Восьма сесія Бобринецької районної ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 21 грудня 2016 року                                                               № 181

м.Бобринець

Про затвердження Положення про порядок

підготовки, обговорення, прийняття та

відстеження результативності регуляторних

актів Бобринецької районної ради

Відповідно до частини другої статті 43 та частини першої статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 9, 12, 13 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта”, з метою встановлення єдиного підходу до підготовки, обговорення, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів районної ради, враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації

районна рада

вирішила:

1. Затвердити Положення про порядок підготовки, обговорення, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів Бобринецької районної ради (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення.

 

Голова районної ради                                                О. ГАДЕМСЬКА

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення восьмої сесії Бобринецької

районної ради сьомого скликання

21 грудня 2016 № 181

Положення

про порядок підготовки, обговорення, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів Бобринецької районної ради

 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене на підставі Конституції України та законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 №308 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта”, Регламенту районної ради.

1.2. Положення спрямоване на врегулювання порядку підготовки, прийняття та оцінки ефективності нормативно-правових актів Бобринецької районної ради у сфері господарської діяльності, забезпечення прозорості та відкритості у регуляторній діяльності районної ради та носить нормативно-правовий характер.

1.3. В цьому Положенні основні терміни застосовуються у такому значенні:

регуляторний акт – рішення районної ради, що в цілому або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин або адміністративних відносин між районною радою, іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання;

регуляторна діяльність – діяльність, спрямована на підготовку, прийняття, відстеження результативності та перегляд регуляторних актів, яка здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України;

суб’єкт подання проекту регуляторного акта – орган чи посадова особа, що визначені  Регламентом районної ради, які відповідно до законодавства, посадових обов’язків мають право вносити проект регуляторного акту на розгляд районної ради;

профільна комісія – постійна комісія районної ради, до компетенції якої, відповідно до Регламенту районної ради, належить супроводження розгляду проекту регуляторного акту у районній раді;

відстеження результативності регуляторного акту – заходи, спрямовані на оцінку стану впровадження регуляторного акту та досягнення цим актом цілей, задекларованих при його прийнятті;

перегляд регуляторного акту – заходи, спрямовані на приведення регуляторним органом прийнятого ним регуляторного акту у відповідність з принципами державної регуляторної політики;

показники результативності регуляторного акту – показники, на підставі яких при проведенні відстеження результативності регуляторного акту здійснюється оцінка стану його впровадження та досягнення ним цілей, задекларованих при його прийнятті;

аналіз регуляторного впливу – документ, який містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акту, аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проекту регуляторного акту принципам державної регуляторної політики;

звіт про відстеження результативності акту – документ, який містить дані про результати відстеження результативності акту та про методи, за допомогою яких було здійснено таке відстеження;

моніторингова організація – юридична особа (крім органів місцевого самоврядування або політичних партій), залучена для відстеження результативності акту на договірній основі.

 

2. Принципи регуляторної діяльності районної ради

2.1. При здійсненні в межах своєї компетенції регуляторної діяльності районна рада керується такими принципами:

доцільність – обґрунтована необхідність регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми;

адекватність – відповідність форм та рівня регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятих альтернатив;

ефективність – забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акту максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави;

збалансованість – забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави;

передбачуваність – послідовність регуляторної діяльності, відповідність її цілям державної політики, а також планам з підготовки проектів регуляторних актів, що дозволяє суб'єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності;

прозорість та врахування громадської думки – відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов'язковий розгляд ініціатив, зауважень та пропозицій,  наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, обов'язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

 

3. Етапи регуляторної діяльності районної ради

3.1. Регуляторна діяльність районної ради включає такі основні етапи:

планування підготовки регуляторних актів;

розроблення регуляторних актів;

публічне обговорення проектів регуляторних актів;

розгляд проектів регуляторних актів в профільній комісії;

прийняття регуляторних актів;

контроль за виконанням регуляторних актів;

відстеження результативності регуляторних актів;

перегляд регуляторних актів.

 

4. Планування підготовки регуляторних актів

4.1. Суб’єкти подання проектів регуляторних актів до 01 листопада поточного року подають свої пропозиції до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів в організаційний відділ виконавчого апарату районної ради.

4.2. Організаційний відділ виконавчого апарату районної ради складає План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік, який затверджується районною радою щорічно до 15 грудня поточного року.

4.3. План діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, а також відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів.

4.4. Затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів оприлюднюються у порядку та в спосіб, визначений районною радою щодо оприлюднення нормативно-правових та регуляторних актів районної ради.

4.5. Якщо розробник проекту регуляторного акту розробляє проект регуляторного акту, який не внесений до затвердженого Плану, то цей розробник повинен подати до виконавчого апарату районної ради пропозиції щодо внесення відповідних змін до Плану.

4.6. Зміни та доповнення до Плану діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів вносяться рішенням районної ради не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки проекту або з дня внесення проекту на розгляд районної ради, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

4.7. Зміни та доповнення до Плану діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів оприлюднюються відповідно до пункту 4.4 цього Положення.

 

5. Визнання проекту рішення ради регуляторним

5.1. Проект рішення ради визнається регуляторним актом, тобто таким, щодо якого застосовується це Положення, якщо він відповідає хоча б одному з наведених нижче критеріїв:

акт носить нормативно-правовий характер та спрямований на правове регулювання господарських відносин або адміністративних відносин між органами влади та суб'єктами господарювання;

акт встановлює, змінює чи скасовує норми права, що застосовуються неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між органами влади та суб'єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону таким, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом.

5.2. Не підлягають визнанню регуляторні рішення ради, які:

врегульовують питання запровадження та здійснення заходів  правового режиму воєнного, надзвичайного стану, оголошення зони  надзвичайної екологічної ситуації, а також з питань мобілізації та демобілізації;

містять державну таємницю України;

містять виключно індивідуально-конкретні приписи.

5.3. Визнання рішення ради регуляторним актом здійснюється на підставі висновків профільної комісії  районної ради та управління економіки та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації на стадії підготовки регуляторних актів. Порядок і строк підготовки висновків визначається Регламентом районної ради.

 

6. Розроблення проектів регуляторних актів

6.1. Розроблення проектів регуляторних актів може здійснюватись суб'єктами подання проектів регуляторних актів, визначених цим Положенням.

6.2. Суб’єкти подання під час підготовки, обговорення та відстеження результативності регуляторних актів з питань господарської діяльності, розробником яких вони виступають, зобов'язані під час обговорення і погодження відповідних регуляторних актів своєчасно направити на погодження профільній комісії районної ради проекти даних регуляторних актів.

6.3. Виконавчий апарат районної ради зобов'язаний надавати інформаційне сприяння розробникам регуляторних актів. Необхідна для розробки регуляторних актів інформація надається розробникам протягом п'яти робочих днів після їх запиту.

 

7. Аналіз регуляторного впливу. Експертний висновок

7.1. Розробники проектів регуляторних актів обов'язково готують та подають разом із проектом регуляторного акту аналіз регуляторного впливу, підготовлений відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України. Аналіз регуляторного впливу підписується розробником проекту регуляторного акту.

7.2. У разі внесення на розгляд сесії районної ради проекту регуляторного акту, розробленого без аналізу регуляторного впливу, за мотивованим поданням депутата ради, профільної комісії районної ради, структурних підрозділів районної державної адміністрації, що вносять на розгляд ради проект регуляторного акту, профільна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту. У такому разі аналіз регуляторного впливу не готується, а експертний висновок щодо регуляторного впливу готується відповідно до вимог підготовки аналізу регуляторного впливу.

 

8. Публічне обговорення проекту регуляторного акту

8.1. Публічне обговорення проекту регуляторного акту може включати:

оприлюднення проекту регуляторного акту з метою одержання зауважень і пропозицій;

громадські слухання;

круглі столи за участю представників зацікавлених сторін;

обговорення в об'єднаннях громадян;

збирання та оброблення пропозицій фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань;

інші форми з'ясування думки громадськості.

8.2. Оприлюднення проекту регуляторного акту є обов'язковим елементом публічного обговорення проекту регуляторного акту.

8.3. Проект регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу оприлюднюються в порядку та у спосіб, визначений районною радою щодо оприлюднення нормативно-правових та регуляторних актів районної ради.

8.4. Строк публічного обговорення проекту регуляторного акту встановлюється його розробником і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

 

9. Подання пропозицій і зауважень фізичними

та юридичними особами, їх об’єднаннями

9.1. Фізичні та юридичні особи, їх об'єднання можуть протягом терміну, вказаного у повідомленні про оприлюднення проекту регуляторного акту, подавати пропозиції і зауваження щодо проекту регуляторного акту розробнику та профільній комісії ради у вигляді листа.

 

10. Розгляд результатів публічного обговорення регуляторного акта

10.1. Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду розробником цього проекту.

10.2. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акту повністю або частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

 

11. Розгляд проекту регуляторного акту

11.1. Кожен проект регуляторного акту, що внесений на розгляд районної ради та аналіз його регуляторного впливу подаються до профільної комісії для вивчення. Після публічного обговорення, проект регуляторного акту подається до профільної комісії з таблицею зауважень та пропозицій.

11.2. Профільна  комісія забезпечує підготовку експертного висновку про відповідність проекту регуляторного акту вимогам статей 4 та 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

12. Прийняття регуляторного акту

12.1. Прийняття регуляторного акту здійснюється в порядку прийняття рішення районної ради, встановленому Регламентом районної ради.

12.2. Під час обговорення на пленарному засіданні районної ради проекту регуляторного акту голова профільної комісії доповідає  висновки цієї комісії про відповідність проекту регуляторного акту принципам державної регуляторної політики, дотримання порядку підготовки та оприлюднення проекту регуляторного акту, встановленого Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

12.3. Регуляторний акт не може розглядатись на сесії та бути прийнятим радою, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

відсутній аналіз регуляторного впливу або експертний висновок;

проект регуляторного акту не був оприлюднений.

12.4. У разі виявлення будь-якої з цих обставин районна рада зобов'язана вжити передбачених законодавством заходів для припинення виявлених порушень, у тому числі відповідно до закону скасувати або зупинити дію регуляторного акту, прийнятого з порушеннями.

 

13. Відстеження результативності регуляторних актів

13.1. Стосовно кожного регуляторного акту послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. Відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою, здійснюється в порядку, встановленому статтею 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03. 2004 №308 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта”.

13.2. Метою відстеження результативності регуляторного акту є об'єктивна перевірка сталого досягнення регуляторним актом цілей, задекларованих при його прийнятті.

13.3. Відстеження результативності регуляторного акту включає:

виконання заходів з відстеження результативності;

підготовку та оприлюднення звіту про відстеження результативності.

13.4. Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акту не може бути більшим ніж сорок п'ять робочих днів.

13.5. Відстеження результативності регуляторного акту призначається районною радою.

13.6. Базове відстеження результативності регуляторного акту здійснюється до дня набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень.

13.7. Якщо для визначення  показників результативності регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження результативності може бути здійснене після набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшості його положень, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акту.

13.8. Повторне відстеження результативності регуляторного акту здійснюється через рік з дня набрання ним чинності або набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом або більшістю його положень, якщо в самому регуляторному акті не встановлено більш ранній строк.

13.9. Періодичні відстеження результативності регуляторного акту здійснюються раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акту, у тому числі і в разі, коли дію регуляторного акту, прийнятого на визначений строк, було продовжено після закінчення цього визначеного строку.

13.10. Якщо строк дії регуляторного акту, встановлений при його прийнятті, є меншим ніж один рік, періодичні відстеження його результативності не здійснюються, а повторне відстеження результативності здійснюється за три місяці до дня закінчення визначеного строку,  але не пізніше, ніж за день до закінчення дії регуляторного акту.

 

14. Виконавець відстеження результативності регуляторного акту

14.1. Виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акту здійснює районна державна адміністрація в особі управління економіки та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації.

14.2. До виконання робіт з відстеження результативності регуляторного акта можуть залучатися моніторингові організації, а також громадяни, їх об’єднання, наукові установи, а також консультативно-дорадчі органи, що створені районною радою і представляють інтереси громадян та суб'єктів господарювання.

 

15. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

15.1. Виконавець заходів з відстеження результативності забезпечує підготовку звіту про відстеження результативності регуляторного акта.

15.2. У звіті про відстеження результативності регуляторного акта зазначаються:

кількісні та якісні значення показників результативності, що є результатами відстеження результативності;

дані та припущення, на основі яких здійснено відстеження результативності, а також способи їх одержання;

використані методи одержання результатів відстеження результативності.

15.3. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта підписується начальником управління економіки та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації та не пізніше наступного робочого дня  подається до районної ради.

15.4. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта оприлюднюється на офіційному веб-сайті районної ради не пізніше прийняття рішення.

 

16. Громадський (неофіційний) моніторинг регуляторних актів

16.1. Юридичні особи, об’єднання громадян, наукові установи вправі  здійснювати громадський моніторинг регуляторних актів за власною ініціативною у відповідності до цього Положення, про що інформують районну раду.

 

17. Перегляд регуляторних актів

17.1. Перегляд регулярного акта здійснюється:

на підставі аналізу звіту про відстеження  результативності цього регуляторного акта;

за власною ініціативною районної ради;

в інших випадках, передбачених Конституцією та іншими законодавчими актами України.

17.2. У разі наявності підстав районна рада може прийняти рішення про зміну регуляторного акта, зупинення його дії, скасування або про необхідність залишення цього регуляторного акта без змін.

17.3. Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, прийнятого районною радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає профільна комісія районної ради або суб'єкт подання цього регуляторного акта.

 

18. Контроль за виконанням регуляторних актів

18.1. На пленарних засіданнях районної ради, засіданнях профільної постійної комісії районної ради може розглядатись питання про хід виконання регуляторних актів районної ради.

 

19. Заслуховування районною радою звіту про здійснення державної регуляторної політики

19.1 Звіт про здійснення районною радою державної регуляторної політики заслуховується  разом із щорічним звітом голови районної ради про свою діяльність та публікується в районній газеті “Честь хлібороба”.

 

Заступник голови

районної ради                                                                       Н.САБЛІНА

Рішення районної ради 7 скликання

Архів рішень районної ради 6 скликання

Останні новини

  • Василівці прийняли естафету пам'яті
  • Підготовка до відзначення Дня визволення України від фашистських загарбників
  • Відбулося засідання щодо попередження торгівлі людьми
  • Засідання районної комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків
  • Щирі вітання захисникам України!

До уваги громадян

Офіс реформ