.Експериментальні навчальні плани складаються БДТ з урахуванням типового навчального плану.

20.Індивідуальне навчання у БДТ проводиться відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади. Чисельний склад груп, у яких передбачається індивідуальне навчання, становить не більше п’яти учнів, слухачів.

21.Середня наповнюваність груп у гуртках (надалі – груп) становить, як правило, 10 – 15 вихованців.

Наповнюваність гуртків, груп та інших творчих об’єднань встановлюється директором залежно від профілю, навчальних планів та програм та можливостей організації навчально-виховного процесу.

Кожен учень має право навчатись у кількох гуртках.

Наповнюваність груп бального та сучасного танців становить не більше 20 учнів.

22.Прийом до БДТ може здійснюватися протягом навчального року (в міру закінчення комплектування груп за бажанням вихованців і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, як на конкурсній основі, так і за конкурсом, умови яких розробляються БДТ.

Для зарахування учнів до хореографічних колективів необхідна довідка медичного закладу про те, що в них немає протипоказань для занять в цих колективах.

23.Прийом вихованців до БДТ для одержання спеціальної освіти здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

24.Умови прийому вихованців до БДТ можуть визначатися також у інших внутрішніх документах БДТ, погоджених із органом управління.

25.До БДТ зараховуються вихованці, як правило, віком від 6 до 18 років. Як виняток, до гуртків можуть бути зараховані діти, за бажанням батьків, з 5 років.

26.Навчальний рік у БДТ починається 01 вересня.

27.Комплектування груп здійснюється у період з 01 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника групи. Навчальний рік триває по 31 травня.

28.У канікулярні, вихідні та святкові дні БДТ може працювати за окремим планом, затвердженим керівником цього закладу.

29.БДТ створює безпечні умови навчання і виховання.

30.Тривалість одного заняття в БДТ визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців:

віком від 5 до 6 років – 30 хвилин;

віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;

старшого віку – 45 хвилин.

31.Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника групи і визначаються режимом щоденної роботи БДТ.

32.БДТ має право видавати свідоцтво про закінчення навчального закладу.

33.БДТ може організовувати роботу своїх груп у приміщеннях загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, підприємств, вищих навчальних закладів, на базі актових залів та інших приміщень відповідно до укладених угод із зазначеними підприємствами, установами і організаціями за погодженням з відділом освіти районної державної адміністрації.

34.БДТ з метою визначення рівня практичної підготовки вихованців та учнів проводить організаційно-масову роботу у формі конференцій, концертів, змагань, екскурсій, тематичних вечорів, ранків.

35.З метою вдосконалення системи навчання і виховання у БДТ можуть створюватися методичні ради, комісії, до складу яких входять педагогічні працівники цього закладу та інші учасники навчально-виховного процесу.

36.БДТ може створювати відповідні підрозділи для підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямками позашкільної роботи. Підвищення кваліфікації може здійснюватись у формі курсів, семінарів і за іншими організаційними формами.

37.За погодженням з відділом освіти районної державної адміністрації на підставі відповідних угод БДТ може надавати інформаційно-методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам району, молодіжним, дитячим, громадським організаціям.

Учасники навчально-виховного процесу

38.Учасниками навчально-виховного процесу в БДТ є:

Вихованці, учні, слухачі;

директор, заступник директора, методист, культорганізатор психолог;

педагогічні працівники, соціальні педагоги, спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу;

батьки або особи, які їх замінюють;

представники підприємств, установ, організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.

39.Вихованці мають гарантоване державою право на:

здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

добровільний вибір позашкільного навчального закладу та виду діяльності;

навчання у декількох гуртках в одному позашкільному навчальному закладі;

безпечні та нешкідливі умови навчання;

користування матеріально-технічною базою БДТ;

участь у різних видах навчальної роботи: у конференціях, конкурсах, концертах, виставках, ранках, вечорах та інших масових заходах;

представлення в органах громадського самоврядування БДТ;

вільне вираження поглядів, переконань;

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних і інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

40.Вихованці БДТ зобов’язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;

підвищувати загальний культурний рівень;

дотримуватися морально-етичних норм;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

бережно ставитися до комунального, громадського та особистого майна;

дотримуватися вимог цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку БДТ.

41.Педагогічні працівники мають право на:

внесення керівництву БДТ та органу управління пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву БДТ та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення вихованців, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у БДТ;

вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;

участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування БДТ, в заходах, пов’язаних із організацією навчально-виховної роботи;

проведення в установленому порядку дослідницько-експериментальної, пошукової роботи;

вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями;

захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;

соціальне та моральне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;

об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

42.Педагогічні працівники зобов’язані:

виконувати навчальні плани та програми;

надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямків позашкільної освіти, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців та учнів;

сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей вихованців відповідно до їх задатків та запитів, а також збереженню здоров’я;

визначати мету та конкретні завдання позашкільної освіти вихованців, вибирати адекватні засоби їх реалізації;

здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями морально-етичних норм поведінки, правил внутрішнього трудового розпорядку БДТ, вимог інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;

дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність вихованця, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;

виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;

берегти здоров’я вихованців, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу України;

постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали, плани роботи тощо);

виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

дотримуватися вимог цього Статуту, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов’язки;

брати участь у роботі педагогічної ради БДТ;

виконувати накази і розпорядження керівника БДТ, органів управління, до сфери управління яких належить заклад.

43.Педагогічні працівники БДТ працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого його керівником.

44.Обсяг педагогічного навантаження у БДТ визначається керівником згідно із законодавством і затверджується відділом освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації.

45.Перерозподіл або зміна педагогічного навантаження протягом навчального року здійснюється керівником БДТ у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачаються робочим навчальним планом, а також за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

46.Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

47.Педагогічні працівники БДТ підлягають атестації, як правило, один раз на п’ять років відповідно до порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади.

48.Батьки вихованців, учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування БДТ;

звертатися до органів управління освітою, керівника БДТ та органів громадського самоврядування цього закладу з питань навчання та виховання дітей;

приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності БДТ;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази БДТ;

захищати законні інтереси вихованців в органах громадського самоврядування БДТ та у відповідних державних, судових органах.

 

Управління БДТ

49.Керівництво БДТ здійснює його директор.

50.Директором БДТ може бути тільки громадянин України, що має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади.

51.Безпосереднє керівництво будинком дитячої творчості здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади рішенням Бобринецької районної ради згідно з затвердженим порядком. З директором будинку дитячої творчості після затвердження його на посаду, Бобринецька районна державна адміністрація (орган управління), укладає контракт на термін від 1 до 5 років.

52.Педагогічні та інші працівники БДТ призначаються на посади та звільняються з посади директором позашкільного навчального закладу.

53.Директор БДТ:

здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців;

створює належні умови для здобуття вихованцями позашкільної освіти;

забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

розпоряджається в установленому порядку майном і коштами БДТ;

установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам БДТ відповідно до законодавства;

представляє БДТ в усіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед органом управління за результати діяльності закладу;

забезпечує право вихованців на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників БДТ;

затверджує посадові обов’язки працівників БДТ.

54.Директор є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління БДТ.

55.Педагогічна рада БДТ:

розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчальної, виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи БДТ, його структурних підрозділів, груп, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності БДТ, утворення нових груп;

визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за напрямками роботи;

порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників тощо.

Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб БДТ. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше ніж два на рік.

56.Органом громадського самоврядування БДТ є загальні збори (конференція) колективу.

57.У період між загальними зборами (конференціями)діє рада БДТ, діяльність якої регулюється цим Статутом.

58.У БДТ за рішенням загальних зборів (конференції) або ради БДТ можуть створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети, а також комісії, асоціації тощо.

 

 

Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база

59.Фінансово-господарська діяльність БДТ проводиться відповідно до законодавства та цього Статуту.

60.Фінансування БДТ здійснюється за рахунок коштів районного бюджету.

61.Фінансування БДТ може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування, не забороненим законодавством, коштів об’єднаних територіальних громад у вигляді субвенцій на договірних умовах.

62.БДТ заборонено розподіл отриманих доходів або їх частин серед працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

63.Установчі документи передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціях відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті ліквідації, злиття поділу, або перетворення).

64.Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених її установчими документами.

65.БДТ у відповідності з Переліком платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №796 надає такі платні послуги:

У сфері освітньої діяльності:

проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без видачі відповідних документів про освіту тренінгів, курсів, занять у гуртках, факультативів, семінарів, практикумів;

організація, проведення у поза навчальний час (у тому числі канікули, святкові та вихідні дні) заходів за освітнім, науковим, художнім, туристичним, спортивним, та оздоровчим напрямами крім тих, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету.

2) У сфері охорони здоров’я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, фізичної культури та спорту:

організація фізкультурно-оздоровчих заходів (у тому числі міжнародних) з використанням відповідної матеріально-технічної бази навчальних закладів, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджетів;

організація, проведення концертно-видовищних заходів.

3) У сфері побутових послуг:

надання у тимчасове користування предметів культурно-побутового призначення, театральних та сценічних костюмів, театрального реквізиту.

66.Платні послуги надаються за цінами і тарифами, затвердженими в установленому порядку.

67.Додатковими джерелами формування коштів БДТ є:

кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та у порядку, встановленому органом центральної виконавчої влади;

кошти гуманітарної допомоги;

добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян;

кредити банків;

інші надходження.

68.Кошти, отримані БДТ із додаткових джерел фінансування оприбутковуються та використовуються для провадження діяльності, передбаченої цим Статутом.

69.БДТ у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

самостійно розпоряджатися коштами господарської та іншої діяльності відповідно до цього Статуту;

користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він розташований;

розвивати власну матеріальну базу;

володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до чинного законодавства України та Порядку управління майном спільної власності територіальних громад сіл та міста району;

виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та цьому Статуту.

70.Матеріально-технічна база БДТ включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, які відображені в балансі.

71.Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності у БДТ здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

 

Діяльність БДТ у рамках міжнародного співробітництва

72.БДТ має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.

 

Державний контроль за діяльністю БДТ

 

73.Державний контроль за діяльністю БДТ здійснюють центральні органи виконавчої влади, обласне та районне управління освітою, до сфери управління яких належить БДТ.

Основною формою державного контролю за діяльністю БДТ є державна атестація.

 

 

Реорганізація та ліквідація БДТ

 

74.Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) та ліквідація БДТ проводиться за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, - за рішенням суду чи господарського суду.

75.При реорганізації чи ліквідації БДТ звільненим працівникам гарантується додержання їхніх прав та законних інтересів відповідно до трудового законодавства України.

76.Майно та кошти БДТ, які залишаться після бюджетних розрахунків, задоволення претензій кредиторів та розрахунку з членами трудового колективу, використовуються за рішенням Засновника.

77.Ліквідація БДТ вважається завершеною, а заклад таким, що припинив свою діяльність, з моменту виключення з Єдиного державного реєстру.

 

__________________________________


Рішення районної ради 7 скликання

Архів рішень районної ради 6 скликання

Останні новини

  • Василівці прийняли естафету пам'яті
  • Підготовка до відзначення Дня визволення України від фашистських загарбників
  • Відбулося засідання щодо попередження торгівлі людьми
  • Засідання районної комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків
  • Щирі вітання захисникам України!

До уваги громадян

Офіс реформ