Восьма сесія Бобринецької районної ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 21 грудня 2016 року                                                               № 180

м.Бобринець

Про Порядок підготовки проектів

рішень Бобринецької районної ради

Відповідно до статей 43, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Регламенту роботи Бобринецької районної ради сьомого скликання, з метою дотримання визначених офіційно встановлених правил (процедур), які передбачають порядок підготовки проектів рішень

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок підготовки проектів рішень Бобринецької районної ради (додається).

2. Рекомендувати головам постійних комісій районної ради, депутатам районної ради, виконавчому апарату районної ради, Бобринецькій районній державній адміністрації та її структурним підрозділам забезпечувати неухильне дотримання затвердженого Порядку, своєчасного внесення проектів рішень Бобринецької районної ради для розгляду на пленарних засіданнях ради та вживати заходів щодо оперативного доопрацювання проектів рішень з урахуванням змін та доповнень, внесених постійними комісіями районної ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бобринецької районної ради з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, запобігання корупції, об’єднань громадян та адміністративно-територіального устрою.

 

Голова районної ради                                                      О.ГАДЕМСЬКА

 

Додаток

до рішення восьмої сесії

Бобринецької районної ради сьомого скликання

від 21 грудня 2016 року № 180

 

Порядок

підготовки проектів рішень Бобринецької районної ради

 

1. Загальні положення

1.1. Бобринецька районна рада (далі – районна рада) відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Регламенту роботи Бобринецької районної ради сьомого скликання в межах своїх повноважень приймає нормативно-правові та інші акти у формі рішень.

1.2. Проекти рішень районної ради, що вносяться на розгляд районної ради, розробляють:

виконавчий апарат районної ради – за дорученням голови районної ради;

структурні підрозділи районної державної адміністрації, інші територіальні підрозділи органів виконавчої влади – за дорученням голови районної державної адміністрації;

постійні комісії, депутати районної ради – за дорученням ради, або за власною ініціативою.

З метою розробки відповідних проектів рішень можуть створюватися підготовчі комісії та робочі групи з залученням посадових осіб виконавчого апарату районної ради, спеціалістів районної державної адміністрації та її структурних підрозділів, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, представників громадськості.

 

2. Підготовка проектів рішень

2.1. Складання проектів рішень районної ради.

2.1.1. Проекти рішень районної ради розробляються відповідно до вимог чинного законодавства України, Регламенту роботи Бобринецької районної ради, Інструкції з діловодства у Бобринецькій районній раді та її виконавчому апараті та згідно з даним Порядком.

2.1.2. Проект рішення ради повинен бути кваліфіковано підготовлений і містити:

заголовок, який максимально розкриває зміст проекту рішення, викладений лаконічно і точно;

текст, який висвітлює:

об'єктивну оцінку стану справ на підставі перевірених і документально підтверджених фактів;

визначається мета видання рішення;

конкретні заходи, спрямовані на усунення виявлених недоліків, із зазначенням термінів їх виконання, виконавців;

контроль за виконанням рішень покладається на профільні комісії районної ради.

2.1.3. Обсяг проекту рішення з основних питань, як правило, не повинен перевищувати 5 аркушів.

До проекту рішення районної ради, яким пропонується внести зміни до раніше прийнятих рішень, обов'язково додається порівняльна таблиця, яка містить редакцію відповідних положень (статей, частин, пунктів, абзаців тощо) чинного рішення та нову його редакцію з урахуванням запропонованих змін. Якщо документ викладається в новій редакції повністю, то порівняльна таблиця не готується.

Порівняльна таблиця разом з відповідним проектом рішення районної ради надається депутатам районної ради.

Кількість сторінок додатків та інших матеріалів до проекту рішення не обмежується.

2.1.4. Проект рішення складається з двох частин: у першій (констатуючій) вказується обґрунтування або підстава для складання документа, а у другій (резолютивній) – перелік заходів із зазначенням термінів виконання, конкретний план дій, завдання, доручення, пропозиції.

Резолютивна частина викладається у вигляді пунктів, що мають єдину нумерацію арабськими цифрами. Кожен пункт складається з кількох частин: дія, термін виконання і відповідальність за виконання.

У разі потреби окремі пункти можуть поділятися на підпункти другого і третього порядків, що нумеруються відповідно: 2.1., 2.2.1.

Констатуюча частина рішень, як правило, повинна бути значно меншою, ніж резолютивна.

2.1.5. У випадках, коли рішення готуються на виконання розпорядчих документів, вони повинні мати посилання на їх дату, номер і найменування документа.

2.1.6. Виконавцями завдань повинні визначатися структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, а також підприємства, установи, організації.

Посадова особа вказується як виконавець тоді, коли виконання запропонованої дії покладається особисто на неї.

2.1.7. У текстах рішень вживаються повні назви державних органів, установ, організацій, підприємств, повні географічні назви та загальноприйняті абревіатури.

Посади мають повну або загальноскорочену назву. Не допускається написання прізвищ без ініціалів.

2.1.8. Вказівка про контроль міститься в останньому пункті рішення. Його необхідність визначається з урахуванням змісту.

2.1.9. Рішення підписуються головуючим на пленарному засіданні районної ради.

2.1.10. У разі порушення вимог щодо підготовки проектів рішень організаційний відділ виконавчого апарату районної ради повертає проект для доопрацювання.

2.2. Друкування проектів рішень районної ради.

2.2.1. Проекти рішень друкуються на спеціальних бланках формату А4 (210х297). Складання документа на папері іншого формату не дозволяється.

2.2.2. Текст проекту рішення розташовується на бланку і друкується згідно до вимог чинного законодавства України та Інструкції з діловодства у Бобринецькій районній раді.

2.3. Погодження проектів рішень районної ради.

2.3.1. Проект рішення повинен містити:

малий Герб України;

найменування ради;

назву, текст;

візи: розробника проекту і дату; заступника голови райдержадміністрації, який відповідає за цю галузь; керівника управління (відділу) райдержадміністрації, до компетенції якого належить це питання; начальника юридичного відділу райдержадміністрації (якщо проект готують управління і відділи райдержадміністрації).

Персональна відповідальність за якість та своєчасність підготовки рішень районної ради покладається на суб’єктів подання проектів рішень.

2.3.2. Проекти нормативно-правових актів ради, які мають регуляторний характер підлягають обов'язковому погодженню з відповідними територіальними підрозділами спеціально уповноважених державних органів.

2.3.3. Якщо проект стосується питань управління майном спільної власності територіальних громад району, його візує керівник установи в управлінні якої знаходиться даний об’єкт.

Якщо проект готується виконавчим апаратом ради, його візує посадова особа.

2.3.4. Візи включають у себе назву посади візувальника, підпис, розшифрування підпису, що проставляються на останньому аркуші проекту рішення, як правило, на зворотній стороні і розміщуються таким чином: зліва – назва посади, справа – підпис і розшифрування підпису.

Візування проекту рішення є обов'язковим. Проект рішення ради без наявності вказаних реквізитів на пленарному засіданні не розглядається.

У разі незгоди з проектом рішення особа, яка його візує, надає зауваження або доповнення, що викладаються на окремому аркуші, який є невід’ємним додатком до проекту.

2.3.5. До проекту рішення додаються:

супровідний лист;

листи погодження до проектів рішень;

пояснювальні записки до проектів рішень;

інформації до проектів рішень;

юридичні висновки суб’єктів подання проектів рішень на відповідність проектів рішень вимогам чинного законодавства;

передбачені текстом додатки в оригіналі;

реєстр розсилки.

2.3.6. У випадку внесення проекту рішення, що передбачає матеріальні та інші витрати районного бюджету, мають додаватись фінансово-економічне обґрунтування та пропозиції щодо джерел покриття цих витрат.

2.3.7. При наявності альтернативних проектів рішення сесії вони Вносяться на розгляд ради у порядку надходження.

2.3.8. Погоджені проекти рішень у двох примірниках разом з супровідним листом за підписом голови районної державної адміністрації з обґрунтуванням необхідності включення питань до порядку денного сесії та пропозиціями щодо кандидатур доповідачів на пленарному засіданні районної ради передаються до виконавчого апарату районної ради не пізніше ніж за 25 робочих днів до сесії.

Одночасно здається проект рішення на машинному носії інформації (оптичні носії, флеш-пам'ять). Інформація записується в текстовому редакторі Word з вибором шрифту Times New Roman.

Проекти рішень, які не відповідають вимогам цього Положення не включаються до порядку денного сесії районної ради.

2.3.9. Проекти Програм, що подаються на розгляд районної ради повинні розроблятися у відповідності до чинного законодавства України та містити наступні розділи:

1. Загальна характеристика програми.

В цьому розділі у стислому вигляді викладаються основні дані (назва, розпорядження (протоколу доручення) про розроблення, відомості про розробника та перелік співрозробників програми, відповідальний виконавець та інші виконавці програми тощо).

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма, аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення і виконання програми;

3. Мета програми.

Мета програми – це законодавчо визначені основні цілі, яких необхідно досягти в результаті виконання конкретної програми.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи виконання програми.

В цьому розділі наводяться шляхи, методи і засоби розв’язання проблеми галузі або території, строки (етапи) виконання програми.

Програма вважається довгостроковою, якщо терміни її виконання розраховані більш як на 5 років. В такому випадку виконання програми поділяється на етапи.

5. Завдання програми та результативні показники.

Завдання програми – це конкретні напрямки та заходи, що повинні бути здійснені протягом певного періоду та мають забезпечувати досягнення цілей і передбачати конкретні дії і які можна оцінити за допомогою результативних показників.

Результативні показники програми – кількісні та якісні показники, які характеризують результати виконання програми (в цілому і поетапно) і підтверджуються статистичною, бухгалтерською та іншою звітністю і які дають можливість здійснити оцінку використання бюджетних коштів на виконання програми.

Застосування результативних показників дає змогу чітко показати ефективність використання бюджетних коштів, співвідношення досягнутих результатів та витрат, тривалість виконання програми, її необхідність і відповідність визначеній меті, а також порівнювати результати виконання програм у динаміці за роками, визначати найефективніші програми при розподілі бюджетних коштів.

Розробник програми (відповідальний виконавець) обирає показники, які комплексно і всебічно будуть оцінювати виконання програми. Важливою умовою формування системи показників – порівнянність у часі і просторі, необхідними як для відстеження динаміки процесів, так і для порівнянь показників.

Результативні показники наводяться диференційовано з розбивкою за роками. Якщо програма виконується не в один етап, результативні показники другого та третього етапів можуть визначатись без розбивки по роках.

6. Напрями діяльності і заходи програми.

Напрями діяльності програми – конкретні дії, спрямовані на виконання завдань програми, з визначенням шляхів витрачання бюджетних коштів.

Напрями діяльності повинні відповідати завданням і функціям відповідального виконавця програми. Визначення напрямів діяльності забезпечує реалізацію програми у межах коштів, виділених на цю мету.

В цьому розділі наводяться дані щодо напрямів діяльності програми, в тому числі в розрізі їх заходів, строки виконання заходів (в цілому і поетапно) та їх виконавці, обсяги та джерела фінансування з розбивкою за роками, очікуваний результат від виконання конкретного заходу.

Заходи програми не можуть передбачати видатки районного бюджету, пов’язані з утриманням бюджетних установ з основної діяльності, які забезпечуються коштами відповідного бюджету, а саме: виплату заробітної плати працівникам та нарахувань на неї, поточні видатки, пов’язані з функціонуванням цієї установи, поточний та капітальний ремонт приміщень тощо, крім видатків на довгострокові програми, пов’язані з виконанням заходів, передбачених загальнодержавними програмами, пов’язаними із забезпеченням життєдіяльності населення або завершенням будівництва об’єктів, фінансування яких розпочато за рахунок коштів місцевого бюджету.

7. Система управління та контролю за ходом виконання програми.

В цьому розділі зазначається орган, що здійснює координацію і контроль за ходом виконання програми, визначається система взаємодії між її виконавцями, порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних термінів і строків), звітування тощо.

2.3.11. Структурний підрозділ районної державної адміністрації або відділ виконавчого апарату районної ради, що готував проект рішення, одночасно здає покажчик розсилки за підписом службової особи, що його склала, за формою:

Список розсилки

проекту рішення районної ради

 

(найменування проекту)

з/п

Найменування адресату

Кількість екземплярів

 

_________________                ______________                _________________

(посада)                                                               (підпис)                                                        (Прізвище, ініціали)

 

2.3.12. Проекти рішення, внесені пізніше встановленого строку або на засіданні ради, включаються до порядку денного наступної чергової сесії районної ради, якщо районною радою не прийнято рішення щодо невідкладності розгляду даного питання.

2.3.13. Організаційний відділ виконавчого апарату районної ради визначає термін надсилання та кількість екземплярів проектів рішень, що необхідно розіслати депутатам та іншим зацікавленим особам та спільно із загальним відділом здійснює їх тиражування і розсилку.

2.4. Оформлення додатків до рішень районної ради.

2.4.1. У ряді випадків рішення ради можуть мати додатки, в яких конкретизується зміст окремих пунктів.

Додатки можуть бути у вигляді цифрових таблиць, що уточнюють зміст рішення, або є документом, що носить самостійний характер (положення, правила, статути тощо).

2.4.2. Кожен додаток повинен мати заголовок і гриф, який зв'язує його з рішенням і розміщується в правому верхньому кутку сторінки.

 

Наприклад:

Додаток

до рішення ____________ сесії

районної ради сьомого скликання

(дата і номер)

 

Якщо документ (положення, заходи, правила) затверджується рішенням, то використовується гриф затвердження. Назва документа колегіального органу вказується в називному відмінку.

 

Наприклад:

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення __________ сесії

районної ради сьомого скликання

(дата і номер)

 

Оформлений у вигляді додатків склад комісій, оргкомітетів, робочих груп тощо оформлюється за алфавітним порядком прізвищ запропонованих до їх складу осіб, із зазначенням імен, по батькові, посад за основним місцем роботи. Керівництво таких органів перераховується на початку списку із зазначенням та у порядку важливості відведених їм функцій.

Якщо до складу зазначених органів запропоновані особи, які не є працівниками органів місцевого самоврядування чи органів державної влади, то обов'язкове зазначення їх згоди брати участь у їх роботі.

2.4.3. У додатках, як і в текстах рішень, вживаються лише загальноприйняті скорочення.

3. Особливості підготовки звітів районної державної адміністрації, які вносяться на розгляд районної ради.

3.1. Звіти голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень районної ради із зазначених питань, а також здійснення райдержадміністрацією делегованих їй радою повноважень (далі Звіт) розглядаються районною радою, її постійними комісіями згідно з планами їх роботи, а також на виконання рішень ради.

3.2. Районна державна адміністрація, її структурні підрозділи забезпечують подання Звітів, необхідних інформаційних та допоміжних матеріалів до них до виконавчого апарату районної ради не пізніше як за 20 робочих днів до дня пленарного засідання ради, на якому розглядатиметься відповідний звіт.

3.3. Подані Звіти попередньо розглядаються головою районної ради, заступником голови ради та направляються на розгляд профільних постійних комісій для їх попереднього розгляду.

3.4. Профільні постійні комісії районної ради попередньо розглядають Звіти на своїх засіданнях, готують та приймають відповідні висновки і рекомендації та в разі необхідності розробляють власні проекти рішень.

3.5. Для розробки власних проектів рішень районної ради з цих питань профільні постійні комісії можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням посадових осіб виконавчого апарату районної ради, спеціалістів районної державної адміністрації та її структурних підрозділів, інших органів виконавчого влади та органів місцевого самоврядування, представників громадськості.

3.6. Проекти рішень щодо Звітів райдержадміністрації візуються заступником голови ради, (головою) головами профільних постійних комісій, відповідальними особами, що брали участь у їх підготовці.

3.7. У разі необхідності разом з проектом рішення готуються додаткові матеріали, що підписуються головою (головами) постійних комісій, які готують проект рішення.

3.8. Власні проекти рішень ради щодо Звітів райдержадміністрації надсилаються або роздаються депутатам не пізніше проведення засідання постійних комісій ради.

3.9. Проекти рішень щодо звітів райдержадміністрації попередньо розглядаються постійними комісіями ради, президією районної ради та вносяться на розгляд сесії ради.

4. Особливості підготовки проектів рішень районної ради депутатами та постійними комісіями районної ради.

4.1. Постійні комісії та депутати районної ради розробляють та готують проекти рішень ради з питань, що належать до компетенції ради.

4.2. З питань розробки та підготовки проектів рішень ради постійні комісії, депутати районної ради можуть залучати посадових осіб виконавчого апарату районної ради, райдержадміністрації, її структурних підрозділів, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

4.3. Проект рішення районної ради, який вноситься за ініціативою депутата або постійної комісії районної ради, подається до виконавчого апарату районної ради.

На поданий депутатом або постійною комісією проект рішення районної ради виконавчим апаратом районної ради готується проект резолюції голови районної ради (заступника голови ради), в якій визначається перелік органів та посадових осіб, з якими виконавчому апарату районної ради необхідно погодити даний проект рішення.

4.4. У разі необхідності разом з проектом готуються додаткові матеріали, які підписуються головою (головами) постійних комісій або депутатами районної ради, що готують відповідний проект рішення.

4.5. Відповідні проекти рішень районної ради обов’язково попередньо розглядаються на засіданнях профільних комісій ради, які приймають висновки або рекомендації щодо доцільності внесення таких проектів рішень на розгляд ради.

4.6. Проекти рішень районної ради, що розробляються та готуються постійними комісіями, депутатами ради попередньо розглядаються всіма постійними комісіями ради, президією ради та вносяться на розгляд сесії районної ради.

5. Доопрацювання рішень ради.

5.1. Рішення, після їх прийняття на пленарних засіданнях ради, не пізніше як через 3 робочих дні повинні бути остаточно доопрацьовані з урахуванням проголосованих пропозицій і зауважень депутатів, постійних комісій та підписані головуючим на пленарному засіданні.

6. Реєстрація рішень, тиражування, доведення до виконавців.

6.1. Після підписання, рішення разом з іншими допоміжними матеріалами реєструється в організаційному відділі виконавчого апарату районної ради.

6.2. Датою рішення районної ради є дата його прийняття на пленарному засіданні сесії районної ради.

6.3. У триденний термін після підписання необхідна кількість примірників рішень ради направляється організаційним відділом виконавцям та зацікавленим особам.

Оригінали рішень ради, засвідчені гербовою печаткою, підшиваються до протоколу сесії і зберігаються в організаційному відділі виконавчого апарату районної ради протягом 5 років, після чого передаються на зберігання до архіву.

6.4. Тиражування рішень здійснює організаційний відділ виконавчого апарату районної ради.

6.5. Копії рішень на письмовий запит установ, організацій та приватних осіб видаються з дозволу голови районної ради, а в разі його відсутності з дозволу заступника голови районної ради, в триденний термін.

 

Заступник голови

районної ради                                                                       Н.САБЛІНА

Рішення районної ради 7 скликання

Архів рішень районної ради 6 скликання

Останні новини

  • Василівці прийняли естафету пам'яті
  • Підготовка до відзначення Дня визволення України від фашистських загарбників
  • Відбулося засідання щодо попередження торгівлі людьми
  • Засідання районної комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків
  • Щирі вітання захисникам України!

До уваги громадян

Офіс реформ